Η ΕΤΕπ ανανεώνει την ευρωπαϊκή υποστήριξη των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα
19 Ιουλίου, 2018
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: συμφωνία επιχειρησιακής συνεργασίας με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
19 Ιουλίου, 2018

Ελευθέρωση των θεωρήσεων: η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι το Κοσσυφοπέδιο πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια αξιολόγησης

Σήμερα, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το Κοσσυφοπέδιο έχει εκπληρώσει τις δύο απαιτήσεις που απέμεναν για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων —την κύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης των συνόρων με το Μαυροβούνιο και ένα ενισχυμένο ιστορικό επιδόσεων στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της διαφθοράς— και κατά συνέπεια πληροί όλα τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στον χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Τον Μάιο του 2016, η Επιτροπή πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να επιτραπεί στους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς υποχρέωση θεώρησης, με την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των δύο απαιτήσεων πριν από την έγκριση της πρότασης. Η Επιτροπή καλεί τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να προχωρήσουν προς την έγκριση της πρότασης.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλοςδήλωσε σχετικά: «Το Κοσσυφοπέδιο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία δύο χρόνια όσον αφορά την εκπλήρωση των δύο απαιτήσεων που απέμεναν για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Σήμερα, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι και τα δύο εναπομένοντα κριτήρια αξιολόγησης έχουν πλέον επιτευχθεί και ότι όλα τα υπόλοιπα κριτήρια εξακολουθούν να πληρούνται. Ευελπιστώ επίσης ότι το Κοσσυφοπέδιο θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις τόσο της μετανάστευσης όσο και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς. Καλώ λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν σύντομα την πρότασή μας για άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου. Η απόφαση αυτή θα αποτελέσει σημαντική στιγμή για το Κοσσυφοπέδιο, για ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και για την Ευρώπη ως σύνολο.»

Από την έναρξη του διαλόγου με το Κοσσυφοπέδιο σχετικά με την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, το 2012, η Επιτροπή παρακολουθεί σε συνεχή βάση την εκπλήρωση των απαιτήσεων του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Η σημερινή έκθεση επιβεβαιώνει ότι το Κοσσυφοπέδιο έχει εκπληρώσει τα δύο κριτήρια αξιολόγησης που απέμεναν αφότου η Επιτροπή υπέβαλε την 4η έκθεση προόδου τον Μάιο του 2016:

  • Οριοθέτηση των συνόρων: κατόπιν θετικής ψήφου από τη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου για τη συμφωνία οριοθέτησης των συνόρων με το Μαυροβούνιο, αυτό το κριτήριο αξιολόγησης εκπληρώθηκε στις 21 Μαρτίου 2018·
  • Ιστορικό επιδόσεων στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς: η Επιτροπή παρακολουθεί το τελευταίο αυτό εναπομένον κριτήριο αξιολόγησης την τελευταία διετία και στις 3-4 Μαΐου πραγματοποίησε τεχνική αποστολή στο Κοσσυφοπέδιο για να αξιολογήσει περαιτέρω την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Η Επιτροπή είναι πλέον σε θέση να επιβεβαιώσει ότι οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου δημιούργησαν και ενίσχυσαν ένα σταθερό ιστορικό επιδόσεων όσον αφορά τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα και την διαφθορά και την έκδοση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων σε τέτοιες υποθέσεις, εκπληρώνοντας έτσι με επιτυχία το τελικό κριτήριο αξιολόγησης.

Η σημερινή έκθεση επιβεβαιώνει επίσης ότι το Κοσσυφοπέδιο συνεχίζει να πληροί όλα τα άλλα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στον χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων όσον αφορά την επανεισδοχή και την επανένταξη, την ασφάλεια των εγγράφων, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία.

Επόμενα βήματα

Η πρόταση της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2016, για άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων που ορίζονται στον χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Μόλις εγκριθεί η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για το Κοσσυφοπέδιο, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τη συνεχή εφαρμογή των απαιτήσεων μέσω του μηχανισμού αναστολής των θεωρήσεων και της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.