Ένωση Κεφαλαιαγορών: η Επιτροπή παρέχει οδηγίες για την προστασία των διασυνοριακών επενδύσεων στην ΕΕ
20 Ιουλίου, 2018
Δήλωση του Επιτρόπου ανθρωπιστικής βοήθειας και διαχείρισης κρίσεων κ. Χρήστου Στυλιανίδη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα
24 Ιουλίου, 2018

Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 80 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρεςMEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

Ακολουθούν συνοπτικές παρουσιάσεις των βασικότερων αποφάσεων

 

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τη νομοθεσία που θεσπίστηκε σε επίπεδο ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή σε 17 κράτη μέλη, προκειμένου να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την πρώτη νομοθετική πράξη σε επίπεδο ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια. Η απόφαση αφορά τα ακόλουθα κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ρουμανία. Ο στόχος της οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS — οδηγία 2016/1148/ΕΕ) είναι να επιτευχθεί εξίσου υψηλό επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την ΕΕ με την ανάπτυξη εθνικών ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας, την αύξηση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ και τη θέσπιση υποχρεώσεων κοινοποίησης συμβάντων όσον αφορά τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει την οδηγία NIS στην εθνική νομοθεσία έως τις 9 Μαΐου 2018, δεδομένου ότι τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2016. Μέχρι στιγμής, 11 κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας και βρίσκονται στο στάδιο του ελέγχου της μεταφοράς, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πλήρης μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών: Η Επιτροπή καλεί 27 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε 27 κράτη μέλη(όλα τα κράτη μέλη πλην της Λιθουανίας) όσον αφορά τη συμμόρφωση της εθνικής τους νομοθεσίας και πρακτικής με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ). Η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα σύγχρονο σύστημα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής πείρας σε ολόκληρο το έδαφός της. Το σύστημα αυτό διευκολύνει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων όσων σκοπεύουν να εγκατασταθούν ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα εγγυάται βελτιωμένο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές και τους πολίτες. Η εξασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής των κανόνων αυτών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων απασχολεί ιδιαίτερα την Επιτροπή. Οι προειδοποιητικές επιστολές αφορούν ζητήματα που επηρεάζουν καθοριστικά τη λειτουργία της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα, και ιδίως την καθιέρωση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, τον μηχανισμό προειδοποίησης, τη δυνατότητα μερικής πρόσβασης σε επαγγελματική δραστηριότητα, την αναλογικότητα των γλωσσικών απαιτήσεων και τη δημιουργία κέντρων υποστήριξης. Επιπλέον, η Επιτροπή εγείρει επίσης ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και την αναλογικότητα των κανονιστικών φραγμών στις επαγγελματικές υπηρεσίες που αναφέρονται εν μέρει στην ανακοίνωση του Ιανουαρίου 2017 σχετικά με συστάσεις μεταρρύθμισης για την κανονιστική ρύθμιση των επαγγελματικών υπηρεσιών. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τους αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Παραβάσεις: Η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα, την Ιρλανδία και τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν εφάρμοσαν τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σήμερα, η Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα και τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφεραν την 4η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητεςστο εθνικό τους δίκαιο. Η Ιρλανδία μετέφερε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των εν λόγω κανόνων και, ως εκ τούτου, παραπέμπεται και αυτή στο Δικαστήριο. Η Επιτροπή πρότεινε στο Δικαστήριο να επιβάλλει κατ’ αποκοπή ποσό και ημερήσιες χρηματικές ποινές έως ότου οι τρεις χώρες λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Η κ. Βέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής: «Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας πλήττουν την ΕΕ στο σύνολό της. Δεν μπορούμε να αφήσουμε καμία χώρα της ΕΕ να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Χρήματα που νομιμοποιήθηκαν σε μία χώρα μπορούν και συχνά στηρίζουν αξιόποινες πράξεις σε άλλη χώρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτούμε από όλα τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και, κατ’ επέκταση, να διακόψουν τη ροή κεφαλαίων προς εγκληματικές και τρομοκρατικές δραστηριότητες. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πολύ στενά και κατά προτεραιότητα την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων της ΕΕ από τα κράτη μέλη.» Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει την 4η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 26 Ιουνίου 2017. Οι εν λόγω κανόνες ενισχύουν τις υφιστάμενες διατάξεις με: την ενίσχυση της υποχρέωσης εκτίμησης των κινδύνων για τις τράπεζες, τους δικηγόρους και τους λογιστές· τη θέσπιση ξεκάθαρων απαιτήσεων διαφάνειας ως προς τον πραγματικό δικαιούχο των εταιρειών· τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από διαφορετικά κράτη μέλη, με σκοπό τον εντοπισμό και την παρακολούθηση ύποπτων μεταφορών χρηματικών ποσών για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· τη θέσπιση συνεκτικής πολιτικής έναντι των τρίτων χωρών που δεν εφαρμόζουν επαρκείς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· και την ενίσχυση των εξουσιών των αρμόδιων αρχών σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων. Εν τω μεταξύ, μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με τα έγγραφα του Παναμά και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, η Επιτροπή πρότεινε μια 5η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με σκοπό να ενισχυθεί περαιτέρω η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτοί οι νέοι κανόνες στοχεύουν σε αυξημένο επίπεδο διασφαλίσεων για τις χρηματοοικονομικές ροές από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, ενίσχυση της πρόσβασης που διαθέτουν οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε πληροφορίες, δημιουργία κεντρικών μητρώων τραπεζικών λογαριασμών, και αντιμετώπιση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι οποίοι συνδέονται με εικονικά νομίσματα και προπληρωμένες κάρτες. Οι νέοι κανόνες τέθηκαν σε ισχύ στις 9 Ιουλίου 2018, μετά τη δημοσίευση της οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν την 5η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο εθνικό τους δίκαιο έως 10 Ιανουαρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Μετανάστευση και άσυλο: Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει κατά της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ), επειδή η νομοθεσία της ασύλου και επιστροφής δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή απέστειλε επίσης σήμερα προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία σχετικά με τη νέα ουγγρική νομοθεσία η οποία ποινικοποιεί τις δραστηριότητες για την υποστήριξη των αιτήσεων ασύλου και διαμονής και περιορίζει περαιτέρω το δικαίωμα αίτησης ασύλου. Ως προς την παραπομπή στο Δικαστήριο λόγω μη συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία ασύλου και επιστροφής: η Επιτροπή κίνησε αρχικά διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας όσον αφορά τη νομοθεσία της για το άσυλο τον Δεκέμβριο του 2015. Έπειτα από σειρά ανταλλαγών τόσο σε διοικητικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, και μετά την αποστολή συμπληρωματικής προειδοποιητικής επιστολής, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2017. Μετά την ανάλυση της απάντησης των ουγγρικών αρχών, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί οι περισσότερες από τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί και, ως εκ τούτου, αποφάσισε πλέον να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης — το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει. Ως προς την προειδοποιητική επιστολή σχετικά με τη νέα ουγγρική νομοθεσία που ποινικοποιεί τις δραστηριότητες για την υποστήριξη των αιτήσεων ασύλου: Η νέα νομοθεσία —η οποία ονομάζεται «Stop Soros» από τις ουγγρικές αρχές (δηλ. «Σταματήστε τον Σόρος»)— ποινικοποιεί κάθε βοήθεια που προσφέρεται από εθνικές, διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις ή από οποιοδήποτε πρόσωπο σε άτομα που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης ασύλου ή άδειας παραμονής στην Ουγγαρία. Η νομοθεσία περιλαμβάνει επίσης μέτρα που περιορίζουν τις ατομικές ελευθερίες, εμποδίζοντας κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε ποινική διαδικασία δυνάμει των νόμων αυτών να προσεγγίσει τις ζώνες διέλευσης στα σύνορα της Ουγγαρίας, όπου κρατούνται οι αιτούντες άσυλο. Οι κυρώσεις εκτείνονται από τον προσωρινό περιορισμό μέχρι τη φυλάκιση έως ένα έτος και την απέλαση από τη χώρα. Επιπλέον, ο νέος νόμος και μία συνταγματική τροποποίηση εισήγαγαν νέους λόγους για τον χαρακτηρισμό της αίτησης ασύλου ως μη παραδεκτής, περιορίζοντας το δικαίωμα ασύλου μόνο σε άτομα που φθάνουν στην Ουγγαρία απευθείας από μια χώρα όπου η ζωή τους ή η ελευθερία τους απειλούνται. Βάσει των παραπάνω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ουγγαρία παραβιάζει τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις Συνθήκες της ΕΕ, την ενωσιακή νομοθεσία και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ουγγρικές αρχές έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να υποστηρίξει και να βοηθήσει τις ουγγρικές αρχές στην αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Νόμιμη μετανάστευση: Η Επιτροπή καλεί 17 κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία για τους σπουδαστές και τους ερευνητές τρίτων χωρών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε 17 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατίακαι Φινλανδία), επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα με τα οποία μεταφέρεται πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο η οδηγία σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου, διαμονής και κινητικότητας εντός της ΕΕ υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (οδηγία 2016/801). Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν ευθυγραμμίσει έως τις 23 Μαΐου 2018 την εθνική τους νομοθεσία με την εν λόγω οδηγία και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να μεταφέρουν πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί 14 κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες για τα δεδομένα που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR)

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε 14 κράτη μέλη (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία), επειδή δεν κοινοποίησαν την εθνική τους νομοθεσία με την οποία μεταφέρεται πλήρως στο εσωτερικό δίκαιο η οδηγία PNR (οδηγία 2016/681). Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 25 Μαΐου 2018. Τα δεδομένα PNR αφορούν πληροφορίες που παρέχουν οι επιβάτες στις αεροπορικές εταιρείες κατά την κράτηση και τον έλεγχο των αεροπορικών εισιτηρίων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως το όνομα του επιβάτη, τις ημερομηνίες ταξιδίου, τα δρομολόγια ταξιδίου, τον αριθμό θέσης, τις αποσκευές, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα μέσα πληρωμής. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα εθνικό σύστημα για τη συλλογή, την ανάλυση και την ανταλλαγή δεδομένων PNR για σκοπούς επιβολής του νόμου, με πλήρη σεβασμό των εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων PNR αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας, συμβάλλοντας στον εντοπισμό ύποπτων ταξιδιωτικών συνηθειών και στην ταυτοποίηση δυνητικών εγκληματιών και τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ήταν προηγουμένως άγνωστοι στις αρχές επιβολής του νόμου. Συνιστούν καίριο στοιχείο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια και ουσιαστικό συστατικό για την αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας. Κατά τα τελευταία έτη, η Επιτροπή έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τα εθνικά τους συστήματαPNR, παρέχοντάς τους εμπειρογνωμοσύνη και χρηματοδότηση, καθώς και διευκολύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ωστόσο, για να μπορέσει το πλαίσιο PNR να αξιοποιηθεί πλήρως, είναι σημαντικό τα συστήματα όλων των κρατών μελών να είναι σε κατάσταση λειτουργίας. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην προειδοποιητική επιστολή. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής αιτιολογημένων γνωμών. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρέχει στήριξη και καθοδήγηση στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις εργασίες μεταφοράς.

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί 10 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων για τις κάρτες οδηγών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, τηΓαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, τη Σουηδίακαι τη Φινλανδία, επειδή δεν διενήργησαν τις δοκιμές για τη σύνδεση του συστήματοςTACHOnet, και στη Δανία, επειδή δεν είχε συνδεθεί με το σύστημα TACHOnet, σύμφωνα με τονκανονισμό (ΕΕ) 2016/68. Το TACHOnet είναι το ευρωπαϊκό σύστημα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις κάρτες ταχογράφου (ο ταχογράφος αποτελεί συσκευή η οποία καταγράφει τον χρόνο οδήγησης, τα διαλείμματα, τις περιόδους ανάπαυσης, καθώς και τις χρονικές περιόδους άλλων εργασιών που εκτελούνται από τον οδηγό). Είναι βασικό εργαλείο για να εξασφαλίζεται η επιβολή των κανόνων σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης στις οδικές μεταφορές. Ο κύριος στόχος του TACHOnet είναι να εξακριβώνει ότι δεν εκδίδονται δύο ή περισσότερες κάρτες από διαφορετικά κράτη μέλη για τον ίδιο οδηγό. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/68 ορίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να συνδεθούν με το TACHOnet, σύμφωνα με ειδικές τεχνικές απαιτήσεις. Παρά το γεγονός ότι τα προαναφερόμενα κράτη μέλη —με εξαίρεση τη Δανία— συνδέονται με το TACHOnet, δεν κατάφεραν να διεξαγάγουν με επιτυχία τις προκαταρκτικές δοκιμές, οι οποίες δείχνουν αν η σύνδεση πληροί όλες αυτές τις τεχνικές απαιτήσεις. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να ευθυγραμμίσει με το δίκαιο της ΕΕ τους κανόνες της σχετικά με την έκπτωση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, επειδή επιφυλάσσει διαφορετική φορολογική μεταχείριση στις επιχειρηματικές ζημίες που προκύπτουν στην Ελλάδα και σε εκείνες που προκύπτουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ / του ΕΟΧ. Ενώ τόσο τα επιχειρηματικά κέρδη που παράγονται στην Ελλάδα όσο και τα επιχειρηματικά κέρδη που παράγονται σε άλλο κράτος της ΕΕ / του ΕΟΧ υπόκεινται σε φορολόγηση στην Ελλάδα, η μεταχείριση των ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή περιορίζεται από την ελληνική νομοθεσία και τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τις ελληνικές φορολογικές αρχές. Η εν λόγω διαφορετική μεταχείριση συνιστά περιορισμό του δικαιώματος εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ). Εάν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις βελγικές αρχές.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.