Η κατάσταση της Ένωσης το 2018: Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο για μια πιο αποτελεσματική χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική για την υποστήριξη των επενδύσεων εκτός της ΕΕ
12 Σεπτεμβρίου, 2018
H ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ TO 2018: Να καταστεί η ΕΕ ένας ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας — Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)
12 Σεπτεμβρίου, 2018

Η κατάσταση της Ένωσης το 2018: ενισχυμένη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την καταπολέμηση της διασυνοριακής τρομοκρατίας

Ενισχυμένη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την καταπολέμηση της διασυνοριακής τρομοκρατίας.

banner

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, με την ευκαιρία της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης, οΠρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι αναμένουν δικαίως από την Ένωση να τους παρέχει ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει σήμερα την επέκταση των καθηκόντων της νεοσυσταθείσας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ώστε να συμπεριληφθεί η καταπολέμηση των εγκλημάτων τρομοκρατίας. Πρέπει να είμαστε σε θέση να ασκούμε διώξεις κατά των τρομοκρατών με πιο συντονισμένο τρόπο, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Οι τρομοκράτες δεν γνωρίζουν σύνορα. Δεν πρέπει να γίνουμε ανυποψίαστοι συνεργοί λόγω της αδυναμίας μας να συνεργαστούμε.».

Σε συνέχεια της ιδέας που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πέρυσι από τον Πρόεδρο κ. Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, παρέχοντάς της τη δυνατότητα καταπολέμησης της διασυνοριακής τρομοκρατίας.

Ο κ. Γκίντερ Έτινγκερ, Επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, δήλωσε: «Η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από την τρομοκρατία είναι ο πρωταρχικός στόχος μιας πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που θα διαθέτει την αρμοδιότητα για την καταπολέμηση των διασυνοριακών εγκλημάτων τρομοκρατίας, θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να συντονίζουν καλύτερα το έργο τους σε ό,τι αφορά την έρευνα και τη δίωξη αυτών των εγκλημάτων. Αυτό θα καταστήσει την ΕΕ πιο αποτελεσματική στις αντιτρομοκρατικές της προσπάθειες και θα παρέχει ενισχυμένη ασφάλεια σε όλους τους πολίτες μας.».

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, πρόσθεσε: «Η νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν τεθεί σε λειτουργία, θα αλλάξει άρδην το τοπίο της καταπολέμησης των οικονομικών εγκλημάτων που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Εργάζομαι σκληρά για τη συγκρότηση και τη λειτουργία της έως το τέλος του 2020, και καλώ όλα τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή. Σήμερα προτείνουμε την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που θα μπορούσε, επίσης, να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην ΕΕ.».

Η ευρωπαϊκή απάντηση για τη βελτίωση της καταπολέμησης των διασυνοριακών τρομοκρατικών απειλών

Η ενισχυμένη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα βελτιώσει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας καλύπτοντας τα υφιστάμενα κενά:

  • Συντονισμένες έρευνες: Σήμερα, τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι αρμόδια να ερευνούν και να διώκουν εγκλήματα τρομοκρατίας, αλλά οι εξουσίες τους περιορίζονται στα εθνικά τους σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι υπεύθυνη για τις έρευνες και θα κατευθύνει τις διάφορες αρχές των κρατών μελών και τους οργανισμούς της ΕΕ που ασχολούνται με υποθέσεις τρομοκρατίας οι οποίες αφορούν περισσότερα από ένα κράτη μέλη·
  • Έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών: Αν και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος με επιτυχείς περιπτώσεις διασυνοριακής συνεργασίας, η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ποινικές υποθέσεις μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την έρευνα και τη δίωξη εγκλημάτων τρομοκρατίας εξακολουθεί σήμερα να είναι ενίοτε πολύ αργή. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι τρομοκράτες να γλιτώνουν τη δίωξη. Με την ολοκληρωμένη δομή της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι σε θέση να αποκτήσει μοναδική εικόνα των δραστηριοτήτων των τρομοκρατών σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Θα έχει καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες από τα κράτη μέλη μέσω των Ευρωπαίων εισαγγελέων που απαρτίζουν το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων. Θα είναι στην πλέον κατάλληλη θέση ώστε να συλλέγει και να ανταλλάσσει πληροφορίες σε ολόκληρη την Ένωση, με τους οργανισμούς Eurojust καιEuropol της ΕΕ, καθώς και με τρίτες χώρες·
  • Συνοχή των ερευνών στα διάφορα κράτη μέλη: Σήμερα, υπάρχει ο κίνδυνος τρομοκρατικές υποθέσεις που αφορούν περισσότερα από ένα κράτη μέλη να ερευνώνται με ασυντόνιστο τρόπο, θέτοντας σε κίνδυνο την επιτυχή δίωξη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διευθύνει κεντρικά τις έρευνες, ανεξαρτήτως του τόπου όπου έλαβαν χώρα τα εγκλήματα, και στη συνέχεια θα συνδέει καλύτερα την έρευνα και τη δίωξη. Επιπλέον, η ενισχυμένη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ως παράγοντας ενωσιακού επιπέδου, θα αποφύγει την αναποτελεσματική παράλληλη δίωξη συναφών υποθέσεων, που συχνά θέτει σε κίνδυνο την επιτυχή καταπολέμηση των εγκλημάτων τρομοκρατίας.

Τα επόμενα στάδια

Ενόψει της συνόδου κορυφής του Μαΐου του 2019 στο Σιμπίου, η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προωθήσει την πρωτοβουλία αυτή από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσει σχετικά με την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε εγκλήματα τρομοκρατίας που αφορούν περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίσει ομόφωνα την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Επιτροπή μπορεί να προωθήσει περαιτέρω αυτή τη διαδικασία, προτείνοντας τροποποίηση του κανονισμού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι μια ανεξάρτητη εισαγγελική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αρμοδιότητες έρευνας, άσκησης διώξεων και παραπομπής στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως η απάτη, η διαφθορά ή η σοβαρή διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα καταστεί πλήρως λειτουργική έως το τέλος του 2020. Η πρωτοβουλία αυτή δεν θα έχει συνέπειες στη συγκρότηση της τρέχουσας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επί του παρόντος, 22 κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία.

Το άρθρο 86 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την τροποποίηση του άρθρου 86 της ΣΛΕΕ για την επέκταση των εξουσιών της ώστε να περιλαμβάνει σοβαρά εγκλήματα που αφορούν περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται ομόφωνα από όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς και τα άλλα κράτη μέλη, μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σημερινή ανακοίνωση συνοδεύεται από παράρτημα με μια πρωτοβουλία σχετικά με την ενδεχόμενη λήψη απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 86 της ΣΛΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος για την κατάσταση της Ένωσης το 2018

Ανακοίνωση της Επιτροπής — Μια Ευρώπη που προστατεύει: πρωτοβουλία για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην καταπολέμηση διασυνοριακών εγκλημάτων τρομοκρατίας

Ενημερωτικό δελτίο: Βελτίωση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Κανονισμός 2017/1939

Δομή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:

graph

 

To δελτίο τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ (Press Release in English)