Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του κανονισμού για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης
3 Οκτωβρίου, 2018
Η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση 2,3 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την υποστήριξη των πρώην εργαζομένων στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜME) στην Ελλάδα
4 Οκτωβρίου, 2018

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εγκρίνει τους λογαριασμούς της ΕΕ για 11η συνεχή χρονιά

Tο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πιστοποίησε για 11η συνεχή χρονιά την καλή κατάσταση των ετήσιων λογαριασμών της ΕΕ, τους οποίους έκρινε αληθείς και ακριβείς.

Ο Eπίτροπος Γκίντερ Έτινγκερ, αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους, δήλωσε: « Χαιρετίζω τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η έκθεση αποδεικνύει ότι δαπανούμε τα ενωσιακά κονδύλια με αποτελεσματικό τρόπο. Παρόλο που ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι περιορισμένος, έχει καθοριστική σημασία για εκατομμύρια Ευρωπαίους. Είναι ένα μοναδικό εργαλείο που μας επιτρέπει να προστατεύουμε, να ισχυροποιούμε και να υπερασπιζόμαστε τους πολίτες μας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου πολλά από τα πλέον πιεστικά ζητήματα υπερβαίνουν τα σύνορα μιας μόνο χώρας. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ εστιάζει στη δημιουργία μιας πραγματικής προστιθέμενης αξίας Φυσικά, προκειμένου να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε αποτελέσματα για όλους τους πολίτες της ΕΕ μετά το 2020, χρειαζόμαστε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκαιρη έγκριση του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού».

Στόχος της Επιτροπής, ως διαχειριστή του προϋπολογισμού της ΕΕ, είναι να μεριμνά ώστε μόλις περατώνεται ένα πρόγραμμα και πραγματοποιούνται όλοι οι έλεγχοι, το επίπεδο του σφάλματος να παραμένει κάτω του 2%, επίπεδο που θεωρείται σημαντικό από το Συνέδριο. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε το 2017, καθώς το ποσοστό σφάλματος ανήλθε σε ένα ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Η Επιτροπή εκτιμά ότι, μετά τις διορθώσεις και ανακτήσεις, το εναπομένον επίπεδο σφάλματος για τις δαπάνες του 2017 θα είναι κατώτερο του 1%.

Συνεχής συνεργασία με τα κράτη μέλη

Τα κράτη μέλη διαχειρίζονται το 75% περίπου των δαπανών της ΕΕ και η Επιτροπή συνεργάζεται στενά μαζί τους ώστε τα κονδύλια να δαπανώνται κατά τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό.

Η Επιτροπή έχει λάβει σειρά μέτρων για τη στήριξη των κρατών μελών ώστε ο προγραμματισμός της χρήσης των κονδυλίων, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά την περίοδο προγραμματισμού, να ολοκληρώνονται εγκαίρως τα έργα και να υποβάλλονται τιμολόγια για την επιστροφή δαπανών. Στόχος είναι η αποφυγή σφαλμάτων – με την παρότρυνση των κρατών μελών να εντοπίζουν, να αναφέρουν και να διορθώνουν τυχόν παρατυπίες εγκαίρως, ώστε να μην κινδυνεύουν να χάσουν τα ποσά που δικαιούνται.

Ο αναθεωρημένος δημοσιονομικός κανονισμός προβλέπει ακόμη πιο εντατική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών αρχών, γεγονός που θα οδηγήσει σε ακόμη πιο αποτελεσματική διάθεση των κονδυλίων και καλύτερους ελέγχους.

Απλούστεροι κανόνες για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της ενωσιακής χρηματοδότησης

Οι απλούστεροι κανόνες περιορίζουν τα σφάλματα και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της ΕΕ. Η πρόσβαση στην ενωσιακή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού 2014-2020 είναι ήδη ευκολότερη σε σύγκριση με το παρελθόν. Την άνοιξη του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν σε μια νέα δέσμη δημοσιονομικών κανόνων – τον δημοσιονομικό κανονισμό, που μειώνει ακόμη περισσότερο τη γραφειοκρατία.

Το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν σταματά εκεί. Η απλούστευση βρίσκεται στον πυρήνα της πρότασης της Επιτροπής για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή εργάζεται εντατικά από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να επιτύχουν κατ’ αρχήν συμφωνία πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, ώστε να ξεκινήσει εγκαίρως η εφαρμογή νέων προγραμμάτων, από το Erasmus έως τη χρηματοδότηση της έρευνας ή τη στήριξη των περιφερειών μας.

Έμφαση στην προστιθέμενη αξία των δαπανών της ΕΕ

Τα τελευταία χρόνια, η δημιουργία προστιθέμενης αξίας από κάθε ευρώ που δαπανάται έχει καθοριστική σημασία για την Επιτροπή. Ήδη το 2015, η Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά δράσεων σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας με στόχο την περαιτέρω μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των δαπανών της ΕΕ.

Η έμφαση στην προστιθέμενη αξία της ΕΕ αποτελεί το επίκεντρο της πρότασης της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Η Επιτροπή επιδιώκει να καθορίσει σαφέστερους στόχους και να εστιάσει περισσότερο στις επιδόσεις, ώστε να διευκολυνθούν η παρακολούθηση και η μέτρηση των αποτελεσμάτων, καθώς και η πραγματοποίηση αλλαγών εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω ο τρόπος με τον οποίο δαπανάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ.

Ανάκτηση κονδυλίων της ΕΕ που δεν έχουν δαπανηθεί σωστά

Η Επιτροπή παρακολουθεί επί τόπου την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Εάν διαπιστωθεί ότι τα κράτη μέλη ή οι τελικοί δικαιούχοι δεν δαπανούν σωστά τα κονδύλια της ΕΕ, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα ανάκτησης. Το 2017, η Επιτροπή ανέκτησε 2,8 δισ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το 2,1% των πληρωμών που καταβάλλονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Κατά συνέπεια, το ποσό του πραγματικά κινδυνεύει να χαθεί είναι κάτω του ορίου του 2% εφόσον ληφθούν υπόψη οι διορθώσεις και οι ανακτήσεις.

Διατύπωση γνώμης με επιφύλαξη για τις πληρωμές του 2017

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, γνώμη με επιφύλαξη για τις πληρωμές του 2017 – μόλις μια βαθμίδα κάτω από τη γνώμη χωρίς επιφύλαξη. Η έκθεση δείχνει περαιτέρω βελτιώσεις από την άποψη της συμμόρφωσης και των επιδόσεων και επιβεβαιώνει ότι η Επιτροπή βρίσκεται στον σωστό δρόμο.

Ενώ η γνώμη χωρίς επιφύλαξη σημαίνει ότι τα στοιχεία είναι πραγματικά και αξιόπιστα, η γνώμη με επιφύλαξη δηλώνει ότι υπάρχουν μόνο ήσσονος σημασίας ζητήματα που πρέπει να διορθωθούν.

Ιστορικό

Με τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ξεκινά η ετήσια «διαδικασία απαλλαγής» του προϋπολογισμού της ΕΕ. Για να προετοιμάσει το έδαφος για τη διαδικασία, η Επιτροπή εξέδωσε, τον Ιούνιο του 2018, την ετήσια έκθεσή της για τη διαχείριση και τις επιδόσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017. Η εν λόγω έκθεση επιβεβαιώνει ότι το 2017 ο προϋπολογισμός της ΕΕ συνέβαλε στην επίτευξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιούργησε προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της ΕΕ και δαπανήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος δεν υποδηλώνει το μέγεθος της απάτης, της αναποτελεσματικότητας ή της κατασπατάλησης πόρων. Πρόκειται απλά για εκτίμηση των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ παρά τη μη τήρηση ορισμένων κανόνων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.