Kοινή δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Τίμερμανς και των επιτρόπων κας Γιούροβα και κας Γκαμπριέλ έναν χρόνο μετά τη δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου Δάφνης Καρουάνα Γκαλίτζια
16 Οκτωβρίου, 2018
Ημέρα ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων: Η Επιτροπή ζητεί να ληφθούν περισσότερα μέτρα για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών
17 Οκτωβρίου, 2018

Εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη: Τα κράτη μέλη σημείωσαν περαιτέρω πρόοδο

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2018, η οποία δημοσιεύτηκε χθες, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει περαιτέρω πρόοδο προς την κατεύθυνση των στόχων της ΕΕ για το 2020.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Η Έκθεση, η οποία είναι η σημαντικότερη ετήσια έκδοση της ΕΕ σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου αυτού. Η αγωγή του πολίτη αποτελεί το κύριο θέμα της φετινής έκθεσης, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης στην προώθηση της συμμετοχής, της ένταξης και της κατανόησης των δικαιωμάτων των πολιτών. Χρησιμοποιώντας μια σειρά παραδειγμάτων, η Έκθεση διαπιστώνει ότι τα κράτη μέλη εργάζονται για να εξασφαλίσουν ότι οι νέοι μαθαίνουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δημοκρατίες μας και τα θεσμικά όργανά μας και τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πιο πρόσφατη έκδοση της Έκθεσης καταδεικνύει επίσης ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων της ΕΕ, τους οποίους η ίδια έχει θέσει για το 2020 — η επίτευξη ορισμένων από τους οποίους έχει ήδη πραγματοποιηθεί ή είναι πολύ κοντά στο να πραγματοποιηθεί.

Ο κ. Tibor Navracsics, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, δήλωσε: «Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι τα κράτη μέλη εργάζονται σκληρά για να επιτύχουν τους συμφωνημένους στόχους τους για την εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν τεθεί για το 2020, και να δοθεί στους νέους η δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις κοινότητές μας — πράγμα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, καθώς πλησιάζουμε στις προσεχείς εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι υπερήφανος για το γεγονός ότι, μαζί, δώσαμε νέα ώθηση στην προσπάθεια αυτή: νωρίτερα κατά το τρέχον έτος, τα κράτη μέλη ενέκριναν σύσταση, την οποία είχα προωθήσει, για την προαγωγή των κοινών αξιών μας, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας.»  

Η Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2018 καταδεικνύει το γεγονός ότι, για μία ακόμη φορά, τα κράτη μέλη σημείωσαν πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των κυριότερων στόχων τους. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές μεταξύ και εντός των χωρών, πράγμα που καταδεικνύει ότι χρειάζονται περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις βασικές δεξιότητες, όπου απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου οι νέοι να αποκτήσουν τις δέουσες δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών — πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες.

Το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς απολυτήριο μειώθηκε στο 10,6 % το 2017, πολύ κοντά στον στόχο του κάτω του 10 % έως το 2020. Αυτό, ωστόσο, σημαίνει ότι περισσότεροι από ένας στους δέκα μαθητές αντιμετωπίζουν δυσοίωνες προοπτικές για περαιτέρω εκπαίδευση ή για μια σταθερή θέση στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων λόγω των λιγότερων ευκαιριών για την εκπαίδευση των ενηλίκων.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 39,9 %, φθάνοντας σχεδόν τον στόχο του 40 % που συμφωνήθηκε για το 2020. Και το 95,5 % των παιδιών ηλικίας τεσσάρων ετών και άνω συμμετείχαν στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από τον στόχο του τουλάχιστον 95 %.

Η Έκθεση εξετάζει επίσης τα ποσά που δαπανούν τα κράτη μέλη για την εκπαίδευση, η οποία αποτελεί αντικείμενο σημαντικής επένδυσης για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Το 2016 η δημόσια χρηματοδότηση για την εκπαίδευση αυξήθηκε κατά 0,5 % σε πραγματικούς όρους σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να επενδύουν λιγότερο στην εκπαίδευση απ’ ό,τι πριν από την οικονομική κρίση, και δεκατρία κράτη μέλη δαπάνησαν λιγότερα γι’ αυτήν.

Ιστορικό

Η Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2018 είναι η έβδομη ετήσια έκθεση που εκδίδεται και αποτυπώνει την εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ, συνθέτοντας μεγάλο εύρος αποδεικτικών στοιχείων. Μετρά την πρόοδο της ΕΕ σχετικά με τους έξι στόχους για την εκπαίδευση και την κατάρτιση για το 2020. Η ανάλυση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και τάσεων που καταγράφονται στην Έκθεση παρέχει στοιχεία για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ζητημάτων στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επιπλέον, θα βοηθήσει στον προσδιορισμό του κατά πόσον η χρηματοδότηση της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων θα πρέπει να είναι στοχευμένη με βάση τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η Έκθεση αναλύει τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και παρουσιάζει τις πολιτικές που μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Περιλαμβάνει διακρατικές συγκρίσεις, 28 διεξοδικές ανά χώρα εκθέσεις, καθώς και ειδική ιστοσελίδα με πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες.

Η εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ. Η Επιτροπή συνεργάζεται πλήρως με τα κράτη μέλη για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου έως το 2025, που αφορά την προαγωγή της μάθησης, της συνεργασίας και της αριστείας. Αφορά επίσης το άνοιγμα των ευκαιριών για όλους, την ενίσχυση των αξιών και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας από τους νέους. Οι μεταρρυθμίσεις που ενθαρρύνονται από την Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έχουν εν προκειμένω βασικό ρόλο. Μαζί με τον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Χώρο, το πρόγραμμα Erasmus+, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης καθώς και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας συμβάλλουν στην τόνωση των επενδύσεων και στη στήριξη των προτεραιοτήτων πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης.

Για να ενισχύσει τον φιλόδοξο στόχο στον τομέα αυτό, η Επιτροπή πρότεινε να δοθεί σημαντική ώθηση στη χρηματοδότηση των νέων και της μάθησης στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δικτυακός τόπος της Έκθεσης

 

To δελτίο τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ (Press Release in English)