Παρουσίαση του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου
Οκτώβριος 23, 2018
Βελτίωση της νομοθεσίας: η Επιτροπή παρουσιάζει τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στη χάραξη των ενωσιακών πολιτικών
Οκτώβριος 24, 2018

Άρθρο Εθελοντή “Ευκαιρίες Νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση”

Οι νέοι σήμερα αποτελούν μία σημαντική κοινωνική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει δικό της κώδικα επικοινωνίας και δική της κουλτούρα. Στη Συνθήκη της Λισαβόνας κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των νέων και οι υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι τους. Η μετακίνηση των νέων μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόμα πιο εύκολη και τους παρέχει πολλές ευκαιρίες. Μπορούν να αναζητήσουν εργασία σε μία Ευρωπαϊκή χώρα, να σπουδάσουν, να προσφέρουν εθελοντική βοήθεια. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην ανάπτυξη πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει κάποια προγράμματα για τους νέους. Αρχικά, το πρόγραμμα «Leonardo da Vinci», το οποίο χρηματοδοτεί την επαγγελματική κατάρτιση, ιδίως την πρόσληψη νέων εργαζομένων και εκπαιδευτών από επιχειρήσεις εκτός της χώρας τους. Έπειτα υπάρχει το πρόγραμμα «Erasmus +», το οποίο χρηματοδοτεί την κινητικότητα των φοιτητών και τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων. Έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησης τους και να ενισχύσουν την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη. Το «Erasmus Mundus» δίνει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και ακαδημαϊκούς απ’ όλον τον κόσμο τη δυνατότητα να αποκτήσουν πτυχίο Master μετά από σπουδές που διοργανώνουν από κοινού τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Το «Erasmus Young Entrepreneurs» είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει σε νέους επιχειρηματίες την δυνατότητα να συνεργαστούν και να αποκομίσουν ιδέες από έμπειρους μικροεπιχειρηματίες σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να μην είναι υποχρεωτική στο πρόγραμμα σπουδών, αλλά το «Erasmus Placement» σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις μία εμπειρία στο εξωτερικό, γνωρίζοντας διαφορετικούς πολιτισμούς και δημιουργώντας νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Το πρόγραμμα «Comenius» έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της, μέσω της συνεργασίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημιουργηθεί κάποιες δομές στις οποίες οι νέοι μπορούν να απευθυνθούν για να ενημερωθούν για τα προνομία που τους παρέχονται ως ευρωπαίοι πολίτες. Η «Eurodesk» αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας και ενθαρρύνει τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες. Είναι η κύρια πηγή πληροφοριών για τη νεολαία σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τις πληροφορίες και τις ευκαιρίες για την κινητικότητα. Απαντά σε ερωτήσεις και παρέχει καθοδήγηση για νέους κινητούς σε όλη την Ευρώπη. Η «Salto» βοηθάει στην επαφή των νέων με τα προγράμματα που τους παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέχει στους νέους εργασία και πόρους κατάρτισης και διοργανώνει δραστηριότητες κατάρτισης και επαφής οργανώσεων και εθνικών οργανισμών που εργάζονται στο πλαίσιο του «Erasmus +».

Μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι νέοι αποκτούν πολλές ευκαιρίες. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες επενδύουν στους νέους καθώς αποτελούν το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και μπορεί να βοηθήσει τους νέους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για το μέλλον τους.

 

Νίκη Πατσάκη,

Φοιτήτρια Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιου Αιγαίου,
Εθελόντρια στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης