Άρθρο Εθελοντή “Ευκαιρίες Νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση”
24 Οκτωβρίου, 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ιταλία να υποβάλει αναθεωρημένο σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος για το 2019
24 Οκτωβρίου, 2018

Βελτίωση της νομοθεσίας: η Επιτροπή παρουσιάζει τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στη χάραξη των ενωσιακών πολιτικών

Ενόψει των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών και στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τις τροποποιήσεις που σκοπεύει να επιφέρει στη διαδικασία χάραξης των ενωσιακών πολιτικών προκειμένου οι περιορισμένοι πόροι της να επικεντρωθούν σε μικρότερο αριθμό δραστηριοτήτων και να υλοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι πολιτικές της προτεραιότητες. Η σημερινή ανακοίνωση σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ επιδιώκει επίσης να λάβει υπόψη τις συστάσεις της ειδικής ομάδας «Επικουρικότητα και αναλογικότητα – “Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο”».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζω το συμπέρασμα της ειδικής ομάδας ότι η ΕΕ προσδίδει προστιθέμενη αξία σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται σήμερα. Κάποια στιγμή, όμως, θα αναγκαστούμε να έρθουμε αντιμέτωποι με το γεγονός ότι, με τους πόρους που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, δεν μπορούμε να κάνουμε συνεχώς περισσότερα για να αντεπεξέλθουμε στις αυξανόμενες προκλήσεις. Στο μέλλον, η Επιτροπή θα πρέπει να ιεραρχεί ακόμη πιο αυστηρά τις δραστηριότητες και τους πόρους της.»

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, αρμόδιος για τη βελτίωση της νομοθεσίας και πρόεδρος της ειδικής ομάδας, προσέθεσε τα εξής: «Έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιας κλάσης σύστημα στον τομέα της βελτίωσης της νομοθεσίας. Υπάρχουν όμως ακόμη περιθώρια βελτίωσης. «Η ειδική ομάδα έχει δρομολογήσει σημαντικές αλλαγές στο εσωτερικό της Επιτροπής, τις οποίες έχουμε αρχίσει να ενσωματώνουμε στο θεσμικό μας DNA. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα της διαδικασίας χάραξης πολιτικών. Είναι αναγκαίο να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, με σημείο εκκίνησης τη διάσκεψη που διοργανώνει η αυστριακή προεδρία της ΕΕ τον επόμενο μήνα στο Μπρέγκεντς.»

Σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας θα καθοδηγήσουν το μελλοντικό μας έργο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τον ρόλο τους στη χάραξη των ενωσιακών πολιτικών. Για παράδειγμα, η Επιτροπή θα ενσωματώσει τον «πίνακα επικουρικότητας» που προτάθηκε από την ειδική ομάδα σε όλες τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και στις αιτιολογικές εκθέσεις που συντάσσει. Ο πίνακας αυτός αποτελεί ένα εργαλείο που θα καθοδηγεί, με δομημένο τρόπο, την ανάλυση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Επίσης, θα καταστήσουμε πιο εύκολη την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων εκ μέρους των εθνικών κοινοβουλίων για την υποβολή της γνώμης τους επί των σχεδίων προτάσεων, και θα εξετάσουμε τρόπους για τη βελτίωση της συγκέντρωσης των απόψεων των τοπικών και περιφερειακών αρχών και για την υποβολή αναφορών επ’ αυτών, στο πλαίσιο των δημόσιων διαβουλεύσεων της Επιτροπής. Η πλατφόρμα REFIT, η οποία αξιολογεί τον κανονιστικό φόρτο της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας, θα πρέπει επίσης να αναμορφωθεί ώστε να ενισχυθεί η παρουσία των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, και θα πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο της ώστε, πέραν της τρέχουσας εστίασης στον κανονιστικό φόρτο, να εξετάζει και την επικουρικότητα και την αναλογικότητα . Ειδικότερα, η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι οι σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις εξετάζονται συστηματικά στις αξιολογήσεις της.

Η διάσκεψη της αυστριακής προεδρίας στο Μπρέγκεντς τον Νοέμβριο θα αποτελέσει ευκαιρία για ανάληψη δεσμεύσεων από τα άλλα θεσμικά όργανα για την υλοποίηση των συστάσεων της ειδικής ομάδας. Οι προτάσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διάσκεψη του Μπρέγκεντς περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  • όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα θα πρέπει να διευκρινίσουν κατά πόσον θα χρησιμοποιήσουν τον «πίνακα επικουρικότητας»·
  •  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν να εξετάσουν τις επιπτώσεις που έχουν στην επικουρικότητα και την αναλογικότητα οι τροπολογίες που καταθέτουν επί των προτάσεων της Επιτροπής.
  • Κατόπιν επανειλημμένων αιτημάτων των εθνικών κοινοβουλίων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν να μην υπολογίζονται οι διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην περίοδο των 8 εβδομάδων για την υποβολή γνωμοδοτήσεων επί σχεδίων ενωσιακών νομοθετικών πράξεων·
  • το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να βελτιώσουν τη διαφάνεια των διαδικασιών τους (π.χ. του τριμερούς διαλόγου), ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών· θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τη δυνατότητα συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών κατά τη νομοθετική διαδικασία·
  • η Επιτροπή των Περιφερειών θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει τα μέλη της σχετικά με τις ευκαιρίες συμβολής στη χάραξη των ενωσιακών πολιτικών, και θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κομβικό σημείο μέσω του οποίου θα διοχετεύεται αποτελεσματικότερα η συμβολή αυτή στη θεσμική διαδικασία·
  • οι εθνικές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εμπλέξουν αποτελεσματικότερα τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στη νομοθετική διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.