Δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας  
14 Φεβρουαρίου, 2019
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας
15 Φεβρουαρίου, 2019

Δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας  

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την ίδρυση δημιουργία Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Ο Πρόεδρος κ. Γιούνκερ εξήγγειλε για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας τον Σεπτέμβριο του 2017. Αυτή η νέα αρχή της ΕΕ θα στηρίξει τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ, επιτρέποντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά και υποστηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την αποτροπή και την αντιμετώπιση της απάτης και της κατάχρησης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Ο Πρόεδρος κ. Γιούνκερ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:

«Με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θεμελιώσαμε μια ισχυρή κοινωνική διάσταση στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα προόδου για την υλοποίηση της δέσμευσής μας για μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Με 17 εκατομμύρια Ευρωπαίους να ζουν ή να εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, είναι πλέον καιρός για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας που θα υποστηρίζει τους μετακινούμενους πολίτες μας, θα διευκολύνει το έργο των κρατών μελών και θα διασφαλίζει τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη θέσπιση δικαιότερων κανόνων για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Η νέα Αρχή θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε την αποτελεσματική εφαρμογή τους στην πράξη». 

Η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού κ. Μαριάν Τίσεν πρόσθεσε:

«Πάντοτε έλεγα ότι χρειαζόμαστε χρειαζόμαστε σαφείς, δίκαιους και εφαρμόσιμους κανόνες. Η σημερινή συμφωνία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας είναι το γεγονός που ολοκληρώνει τις προσπάθειες για μια δίκαιη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Θα εξυπηρετήσει διπλό σκοπό, που συνίσταται, αφενός, να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να καταπολεμήσουν την απάτη και την κατάχρηση και, αφετέρου, να καταστήσει την κινητικότητα ευκολότερη για τους πολίτες.

Η σημερινή συμφωνία είναι το αποτέλεσμα εξαιρετικά εποικοδομητικών και ταχέων διαπραγματεύσεων που δείχνουν ότι η Ευρώπη έχει την ικανότητα να αποφασίζει και να ενεργεί γρήγορα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jeroen Lenaers και στη ρουμανική Προεδρία που ενεργεί εκ μέρους του Συμβουλίου. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει τώρα να επιβεβαιωθεί γρήγορα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας μπορεί να ξεκινήσει το έργο της φέτος και να καταστεί γρήγορα πλήρως λειτουργική. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για μια πιο κοινωνική και δίκαιη Ευρώπη.»

Επόμενα βήματα

Η συμφωνία θα υποβληθεί στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (ΕΜΑ) προς έγκριση. Αφού οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των κρατών μελών επιβεβαιώσουν τη συμφωνία, αυτή θα υποβληθεί σε τελική ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ιστορικό

Ο Πρόεδρος κ. Γιούνκερ πρότεινε για πρώτη φορά την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας στην ομιλία που εκφώνησε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 με θέμα την κατάσταση της Ένωσης: «Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη δίκαιη, απλή και αποτελεσματική επιβολή των κανόνων της ΕΕ για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού από έναν νέο φορέα εποπτείας και επιβολής. Φαντάζει παράλογο να υπάρχει μια Τραπεζική Αρχή για την εποπτεία των τραπεζικών προτύπων, αλλά όχι μια κοινή Αρχή Εργασίας που να διασφαλίζει τη δικαιοσύνη στην ενιαία αγορά».

Περίπου 17 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ζουν ή εργάζονται σήμερα σε άλλο κράτος μέλος – δηλαδή δύο φορές περισσότεροι απ’ ό,τι πριν από μία δεκαετία. Η ΕΕ έχει αναπτύξει ένα σημαντικό σύνολο νομοθεσίας για τη ρύθμιση διαφορετικών πτυχών της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης εργαζομένων και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, η αποτελεσματική εκτέλεση των ενωσιακών κανόνων σε όλα τα κράτη μέλη απαιτεί διαρθρωμένη συνεργασία και ανταλλαγή μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, καθώς και πόρους για κοινές δραστηριότητες, όπως η διοργάνωση κοινών επιθεωρήσεων ή η κατάρτιση εθνικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση διασυνοριακών υποθέσεων.

Για την επίλυση αυτών των θεμάτων, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας -η οποία προτάθηκε από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2018- θα εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

· υποστήριξη των κρατών μελών κατά την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

· διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και υποστήριξή τους μέσω συντονισμένων και κοινών επιθεωρήσεων με σκοπό την καταπολέμηση της κατάχρησης, της απάτης και της αδήλωτης εργασίας·

· διαμεσολάβηση μεταξύ των κρατών μελών σε περιπτώσεις διαφορών.

Η Αρχή Εργασίας θα έχει την αρμοδιότητα να στηρίζει το δίκτυο των ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης (EURES) και θα αναλάβει και θα ενισχύσει τις δραστηριότητες της ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Οι δραστηριότητές της θα αφορούν τους κανόνες σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και την απόσπαση των εργαζομένων, τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης και την ειδική νομοθεσία στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Δεν θα δημιουργηθούν νέες αρμοδιότητες σε επίπεδο ΕΕ και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν πλήρως υπεύθυνα για την εκτέλεση των εργασιακών κανόνων και των κανόνων κοινωνικής ασφάλισης. Η προστιθέμενη αξία της Αρχής συνίσταται στο γεγονός ότι θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, θα εξορθολογίσει τις υφιστάμενες δομές και θα παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη εκτέλεση των κανόνων, προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των εθνικών αρχών.

Ο εξορθολογισμός αυτός θα αποφέρει επίσης οικονομικά πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων φορέων σε επίπεδο ΕΕ θα επιτρέψει την εξοικονόμηση πόρων. Επιπλέον, με την υποστήριξη της Αρχής Εργασίας, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να εισπράττουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης πλήρως και πιο αποτελεσματικά απ’ ό, τι μέχρι σήμερα. Τέλος, με την παροχή τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης, η Αρχή θα μειώσει την επιβάρυνση των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, τα οικονομικά οφέλη αναμένεται να αντισταθμίσουν σε μεγάλο βαθμό το λειτουργικό κόστος της Αρχής, της οποίας ο εκτιμώμενος ετήσιος προϋπολογισμός θα ανέρχεται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ. Το προσωπικό της θα αποτελείται από περίπου 140 άτομα, εκ των οποίων 60 αποσπασμένοι εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη τους, μεταξύ άλλων για τον ρόλο των εθνικών υπαλλήλων-συνδέσμων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.