Δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας  
15 Φεβρουαρίου, 2019
Η Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πλαίσιο ελέγχου των επενδύσεων  
15 Φεβρουαρίου, 2019

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ).

Βλ. επίσης σχετική δήλωση εδώ.

Από πού προέρχεται η πρωτοβουλία για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας;

Η οικοδόμηση μιας κοινωνικότερης Ευρώπης και η ενίσχυση μιας δικαιότερης εσωτερικής αγοράς αποτελούν βασική προτεραιότητα για την παρούσα Επιτροπή, όπως αναφέρεται στις πολιτικές κατευθύνσεις του Ιουλίου 2014. Διάφορες πρωτοβουλίες έχουν ήδη δρομολογηθεί για να βελτιωθούν οι ενωσιακοί κανόνες για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Για να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται ορθά στην πράξη, ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στην ομιλία που εκφώνησε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 με θέμα την κατάσταση της Ένωσης, πρότεινε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας: «Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη δίκαιη, απλή και αποτελεσματική επιβολή των κανόνων της ΕΕ για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού από έναν νέο φορέα εποπτείας και επιβολής.Φαντάζει παράλογο να υπάρχει μια Τραπεζική Αρχή για την εποπτεία των τραπεζικών προτύπων, αλλά όχι μια κοινή Αρχή Εργασίας που να διασφαλίζει τη δικαιοσύνη στην ενιαία αγορά».

Ύστερα από την ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή άρχισε εντατικό διάλογο με τα κράτη μέλη, τις εθνικές αρχές, τα σχετικά όργανα της ΕΕ, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες, όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και το πώς θα μπορούσε να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας για την επίλυσή τους. Εκτός από τις στοχευμένες διαβουλεύσεις, η Επιτροπή διεξήγαγε επιγραμμική δημόσια διαβούλευση κατά την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου 2017 και Ιανουαρίου 2018.

Με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε, στις 13 Μαρτίου 2018 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, ως μέρος της δέσμης μέτρων για την κοινωνική δικαιοσύνη. Η πρόταση αυτή εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος επιδιώκει να επιτύχει μεγαλύτερη σύγκλιση προς τον στόχο καλύτερων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης.

Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας συνάδει επίσης με τη δέσμευση της Επιτροπής να προωθήσει την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ —την οποία διατύπωσε στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας: επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για μια ισχυρότερη Ένωση». Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα συμβάλει στην επιβολή των κανόνων για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

Γιατί χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας;

Σήμερα, 17 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν ή εργάζονται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο του οποίου είναι υπήκοοι. Αυτός ο αριθμός έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Η κινητικότητα είναι στοιχείο της ζωής στην ΕΕ που χρειάζεται ορθή διαχείριση, αλλά και που ωφελεί τα άτομα, τις οικονομίες και τις κοινωνίες στο σύνολό τους.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι μία από τις πολυτιμότερες ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο (φθινόπωρο 2017), περισσότεροι από 8 στους 10 Ευρωπαίους στηρίζουν την «ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ, οι οποίοι μπορούν να ζουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν και να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα οπουδήποτε στην ΕΕ».

Για να προωθήσουμε και να διατηρήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ένωση, χρειαζόμαστε σαφείς, δίκαιους και εφαρμόσιμους κανόνες. Η ΕΕ έχει ήδη αναπτύξει ένα εκτενές σύνολο νομοθεσίας για τη ρύθμιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, το οποίο βελτιώνει και εκσυγχρονίζει συνεχώς, για παράδειγμα με την αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων και με τους κανόνες για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση δύο προκλήσεων που ξεχωρίζουν:

  • Πρώτον, τα άτομα και οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες και σε πρακτικές υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού· μεταξύ άλλων χρειάζονται πληροφορίες για τις ευκαιρίες, τους κανόνες και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε διασυνοριακές καταστάσεις.
  • Δεύτερον, η ανάγκη για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών είναι μεγαλύτερη παρά ποτέ. Επίσης, οι εθνικές αρχές χρειάζονται τα σωστά εργαλεία για την ανταλλαγή πληροφοριών, για τη διαμόρφωση πρακτικών καθημερινής συνεργασίας, για τη διεξαγωγή κοινών και συντονισμένων επιθεωρήσεων και για την επίλυση πιθανών διασυνοριακών διαφορών γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ποιοι θα είναι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας;

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα συμβάλει στη στήριξη της δίκαιης αντιμετώπισης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στην εσωτερική αγορά, διασφαλίζοντας ότι οι ενωσιακοί κανόνες εφαρμόζονται κατά τρόπο δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό. Για τον σκοπό αυτόν, η Αρχή θα στηρίξει τα κράτη μέλη σε θέματα που αφορούν τη διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, την απόσπασή τους και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ακόμα, θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Ειδικότερα, η Αρχή θα έχει τους ακόλουθους στόχους:

1) να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων και των εργοδοτών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στους τομείς της κινητικότητας των εργαζομένων και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και την πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες·

2) να στηρίζει την επιχειρησιακή συνεργασία των εθνικών αρχών κατά τη διασυνοριακή επιβολή της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, διευκολύνοντας —μεταξύ άλλων— τις κοινές επιθεωρήσεις·

3) να παρέχει διαμεσολάβηση και να διευκολύνει την εξεύρεση λύσεων σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ εθνικών αρχών.

Πώς θα συμβάλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων;

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων διακηρύχθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017, κατά την κοινωνική σύνοδο κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ. Ο πυλώνας ορίζει 20 βασικές αρχές και δικαιώματα για τη στήριξη της δίκαιης διάστασης και της καλής λειτουργίας των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Σχεδιάστηκε με σκοπό να χρησιμεύσει ως πυξίδα για μια ανανεωμένη διαδικασία σύγκλισης προς τον στόχο καλύτερων συνθηκών ζωής και εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, εξασφαλίζοντας ότι τα άτομα έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δίκαιες συνθήκες εργασίας, καθώς και κατάλληλη κοινωνική προστασία και ένταξη.

Η εξασφάλιση δίκαιης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη έχει βασική σημασία για την υλοποίηση των αρχών και των δικαιωμάτων του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση, διασφαλίζοντας ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και των ατόμων για ίση μεταχείριση και ευκαιρίες στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής ασφάλισης είναι εγγυημένα σε διασυνοριακές καταστάσεις.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ποια θα είναι τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας;

Κατά την εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων της, η Αρχή:

  • θα διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων και των εργοδοτών σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε διασυνοριακές καταστάσεις, καθώς και την πρόσβαση στις υπηρεσίες διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·
  • θα διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας·
  • θα συντονίζει και θα στηρίζει κοινές επιθεωρήσεις και δραστηριότητες ελέγχου κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, για την καταπολέμηση της απάτης, της κατάχρησης και της αδήλωτης εργασίας·
  • θα διαμεσολαβεί μεταξύ των αρχών των κρατών μελών σε περιπτώσεις διαφορών σχετικά με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας·
  • θα διενεργεί αναλύσεις και εκτιμήσεις κινδύνου σε θέματα διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.
  • θα στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, μέσω της αμοιβαίας μάθησης, της επιμόρφωσης και της προαγωγής των ορθών πρακτικών·

Σε ποιους οικονομικούς τομείς θα δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας;

Εφόσον η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού επηρεάζει όλους τους τομείς της οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα καλύπτει πράγματι όλους τους τομείς της οικονομίας. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται τομείς με ειδικό τομεακό ενωσιακό δίκαιο, όπως οι διεθνείς μεταφορές.

Πράγματι, στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών, πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι διασχίζουν καθημερινά τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, μεταφέροντας εμπορεύματα ή επιβάτες. Η επιβολή των ενωσιακών κανόνων για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σ’ αυτόν τον τομέα έχει αποδειχθεί δύσκολη. Η επιχειρησιακή υποστήριξη που θα παρέχει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας στις εθνικές αρχές μπορεί επίσης να συμβάλει ώστε να εξασφαλιστεί η δίκαιη και αποτελεσματική επιβολή των ενωσιακών κανόνων κινητικότητας στον τομέα αυτόν.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα εξυπηρετεί μόνον τους εργαζομένους ή θα ασχολείται και με τις ανάγκες των ατόμων που αναζητούν εργασία, των μελών των οικογενειών τους ή των υπηκόων τρίτων χωρών;

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα βοηθήσει την επιβολή των ενωσιακών κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, την απόσπαση και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Μολονότι ορισμένα τμήματα της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας αφορούν μόνο τους εργαζομένους, άλλα τμήματα (ιδίως σχετικά με τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης) καλύπτουν όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Επομένως, η Αρχή θα ωφελήσει και τα άτομα αυτά, στον βαθμό που καλύπτονται από τους προαναφερθέντες κανόνες της ΕΕ.

Θα οργανώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας επιθεωρήσεις με δική της πρωτοβουλία;

Όχι. Το δικαίωμα έναρξης και διενέργειας επιθεωρήσεων —είτε εθνικών είτε διασυνοριακών— παραμένει σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, η Αρχή μπορεί να προτείνει στα κράτη μέλη τη διενέργεια κοινής επιθεώρησης, στην περίπτωση που αντιληφθεί την ύπαρξη πιθανής απάτης ή κατάχρησης. Οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι μπορούν επίσης να ενημερώσουν την Αρχή σχετικά με κάποια υπόθεση. Γενικά, στον κανονισμό προβλέπεται ένα σύστημα διαλόγου για την επίλυση τέτοιων ζητημάτων. Σε κάθε περίπτωση, οι επιθεωρήσεις θα διεξάγονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές των οικείων κρατών μελών.

Θα λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ως φόρουμ για την επίλυση διαφορών μεταξύ ιδιωτών ή εργοδοτών και των διοικητικών αρχών των κρατών μελών;

Τα άτομα και οι εργοδότες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες υπηρεσίες επίλυσης προβλημάτων και συμβουλευτικής (π.χ. το δίκτυο SOLVIT και την υπηρεσία «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές»), ενώ μπορούν να βασίζονται στα εθνικά δικαστήρια σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στους τομείς της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης. Στην περίπτωση διαφορών, το δίκτυο SOLVIT μπορεί να παραπέμψει υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας για διαμεσολάβηση και διασαφήνιση.

Η Αρχή θα παρέχει διαμεσολάβηση αποκλειστικά σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ εθνικών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στους τομείς της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ποια θα είναι η δομή και η οργάνωση της Αρχής;

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα ιδρυθεί με τη μορφή ενός νέου οργανισμού της ΕΕ και, ύστερα από την τελική έγκριση του ιδρυτικού κανονισμού, θα είναι επιχειρησιακά έτοιμη το 2019 και πλήρως λειτουργική έως το 2023.

Ο εκτιμώμενος ετήσιος προϋπολογισμός της Αρχής θα είναι περίπου 50 εκατ. ευρώ. Το προσωπικό της θα απαρτίζεται από περίπου 140 μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται εθνικοί υπάλληλοι–σύνδεσμοι, αποσπασμένοι από τα κράτη μέλη. Όσο για την έδρα της Αρχής, αυτή πρέπει να καθοριστεί από τα κράτη μέλη.

Ακολουθώντας την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, η Αρχή θα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που θα απαρτίζεται από έναν ανώτερο εκπρόσωπο για κάθε κράτος μέλος και από δύο εκπροσώπους της Επιτροπής· όλοι θα διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό συμβούλιο θα περιλαμβάνει επίσης ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, ο οποίος διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τέσσερις εκπροσώπους που διορίζονται από τους διακλαδικούς κοινωνικούς εταίρους· ο εν λόγω εμπειρογνώμονας και οι εκπρόσωποι δεν θα διαθέτουν δικαίωμα ψήφου. Η Αρχή θα διευθύνεται από έναν διευθύνοντα σύμβουλο, ενώ οι κοινωνικοί εταίροι σε επίπεδο ΕΕ θα έχουν επίσης συμβουλευτικό ρόλο μέσω ειδικής ομάδας των ενδιαφερόμενων μερών.

Το 2018 συγκροτήθηκε ειδική ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα, επιφορτισμένη να συμβουλεύει και να επικουρεί την Επιτροπή σχετικά με την ταχεία σύσταση και μελλοντική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Η ομάδα προεδρεύεται από την Επιτροπή και δίνει τη δυνατότητα στους βασικούς ενδιαφερομένους —όπως οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και οι κοινωνικοί εταίροι σε ενωσιακό επίπεδο— να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες όσον αφορά τη συνεργασία σε θέματα διασυνοριακής κινητικότητας τoυ εργατικού δυναμικού και συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες θα μπορούν στη συνέχεια να αναπτύσσονται από την Αρχή. Οι συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας θα ωφελήσουν τη σύσταση και το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.

 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών;

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα βελτιώσει την επιχειρησιακή συνεργασία σε θέματα κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, παρέχοντας μια μόνιμη ενωσιακή δομή για την ανταλλαγή πληροφοριών και στηρίζοντας τις εθνικές αρχές με διάφορα εργαλεία και διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα.

Η Αρχή θα διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως μέσω εθνικών υπαλλήλων–συνδέσμων που θα είναι αποσπασμένοι από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Θα δρουν ως σημεία επαφής, απαντώντας απευθείας σε ερωτήματα που αφορούν το κράτος μέλος τους ή επικοινωνώντας με τις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες τους, μεταξύ άλλων και σε περιπτώσεις αιτημάτων για ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων ή προτάσεων για κοινές επιθεωρήσεις. Οι εθνικοί υπάλληλοι–σύνδεσμοι θα επιταχύνουν τις ανταλλαγές και θα βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών.

Κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, η Αρχή θα συντονίζει και θα παρέχει στήριξη σε κοινές επιθεωρήσεις που αφορούν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Στην πράξη, η Αρχή θα στηρίζει τις εθνικές αρχές προτείνοντας ένα υπόδειγμα/πρότυπο για συμφωνίες κοινών επιθεωρήσεων και παρέχοντας υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας. Με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, το προσωπικό της Αρχής θα μπορεί να συμμετέχει και να επικουρεί στις επιθεωρήσεις αυτές. Η ενωσιακή στήριξη σε διασυνοριακές έρευνες έχει αποδείξει την αξία της, όπως στο παράδειγμα της Eurojust.

Η Αρχή θα διαμεσολαβεί σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ εθνικών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στους τομείς της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, έτσι ώστε οι διαφορές να επιλύονται γρήγορα και αποτελεσματικά. Για τον σκοπό αυτόν θα συσταθεί ειδική επιτροπή διαμεσολάβησης.

Η Αρχή θα παράσχει στήριξη στις εθνικές αρχές για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Αντιμετωπίζοντας την ανάγκη να αντιδρούν γρήγορα σε έναν αυξανόμενο αριθμό αιτημάτων από άλλες χώρες, οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου —όπως οι επιθεωρήσεις εργασίας ή οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης— δεν διαθέτουν πάντα την επιχειρησιακή ικανότητα ώστε να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διεκπεραίωση των διασυνοριακών υποθέσεων. Η Αρχή θα στηρίξει την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους μέσω της αμοιβαίας μάθησης, της επιμόρφωσης και της προαγωγής των ορθών πρακτικών.

Τέλος, η Αρχή θα στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της αδήλωτης εργασίας, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα της υπάρχουσας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

Πώς θα ωφεληθούν τα άτομα και οι επιχειρήσεις από τη νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας;

Τα άτομα και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν αδιάλειπτη πρόσβαση σε πληροφορίες, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος ή ένας εργοδότης στον οικοδομικό κλάδο θα μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με εργασιακές ευκαιρίες, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ, αλλά και με σχετικές εθνικές συλλογικές συμβάσεις του κλάδου, μεταξύ των οποίων και πληροφορίες για τις συνθήκες εργασίας, τις αμοιβές ή για ειδικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Οι ΜΜΕ θα ωφεληθούν ιδιαίτερα από τη βελτιωμένη πρόσβαση σε πληροφορίες, καθώς το 90 % των επιχειρήσεων που έχουν εγγραφεί στην πύλη EURES για την επαγγελματική κινητικότητα είναι ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, η Αρχή θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα, η οποία σήμερα παρέχει πληροφορίες στα άτομα και τις επιχειρήσεις σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης και πρόσληψης, πρακτικές πληροφορίες για την εργασία στο εξωτερικό, καθώς και ένα εργαλείο αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Η Αρχή, βασιζόμενη στην πύλη EURES και δρώντας σε συνέργεια με την ενιαία ψηφιακή πύληπου προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε πρόσφατα, θα εξασφαλίσει ότι το κοινό έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται για να κάνει επιλογές και να ασκεί τα δικαιώματά του όσον αφορά τη διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, μεταξύ άλλων και στους τομείς της απόσπασης εργαζομένων και της κοινωνικής ασφάλισης.

Ακόμα, η Αρχή θα προωθήσει τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών σχετικά με τις συναφείς εθνικές νομοθεσίες, καθώς και των κανόνων που αφορούν συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. τις κλαδικές εθνικές συλλογικές συμβάσεις). Ειδικότερα, η Αρχή θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ακρίβεια και την ευχρηστία των πληροφοριών που παρέχουν οι εθνικές ιστοσελίδες τους, σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που ορίζονται στην ενιαία ψηφιακή πύλη.

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ

Πώς θα συνεργάζεται η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας με τους υφιστάμενους οργανισμούς της ΕΕ;

Αυτή τη στιγμή, τέσσερις οργανισμοί της ΕΕ δρουν στον τομέα της πολιτικής για την απασχόληση: το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EUOSHA) και τοΕυρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF). Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα συνεργαστεί στενά με τους εν λόγω οργανισμούς προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα και τη συνεκτικότητα με τις δραστηριότητές τους. Μπορούν να αναπτυχθούν συνέργειες στη βάση της εμπειρογνωμοσύνης τους, π.χ. όσον αφορά την πρόβλεψη των δεξιοτήτων, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Η Αρχή θα βασιστεί στα στοιχεία αυτά για να στηρίξει τις δικές της αναλύσεις και τις εκτιμήσεις κινδύνου στον τομέα της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Επίσης, ορισμένες υπάρχουσες διοικητικές επιτροπές και δίκτυα θα ενσωματωθούν στην Αρχή, ώστε να απλουστευθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός.

Όπου αυτό αρμόζει, η Αρχή θα συνεργαστεί επίσης με άλλους οργανισμούς της ΕΕ, π.χ. με την Ευρωπόλ και την Eurojust, σε θέματα σχετικά με εγκληματικές δραστηριότητες στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

Πώς θα απλουστεύσει η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας την υπάρχουσα διάρθρωση των οργάνων της ΕΕ στον τομέα της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού;

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα απλουστεύσει την υπάρχουσα θεσμική διάρθρωση στους τομείς της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, συγκεντρώνοντας επιχειρησιακά καθήκοντα που αυτή τη στιγμή είναι διασκορπισμένα σε διάφορους οργανισμούς της ΕΕ σε μία μόνιμη δομή, η οποία θα αποτελέσει ένα ενισχυμένο φόρουμ συνεργασίας και κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, η Αρχή θα ενσωματώσει τέσσερις υπάρχοντες φορείς της ΕΕ: την τεχνική επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, την επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων, την ευρωπαϊκή πλατφόρμα με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας προς την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και το γραφείο συντονισμού της EURES.

Η Αρχή θα συνεργάζεται στενά με φορείς της ΕΕ που εξακολουθούν να λειτουργούν υπό την τρέχουσα δομή τους —όπως η Διοικητική Επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, η Συμβουλευτική Επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και η Συμβουλευτική επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων— ώστε να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα των εργασιών τους. Αυτός ο εξορθολογισμός του θεσμικού τοπίου θα διαμορφώσει πολύτιμες συνέργειες και θα εξαλείψει τις επικαλύψεις, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των συζητήσεων και τα αποτελέσματα της πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.