Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας
15 Φεβρουαρίου, 2019
Η Επίτροπος κ. Κρέτσου στην Ελλάδα για συναντήσεις σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη
15 Φεβρουαρίου, 2019

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πλαίσιο ελέγχου των επενδύσεων  

Μετά τη σημερινή ψηφοφορία, η ΕΕ είναι ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε σχετικά: «Η ταχύτητα με την οποία μπορέσαμε να φθάσουμε σε συμφωνία αποδεικνύει την επείγουσα ανάγκη δημιουργίας κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων. Θέλουμε η Ευρώπη να διατηρήσει το πιο ανοικτό καθεστώς επενδύσεων στον κόσμο, αλλά πρέπει να υπερασπιστούμε τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης και για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε έλεγχο σχετικά με τις αγορές από ξένες εταιρείες που στοχεύουν στρατηγικούς πόρους της Ευρώπης. Χαιρετίζω την απόφαση του Κοινοβουλίου και αναμένω τώρα από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ακολουθήσουν χωρίς χρονοτριβή.»

Η Επίτροπος Εμπορίου Σεσίλια Μάλμστρομ δήλωσε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρωτοβουλία αυτή. Οι ξένες επενδύσεις είναι ουσιώδους σημασίας για την υγεία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο για την ασφάλεια που ενέχουν ορισμένες επενδύσεις σε κρίσιμης σημασίας πόρους, τεχνολογίες και υποδομές. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα των ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, για πρώτη φορά, θα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν συλλογικά τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη τους.»

Η πρόταση για τη δημιουργία του πρώτου σε επίπεδο ΕΕ πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο Γιούνκερ στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2017. Το κείμενο που εγκρίθηκε σήμερα από το Κοινοβούλιο ήταν το αποτέλεσμα τριμερών συνομιλιών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 20 Νοεμβρίου 2018.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με επενδύσεις από τρίτες χώρες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη στην ΕΕ.

Το νέο πλαίσιο:

– καθιερώνει έναν μηχανισμό συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και συγκεκριμένους προβληματισμούς σχετικά με συγκεκριμένες επενδύσεις·

– δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να διατυπώνει γνώμες για περιπτώσεις που αφορούν πολλά κράτη μέλη ή όταν μια επένδυση θα μπορούσε να επηρεάσει ένα έργο ή ένα πρόγραμμα που ενδιαφέρει το σύνολο της ΕΕ, όπως το «Ορίζων 2020» ή το Galileo·

– ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία σχετικά με τον έλεγχο των επενδύσεων, η οποία συνίσταται μεταξύ άλλων στην ανταλλαγή εμπειριών, ορθών πρακτικών και πληροφοριών σχετικά με θέματα κοινού ενδιαφέροντος·

– καθορίζει ορισμένες απαιτήσεις για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν μηχανισμό ελέγχου σε εθνικό επίπεδο· Επίσης, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν την τελευταία λέξη για το αν μια συγκεκριμένη επενδυτική δραστηριότητα θα πρέπει να επιτραπεί ή όχι στο έδαφός τους·

– λαμβάνει υπόψη, αφενός, την ανάγκη λειτουργίας εντός σύντομων προθεσμιών, φιλικών προς τις επιχειρήσεις, και, αφετέρου, τις ισχυρές απαιτήσεις εμπιστευτικότητας.

Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ μόλις το Συμβούλιο δώσει και αυτό την έγκρισή του. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα έχουν στη διάθεσή τους 18 μήνες για να θεσπίσουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για τη λειτουργία του νέου μηχανισμού.

Ιστορικό

Η ΕΕ διαθέτει ένα από τα πιο ανοιχτά καθεστώτα επενδύσεων στον κόσμο, όπως αναγνωρίζει ο ΟΟΣΑ στον δείκτη επενδυτικών περιορισμών που διαθέτει. Η ΕΕ είναι ο κύριος προορισμός άμεσων ξένων επενδύσεων στον κόσμο: τα αποθέματα άμεσων ξένων επενδύσεων που κατέχουν επενδυτές τρίτων χωρών στην ΕΕ ανέρχονταν σε 6 295 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017.

Επί του παρόντος, 14 κράτη μέλη διαθέτουν εθνικούς μηχανισμούς ελέγχου. Παρόλο που μπορεί να διαφέρουν ως προς τον σχεδιασμό και την έκτασή τους, έχουν τον ίδιο στόχο διατήρησης της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης σε εθνικό επίπεδο. Αρκετά κράτη μέλη βρίσκονται στο στάδιο της μεταρρύθμισης των μηχανισμών τους ελέγχου ή της θέσπισης νέων μηχανισμών.

Παράλληλα με την παρούσα πρόταση, οι υπηρεσίες της Επιτροπής οριστικοποιούν τη λεπτομερή ανάλυση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ΕΕ. Η Επιτροπή έχει επίσης συστήσει συντονιστική ομάδα με τα κράτη μέλη για τον εντοπισμό κοινών στρατηγικών προβλημάτων και λύσεων στον τομέα των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.