Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: οι τράπεζες πρέπει να περιορίσουν το ρίσκο από ενδεχόμενες ζημίες
15 Μαρτίου, 2019
Ένωση Κεφαλαιαγορών: Πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η Επιτροπή παρουσιάζει την επιτευχθείσα πρόοδο — Ερωτήσεις και απαντήσεις  
15 Μαρτίου, 2019

Ένωση Κεφαλαιαγορών: Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σήμερα, η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό της προόδου που έχει επιτευχθεί στην οικοδόμηση μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη βιώσιμη χρηματοδότηση, και καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να τηρήσουν την πολιτική δέσμευση που ανέλαβαν, να θέσουν δηλαδή τα θεμέλια της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών έχει ως στόχο να διευκολύνει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αποκτήσουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Με την άρση των εμποδίων για τις διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ, η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί σημαντικό έργο της ενιαίας αγοράς. Μέρος της φιλοδοξίας της Επιτροπής Γιούνκερ είναι να στηρίξει την ανάπτυξη στην Ευρώπη, να επενδύσει στην καινοτομία και να προωθήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποσκοπεί στην άμεση επένδυση σε φιλικά προς το περιβάλλον έργα, συμβάλλοντας έτσι στο θεματολόγιο βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ με ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Μια ισχυρή Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι επίσης αναγκαία για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Μετά την τελευταία έκθεση προόδου του Νοεμβρίου 2018 και την έκκληση των ηγετών της ΕΕ για φιλόδοξη πρόοδο έως την άνοιξη του 2019 σχετικά με την Ένωση Κεφαλαιαγορών, η σημερινή ανακοίνωση προβαίνει σε απολογισμό των ουσιαστικών επιτευγμάτων με πολιτικούς συμβιβασμούς για διάφορες προτάσεις της Επιτροπής, καθώς και των σημαντικών μη νομοθετικών δράσεων.

Ο Βάλντις ΝτομπρόβσκιςAντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Η Επιτροπή έχει θέσει τα βασικά δομικά στοιχεία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Χρειαζόμαστε μια σταθερή δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Η επιτυχία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών εξαρτάται από τις δράσεις των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, μέσω των εθνικών τους μεταρρυθμίσεων και δράσεων.»

Ο Γίρκι ΚάταϊνενAντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Με την αποτελεσματικότερη σύνδεση εταιρειών και επενδυτών σε διασυνοριακό επίπεδο, η Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι απαραίτητη ώστε οι εταιρείες, ιδίως οι μικρές, να λαμβάνουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να αναπτυχθούν, υλοποιώντας με τον τρόπο αυτό την προτεραιότητα της Επιτροπής Γιούνκερ για την τόνωση των επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης.»

Η Επιτροπή έχει υλοποιήσει όλα τα μέτρα για τα οποία έχει δεσμευτεί στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών του Σεπτεμβρίου 2015 και στην ενδιάμεση επανεξέταση του Ιουνίου 2017, συμβάλλοντας στην εδραίωση των βασικών δομικών στοιχείων της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Σε αυτά περιλαμβάνονται σημαντικές προτάσεις για τη δημιουργία νέων ευκαιριών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν όλη την ΕΕ, απλούστερων, σαφέστερων και πιο αναλογικών κανόνων, καθώς και μέσω μιας αποτελεσματικότερης εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

  • Για 10 από τις 13 νομοθετικές προτάσεις για την Ένωση Κεφαλαιαγορών που υπέβαλε η Επιτροπή έχουν επιτευχθεί συμφωνίες, ενώ 3 εξ αυτών έχουν ήδη εκδοθεί.
  • Επιπλέον, επιτεύχθηκαν συμφωνίες για 2 από τις 3 προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Επιπλέον, η Επιτροπή εξέδωσε δύο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς που περιλαμβάνουν τα περισσότερα εκτελεστικά μέτρα για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ενημερωτικού δελτίου, που αποτελεί ένα άλλο σημαντικό ορόσημο προς την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Οι κανόνες που εγκρίθηκαν προσδιορίζουν τη μορφή και το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου και τα καταστατικά του έγγραφα. Τα εν λόγω μέτρα θα συμβάλουν στην υλοποίηση των βασικών στόχων διευκόλυνσης της συγκέντρωσης κεφαλαίων στις κεφαλαιαγορές, προστασίας των επενδυτών και επίτευξης της εποπτικής σύγκλισης στην ΕΕ.

Με βάση τα δομικά στοιχεία, η περαιτέρω πρόοδος στο μέλλον θα επιτρέψει την ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης Ένωσης Κεφαλαιαγορών στην ΕΕ. Η μελλοντική δράση θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις που θα έχει στις κεφαλαιαγορές η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και άλλες βραχυπρόθεσμες ή μεσοπρόθεσμες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται θεμελιώδεις και ταχείες αλλαγές που οφείλονται στην απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές και στις μεταβαλλόμενες κλιματικές, καθώς και τεχνολογικές εξελίξεις.

Επόμενα στάδια

Η σημερινή έκθεση προόδου ανταποκρίνεται στην έκκληση των ηγετών της ΕΕ του Δεκεμβρίου 2018 για φιλόδοξη πρόοδο έως την άνοιξη του 2019 σχετικά με την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Η έκθεση αναμένεται να συμβάλει στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 21ης-22ας Μαρτίου, στο οποίο οι ηγέτες της ΕΕ θα κληθούν να συζητήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, της βιομηχανικής πολιτικής και της ευρωπαϊκής ψηφιακής πολιτικής.

Ιστορικό

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών επιδιώκει να συνδέσει καλύτερα τις αποταμιεύσεις με τις επενδύσεις και να ενισχύσει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα με την προώθηση του επιμερισμού των κινδύνων στον ιδιωτικό τομέα, την παροχή εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και την αύξηση των επιλογών για τους μικροεπενδυτές και τους θεσμικούς επενδυτές. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών, μέρος του τρίτου πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου της Επιτροπής για την Ευρώπη, είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση της προτεραιότητας που έχει θέσει η Επιτροπή Γιούνκερ για τόνωση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων της απασχόλησης των νέων και της ανάπτυξης. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα προσφέρει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να αγοράζουν φθηνότερα και καλύτερα επενδυτικά προϊόντα, και θα καταστήσει δυνατό για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλα κράτη μέλη. Επιτρέποντας στις επιχειρήσεις και τους επενδυτές να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε διασυνοριακό επίπεδο, η Ένωση Κεφαλαιαγορών δημιουργεί δυνατότητες για ανάπτυξη στην ενιαία αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.