Δελτίο Τύπου – Ευρωπαϊκά πρότυπα ιατρικών εφοδίων διατίθενται δωρεάν για να διευκολυνθεί η αύξηση της παραγωγής
23 Μαρτίου, 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – COVID-19: ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
23 Μαρτίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ: η ενισχυμένη εταιρική σχέση αποφέρει καρπούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης του 2017 με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ, η οποία ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της ΕΕ, των αντίστοιχων κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση δείχνει ότι αυτή η ενισχυμένη εταιρική σχέση αποδίδει καρπούς: με βάση τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, έχουν πλέον αρχίσει να υλοποιούνται περιφερειακές και εθνικές δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης σε τομείς όπως η γεωργία, η γαλάζια οικονομία, η βιοποικιλότητα και η κυκλική οικονομία, η ενέργεια, η έρευνα και η καινοτομία, η απασχόληση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η ψηφιακή προσβασιμότητα, οι μεταφορές και η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες.

Η Ευρωπαία Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφήνει κανέναν πίσω, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά βρίσκεται. Αυτό δείχνει η σημερινή έκθεση: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υλοποιήσει πλήρως τη δέσμευσή της να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εξόχως απόκεντρων περιφερειών σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το γεγονός ότι οι εν λόγω περιφέρειες κεφαλαιοποιούν σήμερα τα μοναδικά τους πλεονεκτήματα, όπως παρουσιάζεται στη σημερινή έκθεση. Βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο για να μετατρέψουμε τη στρατηγική εταιρική σχέση μας σε θετική αλλαγή και να βελτιώσουμε το μέλλον των εξόχως απόκεντρων περιφερειών μας.».

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η έκθεση συνιστά να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα, με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της βιοποικιλότητας, την εισαγωγή της κυκλικής οικονομίας και τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Βασικοί τομείς, όπως η γαλάζια οικονομία, χρειάζονται επίσης συνεχείς επενδύσεις.

Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, δημιούργησε διάφορες ευκαιρίες στο πλαίσιο των πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ. Η Επιτροπή προσάρμοσε τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τα μέσα της ΕΕ, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα συμφέροντα των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, παρέχοντας παράλληλα ειδική στήριξη στις εν λόγω περιφέρειες. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

  • τον συνυπολογισμό των ιδιαιτεροτήτων των περιφερειών στη χάραξη πολιτικής, από τις κρατικές ενισχύσεις έως τη φορολογία, από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έως την Πράσινη Συμφωνία ή το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία·
  • την αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων τους στις είκοσι μία προτάσεις για τα προγράμματα και τα ταμεία της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η συνοχή, η γεωργία, η αλιεία, η έρευνα, το περιβάλλον, οι μεταφορές και η ψηφιακή συνδεσιμότητα·
  • τη δημιουργία προσαρμοσμένων ευκαιριών στο πλαίσιο υφιστάμενων πρωτοβουλιών, όπως οι πρωτοβουλίες «Ορίζων 2020» και LIFE·
  • τη συγκρότηση ειδικών ομάδων και την προσέγγιση των πολιτών των περιφερειών αυτών μέσω διαλόγων με τους πολίτες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με τις εννέα περιφέρειες για την προώθηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν την ταχεία έγκριση του νομικού πλαισίου και του πλαισίου πολιτικής για την περίοδο 2021-2027, ώστε να παράσχουν, το συντομότερο δυνατόν, ειδικά προσαρμοσμένη πρόσβαση και ειδικούς όρους στήριξης στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

Ιστορικό

Οι εννέα εξόχως απόκεντρες περιφέρειες είναι η Γουαδελούπη, η Γαλλική Γουιάνα, η Μαρτινίκα, το Μαγιότ, η Ρεϊνιόν και η Κοινότητα του Αγίου Μαρτίνου (Γαλλία), οι Αζόρες και η Μαδέρα (Πορτογαλία) και οι Κανάριες Νήσοι (Ισπανία). Βρίσκονται στον Ατλαντικό και τον Ινδικό Ωκεανό, στη λεκάνη της Καραϊβικής και στη Λατινική Αμερική.

Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ αντιμετωπίζουν μόνιμους περιορισμούς που συνδέονται με τη μεγάλη απόσταση, τη μικρή έκταση, την ευπάθεια στην κλιματική αλλαγή και τον νησιωτικό χαρακτήρα τους, και οι οποίοι αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 349 της ΣΛΕΕ) προβλέπει ειδικά μέτρα για τη στήριξη των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων ειδικά προσαρμοσμένων όρων για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε αυτές τις περιφέρειες και την πρόσβαση σε προγράμματα της ΕΕ.

Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, διάσπαρτες στον Ατλαντικό Ωκεανό, στη λεκάνη της Καραϊβικής, στη Λατινική Αμερική και στον Ινδικό Ωκεανό, παρέχουν στην ΕΕ μοναδικά πλεονεκτήματα: πλούσια βιοποικιλότητα, στρατηγική θέση για δραστηριότητες στον τομέα του διαστήματος και της αστροφυσικής, εκτεταμένες θαλάσσιες οικονομικές ζώνες, γειτνίαση με άλλες ηπείρους. Τον Οκτώβριο του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για μια ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ. Η Επιτροπή ανέλαβε να ενσωματώσει τα συμφέροντα και τις ανησυχίες τους στη χάραξη πολιτικής και στα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, να παράσχει ειδικά προσαρμοσμένη στήριξη και να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ όλων των σχετικών παραγόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.