Δελτίο Τύπου – Κοροναϊός: η Επιτροπή ενισχύει τον προϋπολογισμό για τις πτήσεις επαναπατρισμού και το απόθεμα του rescEU
27 Μαρτίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Κοροναϊός: Η Επιτροπή εκδίδει ερωταπαντήσεις για την αύξηση της παραγωγής ασφαλών ιατρικών εφοδίων
31 Μαρτίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Κοροναϊός: Η Επιτροπή παρέχει πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων σε νευραλγικές θέσεις

Σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε νέες πρακτικές συμβουλές για να διασφαλίσει ότι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι εντός της ΕΕ, ιδίως αυτοί που ασκούν επαγγέλματα νευραλγικής σημασίας για την καταπολέμηση της πανδημίας του κοροναϊού, μπορούν να φτάνουν στον χώρο εργασίας τους.

Σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε νέες πρακτικές συμβουλές για να διασφαλίσει ότι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι εντός της ΕΕ, ιδίως αυτοί που ασκούν επαγγέλματα νευραλγικής σημασίας για την καταπολέμηση της πανδημίας του κοροναϊού, μπορούν να φτάνουν στον χώρο εργασίας τους. Ενδεικτικά, στους εργαζόμενους αυτούς περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των τροφίμων, οι εργαζόμενοι που παρέχουν άλλες βασικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες φροντίδας παιδιών ή ηλικιωμένων, καθώς και οι εργαζόμενοι σε νευραλγικές θέσεις επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Οι εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες, μαζί με τις οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του προσωρινού περιορισμού των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ, οι οποίες επίσης εκδόθηκαν σήμερα, αποτελούν ανταπόκριση στις εκκλήσεις που απηύθυναν οι ηγέτες της ΕΕ στις 26 Μαρτίου και επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις πρακτικές ανησυχίες, αφενός, των πολιτών και των εταιρειών που επηρεάζονται από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού, και, αφετέρου, των εθνικών αρχών που εφαρμόζουν τα μέτρα.

Μολονότι η απόφαση των κρατών μελών να επιβάλουν ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού είναι κατανοητή, αποτελεί εντούτοις επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι σε νευραλγικές θέσεις μπορούν να φτάνουν στον προορισμό τους χωρίς καθυστέρηση.

Ο κ. Νικολά Σμιτ, Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, δήλωσε: «Χιλιάδες γυναίκες και άνδρες που εργάζονται σκληρά για να μας προστατεύσουν, να διαφυλάξουν την υγεία μας και να μας εφοδιάσουν με τα τρόφιμα που έχουμε ανάγκη χρειάζεται να διασχίζουν σύνορα στην ΕΕ για να φτάσουν στον τόπο εργασίας τους. Αποτελεί συλλογική μας υποχρέωση να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν αντιμετωπίζουν εμπόδια στις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας παράλληλα όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης για να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση της πανδημίας.»

Οι κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσιεύθηκαν σήμερα προσδιορίζουν ένα φάσμα εργαζομένων οι οποίοι ασκούν επαγγέλματα νευραλγικής σημασίας και για τους οποίους είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι θα εξακολουθήσουν να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ΕΕ. Ο κατάλογος που περιλαμβάνεται στις εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες είναι απλώς ενδεικτικός. Για παράδειγμα, στην εν λόγω κατηγορία εργαζομένων εντάσσονται οι βοηθοί επαγγελματιών του τομέα της υγείας, οι εργαζόμενοι στον τομέα της φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, οι επιστήμονες σε τομείς συναφείς με την υγεία, οι εργαζόμενοι που είναι αναγκαίοι για την εγκατάσταση ζωτικής σημασίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών, καθώς και οι εργαζόμενοι στον τομέα των τροφίμων. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικές απρόσκοπτες και ταχείες διαδικασίες για την εξασφάλιση της ομαλής διέλευσης των εν λόγω μεθοριακών εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων αναλογικών ελέγχων υγείας.

Πέραν των ειδικών αυτών κατηγοριών εργαζομένων, οι κατευθυντήριες οδηγίες διευκρινίζουν επίσης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν γενικά στους μεθοριακούς εργαζομένους να συνεχίσουν να διέρχονται τα σύνορά τους για να εργαστούν, αν οι εργασίες στον οικείο τομέα εξακολουθούν να επιτρέπονται στο κράτος μέλος υποδοχής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταχειρίζονται τους διασυνοριακούς εργαζομένους και τους εργαζομένους που είναι πολίτες τους με τον ίδιο τρόπο.

Όσον αφορά τους εποχιακούς εργαζόμενους, ιδίως στον γεωργικό τομέα, τα κράτη μέλη προτρέπονται να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις διάφορες ανάγκες τους σε τεχνικό επίπεδο και να καθιερώσουν ειδικές διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν την ομαλή διέλευση των εν λόγω εργαζομένων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ελλείψεις εργατικού δυναμικού που προκαλεί η κρίση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εποχιακοί εργαζόμενοι στη γεωργία εκτελούν νευραλγικής σημασίας εργασίες συγκομιδής, φύτευσης και φροντίδας. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τους εν λόγω εργαζόμενους ως εργαζόμενους σε νευραλγικές θέσεις και να ενημερώνουν τους εργοδότες για την ανάγκη να εξασφαλίζουν επαρκή προστασία της υγείας και της ασφάλειας.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες συμπληρώνουν τις προσφάτως εκδοθείσες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών, καθώς και τις οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του προσωρινού περιορισμού των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ, οι οποίες επίσης παρουσιάστηκαν σήμερα.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα συνεχίσει να εντοπίζει τις βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να επεκταθούν σε όλα τα κράτη μέλη ώστε οι εργαζόμενοι σε νευραλγικές θέσεις να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς περιττά εμπόδια.

Ιστορικό

Η πανδημία του κοροναϊού έχει οδηγήσει στη θέσπιση πρωτόγνωρων μέτρων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.

Μεθοριακοί εργαζόμενοι, αποσπασμένοι εργαζόμενοι καθώς και εποχιακοί εργαζόμενοι ζουν σε μία χώρα της ΕΕ αλλά εργάζονται σε άλλη· Πολλοί από αυτούς εκτελούν καθήκοντα νευραλγικής σημασίας για τα κράτη μέλη υποδοχής τους, για παράδειγμα για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, την παροχή άλλων βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και ιατρικών υποδομών, ή για την εξασφάλιση του εφοδιασμού με είδη πρώτης ανάγκης. Ως εκ τούτου, η συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ είναι καίριας σημασίας.

Στις 26 Μαρτίου, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων δήλωσαν: «Θα αντιμετωπίσουμε επειγόντως, με τη συνδρομή της Επιτροπής, τα εναπομένοντα προβλήματα που αφορούν τόσο τους πολίτες της ΕΕ οι οποίοι έχουν αποκλειστεί σε εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους όσο και τους διασυνοριακούς και εποχιακούς εργαζομένους που πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν βασικές δραστηριότητες, αποφεύγοντας παράλληλα περαιτέρω εξάπλωση του ιού.» Οι κατευθυντήριες οδηγίες που παρουσιάζονται σήμερα αποτελούν την άμεση ανταπόκριση της Επιτροπής στην έκκληση αυτή, μαζί με τις οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του προσωρινού περιορισμού των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν τον επαναπατρισμό πολιτών της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.