Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: Η Επιτροπή παρουσίασε οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για το άσυλο και τις διαδικασίες επιστροφής και σχετικά με την επανεγκατάσταση
21 Απριλίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: Η ΕΕ κινητοποιεί βοήθεια για την Ιταλία, την Κροατία και γειτονικές χώρες
22 Απριλίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Κορονοϊός: η Επιτροπή χαιρετίζει το πράσινο φως που δόθηκε ταχέως από το Κοινοβούλιο για τους προτεινόμενους νέους πόρους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των μέσων βιοπορισμού

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο για την ταχεία εφαρμογή ορισμένων προτάσεων της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού. Με τις ψηφοφορίες καθίσταται δυνατή: η άνευ προηγουμένου ανακατεύθυνση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης δημόσιας υγείας (πρωτοβουλία CRII +)· η διάθεση πρόσθετων κονδυλίων της ΕΕ ύψους 3,08 δισ. ευρώ για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης) και για ιατρικό εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης (rescEU)· η διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και ορισμένα άλλα μέτρα στήριξης. Το πράσινο φως από το Κοινοβούλιο ακολουθεί την ταχεία έγκριση της πλειονότητας των εν λόγω πρωτοβουλιών από τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο· η πρωτοβουλία CRII + και η αναβολή του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν έχουν εγκριθεί ακόμα από το Συμβούλιο.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_577

Ανακατεύθυνση όλων των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, όλα τα μη δεσμευμένα κεφάλαια από τα υφιστάμενα ταμεία της πολιτικής συνοχής θα κινητοποιηθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης δημόσιας υγείας. Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ανακατεύθυνσης των κονδυλίων εκεί όπου υφίστανται οι πλέον επείγουσες ανάγκες, θα είναι πλέον δυνατή η μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ διαφορετικών ταμείων, περιφερειών και προγραμμάτων πολιτικής. Η πρωτοβουλία παρέχει άμεση ρευστότητα με τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέτρων που σχετίζονται με την κρίση κατά 100 % από την ΕΕ, που σημαίνει ότι για την αποδέσμευση των κονδυλίων της ΕΕ δεν απαιτείται συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη. Χάρη στην ευέλικτη χρήση όλων των διαθέσιμων κονδυλίων και στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, η πρωτοβουλία επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού παρέχει άνευ προηγουμένου στήριξη στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τις βιομηχανίες και τους ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα είναι επίσης πλέον δυνατή η χρήση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την αγορά εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τους εθελοντές που παραδίδουν βοήθεια. Η βασική υλική συνδρομή μπορεί να παρέχεται μέσω κουπονιών, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους εθελοντές, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να βοηθούν τους άστεγους, τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και τα άτομα που εξαρτώνται από τις τράπεζες τροφίμων.

Διάθεση 2,7 δισ. ευρώ για το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης θα συμβάλει στη χρηματοδότηση επειγουσών αναγκών σε ιατρικά εφόδια, όπως ιατρικές μάσκες και μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας, της μεταφοράς ιατρικού εξοπλισμού και ασθενών σε διασυνοριακές περιφέρειες, της τοποθέτησης εργαζομένων στον τομέα της υγείας σε περιοχές όπου υπάρχουν εστίες μόλυνσης, και της κατασκευής κινητών νοσοκομειακών μονάδων. Η Επιτροπή θα είναι σε θέση να προμηθεύεται απευθείας εξοπλισμό εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ και να διοχετεύει τη βοήθεια εκεί όπου υπάρχουν οι περισσότερες ανάγκες. Η Επιτροπή συνεργάζεται ήδη με τα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό και την ιεράρχηση των πλέον πιεστικών αναγκών· έχει συσταθεί ειδική ομάδα της Επιτροπής η οποία θα διαχειριστεί τη διαδικασία. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η ΕΕ θα είναι σε θέση να συμπληρώνει τις προσπάθειες μαζικών διαγνωστικών εξετάσεων και τις ιατρικές έρευνες των κρατών μελών, με την Επιτροπή σε ρόλο συντονιστή της αντίδρασης καθόλη τη διάρκεια της κρίσης.

Διάθεση 380 εκατ. ευρώ για το απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού rescEU

Προκειμένου να βελτιωθεί η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κρίσης σε ολόκληρη την ΕΕ, θα δημιουργηθεί ευρωπαϊκό απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού και ο εξοπλισμός θα φιλοξενείται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Το κράτος ή τα κράτη φιλοξενίας θα είναι υπεύθυνα για την προμήθεια του εξοπλισμού και η Επιτροπή θα χρηματοδοτεί το 100 % του εν λόγω ιατρικού αποθέματος. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Επιτροπής θα διαχειρίζεται τη διανομή του εξοπλισμού, ώστε να διατίθεται εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο. Το πρώτο κράτος φιλοξενίας θα είναι η Ρουμανία, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η παραγωγή των πρώτων αναπνευστήρων.

Διάθεση 3,6 εκατ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

Με αυτή τη νέα χρηματοδότηση θα ενισχυθεί η ικανότητα του ECDC να εντοπίζει, να αξιολογεί και να γνωστοποιεί απειλές για την ανθρώπινη υγεία από μεταδοτικές νόσους και, ειδικότερα, θα αυξηθεί το δυναμικό των εμπειρογνωμόνων του.

Αναβολή της εφαρμογής του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής να αναβληθεί για ένα έτος η εφαρμογή του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη, τα ιδρύματα υγείας και η βιομηχανία να δώσουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση του κορονοϊού. Η πρόταση αυτή λαμβάνει υπόψη τις πρωτοφανείς προκλήσεις της πανδημίας και την ανάγκη για αυξημένη διαθεσιμότητα ιατροτεχνολογικών προϊόντων ζωτικής σημασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή αναμένει να λάβει σύντομα την πλήρη υποστήριξη του Συμβουλίου για το σημαντικό αυτό μέτρο.

Στήριξη των αλιέων και των γεωργών

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας θα τροποποιηθεί ώστε να μετριαστεί ο αντίκτυπος του κορονοϊού στον τομέα των θαλασσινών προϊόντων. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να παρέχουν στήριξη για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και την αποθήκευση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Θα χορηγηθεί, επίσης, βοήθεια στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής: παραχώρηση μεγαλύτερης ευελιξίας στη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων· διευκόλυνση της ανακατανομής των χρηματοδοτικών πόρων από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) και ελάφρυνση της διοικητικής επιβάρυνσης των εθνικών αρχών που ασχολούνται με ΠΑΑ.

Διάθεση πρόσθετων κονδυλίων για άλλες προτεραιότητες

Αποδεσμεύονται πρόσθετα κονδύλια για την αναδιοργάνωση των δαπανών της ΕΕ για το τρέχον έτος, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες προτεραιότητες. Εκτός από την αποδέσμευση κονδυλίων για τη στήριξη του τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τα εν λόγω σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών προβλέπουν:

  • 45 εκατ. ευρώ για τον επαναπατρισμό υπηκόων της ΕΕ που έχουν εγκλωβιστεί εκτός της ΕΕ·
  • βοήθεια ύψους 350 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα για τη διαχείριση της μετανάστευσης, επιπλέον της βοήθειας έκτακτης ανάγκης ύψους 350 εκατ. ευρώ που διατέθηκε ήδη, για την υλοποίηση της δέσμευσης της Επιτροπής να κινητοποιήσει άμεσα 700 εκατ. ευρώ επιπλέον για τη διαχείριση των έκτακτων μεταναστευτικών και συνοριακών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα·
  • 100 εκατ. ευρώ για την Αλβανία, ώστε να μπορέσει να ανακάμψει από τον καταστροφικό σεισμό της 26ης Νοεμβρίου 2019·
  • πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 3,3 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2020. Τα χρήματα θα επιτρέψουν, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προσλάβει ταχύτερα ειδικευμένο προσωπικό και να αγοράσει εξοπλισμό ΤΠ για να ξεκινήσει τη διεκπεραίωση των πρώτων υποθέσεων. Επομένως, σε συνδυασμό με τη στήριξη που έλαβε ήδη νωρίτερα φέτος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διαχείριση υποθέσεων, η συνολική αύξηση της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2020 ανέρχεται σε 48 %.

Για περισσότερες πληροφορίες εδω.