Δελτίο Τύπου – Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν
11 Μαΐου, 2020
Δελτίο Τύπου – Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας χορηγεί 114 εκατ. ευρώ σε 35 τεχνολογίες αιχμής, με πολλές ελληνικές συμμετοχές
11 Μαΐου, 2020

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή εγκαινιάζει την πλατφόρμα «Έτοιμοι για το Μέλλον» (Fit for Future) και καλεί τους εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν σε αυτήν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα την πλατφόρμα «Έτοιμοι για το Μέλλον» (Fit for Future) – μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, η οποία θα βοηθήσει την Επιτροπή να απλουστεύσει την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και να μειώσει τον διοικητικό φόρτο που υφίστανται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Θα συμβάλει επίσης ώστε η νομοθεσία της ΕΕ να είναι προετοιμασμένη για τις μελλοντικές εξελίξεις, δεδομένης της ανάγκης αντιμετώπισης νέων προκλήσεων, όπως η ψηφιοποίηση.

Ο κ. Μάρος ΣέφτσοβιτςΑντιπρόεδρος Αρμόδιος για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών, δήλωσε σχετικά: «Η απλούστευση και η μείωση του διοικητικού φόρτου, ιδίως για τις ΜΜΕ, είναι ιδιαίτερα αναγκαίες μετά την πανδημία της νόσου COVID-19. Πρέπει να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποίηση μπορεί να συμβάλει στην επίτευξή τους, μεριμνώντας παράλληλα ώστε η νομοθεσία μας να παραμείνει μακρόπνοη και ικανή να αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις.»

Στην πλατφόρμα «Έτοιμοι για το Μέλλον» – η οποία αποτελείται από μια ομάδα εκπροσώπων των κυβερνήσεων και μια ομάδα ενδιαφερόμενων μερών – συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η Επιτροπή των Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και ομάδες ενδιαφερόμενων μερών με πρακτική εμπειρογνωσία σε ποικίλους τομείς πολιτικής.

Μόλις τεθεί σε λειτουργία, το ευρύτερο κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα είναι σε θέση να συνεισφέρουν στο έργο της πλατφόρμας για την απλούστευση και τη μείωση του φόρτου. Επιπλέον, οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και προτάσεις για νέες πολιτικές της ΕΕ μέσω της διαδικτυακής πύλης «Πείτε την άποψή σας».

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή εμπειρογνωμόνων

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή εμπειρογνωμόνων για την ομάδα ενδιαφερόμενων μερών της πλατφόρμας «Έτοιμοι για το Μέλλον». Τα μέλη της που θα επιλεγούν μέσω αυτής της πρόσκλησης θα πρέπει να διαθέτουν υψηλή εμπειρογνωσία όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και να είναι σε θέση να εκπροσωπούν τα κοινά συμφέροντα των διάφορων οργανώσεων ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα τους. Εκπροσωπούν επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που διαθέτουν άμεση εμπειρία από την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 19η Ιουνίου 2020. Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ.

Ιστορικό

Η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να απλουστεύσει τη νομοθεσία της ΕΕ και να μειώσει το περιττό κόστος στο πλαίσιο του προγράμματός της για τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT). Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ και οι στόχοι της θα παραμείνουν συναφείς ενόψει των νέων τάσεων και προκλήσεων, όπως η ψηφιοποίηση. Η νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να παρέχει τα μέγιστα δυνατά οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η πλατφόρμα «Έτοιμοι για το Μέλλον» διαδέχεται την πλατφόρμα REFIT, και αξιοποιεί την πείρα που συγκεντρώθηκε από αυτή. Από το 2015 έως το 2019, η πλατφόρμα REFIT στήριξε τη διαδικασία απλούστευσης της νομοθεσίας της ΕΕ και τη μείωση του κανονιστικού φόρτου προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών. Μέσω της πλατφόρμας υποβλήθηκαν συστάσεις στην Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος για τη βελτίωση της νομοθεσίας