ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΕΚ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 17-19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
19 Ιουνίου, 2020
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΕΚ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 17-19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
21 Ιουνίου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – COVID-19: ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 17-19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020


Προσωρινή στοχευμένη χαλάρωση των κανόνων προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες στην ΕΕ

Εξισορρόπηση των οδυνηρών οικονομικών συνεπειών της πανδημίας

Τράπεζες και ελεγκτικές αρχές θα ενεργούν ισότιμα ενώ το τραπεζικό σύστημα παραμένει σταθερό
Πιο ευέλικτοι κανόνες προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες ώστε να διευκολυνθεί ο δανεισμός και να ενισχυθεί η οικονομία που πλήττεται από τον COVID-19.
Η σύνοδος της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την Πέμπτη το βράδυ τις προσωρινές έκτακτες αλλαγές του Κανονισμού για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για να διευκολυνθούν οι τράπεζες, ώστε με τη σειρά τους να αυξήσουν τις δανειακές ροές προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά και να απορροφήσουν ζημίες. Με τον τρόπο αυτό θα ελαττωθούν οι σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 και των συνεπακόλουθων περιοριστικών μέτρων.

Αποσκοπώντας στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ενός σθεναρού και σταθερού τραπεζικού συστήματος από τη μία και της διασφάλισης της δανειοδότησης που χρειάζεται επειγόντως η οικονομία της ΕΕ από την άλλη, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να εγκρίνουν συγκεκριμένες αλλαγές στον Κανονισμό για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις. Οι τράπεζες θα πρέπει να παρακολουθούν τον αντίκτυπο της πανδημίας στους ισολογισμούς τους, να προσέξουν ιδιαίτερα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να εφαρμόσουν τα πρότυπα ελέγχου της ταυτότητας των πελατών τους.
Οι αλλαγές που ψηφίστηκαν περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

Μετάθεση της εφαρμογής του κανόνα για τα αποθέματα ασφαλείας του δείκτη μόχλευσης (δηλ. της αναλογίας κεφαλαίων και ανοιγμάτων μιας τράπεζας) κατά ένα έτος για τον Ιανουάριο του 2023, ώστε να μπορέσουν οι τράπεζες να παραχωρήσουν δάνεια.


Συνταξιούχοι και εργαζόμενοι μόνιμης απασχόλησης θα μπορούν να αιτούνται δάνεια με πιο χαλαρούς όρους προληπτικής εποπτείας και με εχέγγυα από τη σύνταξη ή το μισθό τους.


Ενισχυμένη εφαρμογή του συντελεστή στήριξης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αι έργα υποδομής, επιτρέποντας έτσι την πιο ευέλικτη διαχείριση ορισμένων τύπων ανοιγμάτων για να διασφαλιστεί ότι θα δοθούν δάνεια σε αυτού του τύπου τους δανειολήπτες.


Οι τράπεζες θα μπορούν πλέον να αντιμετωπίζουν κάποια προγράμματα λογισμικού ως κεφάλαια. Αυτό το μέτρο εξαίρεσης εφαρμόζεται νωρίτερα από το αναμενόμενο και θα μπορούσε να ενθαρρύνει τις τράπεζες να επενδύσουν στην ψηφιακή τεχνολογία και τον προγραμματισμό.


Η ρευστότητα που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες στο πλαίσιο της κρίσης θα διοχετεύεται αποτελεσματικά από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην πραγματική οικονομία.

Για να ενισχυθούν οι επιλογές χρηματοδότησης σε κράτη μέλη της ΕΕ που δε χρησιμοποιούν το ευρώ και χρειάζεται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας, οι ευρωβουλευτές επανεισήγαγαν μεταβατικές ρυθμίσεις για ανοίγματα σε συνάλλαγμα άλλου κράτους μέλους προς εθνικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργεί ο COVID-19 και την ακραία αστάθεια στις χρηματαγορές, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να θεσπιστεί προσωρινό προληπτικό φίλτρο για τον υπολογισμό των μη πραγματοποιθεισών ζημίων στα ομόλογα δημοσίου που κατέχουν οι τράπεζες.
Οι νέοι κανόνες υιοθετήθηκαν με 502 ψήφους, έναντι 169 και 17 αποχών.

Επόμενα βήματα
Η ψηφοφορία στη σύνοδο της ολομέλειας του ΕΚ για τα προσωρινά μέτρα σχετικά με τον ΚΚΑ ήταν η τελική για το κείμενο που έχει ήδη συμφωνηθεί με το Συμβούλιο. Οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή την επόμενη της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.