Δελτίο Τύπου – Ώθηση στην πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ: η Επιτροπή επενδύει 1 δισ. ευρώ σε καινοτόμα έργα καθαρών τεχνολογιών
3 Ιουλίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το πρώτο φάρμακο κατά της COVID-19
6 Ιουλίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανανεώνει τη διαδικτυακή της πύλη «Πείτε την άποψή σας»

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε μια ανανεωμένη έκδοση της διαδικτυακής πύλης «Πείτε την άποψή σας». Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα καλεί όλους τους πολίτες (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων) να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής σε βασικά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας. Η νέα έκδοση θα βελτιώσει περαιτέρω τις διαβουλεύσεις και την επικοινωνία της Επιτροπής με το κοινό, ενισχύοντας και τη διαφάνεια. Στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της διαδικασίας χάραξης των πολιτικών της ΕΕ, χάρη στη συμβολή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, μέσω της πύλης.
Η νέα έκδοση διευκολύνει το κοινό να βρει στην πύλη την πρωτοβουλία της Επιτροπής που το ενδιαφέρει περισσότερο, χάρη σε βελτιωμένες λειτουργίες αναζήτησης. Η πύλη είναι πιο εύχρηστη, ώστε το κοινό να μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του έχοντας απευθείας πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες διαβουλεύσεις υψηλού ενδιαφέροντος στην αρχική σελίδα, όπως η διαβούλευση για τη στρατηγική βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας.
Ο κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη διερεύνηση προοπτικών, δήλωσε σχετικά: «Βελτιώνοντας τη διαδικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας» και καθιστώντας την περισσότερο διαισθητική, αναβαθμίζουμε την απήχησή μας. Θα ήθελα να ενθαρρύνω τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες —συμπεριλαμβανομένων όσων δεν γνωρίζουν σε βάθος τη διαδικασία χάραξης πολιτικών της ΕΕ— να συμβάλουν στις πρωτοβουλίες μας κατά τη διαμόρφωσή τους, πριν και μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή. Πρόκειται για έναν ακόμη καθοριστικό τρόπο να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία μας πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.»
Στο πλαίσιο του θεματολογίου της για τη «βελτίωση της νομοθεσίας», η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με ευρύ φάσμα οργανώσεων, καθώς και με το ευρύ κοινό, με εργαλεία προβολής όπως η πύλη «Πείτε την άποψή σας». Συγκεντρώνοντας και αναλύοντας ενεργά διαδικτυακές παρατηρήσεις, η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι πρωτοβουλίες της ΕΕ να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες προκλήσεις, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, και να είναι αναλογικές με αυτές.
Αυτό καθίσταται εμφανές με τις ακόλουθες τρεις δημόσιες διαβουλεύσεις στη νέα διαδικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας»: τη διαβούλευση σχετικά με τη νομοθετική πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των ψηφιακών υπηρεσιών· τη διαβούλευση σχετικά με τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα και τη διαβούλευση σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές.

Ιστορικό
Το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας με σκοπό να βελτιώσει τη διαδικασία χάραξης πολιτικών και να απλουστεύσει τη νομοθεσία. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις αποτελούν μέρος του ευρύτερου θεματολογίου για τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά τις δραστηριότητες της ΕΕ. Βασικός στόχος της Επιτροπής είναι η προώθηση της συμμετοχής των Ευρωπαίων και της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ.
Μέσω της διαδικτυακής πύλης «Πείτε την άποψή σας», μεμονωμένα άτομα και οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με χάρτες πορείας ή εκτιμήσεις των επιπτώσεων για επικείμενη νομοθεσία. Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε δημόσιες διαβουλεύσεις διάρκειας 12 εβδομάδων σχετικά με πρωτοβουλίες που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας ή σε αξιολογήσεις των επιδόσεων υφιστάμενων δράσεων της ΕΕ. Επιπλέον, όλες και όλοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά με σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων.
Τέτοιου είδους δημόσιες μορφές συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών είναι επίσης δυνατό να συμπληρώνονται ορισμένες φορές με στοχευμένες διαβουλεύσεις, προσαρμοσμένες σε επιλεγμένα ενδιαφερόμενα μέρη. Η επιλογή του πλέον κατάλληλου εργαλείου διαβούλευσης γίνεται πάντοτε κατά περίπτωση και εξαρτάται από τους στόχους της διαβούλευσης, τις ομάδες-στόχους, καθώς και τον χρόνο και τους πόρους που διατίθενται. Ωστόσο, το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να προτείνουν τρόπους μείωσης του κανονιστικού φόρτου, καθώς και τρόπους βελτίωσης της ισχύουσας νομοθεσίας και της αποτελεσματικότητάς της, μέσω της λειτουργίας «Μείωση του φόρτου» .
Η Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει 454 δημόσιες διαβουλεύσεις από 2015 το 2018. Ο μέσος όρος των απαντήσεων έχει αυξηθεί, από 461 απαντήσεις το 2015 σε 2 091 απαντήσεις το 2018 κατά μέσο όρο. Στους αριθμούς αυτούς δεν υπολογίζονται περιπτώσεις εξαιρετικά υψηλής συμμετοχής, όπως η δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις «ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα», η οποία έλαβε περίπου 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις.
Ο αριθμός των απαντήσεων ποικίλλει ανάλογα με τη φύση του εκάστοτε θέματος. Από τον Απρίλιο του 2017, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για τη μετάφραση ερωτηματολογίων σχετικά με τις πλέον σημαντικές πρωτοβουλίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Το 2018 όλες οι δημόσιες διαβουλεύσεις ήταν διαθέσιμες σε δύο τουλάχιστον γλώσσες, ενώ το 71 % από αυτές μεταφράστηκε σε όλες τις επίσημες γλώσσες (εκτός από τα ιρλανδικά). Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες μπορούν να απαντούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.
Από το 2017 δημοσιεύτηκαν για την υποβολή παρατηρήσεων 86 αρχικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων, 128 χάρτες πορείας και 96 χάρτες πορείας για την αξιολόγηση. Συγκέντρωσαν 4 249 συμβολές με παρατηρήσεις. Από τον Ιούλιο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2018 η Επιτροπή δημοσίευσε 151 σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και 191 σχέδια εκτελεστικών πράξεων. Αυτά συγκέντρωσαν 1 576 και 1 770 συμβολές με παρατηρήσεις, αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.