Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων και την προστασία των ευάλωτων θεατών
3 Ιουλίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά στο περιφερειακό συνέδριο Δυτικής Ελλάδας | 02/07/2020
3 Ιουλίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Κύκλος αποφάσεων Ιουλίου του 2020 για υποθέσεις παράβασης

Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις  (μπλε γραμματοσειρά για την Ελλάδα)

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 97 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Στις 30 Ιανουαρίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την έξαρση της νόσου COVID-19 «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο» και, στις 11 Μαρτίου, τη χαρακτήρισε πανδημία. Μολονότι η Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι θα εξακολουθήσει να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει στις περιπτώσεις που το κρίνει αναγκαίο, αναγνώρισε, παράλληλα, ότι η πανδημία COVID-19 και τα επακόλουθα μέτρα για την καταπολέμησή της ασκούν σημαντική πίεση στις εθνικές διοικήσεις. Ειδικότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις η κρίση μπορεί να επηρεάσει και την ικανότητα των διοικήσεων των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Υπό αυτό το πρίσμα, η Επιτροπή ενημέρωσε πρόσφατα τα κράτη μέλη ότι παρατείνονται οι προθεσμίες για απαντήσεις στο πλαίσιο εν εξελίξει διαδικασιών επί παραβάσει που είχαν κινηθεί από την αρχή του έτους. Για τον λόγο αυτόν, αποφασίστηκε να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να απαντήσουν εντός τριών μηνών αντί των συνήθων δύο μηνών σε κάθε προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη που αποστέλλονται στο πλαίσιο της παρούσας δέσμης παραβάσεων, με την εξαίρεση 13 υποθέσεων που εγείρουν ζητήματα επείγοντος χαρακτήρα και για τις οποίες αναμένεται απάντηση εντός συντομότερης προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953, Federica Miccoli — Τηλ.: +32 229 58300)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και ελευθερία εγκατάστασης: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να άρει τους περιορισμούς στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων και περατώνει την υπόθεση κατά της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβακία, καλώντας την να άρει τους περιορισμούς στον τομέα της λιανικής πώλησης τροφίμων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα που έλαβε η Σλοβακία δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες εμπορίας για τα εγχώρια προϊόντα και περιορίζουν την ελευθερία των εμπόρων λιανικής να αποφασίζουν τη σύνθεση του εμπορεύματός τους και την παρουσίασή του στην επιφάνεια πώλησης. Τα μέτρα αυτά αντιβαίνουν στους κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την ελευθερία εγκατάστασης, και έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία φραγμών που απαγορεύονται βάσει των άρθρων 34 και 49 της ΣΛΕΕ, καθώς και βάσει των οδηγιών για τις υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Σλοβακία έχει πλέον προθεσμία τριών μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ρουμανίας όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλει το εν λόγω κράτος μέλος στα τρόφιμα, μέτρα τα οποία ευνοούν τα εγχώρια προϊόντα σε βάρος ομοειδών εισαγόμενων προϊόντων. Αυτό αντιβαίνει στους κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την ελευθερία εγκατάστασης. Μετά την προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε η Επιτροπή και τις επαφές που είχε στη συνέχεια με τις ρουμανικές αρχές, τροποποιήθηκαν οι κανόνες σχετικά με τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και καταργήθηκαν οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την ελευθερία εγκατάστασης.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να άρει τους περιορισμούς στις εισαγωγές καφέ

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία λόγω των περιορισμών που επιβάλλει στις εισαγωγές καφέ. Βάσει του γερμανικού νόμου για τη φορολογία του καφέ (στα γερμανικά «Kaffeesteuergesetz»), οι έμποροι λιανικής που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και πωλούν καφέ στη Γερμανία πρέπει να ορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στη Γερμανία. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να έχει εγκριθεί από τη γερμανική τελωνειακή αρχή, να καταγράφει την παράδοση των ταχυδρομικών παραγγελιών και να καταβάλλει τη φορολογική εγγύηση και τον οφειλόμενο φόρο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η απαίτηση, αφενός, εμποδίζει τους εμπόρους λιανικής από άλλα κράτη μέλη να εισάγουν ελεύθερα καφέ στη Γερμανία και, αφετέρου, λόγω των πρόσθετων επιβαρύνσεων που συνεπάγεται, δυσχεραίνει, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την είσοδο στη γερμανική αγορά και την πώληση καφέ εξ αποστάσεως. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι απαιτήσεις αυτές αντιβαίνουν στους κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων βάσει του άρθρου 34 της ΣΛΕΕ και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών βάσει του άρθρου 56 της ΣΛΕΕ. Η Γερμανία έχει πλέον προθεσμία τριών μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της Γερμανίας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών: Η Επιτροπή αναλαμβάνει περαιτέρω δράση προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για τους επαγγελματίες και τις υπηρεσίες

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να λάβει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει κατά 10 κρατών μελών, και συγκεκριμένα του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Τσεχίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Μάλτας και της Πολωνίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εθνικοί κανόνες και οι διοικητικές πρακτικές τους συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ για τις υπηρεσίες και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Ειδικότερα, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Τσεχία και την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν έχουν πάψει τις παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας για τα επαγγελματικά προσόντα. Επιπλέον, η Επιτροπή αποστέλλει επίσης αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία και προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και τη Λετονία, λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες για τα επαγγελματικά προσόντα. Αποστέλλονται προειδοποιητικές επιστολές στη Βουλγαρία και το Βέλγιο, καθώς και αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Μάλτα και την Πολωνία, δεδομένου ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εν λόγω κράτη μέλη παραβιάζουν τους ενωσιακούς κανόνες για τις υπηρεσίες και τους ενωσιακούς κανόνες για τα επαγγελματικά προσόντα. Τα μέτρα που λαμβάνονται σήμερα αφορούν τη συμμόρφωση των εν λόγω κρατών μελών με τους ενωσιακούς κανόνες για τους επαγγελματίες ( οδηγία 2005/36/ΕΚ για τα επαγγελματικά προσόντα, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ και τις οδηγίες 98/5 και 77/249 για τους δικηγόρους), την οδηγία της ΕΕ για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ) και τα άρθρα 4549 και 56 της ΣΛΕΕ. Οι σημερινές αποφάσεις είναι αποτέλεσμα τόσο του συστηματικού ελέγχου που διενεργεί η Επιτροπή στις εθνικές νομοθεσίες και τις διοικητικές πρακτικές όσο και άλλων μέτρων που λαμβάνει η Επιτροπή για τη διασφαλίσει μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες και τους επαγγελματίες. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εμπορικά σήματα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφερε την οδηγία για τα εμπορικά σήματα στο εθνικό της δίκαιο.

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αίτημα επιβολής οικονομικών κυρώσεων, επειδή δεν κοινοποίησε τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας περί σημάτων [οδηγία (ΕΕ) 2015/2436] στο εθνικό της δίκαιο. Η εν λόγω οδηγία συνιστά σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω εναρμόνιση της ενωσιακής νομοθεσίας περί σημάτων. Η Ρουμανία είναι το μόνο κράτος μέλος που δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

2. Ένωση Ασφάλειας

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 229 53156, Laura Berard — Τηλ.: + 32 229 55721, Ciara Bottomley — Τηλ.: +32 229 69971)

 

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περατώσεις υποθέσεων

Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΙΣΠΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της μη μεταφοράς στο εθνικό της δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, με αίτημα επιβολής οικονομικών κυρώσεων, επειδή καθυστέρησε να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών με σκοπό την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων [οδηγία (ΕΕ) 2016/681]. Η οδηγία εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2016 και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να τη μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο έως τις 25 Μαΐου 2018. Η διαδικασία επί παραβάσει κινήθηκε κατά της Ισπανίας τον Ιούλιο του 2018 με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής και, στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2019, απεστάλη αιτιολογημένη γνώμη. Περισσότερα από δύο έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η Ισπανία είναι το μόνο κράτος μέλος που δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη θέσπιση των μέτρων που απαιτούνται για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Τσεχίας και της Αυστρίας, καθώς τα εν λόγω κράτη μέλη θεωρείται πλέον ότι έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών. Η εν λόγω οδηγία ορίζει τους κανόνες σχετικά με τη διαβίβαση από τις αεροπορικές εταιρείες στα κράτη μέλη της ΕΕ των δεδομένων από τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (δηλ. των πληροφοριών που παρέχονται από τους επιβάτες στις αεροπορικές εταιρείες κατά την κράτηση και τον έλεγχο των αεροπορικών εισιτηρίων), καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τα κράτη μέλη της ΕΕ αποκλειστικά για σκοπούς επιβολής του νόμου, με πλήρη σεβασμό των εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων. Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Η πολιτική της ΕΕ για τα ναρκωτικά: Η ΑΥΣΤΡΙΑ, η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, η ΣΛΟΒΕΝΙΑ και η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ καλούνται να εφαρμόσουν τους ενωσιακούς κανόνες

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη Φινλανδία, επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τυχόν εθνικά μέτρα για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2103 στο εθνικό τους δίκαιο. Η εν λόγω οδηγία προσθέτει νέες ψυχοδραστικές ουσίες στον ορισμό των «ναρκωτικών» που περιέχεται στην ενωσιακή νομοθεσία (απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Η οδηγία αποτελεί μέρος του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και τον περιορισμό της προμήθειας και της κατανάλωσης παράνομων ναρκωτικών. Η συμπερίληψη νέων ψυχοδραστικών ουσιών στον ορισμό των «ναρκωτικών» αναμένεται ότι θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων με σκοπό τη μείωση της διαθεσιμότητάς τους, την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή της διακίνησης των ουσιών αυτών σε ολόκληρη την Ένωση. Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως τις 23 Νοεμβρίου 2018 για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Οι σημερινές αιτιολογημένες γνώμες ακολουθούν τις προειδοποιητικές επιστολές που απέστειλε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2019. Η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Φινλανδία έχουν πλέον προθεσμία τριών μηνών προκειμένου να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για να εξασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά των νέων κανόνων στο εθνικό τους δίκαιο. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Επιτροπή περάτωσε τις διαδικασίες επί παραβάσει που είχε κινήσει κατά της Ουγγαρίας και των Κάτω Χωρών, καθώς και κατά της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Σουηδίας, αφού θεώρησε ότι τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2017/2103 και την κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία (EE) 2019/369 της Επιτροπής, αντίστοιχα.

 

Προειδοποιητική επιστολή

Νόμιμη μετανάστευση: Η Μάλτα καλείται να εφαρμόσει ορθά την οδηγία 2003/109/ΕΚ για τους επί μακρόν διαμένοντες

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Μάλτας, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή η οποία αναφέρεται διεξοδικά στην αθέτηση των υποχρεώσεων που υπέχει το εν λόγω κράτος μέλος βάσει της οδηγίας για τους επί μακρόν διαμένοντες ( 2003/109/ΕΚ). Η οδηγία, στο άρθρο 11 παράγραφος 1, ορίζει ότι οι επί μακρόν διαμένοντες απολαύουν ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε μισθωτή απασχόληση, καθώς και τους όρους απασχόλησης και εργασίας. Η μαλτεζική νομοθεσία απαιτεί από τους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες στη Μάλτα να διαθέτουν «άδεια απασχόλησης», η οποία λαμβάνεται έπειτα από αίτηση του εργοδότη προς το Τμήμα Αδειών Απασχόλησης και ισχύει για ένα έτος (με δυνατότητα ανανέωσης). Χωρίς την εν λόγω άδεια, δεν είναι δυνατή η απασχόληση επί μακρόν διαμενόντων. Δεδομένου ότι οι Μαλτέζοι υπήκοοι δεν χρειάζονται τέτοια άδεια για να έχουν πρόσβαση σε απασχόληση, αυτή η άνιση μεταχείριση έναντι υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες συνιστά παράβαση του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας. Η Μάλτα έχει προθεσμία τριών μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή.

 

3. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: + 32 2 298 65 00, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 2 298 76 24)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να μεταφέρουν ορθά την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Λουξεμβούργο, τη Σλοβακία και την Σλοβενία, λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά την αξιολόγηση των μέτρων μεταφοράς που κοινοποιήθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αρκετές διατάξεις της οδηγίας δεν έχουν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, πρόκειται για θεμελιώδεις πτυχές του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Λουξεμβούργο), η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (Σλοβακία) και η ανάγκη θέσπισης μέτρων που να αποτρέπουν την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων από καταδικασθέντα πρόσωπα (Σλοβενία). Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει καθοριστική σημασία για την εγγύηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη. Τον τελευταίο καιρό, σκάνδαλα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ανέδειξαν την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων σε ενωσιακό επίπεδο. Τα νομοθετικά κενά που διαπιστώνονται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ενωσιακοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά, με στόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος και την προστασία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Στις 7 Μαΐου η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης έξι σημείων με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός 2 μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ και τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να μεταφέρουν ορθά την οδηγία για την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο εθνικό τους δίκαιο

Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία και τη Βουλγαρία, λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο της λογιστικής οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία για την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Η λογιστική οδηγία (όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία για την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων) απαιτεί από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους να δημοσιοποιούν, μεταξύ άλλων, μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με την πολυμορφία, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της πορείας, των επιδόσεων, της θέσης και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων τους. Μετά την αξιολόγηση των μέτρων μεταφοράς που κοινοποιήθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένες διατάξεις της οδηγίας δεν έχουν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο της Εσθονίας και της Βουλγαρίας. Ειδικότερα, αμφότερα τα κράτη μέλη δεν απαιτούν ρητά από τις επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν στοιχεία που απαιτούνται από την οδηγία, όπως πληροφορίες που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφθορά και θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, καθώς και τις διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων και τη δέουσα επιμέλεια. Εάν η Εσθονία και η Βουλγαρία δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός τριών μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ, τη ΔΑΝΙΑ και την ΙΤΑΛΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες στην Τσεχία, τη Δανία και την Ιταλία, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά την αξιολόγηση των μέτρων μεταφοράς που κοινοποιήθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αρκετές διατάξεις της οδηγίας δεν έχουν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει καθοριστική σημασία για την εγγύηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη. Τον τελευταίο καιρό, σκάνδαλα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ανέδειξαν την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων σε ενωσιακό επίπεδο. Τα νομοθετικά κενά που διαπιστώνονται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ενωσιακοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά, ώστε να επιτυγχάνονται η καταπολέμηση του εγκλήματος και η προστασία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Στις 7 Μαΐου η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης έξι σημείων με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Εάν η Τσεχία, η Δανία και η Ιταλία δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός των επόμενων τριών μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΑΥΣΤΡΙΑ, το ΒΕΛΓΙΟ και τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Αυστρία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αίτημα επιβολής οικονομικών κυρώσεων, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά την αξιολόγηση των μέτρων μεταφοράς που κοινοποιήθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η οδηγία δεν έχει μεταφερθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο. Η πλημμελής μεταφορά αφορά θεμελιώδεις πτυχές του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τη νομοθεσία για τα στοιχήματα και τα τυχερά παιχνίδια (Αυστρία), τους μηχανισμούς με τους οποίους οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών ανταλλάσσουν έγγραφα και πληροφορίες (Βέλγιο), και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων (Κάτω Χώρες). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

4. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan de Keersmaecker — Τηλ.: +32 229 84680, Stephan Meder — Τηλ.: +32 229 13917)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Λιμένες: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΚΥΠΡΟ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης

Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, την Κύπρο, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία, επειδή δεν συμμορφώνονται με ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 (κανονισμός για τις λιμενικές υπηρεσίες).Σκοπός του κανονισμού είναι η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον λιμενικό τομέα, η παροχή ασφάλειας δικαίου στους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων και η δημιουργία ευνοϊκότερου κλίματος για αποδοτικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβλέπουν αποτελεσματική διαδικασία για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών και να εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες των λιμένων και τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται σχετικά με την αρμόδια αρχή. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού. Κανένα από τα εν λόγω τέσσερα κράτη μέλη δεν είχε κοινοποιήσει τη διαδικασία διεκπεραίωσης καταγγελιών, την υπεύθυνη αρχή ή τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις μέχρι την προθεσμία τής 24ης Μαρτίου 2019. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία τριών μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά της ΕΛΛΑΔΑΣ και της ΙΤΑΛΙΑΣ λόγω μη συμμόρφωσής τους με τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών στην Ελλάδα και την Ιταλία, επειδή παραβιάζουν τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία έχουν λάβει μέτρα που δεν συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004] και πλωτών μεταφορών [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010]. Επιπλέον, η Ιταλία έχει λάβει μέτρα που δεν συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011] και σιδηροδρομικών γραμμών [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007]. Λόγω της πανδημίας κορονοϊού, πολλές εταιρείες στον τομέα των μεταφορών αντιμετωπίζουν μη βιώσιμες καταστάσεις όσον αφορά τις ταμειακές ροές και τα έσοδα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, η Επιτροπή κατέστησε συστηματικά σαφές ότι τα δικαιώματα των επιβατών εξακολουθούν να είναι σημαντικά στην τρέχουσα πρωτόγνωρη συγκυρία και ότι τα εθνικά μέτρα για τη στήριξη του συγκεκριμένου τομέα δεν πρέπει να υποβαθμίζουν τα δικαιώματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί επίσης την κατάσταση σε άλλα κράτη μέλη, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων. Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν θεσπίσει νομοθεσία που επιτρέπει στους μεταφορείς να προσφέρουν κουπόνια ως τη μόνη μορφή αποζημίωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ της επιστροφής χρημάτων και άλλων μορφών επιστροφής του αντιτίμου, όπως τα κουπόνια. Εάν προσφερθούν στους επιβάτες κουπόνια ως εναλλακτική, απαιτείται η συμφωνία τους μ’ αυτή τη λύση. Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένη γνώμη

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ, το ΒΕΛΓΙΟ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα και προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο και την Πορτογαλία, επειδή δεν συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία για τον εξοπλισμό πλοίων (οδηγία 2014/90/ΕΕ). Οι κοινοί ενωσιακοί κανόνες για την ασφάλεια και το περιβάλλον αφορούν τον εξοπλισμό, όπως τα ατομικά σωσίβια, τα συστήματα καθαρισμού λυμάτων και τα ραντάρ, σε πλοία που φέρουν σημαία της ΕΕ. Το Βέλγιο και η Πορτογαλία δεν εξασφάλισαν ότι ο εξοπλισμός πλοίων τους συμμορφώνεται πάντα με τις απαιτήσεις της οδηγίας, ενώ η Μάλτα και η Πορτογαλία δεν εποπτεύουν επαρκώς την αγορά. Επιπλέον, το Βέλγιο δεν διασφάλισε ότι οι αρμόδιοι φορείς του διεξάγουν τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές σε δείγματα ή αναθέτουν την ορθή διενέργειά τους σε τρίτους. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία τριών μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, στη μεν περίπτωση της Πορτογαλίας και του Βελγίου, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη, στη δε περίπτωση της Μάλτας, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

5. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Guillaume Mercier — Τηλ.: +32 229 80564, Katarzyna Kolanko — Τηλ.: +32 229 6 34 44)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Εργαλείο της ΕΕ για τα μητρώα επιχειρήσεων: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ και την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να προβούν στη σύνδεση των εθνικών τους μητρώων επιχειρήσεων

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε τρία κράτη μέλη —τη Βουλγαρία, τη Γαλλία και την Ιρλανδία—, επειδή δεν έχουν συνδέσει τα εθνικά τους μητρώα επιχειρήσεων με το νέο σχετικό εργαλείο της ΕΕ. Τον Ιούνιο του 2017 η Επιτροπή εγκαινίασε το εν λόγω εργαλείο, το οποίο δημιουργήθηκε με την οδηγία (2012/17/ΕΕ) για τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων της ΕΕ (BRIS). Δεδομένου ότι αυξάνεται ο αριθμός των διασυνοριακών επιχειρήσεων, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις σε διάφορα κράτη μέλη. Με τη διασύνδεση των εθνικών μητρώων επιχειρήσεων, η ΕΕ έχει διευκολύνει το διασυνοριακό εμπόριο και μειώνει τις δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά. Η προθεσμία για τη σύνδεση του εθνικού τους μητρώου επιχειρήσεων με το BRIS έληξε στις 8 Ιουνίου 2017. Τρία έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην οδηγία BRIS, η Βουλγαρία δεν είναι συνδεδεμένη, η Ιρλανδία εξακολουθεί να πραγματοποιεί δοκιμές σχετικά με τη σύνδεση, και η Γαλλία έχει συνδεθεί με το BRIS μόνο εν μέρει. Η απουσία σύνδεσης με το BRIS συνεπάγεται ότι είναι περίπλοκο και επαχθές για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες της ΕΕ να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό. Επιπλέον, η συνεργασία των μητρώων επιχειρήσεων άλλων κρατών μελών με τα αντίστοιχα βουλγαρικά, ιρλανδικά και γαλλικά μητρώα είναι χρονοβόρα και περίπλοκη όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες, π.χ. θέματα που αφορούν υποκαταστήματα επιχειρήσεων που έχουν ανοίξει σε άλλα κράτη μέλη, ή διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Η Βουλγαρία, η Ιρλανδία και η Γαλλία έχουν πλέον προθεσμία τριών μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Η Επιτροπή καλεί ΔΕΚΑ κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των ταξιδιωτών

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία, με το επιχείρημα ότι οι εθνικοί κανόνες τους παραβαίνουν το δίκαιο της ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών και των ταξιδιωτών. Τα εν λόγω δέκα κράτη μέλη παραβιάζουν το άρθρο 12 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302, της οδηγίας σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια. Λόγω της πανδημίας κορονοϊού, ταξιδιωτικές κρατήσεις χρειάστηκε να ακυρωθούν. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, η Επιτροπή κατέστησε συστηματικά σαφές ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών εξακολουθούν να είναι σημαντικά στην τρέχουσα πρωτόγνωρη συγκυρία και ότι τα εθνικά μέτρα για τη στήριξη του συγκεκριμένου τομέα δεν πρέπει να υποβαθμίζουν τα δικαιώματα αυτά. Στις 13 Μαΐου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε ειδική σύσταση σχετικά με τα κουπόνια στο τρέχον πλαίσιο, με σκοπό τη στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά τη θέσπιση ελκυστικών, αξιόπιστων και ευέλικτων συστημάτων κουπονιών. Ωστόσο, στα δέκα προαναφερόμενα κράτη μέλη, εξακολουθούν να ισχύουν ειδικοί εθνικοί κανόνες για τα οργανωμένα ταξίδια οι οποίοι επιτρέπουν στους διοργανωτές οργανωμένων ταξιδίων να εκδίδουν κουπόνια ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της επιστροφής εξόδων για ακυρωθέντα ταξίδια, ή να αναβάλλουν την επιστροφή εξόδων πολύ πέραν της περιόδου των 14 ημερών που ορίζεται στην οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια. Ωστόσο, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ της επιστροφής χρημάτων και άλλων μορφών επιστροφής του αντιτίμου, όπως τα κουπόνια. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Τσεχική Δημοκρατία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν από αυτήν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Μακροπρόθεσμη ενεργός δέσμευση των μετόχων: Η Επιτροπή καλεί ΕΠΤΑ κράτη μέλη να κοινοποιήσουν τα μέτρα που έλαβαν για τη μεταφορά της οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες σε επτά κράτη μέλη, επειδή δεν κοινοποίησαν εν μέρει (ΒουλγαρίαΕλλάδαΙσπανία και Ρουμανία) ή πλήρως (ΚύπροςΠορτογαλία και Σλοβενία) τα μέτρα που έλαβαν για τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της τροποποιημένης οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων [οδηγία (ΕΕ) 2017/828]. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο μέρος της εν λόγω οδηγίας έως τις 10 Ιουνίου 2019 και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν στον τομέα που καλύπτεται από τις οικείες διατάξεις της οδηγίας. Η μακροπρόθεσμη ενεργός δέσμευση των μετόχων με τις εταιρείες στις οποίες επενδύουν έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες διοικούνται σωστά και είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα. Σύμφωνα με την οδηγία, οι θεσμικοί επενδυτές και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων πρέπει να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές τους και τις πολιτικές ενεργού συμμετοχής τους. Επιπλέον, η οδηγία αυξάνει τη διαφάνεια των αποδοχών των διοικητικών στελεχών και επιτρέπει στους μετόχους να έχουν λόγο επί των αποδοχών. Επίσης, εισάγει εγγυήσεις όσον αφορά τις σημαντικές συναλλαγές που συνάπτονται μεταξύ συνδεδεμένων μερών (συνήθως η εταιρεία και ο διευθυντής ή ο ελέγχων μέτοχος της εταιρείας). Τον Ιούλιο του 2019 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω επτά κράτη μέλη, επειδή δεν είχαν μεταφέρει τους ενωσιακούς κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Ισπανία κοινοποίησαν ορισμένα μέτρα και δήλωσαν ότι η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο εξακολουθεί να είναι μερική, ενώ η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Σλοβενία δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς. Τα εν λόγω επτά κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία τριών μηνών για να απαντήσουν στις αιτιολογημένες γνώμες και να προβούν στις σχετικές ενέργειες κοινοποιώντας την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Διαφορετικά, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Καταπολέμηση της απάτης: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία, επειδή δεν κοινοποίησε τα μέτρα για τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης [οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 — «οδηγία ΠΟΣ»]. Οι κανόνες αυτοί, οι οποίοι όφειλαν να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο έως τις 6 Ιουλίου 2019, αυξάνουν το επίπεδο προστασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ με την εναρμόνιση των ορισμών, των κυρώσεων και των περιόδων παραγραφής των ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η εν λόγω οδηγία δεν αποτελεί μόνο ουσιαστικό μέσο για την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου των κρατών μελών όσον αφορά τα εγκλήματα κατά του προϋπολογισμού της Ένωσης, αλλά είναι επίσης σημαντική για τη μελλοντική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία θα διερευνά, θα διώκει και θα επιβάλλει τον νόμο στην πράξη σε περιπτώσεις αδικημάτων. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιταλία τον Σεπτέμβριο του 2019. Μετά τη σημερινή αποστολή αιτιολογημένης γνώμης, η Ιταλία έχει προθεσμία τριών μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

6. Περιβάλλον και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vivian Loonela — Τηλ.: +32 229 66712, Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Περιβαλλοντική ευθύνη: Η ΑΥΣΤΡΙΑ, το ΒΕΛΓΙΟ, η ΓΑΛΛΙΑ, η ΓΕΡΜΑΝΙΑ, η ΔΑΝΙΑ, η ΕΛΛΑΔΑ, η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, η ΙΣΠΑΝΙΑ, η ΙΤΑΛΙΑ, οι ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, η ΚΥΠΡΟΣ, η ΜΑΛΤΑ, η ΣΛΟΒΑΚΙΑ, η ΣΛΟΒΕΝΙΑ, η ΣΟΥΗΔΙΑ και η ΤΣΕΧΙΑ καλούνται να διευρύνουν το φάσμα των φορέων που έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη λήψη μέτρων από τις εθνικές αρχές

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία και την Τσεχία να διασφαλίσουν ότι η εθνική τους νομοθεσία επιτρέπει σε όλες τις κατηγορίες φυσικών και νομικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη (οδηγία 2004/35/ΕΚ) να απαιτούν από την αρμόδια αρχή την ανάληψη δράσης για την αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών. Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη προβλέπει ότι η περιβαλλοντική ζημία μπορεί να προληφθεί ή να αποκατασταθεί μέσω, μεταξύ άλλων, της χορήγησης του δικαιώματος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να ζητούν από την αρμόδια αρχή να αποφασίσει την ανάληψη δράσεων (πρόληψης και) αποκατάστασης από τον υπεύθυνο φορέα εκμετάλλευσης. Η οδηγία διασφαλίζει επίσης ότι οι οικονομικές επιπτώσεις των δράσεων αποκατάστασης βαρύνουν τον οικονομικό φορέα που προκάλεσε τη βλάβη στο περιβάλλον. Το Δικαστήριο διευκρίνισε το δικαίωμα αίτησης λήψης μέτρων στην υπόθεση C-529/15, αποφαινόμενο —κατ’ ουσίαν— ότι όλες οι κατηγορίες φυσικών και νομικών προσώπων [που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) της οδηγίας] που έχουν δικαίωμα ή συμφέρον στην πρόληψη ή την αποκατάσταση της ζημίας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από τις αρχές να λάβουν τέτοια απόφαση. Κατόπιν αυτής της διευκρίνισης που έδωσε το Δικαστήριο, η Επιτροπή έλεγξε κατά πόσον η νομοθεσία όλων των κρατών μελών εγγυάται πράγματι την εν λόγω δυνατότητα. Όπως προκύπτει από τον έλεγχο αυτόν, τα εν λόγω 16 κράτη μέλη ενδέχεται να μην έχουν καλύψει πλήρως όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες προσώπων. Είναι σημαντικό για την προστασία του περιβάλλοντος να μην υπάρχουν κενά όσον αφορά το δικαίωμα αίτησης λήψης μέτρων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στα οικεία κράτη μέλη, τα οποία έχουν προθεσμία τριών μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων τους Natura 2000

Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία και την Ισπανία να λάβουν μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων τους Natura 2000, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προτείνουν τόπους κοινοτικής σημασίας, οι οποίοι, στη συνέχεια, προστίθενται σε καταλόγους βιογεωγραφικών περιοχών της ΕΕ. Εντός έξι ετών από την κατάρτιση αυτών των καταλόγων, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, με τον χαρακτηρισμό των τόπων κοινοτικής σημασίας ως ειδικών ζωνών διατήρησης (ΕΖΔ). Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Μέχρι σήμερα, η Ρουμανία δεν έχει ορίσει ειδικές ζώνες διατήρησης και, γενικά και συστηματικά, δεν έχει καθορίσει λεπτομερείς στόχους και μέτρα διατήρησης για κάθε τόπο. Στην περίπτωση της Ισπανίας, η Επιτροπή καλεί το εν λόγω κράτος μέλος να ολοκληρώσει τον χαρακτηρισμό ως ειδικών ζωνών διατήρησης όλων των τόπων κοινοτικής σημασίας στην αλπική, ατλαντική και μεσογειακή περιοχή, καθώς και να θεσπίσει λεπτομερείς στόχους και μέτρα διατήρησης για κάθε τόπο όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές αυτών των ειδικών περιοχών διατήρησης. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας όσον αφορά 1.278 περιοχές στην αλπική, ατλαντική και μεσογειακή περιοχή στην Ισπανία έχει λήξει προ πολλού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή το 2015. Μέχρι σήμερα, η Ισπανία εξακολουθεί να μην έχει χαρακτηριστεί ως ειδικές ζώνες διατήρησης 345 τόπους, δηλ. πάνω από το ένα τέταρτο των 1.278 τόπων κοινοτικής σημασίας. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι, κατά τρόπο γενικευμένο και συστηματικό, σε 12 αυτόνομες κοινότητες και σε κεντρικό επίπεδο δεν καθορίστηκαν επαρκώς λεπτομερείς και ποσοτικά προσδιορισμένοι στόχοι διατήρησης, καθώς και τα αναγκαία μέτρα διατήρησης. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν αμφότερα προθεσμία τριών μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φύση και αλιεία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να λάβουν μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Σουηδία να εφαρμόσουν τα μέτρα που απαιτούνται βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου) και της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ώστε να αποφευχθεί η μη βιώσιμη αλίευση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ειδών δελφινιών και φώκαινων από αλιευτικά σκάφη. Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, τα δελφίνια και οι φώκαινες είναι αυστηρά προστατευόμενα είδη, για τα οποία απαιτούνται μέτρα μετριασμού με σκοπό την αποφυγή των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό για τα τεχνικά μέτρα στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής [κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241]. Παρά τα τεκμηριωμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω είδη κατακρατούνται σε αλιευτικά εργαλεία, το πρόβλημα παραμένει. Η Γαλλία, η Ισπανία και η Σουηδία δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα για την παρακολούθηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στα ύδατά τους και από τους αλιευτικούς στόλους τους, ούτε έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει η κοινή αλιευτική πολιτική προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους και να προστατεύσουν τα είδη τους. Επιπλέον, τα εν λόγω τρία κράτη μέλη δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η σημαντική διατάραξη των θαλάσσιων ειδών στις ειδικές ζώνες διατήρησης που έχουν καθοριστεί για την προστασία τους. Επιπλέον, η Γαλλία και η Σουηδία δεν έχουν μεταφέρει ορθά τις διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η Γαλλία δεν έχει μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο τις υποχρεώσεις που αφορούν τόσο τη θέσπιση ενός συνεκτικού συστήματος παρακολούθησης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων όσο και την επακόλουθη λήψη μέτρων διατήρησης. Η Σουηδία δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο την υποχρέωση λήψης προστατευτικών μέτρων εντός των τόπων του δικτύου Natura 2000 προκειμένου να αποφεύγεται η διατάραξη των θαλάσσιων ειδών. Τέλος, η Γαλλία και η Ισπανία δεν έχουν επίσης διασφαλίσει τον αποτελεσματικό έλεγχο και επιθεώρηση όσον αφορά την υποχρέωση των αλιευτικών σκαφών να χρησιμοποιούν ηχητικές αποτρεπτικές συσκευές για την απομάκρυνση των φώκαινων από τα δίχτυα, όπως απαιτείται στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής με σκοπό την πρόληψη τέτοιων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στις πλέον ευάλωτες περιοχές. Δεδομένου ότι η Γαλλία, η Ισπανία και η Σουηδία δεν έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διορθώσουν αυτές τις ανεπάρκειες, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στα εν λόγω τρία κράτη μέλη, τα οποία έχουν προθεσμία τριών μηνών για να το πράξουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Καλή μεταχείριση των ζώων: Η ΓΑΛΛΙΑ καλείται να διορθώσει τους κανόνες της για την προστασία των εργαστηριακών ζώων

Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία να διορθώσει τις ελλείψεις όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο της οδηγίας σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (οδηγία 2010/63/ΕΕ). Η οδηγία εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010, και συμφωνήθηκε να μεταφερθούν οι κανόνες της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο έως τις 10 Νοεμβρίου 2012. Η οδηγία εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο καλής διαβίωσης των ζώων και, παράλληλα, διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι εν λόγω ενωσιακοί κανόνες επιδιώκουν επίσης να μειωθεί στο ελάχιστο ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και επιτάσσουν την επιλογή εναλλακτικών λύσεων, όπου είναι δυνατόν. Διαπιστώθηκε σειρά αδυναμιών στο γαλλικό δίκαιο όσον αφορά την πρόσθετη απαίτηση όσον αφορά την προέλευση των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, καθώς και η απουσία διατάξεων που να ορίζουν ότι οι διαδικασίες μπορούν να διεξάγονται μόνο στο πλαίσιο ενός έργου. Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία, η οποία έχει προθεσμία τριών μηνών για να διορθώσει την κατάσταση και να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ρύπανση: Η ΚΡΟΑΤΙΑ καλείται να βελτιώσει την προστασία από τη ρύπανση που προκαλείται από βιομηχανικές δραστηριότητες

 

Η Επιτροπή καλεί την Κροατία να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που προκαλείται από βιομηχανικές δραστηριότητες. Η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία 2010/75/ΕΕ) θεσπίζει κανόνες που περιλαμβάνουν την πρόληψη ή τη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα και το έδαφος, καθώς και την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων. Η Κροατία δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο ορισμένα άρθρα της οδηγίας. Μεταξύ αυτών, δεν έχουν μεταφερθεί ορθά οι ορισμοί των εννοιών «εγκατάσταση», «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές» ή «βασική κατάσταση». Επιπλέον, απουσιάζουν από την εθνική νομοθεσία ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη συχνότητα των επιτόπιων επισκέψεων, η έγκαιρη επιθεώρηση και η σαφής υποχρέωση σύμφωνα με την οποία η έκθεση επιθεώρησης πρέπει να αποτυπώνει τις σχετικές διαπιστώσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Κροατία, η οποία έχει προθεσμία τριών για να διορθώσει τις αδυναμίες που διαπίστωσε η Επιτροπή. Εάν το εν λόγω κράτος μέλος δεν λάβει ικανοποιητικά μέτρα, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες: H Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ και τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να βελτιώσουν τους εθνικούς τους κανόνες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Φινλανδία να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με την οδηγία 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (οδηγία Seveso III). Η οδηγία εφαρμόζεται σε περισσότερες από 12.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπει κανόνες για την πρόληψη σοβαρών βιομηχανικών ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών τους επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Τομείς όπως η χημική και η πετροχημική βιομηχανία, καθώς και η χονδρική πώληση και η αποθήκευση καυσίμων καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Ανάλογα με την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών, ισχύουν διαφορετικά συστήματα ασφάλειας — οι αυστηρότερες νομικές απαιτήσεις εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις που χειρίζονται μεγάλες ποσότητες. Στην περίπτωση της Ουγγαρίας, η Επιτροπή διαπίστωσε πάνω από 40 αδυναμίες, που αφορούν, μεταξύ άλλων, την εσφαλμένη μεταφορά ορισμών, την απουσία δέσμευσης των φορέων εκμετάλλευσης για συνεχή βελτίωση του ελέγχου των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων, τη διασυνοριακή συνεργασία και τις λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις για την ενημέρωση του κοινού. Η Φινλανδία δεν έχει μεταφέρει ορθά τις απαιτήσεις της οδηγίας όσον αφορά το περιεχόμενο και τον χρόνο υποβολής της έκθεσης για την ασφάλεια της εγκατάστασης, τα δικαιώματα των μη κυβερνητικών οργανώσεων να λαμβάνουν πληροφορίες για τις εν λόγω εγκαταστάσεις και τις χρησιμοποιούμενες επικίνδυνες ουσίες, καθώς και τα στοιχεία στα οποία βασίζονται οι επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις. Η Βουλγαρία δεν εισήγαγε στη νομοθεσία της την έννοια «άλλη εγκατάσταση», κάτι που είχε ως αποτέλεσμα σειρά μη συμμορφούμενων διατάξεων· ορισμένες τεχνικές διατάξεις επίσης αντικατοπτρίζονται εσφαλμένα στην εθνική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν προθεσμία τριών μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να θεσπίσουν εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η Επιτροπή καλεί την Ιταλία και το Λουξεμβούργο να θεσπίσουν τα πρώτα εθνικά τους προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να τα κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων. Σκοπός της οδηγίας, η οποία προβλέπει εθνικές δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών, είναι να επιτευχθούν επίπεδα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που δεν προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στα οποία καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουν τη συμφωνηθείσα μείωση των ετήσιων εκπομπών τους. Τα κράτη μέλη όφειλαν να εγκρίνουν και να υποβάλουν στην Επιτροπή το πρώτο εθνικό τους πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έως την 1η Απριλίου 2019. Προς το παρόν, και παρά τις αρκετές προηγούμενες υπενθυμίσεις, η Ιταλία και το Λουξεμβούργο δεν έχουν εκπληρώσει τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές, με τις οποία δίνεται στα εν λόγω κράτη μέλη προθεσμία τριών μηνών για να θεσπίσουν τα προγράμματά τους. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στα εν λόγω κράτη μέλη αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, τη ΔΑΝΙΑ και τη ΜΑΛΤΑ να βελτιώσουν τους κανόνες τους για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Η Επιτροπή καλεί την Ουγγαρία, τη Δανία και τη Μάλτα να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών στα κράτη μέλη όσον αφορά πέντε σημαντικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους: οξείδια του αζώτου (NOx), πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός του μεθανίου (NMVOC), διοξείδιο του θείου (SO2), αμμωνία (NH3) και λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ2,5). Οι εν λόγω ατμοσφαιρικοί ρύποι συμβάλλουν στην κακή ποιότητα του αέρα, γεγονός που επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, όπως τα αναπνευστικά προβλήματα, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος, και προξενούν βλάβες στα οικοσυστήματα. Στην περίπτωση της Ουγγαρίας, η εθνική νομοθεσία δεν συνάδει με τις ενωσιακές απαιτήσεις όσον αφορά την προσαρμογή των ετήσιων εθνικών απογραφών εκπομπών, τις δυνατότητες ευελιξίας που αφορούν τη λειτουργία των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας, την επικαιροποίηση των εθνικών πολιτικών για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε σχέση με το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τις πτυχές των διασυνοριακών διαβουλεύσεων, καθώς και την απαιτούμενη προσέγγιση βάσει κινδύνου για τον καθορισμό των τόπων παρακολούθησης των οικοσυστημάτων. Οι εν λόγω ελλείψεις, μεταξύ άλλων, επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής των εξαιρέσεων από την υποχρέωση τήρησης των δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και θέτουν σε κίνδυνο την έγκαιρη επικαιροποίηση των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στην περίπτωση της Δανίας, το εθνικό δίκαιο δεν συμμορφώνεται με τις ενωσιακές απαιτήσεις όσον αφορά την πρόβλεψη της δυνατότητας διοργάνωσης διασυνοριακών διαβουλεύσεων για τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιπλέον, η δανική νομοθεσία δεν προβλέπει κυρώσεις για παραβιάσεις της οδηγίας. Στην περίπτωση της Μάλτας, η εθνική νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με τις ενωσιακές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των απαιτήσεων παρακολούθησης, την ενεργό δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τα εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τις απογραφές εκπομπών, καθώς και τη βάση για τον υπολογισμό και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές που σχετίζονται με τα καύσιμα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές, βάσει των οποίων η Ουγγαρία, η Δανία και η Μάλτα έχουν προθεσμία τριών μηνών για να διορθώσουν τις εθνικές νομοθεσίες τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα διαπιστωθέντα προβλήματα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την ανακύκλωση πλοίων

Η Επιτροπή καλεί την Ιταλία να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις του κανονισμού για την ανακύκλωση πλοίων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013], και ιδίως να λάβει μέτρα για την πρόληψη της καταστρατήγησης των κανόνων σχετικά με την ανακύκλωση πλοίων και να καθορίσει τις κυρώσεις που ισχύουν σε περίπτωση παράβασης των εν λόγω κανόνων. Στόχος του εν λόγω κανονισμού είναι να εξασφαλιστεί ότι όλα τα μεγάλα πλοία που φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ ανακυκλώνονται με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο. Τα παλαιά πλοία μπορούν να αποτελέσουν κερδοφόρα πηγή παλαιών μετάλλων και άλλων υλικών, με την εξοικονόμηση πρωτογενών πρώτων υλών και τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, η διάλυση των πλοίων, εάν δεν γίνει με τον κατάλληλο τρόπο, θα μπορούσε να βλάψει την ανθρώπινη υγεία και το παράκτιο περιβάλλον. Ο κανονισμός αποσκοπεί στην πρόληψη, τη μείωση ή την εξάλειψη των εν λόγω δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον με τη θέσπιση ορισμένων κανόνων που εφαρμόζονται στην ανακύκλωση των πλοίων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν τις αρμόδιες αρχές και διοικήσεις που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν την καταστρατήγηση των κανόνων που διέπουν την ανακύκλωση πλοίων και να θεσπίσουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εν λόγω κανόνων. Η Ιταλία έλαβε ήδη προειδοποιητική επιστολή, στην οποία απάντησε με τον ορισμό των αρμόδιων αρχών και των αρμοδίων επικοινωνίας, όπως απαιτείται από τον κανονισμό. Ωστόσο, όσον αφορά τις κυρώσεις, η προτεινόμενη νομοθεσία είναι ακόμη υπό μορφή σχεδίου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη επιλογή στην Ιταλία, η οποία έχει προθεσμία τριών μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Βιομηχανικές εκπομπές: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να εφαρμόσει ορθά την ενωσιακή νομοθεσία για τη ρύπανση

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να εφαρμόσει ορθά την οδηγία 2010/75/ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές. Η οδηγία θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα και το έδαφος, καθώς και για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την οδηγία, έπειτα από ορισμένο χρονικό διάστημα, οι μονάδες καύσης πρέπει να σταματούν τη λειτουργία της, εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση χρονικής παρέκκλισης. Στην Ελλάδα, χορηγήθηκε παρέκκλιση σε τρεις μονάδες η οποία τους επιτρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν για 32.000 επιπλέον ώρες, παρά το γεγονός ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές. Επιπλέον, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Ελλάδα τροποποίησε τη νομοθεσία της, με αποτέλεσμα να μη συμμορφώνεται πλέον με την οδηγία. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη και μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ, εάν —εντός τριών μηνών από την παραλαβή της αιτιολογημένης γνώμης— η Ελλάδα δεν διορθώσει τη νομοθεσία της και δεν επιφέρει τη συμμόρφωση του καθεστώτος που ισχύει για τις εν λόγω τρεις μονάδες με την οδηγία.

 

Καλή μεταχείριση των ζώων: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρει ορθά τα μέτρα για την προστασία των εργαστηριακών ζώων

Η Επιτροπή καλεί την Πολωνία να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την οδηγία για τα εργαστηριακά ζώα (οδηγία 2010/63/ΕΕ). Η οδηγία εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο καλής διαβίωσης των ζώων και, παράλληλα, διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι εν λόγω ενωσιακοί κανόνες επιδιώκουν επίσης να μειωθεί στο ελάχιστο ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και επιτάσσουν την επιλογή εναλλακτικών λύσεων, όπου είναι δυνατόν. Παρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί κάποια μικρή πρόοδος από τη στιγμή που η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία, η απόσταση από τη συμμόρφωση εξακολουθεί να είναι σημαντική. Από τις 31 διαπιστωμένες και επιβεβαιωμένες περιπτώσεις πλημμελούς μεταφοράς, μόνο η μία έχει διορθωθεί. Η Πολωνία, αν και αναγνώρισε την έλλειψη συμμόρφωσης στα περισσότερα σημεία που έθιξε η Επιτροπή, δεν έλαβε μέτρα για την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τα εργαστηριακά ζώα. Μεταξύ των αιτιάσεων που δεν αντιμετωπίστηκαν είναι η απουσία απαίτησης επιστημονικής αιτιολόγησης για τη χρήση συγκεκριμένων ειδών στις διαδικασίες ή για την εκτέλεση διαδικασιών εκτός της εγκατάστασης. Επίσης, οι πολωνικές διατάξεις δεν προβλέπουν κατάλληλες απαιτήσεις για το προσωπικό, π.χ. ότι το προσωπικό που εκτελεί διαδικασίες σε ζώα, που φροντίζει τα ζώα ή θανατώνει τα ζώα πρέπει να αποδεικνύει την ικανότητά του να εκτελεί τα απαιτούμενα καθήκοντα, προτού λάβει την άδεια να εργαστεί χωρίς επιτήρηση. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ, εάν η Πολωνία δεν λάβει μέτρα εντός τριών μηνών από την παραλαβή της αιτιολογημένης γνώμης.

 

Νερό: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να προστατεύσει τα ύδατά του από τη νιτρορύπανση

Η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο να συμμορφωθεί με την οδηγία για τη νιτρορύπανση (οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Η οδηγία αποβλέπει στην προστασία των (επιφανειακών και υπόγειων) υδάτων της Ευρώπης από τη ρύπανση γεωργικής προέλευσης, απαιτώντας από τις αρχές να λάβουν μέτρα για την αποφυγή αυτής της ρύπανσης. Τον Φεβρουάριο του 2014 απεστάλη η πρώτη προειδοποιητική επιστολή, η οποία έθιγε τις ελλείψεις που παρουσίαζε το πρόγραμμα δράσης της περιφέρειας της Βαλλονίας για τη νιτρορύπανση όσον αφορά την πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων (PGDA 3). Παρά τις ενδείξεις για βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων και παρά την έγκριση νέων μέτρων μετά την έναρξη της διαδικασίας το 2013, εστάλη δεύτερη προειδοποιητική επιστολή τον Νοέμβριο του 2019, στην οποία θίγονταν όχι μόνο οι συνεχιζόμενες ελλείψεις του PGDA 3, αλλά και η εφαρμογή της παρέκκλισης που χορηγήθηκε στην περιφέρεια της Φλάνδρας, όπου οι ποσότητες που πράγματι εφαρμόστηκαν σε πολλές περιπτώσεις υπερέβαιναν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα ανώτατα όρια. Ως προς την περιφέρεια της Βαλλονίας, η απάντηση που δόθηκε στην προειδοποιητική επιστολή ανέφερε ότι διεξάγονταν ακόμη συζητήσεις για την τροποποίηση του PGDA 3, αλλά δεν αντιμετωπίζονταν δεόντως οι ελλείψεις που είχαν επισημανθεί από την Επιτροπή (όσον αφορά τις κλειστές περιόδους, τη διασπορά κοπριάς σε πλαγιές, την καταγραφή της ποσότητας των λιπασμάτων που διασπείρονται στο έδαφος, κ.λπ.), ούτε διευκρινιζόταν το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την έγκριση του αναθεωρημένου PGDA. Οι αρχές της περιφέρειας της Φλάνδρας, στην απάντησή τους στην προειδοποιητική επιστολή, δεσμεύθηκαν να επανεξετάσουν τη νομοθεσία τους και να συμμορφωθούν με τη χορηγηθείσα παρέκκλιση. Παρά το γεγονός ότι η νομοθετική επανεξέταση φαίνεται να ολοκληρώθηκε πολύ πρόσφατα, το αναθεωρημένο κείμενο δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί επισήμως στην Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της θα αξιολογήσει κατά πόσον η επανεξέταση έχει ευθυγραμμίσει πλήρως τη φλαμανδική νομοθεσία με την παρέκκλιση. Ως εκ τούτου, η αιτιολογημένη γνώμη παρέχει στο Βέλγιο προθεσμία τριών μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να καταπολεμήσει την παράνομη υλοτομία και να προστατεύσει καλύτερα τα δάση στις περιοχές της Natura 2000

Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να εφαρμόσει ορθά τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010], ο οποίος απαγορεύει την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά της ΕΕ προϊόντων που προέρχονται από παράνομα υλοτομηθέντες κορμούς. Οι ρουμανικές αρχές δεν έλεγξαν αποτελεσματικά τους φορείς εκμετάλλευσης και δεν επέβαλαν τις κατάλληλες κυρώσεις. Εξαιτίας των ασυνεπειών της ρουμανικής νομοθεσίας, οι εθνικές αρχές δεν είναι σε θέση να ελέγχουν μεγάλες ποσότητες παράνομα υλοτομημένης ξυλείας. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ρουμανικές αρχές διαχειρίζονται τα δάση —μεταξύ άλλων, επιτρέποντας την υλοτομία— χωρίς να αξιολογούν εκ των προτέρων τις επιπτώσεις στους προστατευόμενους οικοτόπους, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους και της οδηγίας για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. Επιπλέον, υπάρχουν αδυναμίες όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες στα σχέδια διαχείρισης δασών. Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης απώλεια προστατευόμενων δασικών οικοτόπων εντός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 κατά παράβαση των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά. Η Επιτροπή, αφού ανέλυσε διεξοδικά τα επιχειρήματα που προέβαλε η Ρουμανία μετά την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής τον Φεβρουάριο του 2020, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν δεν αντιμετωπίστηκαν. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Εάν η Ρουμανία δεν λάβει μέτρα εντός ενός μηνός, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων της Natura 2000

Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία να τηρήσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου) για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και των προστατευόμενων ειδών που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000. Τα κράτη μέλη οφείλουν να χαρακτηρίσουν τους καταχωρισμένους στην ΕΕ τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης. Επιπλέον, πρέπει να καθορίσουν τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός έξι ετών από τη συμπερίληψη των εν λόγω τόπων στους καταλόγους βιογεωγραφικών περιοχών της ΕΕ ως τόποι κοινοτικής σημασίας. Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Βουλγαρία έχει χαρακτηρίσει μόνο 22 από τους 229 τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία των έξι ετών, και, γενικά και συστηματικά, δεν έχει καθορίσει λεπτομερείς στόχους και μέτρα διατήρησης για το σύνολο των εν λόγω τόπων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία, μετά την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής τον Ιανουάριο του 2019. Η Βουλγαρία έχει πλέον προθεσμία τριών μηνών για να λάβει μέτρα προκειμένου να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το εν λόγω κράτος μέλος στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Προστασία της φύσης: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να σταματήσει τις παράνομες μεθόδους θήρας και να επανεξετάσει τις μεθόδους σύλληψης πτηνών

Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία να λάβει μέτρα για ορισμένες πρακτικές θήρας και σύλληψης πτηνών. Η οδηγία 2009/147/ΕΚ (οδηγία για τα πτηνά) αποσκοπεί στην προστασία όλων των ειδών άγριων πτηνών που ζουν εκ φύσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη φιλοξενεί πάνω από 500 είδη άγριων πτηνών, αλλά τουλάχιστον το 32 % των ειδών πτηνών της ΕΕ δεν βρίσκονται επί του παρόντος σε καλή κατάσταση διατήρησης και στη Γαλλία, από τα 64 είδη που μπορούν να θηρεύονται, μόνο τα 20 βρίσκονται σε καλή κατάσταση διατήρησης. Η Γαλλία έχει εγκρίνει διάφορες μεθόδους για τη σύλληψη πτηνών, όπως η κόλλα για τσίχλες, τα δίχτυα και οι παγίδες για σταρήθρες και περιστέρια, μέθοδοι οι οποίες δεν είναι επιλεκτικές και απαγορεύονται από την οδηγία. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας, αλλά μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες δεν πληρούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση, ιδίως επειδή τα περισσότερα από τα είδη που συλλαμβάνονται δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση διατήρησης. Η Επιτροπή ανησυχεί επίσης για την ευρεία και συνεχιζόμενη ανοχή και έγκριση της θήρας σταχτόχηνας (Anser anser) μετά την έναρξη της μετανάστευσής της στους τόπους αναπαραγωγής της, πρακτική που επίσης απαγορεύεται από την οδηγία για τα πτηνά. Μετά από προειδοποιητική επιστολή του Ιουλίου 2019, η Γαλλία δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση αυτών των πρακτικών θήρας και σύλληψης με το δίκαιο της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Γαλλία έχει πλέον προθεσμία τριών μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να εφαρμόσει πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για τις άδειες βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να βελτιώσει την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για τις άδειες βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η Ρουμανία επιτρέπει στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις να λειτουργούν χωρίς τις αναγκαίες άδειες που καθορίζουν τους όρους λειτουργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον τους. Η οδηγία 2010/75/ΕΚ περί βιομηχανικών εκπομπών αποσκοπεί στην πρόληψη και τη μείωση των επιβλαβών βιομηχανικών εκπομπών σε ολόκληρη την ΕΕ, προωθώντας παράλληλα τη χρήση τεχνικών που μειώνουν τις εκπομπές ρύπων και είναι αποδοτικές ως προς την ενέργεια και τους πόρους. Παρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος από τη στιγμή που η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή, τρεις εγκαταστάσεις εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς να τηρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας. Επιπλέον, δύο μεγάλες μονάδες καύσης που αποτελούσαν αρχικά μέρος του μεταβατικού εθνικού σχεδίου της Ρουμανίας, αλλά έκτοτε έχουν αποσυρθεί, δεν τηρούν τις ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπών για το διοξείδιο του θείου, το οξείδιο του αζώτου και τη σκόνη. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει τώρα αιτιολογημένη γνώμη. Η Ρουμανία έχει προθεσμία τριών μηνών για να θεσπίσει και να κοινοποιήσει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη και ορθή εφαρμογή της οδηγίας. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να διορθώσει τους εθνικούς κανόνες της σχετικά με την ποιότητα του αέρα

Η Επιτροπή καλεί τη Σουηδία να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (2008/50/ΕΚ), και ιδίως με τους κανόνες για την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Τον Ιανουάριο του 2019 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή και πλέον θεωρεί ότι η Σουηδία, παρότι τροποποίησε ορισμένες εθνικές διατάξεις, εξακολουθεί να μην έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα που να καθιστά εφικτό τον έλεγχο της συμμόρφωσης της ποιότητας του αέρα με τις απαιτήσεις της οδηγίας. Η Σουηδία δεν θέσπισε απαιτήσεις όσον αφορά την περιγραφή των τοποθεσιών που έχουν επιλεγεί για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, καθώς και τη διαδικασία επιλογής των τόπων παρακολούθησης και την αναθεώρησή τους, σε περίπτωση που πρέπει να αλλάξει το δίκτυο των τόπων. Ως εκ τούτου, σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σουηδία, η οποία έχει προθεσμία τριών μηνών για να συμμορφωθεί. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Σουηδία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να διενεργήσει εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εξόρυξη τύρφης

Η Επιτροπή καλεί την Ιρλανδία να τηρήσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των ενωσιακών κανόνων για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ). Σύμφωνα με την οδηγία ΕΠΕ (2011/92/ΕΕ), τα κράτη μέλη οφείλουν να διενεργούν εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται τα έργα εξόρυξης τύρφης. Επί σειρά ετών, η Ιρλανδία είχε πολλά προβλήματα όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ για τη συγκεκριμένη κατηγορία έργων. Το Δικαστήριο της ΕΕ, στην υπόθεση C-392/96, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, έκρινε ότι η Ιρλανδία δεν μετέφερε ορθά την αρχική οδηγία ΕΠΕ, την οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όσον αφορά τις δραστηριότητες εξόρυξης τύρφης. Ενώ η νομοθεσία τροποποιήθηκε και η υπόθεση έκλεισε, η Επιτροπή έλαβε στη συνέχεια καταγγελίες ότι η οδηγία εξακολουθούσε να μην εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες εξόρυξης τύρφης στην πράξη. Δεδομένης της σημαντικής εξόρυξης τύρφης που συνεχίστηκε στην Ιρλανδία μετά την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής της οδηγίας ΕΠΕ το 1988, η Επιτροπή εξέφρασε τις ανησυχίες αυτές σε προειδοποιητική επιστολή. Η Ιρλανδία δεν απάντησε σ’ αυτές τις αιτιάσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Η Ιρλανδία έχει προθεσμία τριών μηνών για να συμμορφωθεί. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Νερό: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να προστατεύσει τα ύδατά της από τη νιτρορύπανση

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να συμμορφωθεί με την οδηγία για τη νιτρορύπανση (οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Η οδηγία αποβλέπει στην προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της Ευρώπης από τη ρύπανση γεωργικής προέλευσης, απαιτώντας από τις αρχές να λάβουν μέτρα για την αποφυγή αυτής της ρύπανσης. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία τον Νοέμβριο του 2018. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η Ισπανία πρέπει ακόμη να διασφαλίσει τη σταθερότητα του δικτύου παρακολούθησης της νιτρορύπανσης, να προβεί σε επανεξέταση και περαιτέρω χαρακτηρισμό ευπρόσβλητων από νιτρορύπανση ζωνών σε διάφορες περιοχές, να συμπεριλάβει όλα τα απαραίτητα υποχρεωτικά στοιχεία στα προγράμματα δράσης για τη νιτρορύπανση σε ορισμένες περιοχές, και να λάβει πρόσθετα μέτρα ή ενισχυμένες δράσεις για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας σε πολλές περιοχές. Τέλος, η Ισπανία πρέπει επίσης να λάβει πρόσθετα μέτρα για ολόκληρη τη χώρα όσον αφορά τον ευτροφισμό, δεδομένου ότι τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί μέχρι σήμερα δεν έχουν επιτύχει τους στόχους της οδηγίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, η οποία έχει προθεσμία τριών μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Θαλάσσιο περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να τηρήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων

Η Επιτροπή καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να τηρήσει πλήρως τις υποχρεώσεις περί υποβολής εκθέσεων που υπέχει δυνάμει της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Στόχος της οδηγίας είναι η αποτελεσματικότερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε ολόκληρη την Ευρώπη, το οποίο αποτελεί επίσης τη βάση πόρων από την οποία εξαρτώνται οι οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα. Τα κράτη μέλη όφειλαν να επιτύχουν καλή περιβαλλοντική κατάσταση στα θαλάσσια ύδατα της ΕΕ έως το 2020 και να υποβάλουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Οκτωβρίου 2018, τις επικαιροποιήσεις της αρχικής αξιολόγησης, τον καθορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης (ΚΠΚ) και τους περιβαλλοντικούς στόχους τους. Η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική είναι το πρώτο νομοθετικό μέσο της ΕΕ που αφορά την προστασία όλων των πτυχών της θαλάσσιας βιοποικιλότητας (είδη, ενδιαιτήματα και οικοσυστήματα). Κάθε κράτος μέλος, για να επιτύχει καλή περιβαλλοντική κατάσταση, πρέπει να αναπτύξει μια στρατηγική για τα θαλάσσια ύδατά του (ή θαλάσσια στρατηγική). Επιπλέον, οι θαλάσσιες στρατηγικές πρέπει να επικαιροποιούνται και να επανεξετάζονται κάθε 6 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε επικαιροποιημένη έκθεση στην Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2019, η εν λόγω έκθεση φαίνεται ελλιπής, καθώς δεν καλύπτει τα ύδατα του Γιβραλτάρ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει προθεσμία τριών μηνών για να συμπληρώσει την έκθεσή του. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία Η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην ΙΡΛΑΝΔΙΑ για τη συμμόρφωση με τους κανόνες του συστήματος επιβολής μορίων

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιρλανδία, επειδή δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (επίσης «κανονισμός ελέγχου») περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Ειδικότερα, η Ιρλανδία δεν συμμορφώθηκε με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δημιουργία συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις που διαπράττουν πλοίαρχοι και κάτοχοι αδειών σκαφών που φέρουν σημαία Ιρλανδίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ιρλανδία δεν έχει θεσπίσει σύστημα που να προβλέπει επαρκή αριθμό μορίων στους πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών που διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Επίσης, δεν έθεσε σε λειτουργία την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή του συστήματος επιβολής μορίων στους κατόχους αδειών. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιρλανδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία τριών μηνών για να διορθώσει τις παραλείψεις της. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φύση: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη εκτίμησης των επιπτώσεων της υγειονομικής ταφής σε τόπους του δικτύου Natura 2000 και μη λήψης μέτρων για την προστασία ενός είδους πτηνών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο ή δεν εφάρμοσε ορισμένα άρθρα της οδηγίας για τους οικοτόπους και της οδηγίας για τα πτηνά όσον αφορά τον αγριόκουρκο (Tetrao urogallus), ένα μεγάλο δασικό πτηνό. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους, τα σχέδια και τα έργα που δεν συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση ενός τόπου του Natura 2000 ή δεν είναι αναγκαία για τη διαχείρισή τους, αλλά είναι δυνατόν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον τόπο αυτόν, υποβάλλονται, πριν από την εφαρμογή τους, σε κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεών τους στον συγκεκριμένο τόπο. Τα δάση της Σλοβακίας σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 υφίστανται υψηλά επίπεδα υλοτομίας, ιδίως υγιεινής υλοτόμησης ως αντίδραση σε διαταραχές των δασών, όπως η προσβολή από κολεόπτερα (κανθάρους) τρεφόμενα από το φλοιό ή οι ζημίες που προκαλούνται από καταιγίδες. Ωστόσο, η σλοβακική νομοθεσία δεν έχει μεταφέρει ορθά το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας και εξακολουθεί να μη διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες υγιεινής υλοτόμησης, που μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε τόπους του δικτύου Natura 2000, υποβάλλονται στις εν λόγω εκτιμήσεις επιπτώσεων. Η υπόθεση αφορά επίσης την πλημμελή εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας για τους οικοτόπους όσον αφορά την ανάγκη να αποφευχθεί η υποβάθμιση των οικοτόπων και η διατάραξη των προστατευόμενων ειδών. Η Σλοβακία δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να μειωθεί η υλοτομία και να αποφευχθεί η υποβάθμιση του οικοτόπου του αγριόκουρκου. Ως εκ τούτου, ο πληθυσμός αυτού του είδους έχει μειωθεί κατά το ήμισυ εντός των 12 ζωνών ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) που έχουν χαρακτηριστεί για την προστασία του από το 2004, έτος κατά το οποίο η Σλοβακία προσχώρησε στην ΕΕ. Επιπλέον, η Σλοβακία δεν έχει ακόμη εγκρίνει ειδικά μέτρα διατήρησης για επτά από αυτές τις ζώνες, κάτι που απαιτείται από το άρθρο 4 της οδηγίας για τα πτηνά. Η σημερινή απόφαση της Επιτροπής λαμβάνεται αφού είχε σταλεί αιτιολογημένη γνώμη στις σλοβακικές αρχές τον Ιανουάριο του 2019. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι, ακόμη και μετά τις τροποποιήσεις του σλοβακικού δικαίου για τη φύση και τη δασική νομοθεσία, η οδηγία για τους οικοτόπους εξακολουθεί να μην έχει μεταφερθεί σωστά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου.

 

Θαλάσσιο περιβάλλον: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της καθυστερημένης υποβολής εκθέσεων βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική

Η Επιτροπή κάλεσε τη Βουλγαρία να συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων που υπέχει δυνάμει της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Στόχος της οδηγίας είναι η αποτελεσματικότερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε όλη την Ευρώπη. Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Οκτωβρίου 2018, τις επικαιροποιήσεις της αρχικής αξιολόγησης, τον καθορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης (ΚΠΚ) και τους περιβαλλοντικούς στόχους τους. Ο στόχος της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική είναι η επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της ΕΕ έως το 2020 και η προστασία της βάσης των πόρων από την οποία εξαρτώνται οι οικονομικές και οι κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα. Πρόκειται για το πρώτο νομοθετικό μέσο της ΕΕ που αφορά την προστασία όλων των πτυχών της θαλάσσιας βιοποικιλότητας (είδη, ενδιαιτήματα, οικοσυστήματα), δεδομένου ότι περιέχει, ως ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, τον σαφή κανονιστικό στόχο ότι «η βιοποικιλότητα διατηρείται». Η Επιτροπή κάλεσε αρκετές φορές τη Βουλγαρία να εξασφαλίσει τη συμμόρφωσή της με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων που υπέχει δυνάμει της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική: απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις βουλγαρικές αρχές τον Μάρτιο του 2019 και αιτιολογημένη γνώμη τον Οκτώβριο του 2019. Δεδομένου ότι η έλλειψη συμμόρφωσης παραμένει, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου.

 

Θόρυβος: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ, λόγω μη χαρτογράφησης του θορύβου και μη κατάρτισης σχεδίων δράσης για τον θόρυβο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία και τη Σλοβακία να συμμορφωθούν με τις βασικές διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Οι ενωσιακοί κανόνες για τον θόρυβο απαιτούν από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν χάρτες που προσδιορίζουν τα μέρη με επιβλαβή θόρυβο σε μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα ή γύρω από μεγάλες σιδηροδρομικές γραμμές, δρόμους και αεροδρόμια. Οι πολίτες και οι αρχές χρησιμοποιούν αυτούς τους χάρτες με σκοπό τον καθορισμό μέτρων σε σχέδια δράσης για τη μείωση του θορύβου που είναι επιβλαβής για την υγεία ή για την αποτροπή του ενδεχομένου να καταστεί επιβλαβής. Η Πορτογαλία δεν έχει ακόμη καταρτίσει στρατηγικούς χάρτες θορύβου για 5 μεγάλους οδικούς άξονες (από πάνω από 500 τέτοιους οδικούς άξονες). Επιπλέον, δεν έχει ακόμη καταρτίσει τα απαιτούμενα σχέδια δράσης για τον θόρυβο όσον αφορά δύο οικισμούς (επί συνόλου 6), 236 μεγάλους οδικούς άξονες (από τους 555) και το σύνολο των 55 μεγάλων σιδηροδρομικών αξόνων. Η Σλοβακία δεν έχει καταρτίσει σχέδια δράσης για 445 τμήματα μεγάλων οδικών αξόνων (από τα 622) και για το σύνολο των 16 τμημάτων μεγάλων σιδηροδρομικών αξόνων. Οι προθεσμίες για τη χαρτογράφηση της έκθεσης στον θόρυβο έληξαν το 2012 και για την κατάρτιση των σχεδίων δράσης για το θόρυβο το 2013. Μετά τις προθεσμίες αυτές, οι χάρτες και τα σχέδια πρέπει να αναθεωρούνται ανά πενταετία. Αν και οι πορτογαλικές και οι σλοβακικές αρχές έχουν λάβει ορισμένα μέτρα για να διορθώσουν την κατάσταση, η πρόοδος συντελείται με αργούς ρυθμούς. Επειδή δεν είναι σαφές πότε μπορεί να αναμένεται η πλήρης συμμόρφωση της Πορτογαλίας και της Σλοβακίας, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει αμφότερες τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου.


Φύση: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΙΡΛΑΝΔΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα διατήρησης

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν έχει χαρακτηρίσει ειδικές ζώνες διατήρησης, πάνω από πέντε έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας. Βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ), τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν ειδικές ζώνες διατήρησης, με συγκεκριμένους στόχους διατήρησης και τα αντίστοιχα μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των υφιστάμενων ειδών και των οικοτόπων. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός έξι ετών από τη συμπερίληψη των εν λόγω τόπων στους καταλόγους της ΕΕ ως τόπων κοινοτικής σημασίας. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, 154 τόποι κοινοτικής σημασίας (από τους 423) δεν έχουν ακόμη χαρακτηριστεί ως ειδικές ζώνες διατήρησης στην ατλαντική βιογεωγραφική περιοχή, αν και η σχετική προθεσμία έληξε τον Δεκέμβριο του 2014. Δεν έχουν οριστεί ειδικοί ανά τόπο στόχοι διατήρησης για 87 τόπους και δεν έχουν καθοριστεί τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για κανένα από τους 423 τόπους. Επειδή οι ιρλανδικές αρχές δεν απάντησαν επαρκώς στις συγκεκριμένες ανησυχίες μετά την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου.

 

7. Δημόσια υγεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan de Keersmaecker — Τηλ.: +32 229 84680, Darragh Cassidy — Τηλ.: +32 229 83978)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Ασφάλεια των τροφίμων: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να εφαρμόσει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες για την εμπορία του φυσικού μεταλλικού νερού και του νερού πηγής

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις εμπορίας για τα φυσικά μεταλλικά νερά και τα νερά πηγής οι οποίοι ορίζονται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ για τα φυσικά μεταλλικά νερά. Η βουλγαρική νομοθεσία, κατά παράβαση της οδηγίας 2009/54/ΕΚ, δεν απαγορεύει τη διάθεση στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής προερχόμενων από μία και την αυτή πηγή υπό πολλές διαφορετικές εμπορικές επωνυμίες. Επιπλέον, κατά παράβαση της εν λόγω οδηγίας, η βουλγαρική νομοθεσία δεν απαιτεί την αναγραφή του ονόματος της πηγής στις ετικέτες των εν λόγω τροφίμων. Η οδηγία 2009/54/ΕΚ εκδόθηκε για να εξαλειφθούν οι διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών που διέπουν τα φυσικά μεταλλικά νερά και τα νερά πηγής με σκοπό την προστασία της υγείας των καταναλωτών, την αποτροπή της παραπλάνησης των καταναλωτών και την εξασφάλιση θεμιτών εμπορικών συναλλαγών. Η Βουλγαρία έχει πλέον προθεσμία τριών μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθεί με την προειδοποιητική επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση, να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ασφάλεια των τροφίμων: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να εφαρμόσει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες όσον αφορά τους κανόνες για την υγιεινή των τροφίμων

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία σχετικά με την εξαίρεση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 σχετικά με τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, τα οποία διέπονται από το εθνικό δίκαιο, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις εξαίρεσης από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού της ΕΕ. Η προειδοποιητική επιστολή αφορά επίσης τη μη συμμόρφωση της Ρουμανίας με ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 περί γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Επιπλέον, οι ρουμανικοί κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα εφαρμόζονται σε εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο ελεύθερης κυκλοφορίας στην εσωτερική αγορά, η τήρησή τους είναι υποχρεωτική και η συμμόρφωση με αυτούς παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία. Ως εκ τούτου, οι εθνικοί κανόνες για την υγιεινή των τροφίμων όφειλαν να είχαν κοινοποιηθεί στο στάδιο του σχεδίου της οδηγίας 2015/1535 σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να αξιολογήσει τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της ΕΕ. Η μη κοινοποίηση των εν λόγω κανόνων συνιστά παράβαση των υποχρεώσεων κοινοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2015/1535. Η Ρουμανία έχει πλέον προθεσμία τριών μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθεί με την προειδοποιητική επιστολή. Διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση, να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή

Ασφάλεια των τροφίμων: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να εφαρμόσει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία, επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων [κανονισμός (ΕΕ) 2017/625]. Οι τσεχικές αρχές αποφάσισαν να διενεργούν συστηματική αξιολόγηση κινδύνου και, στη συνέχεια, να διενεργούν ενδεχομένως επίσημους ελέγχους για ορισμένα τρόφιμα που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, κάθε φορά που τα τρόφιμα αυτά εισέρχονται στην Τσεχία. Σ’ αυτή τη βάση, οι τσεχικές αρχές έχουν θεσπίσει στην εθνική νομοθεσία την υποχρέωση των υπευθύνων επιχειρήσεων να κοινοποιούν συστηματικά, τουλάχιστον 24 ώρες εκ των προτέρων, την άφιξη των τροφίμων αυτών στον τόπο προορισμού. Αυτή η υποχρέωση είναι ασυμβίβαστη με το εναρμονισμένο πλαίσιο που καθορίζουν οι ενωσιακοί κανόνες. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η υποχρέωση αναφοράς της άφιξης των προϊόντων από άλλο κράτος μέλος δεν πρέπει να είναι συστηματική. Αντιθέτως, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει την υποβολή αναφοράς για την άφιξη των εν λόγω προϊόντων μόνο κατά περίπτωση και στον βαθμό που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων. Η Επιτροπή απέστειλε στην Τσεχία προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο του 2019, αντίστοιχα, λόγω παράβασης του άρθρου 3 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 από τις 14 Δεκεμβρίου 2019 και οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 διατηρήθηκαν στο άρθρο 9 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και καθώς διαπιστώθηκε ότι η Τσεχία παραβιάζει συνεχώς τις εν λόγω διατάξεις, η Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. Η Τσεχία έχει πλέον προθεσμία τριών μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθεί με τη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. Διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση, να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

 

8. Ψηφιακή οικονομία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 229 58615, Charles Manoury — Τηλ.: +32 229 13391)

 

Προειδοποιητική επιστολή

Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία, με το επιχείρημα ότι εφαρμόζει νομικές διατάξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία της πολωνικής εθνικής ρυθμιστικής αρχής, της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθώς οδήγησαν σε πρόωρη παύση του προέδρου της. Η ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών αποτελεί βασική αρχή του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (οδηγία 2002/21/ΕΚ). Οι επικεφαλής και τα μέλη συλλογικών οργάνων των εν λόγω αρχών μπορούν να απορρίπτονται μόνο αν δεν πληρούν πλέον τους όρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Κάθε απόπειρα περιορισμού της ανεξαρτησίας τους θα συνιστούσε παραβίαση των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ. Η Επιτροπή είχε εκφράσει ανησυχίες για το γεγονός ότι η μείωση της συνολικής διάρκειας μιας εν εξελίξει θητείας ή η τροποποίηση των όρων διορισμού ή απόλυσης με σκοπό την πρόωρη καταγγελία ενδέχεται να επηρεάσει τις εν λόγω αρχές. Η Πολωνία έχει προθεσμία τριών μηνών για να απαντήσει στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

9. Ενέργεια και κλίμα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602, Ana Crespo Parrondo — Τηλ.: +32 229 81325)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Εσωτερική αγορά ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ και την ΚΡΟΑΤΙΑ να συμμορφωθούν με την τρίτη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την ενέργεια

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Τσεχία και δύο αιτιολογημένες γνώμες στην Κροατία (που αφορούν διαφορετικές υποθέσεις), καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να εφαρμόσουν ορθά την οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια (οδηγία 2009/72/ΕΚ) και την οδηγία για το φυσικό αέριο (οδηγία 2009/73/ΕΚ). Οι εν λόγω οδηγίες εντάσσονται στην τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και περιλαμβάνουν βασικές διατάξεις για την ορθή λειτουργία των αγορών ενέργειας. Η Τσεχία δεν μετέφερε ορθά ορισμένους κανόνες σχετικά με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και σχετικά με τις εξουσίες και την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Ειδικότερα, οι εθνικοί κανόνες δεν είναι ευθυγραμμισμένοι με τις διατάξεις των οδηγιών σχετικά με τη διάρκεια και τους όρους απόλυσης του συμβουλίου της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, την εξωδικαστική επίλυση διαφορών για καταγγελίες κατά διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ή διανομής, και το δικαίωμα υποβολής καταγγελιών και δικαστικής αναθεώρησης όσον αφορά ορισμένες αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις τσεχικές αρχές τον Δεκέμβριο του 2017. Στην πρώτη υπόθεση της Κροατίας, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2017, επειδή το εν λόγω κράτος μέλος δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο ορισμένες διατάξεις της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια και επειδή δεν διασφάλισε ότι ο διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς για το δίκτυο φυσικού αερίου της χώρας έλαβε την πιστοποίηση ορθά διαχωρισμένη από τις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας, όπως απαιτείται από την οδηγία για το φυσικό αέριο. Το 2018 η Κροατία εξέδωσε νέο νόμο για την αγορά φυσικού αερίου και προέβη σε σημαντικές τροποποιήσεις του νόμου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επιλύοντας τα περισσότερα από τα ζητήματα που είχαν επισημανθεί. Ωστόσο, η εθνική ρυθμιστική αρχή της Κροατίας εξακολουθεί να μην έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου. Στην άλλη υπόθεση, η Κροατία δεν έχει ανοίξει την αγορά φυσικού αερίου της στον ανταγωνισμό, έχει επιβάλει περιορισμούς στην εισαγωγή και εξαγωγή φυσικού αερίου και έχει διατηρήσει ανώτατα όρια τιμών στις τιμές χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου, κατά παράβαση της οδηγίας για το φυσικό αέριο και των κανόνων της Συνθήκης ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Μετά την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής το 2015 και αιτιολογημένης γνώμης το 2016, ο νέος νόμος για την αγορά φυσικού αερίου που εκδόθηκε από την Κροατία το 2018 επέλυσε τα περισσότερα από τα ζητήματα που είχε επισημάνει η Επιτροπή. Ωστόσο, διατηρεί ρυθμιζόμενες τιμές στη χονδρική αγορά για μεταβατική περίοδο έως τον Μάρτιο του 2021. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση των τιμών χονδρικής, ακόμη και αν είναι περιορισμένη χρονικά, εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ. Με δεδομένες αυτές τις σημαντικές ανησυχίες, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία τριών μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει αυτές τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Βιώσιμα βιοκαύσιμα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κροατία, επειδή δεν μετέφερε πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες που ενισχύουν τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων [οδηγία (ΕΕ) 2015/1513], ιδίως όσον αφορά τη συμβολή των βιοκαυσίμων στην επίτευξη των στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σκοπός της οδηγίας είναι να μειωθεί ο κίνδυνος της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης που συνδέεται με την παραγωγή βιοκαυσίμων. Η έμμεση αλλαγή της χρήσης γης προκύπτει όταν οι γεωργικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες με σκοπό την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών αρχίζουν να χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια φυτών με σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμων. Ως εκ τούτου, η πίεση για χρήση άλλης (μη χρησιμοποιούμενης) γης με σκοπό την καλλιέργεια φυτών για τρόφιμα και ζωοτροφές αυξάνεται, γεγονός που έχει επιπτώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η οδηγία προετοιμάζει επίσης τη μετάβαση σε προηγμένα βιοκαύσιμα τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες όπως τα απόβλητα και τα κατάλοιπα. Τον Σεπτέμβριο του 2015 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2017. Η Κροατία έχει πλέον προθεσμία τριών μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΤΣΕΧΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ και την ΠΟΛΩΝΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για την ενεργειακή απόδοση

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Κροατία, την Τσεχία, τη Λιθουανία και την Πολωνία, καθώς και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμόσουν τους ενωσιακούς κανόνες για την ενεργειακή απόδοση (οδηγία 2012/27/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης και να προετοιμαστεί το έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις στον συγκεκριμένο τομέα. Η οδηγία αποσκοπεί επίσης στην άρση των φραγμών και στην υπέρβαση των αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας. Έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις όσον αφορά τους ενεργειακούς ελέγχους, τους κανόνες υπολογισμού και τη μέτρηση της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και τις διατάξεις σχετικά με την τιμολόγηση. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία τριών μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα, επειδή δεν υπέβαλε έκθεση σχετικά με τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, όπως απαιτείται από την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31/ΕΕ). Τον Μάιο του 2010 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να καθορίσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, με σκοπό να επιτευχθεί ο καλύτερος συνδυασμός επενδύσεων και εξοικονομήσεων, γνωστός και ως «βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα». Ο υπολογισμός αυτών των επιπέδων είναι καίριας σημασίας προκειμένου τα κράτη μέλη να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του εθνικού κτιριακού αποθέματος και να αποφεύγονται οι μεγαλύτερες του αναγκαίου δαπάνες εκ μέρους των πολιτών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών και των γραφείων τους. Η Μάλτα έχει πλέον προθεσμία τριών μηνών για να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις της. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Βασικά πρότυπα ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ και τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Βουλγαρία και τη Λετονία, καθώς και αιτιολογημένη γνώμη στη Φινλανδία, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018, αλλά η Επιτροπή θεωρεί ότι τα προαναφερόμενα κράτη μέλη το έπραξαν πλημμελώς. Η οδηγία, η οποία εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία, καθορίζει επίσης βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και των ασθενών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία τριών μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία και τη Λετονία και να παραπέμψει τη Φινλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ. 

 

Ραδιενεργά απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί ΕΞΙ κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες και καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο την οικεία ενωσιακή νομοθεσία

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία, τη Δανία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία, επειδή δεν έχουν θεσπίσει εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα (οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου), και απέστειλε επίσης άλλη μία αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία, επειδή δεν μετέφερε ορθά ορισμένες απαιτήσεις της ίδιας οδηγίας. Τα ραδιενεργά απόβλητα δημιουργούνται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικούς σταθμούς ή από τη μη σχετιζόμενη με την ηλεκτροπαραγωγή χρήση ραδιενεργών υλικών για ιατρικούς, ερευνητικούς, βιομηχανικούς και γεωργικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη παράγουν ραδιενεργά απόβλητα. Η οδηγία θεσπίζει ενωσιακό πλαίσιο για τη διασφάλιση της υπεύθυνης και ασφαλούς διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και να μην επιβάλλονται δυσανάλογα βάρη στις μελλοντικές γενιές. Ειδικότερα, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν εθνικά προγράμματα για τη διαχείριση όλων των αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται στην επικράτειά τους, από την παραγωγή έως τη διάθεσή τους. Στόχος είναι η προστασία των εργαζομένων και του πληθυσμού έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως τις 23 Αυγούστου 2013 και να κοινοποιήσουν τα εθνικά τους προγράμματα για πρώτη φορά στην Επιτροπή έως τις 23 Αυγούστου 2015. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία τριών μηνών για να λάβουν μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει αυτές τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

10. Οικονομικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις

(Για περισσότερες πληροφορίες: Marta Wieczorek — Τηλ.: +32 229 58197, Enda McNamara — Τηλ.: +32 229 64976)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Παραχάραξη του ευρώ: Η Επιτροπή καλεί ΠΕΝΤΕ κράτη μέλη να εφαρμόσουν ορθά τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Κροατία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, λόγω πλημμελούς εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Οι εν λόγω κανόνες, που ορίζονται στην οδηγία 2014/62/ΕΕ, έχουν καθοριστική σημασία για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της παραποίησης τραπεζογραμματίων και κερμάτων. Το Λουξεμβούργο δεν έχει μεταφέρει ορθά την διάταξη της οδηγίας σχετικά με τη θεμελίωση δικαιοδοσίας για ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι η εθνική νομοθεσία μεταφοράς δεν έχει καταστεί επαρκώς σαφής όσον αφορά την ποινικοποίηση ορισμένων αδικημάτων βάσει της οδηγίας. Η Κροατία δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις της οδηγίας που αφορούν την ποινικοποίηση της χρήσης νομικών μέσων ή εγκαταστάσεων για την κατασκευή παραχαραγμένων νομισμάτων και περιπτώσεις τραπεζογραμματίων και κερμάτων που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, αλλά προορίζονται για κυκλοφορία ως νόμιμο χρήμα. Αυτό σημαίνει ότι η εθνική νομοθεσία μεταφοράς δεν έχει καταστεί επαρκώς σαφής όσον αφορά την ποινικοποίηση της χρήσης εγκαταστάσεων ή υλικών κατά παράβαση των δικαιωμάτων ή των όρων υπό τους οποίους οι αρμόδιες αρχές μπορούν να τα χρησιμοποιούν για την έκδοση τραπεζογραμματίων ή κερμάτων. Η Μάλτα και η Σλοβακία δεν έχουν μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά με τη θεμελίωση δικαιοδοσίας για ορισμένες περιπτώσεις. Επίσης, δεν έχουν μεταφέρει ορθά τις διατάξεις στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας που σχετίζονται με την υποχρέωση των εθνικών αρχών να διαβιβάζουν πλαστά τραπεζογραμμάτια και κίβδηλα κέρματα ευρώ για ανάλυση από το εθνικό κέντρο ανάλυσης κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Η οδηγία προβλέπει ότι η διαβίβαση των δειγμάτων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική το αργότερο μόλις ληφθεί η τελική απόφαση του εθνικού δικαστηρίου, προκειμένου να διευκολύνονται ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση περαιτέρω πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων. Η Σλοβενία, μεταξύ άλλων, δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις της οδηγίας που αφορούν την ποινικοποίηση της εισαγωγής, της εξαγωγής, της μεταφοράς ή της παραλαβής πλαστών χρημάτων. Επίσης, δεν προβλέπει ότι, για τη διερεύνηση και τη δίωξη ορισμένων αδικημάτων που προβλέπονται από την οδηγία, διατίθενται αποτελεσματικά ερευνητικά μέσα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στις υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος ή σε άλλες υποθέσεις σοβαρής εγκληματικότητας. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία τριών μηνών για να απαντήσουν στην προειδοποιητική επιστολή. Εάν δεν απαντήσουν ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

11. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 2 298 65 00, Nerea Artamendi Erro — Τηλ.: +32 2 299 09 64)

 

Προειδοποιητική επιστολή

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο την οδηγία κατά της φοροαποφυγής

Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, καλώντας το να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες κατά των πρακτικών φοροαποφυγής [οδηγία κατά της φοροαποφυγής — οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου]. Η ορθή μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να αντικατοπτρίζει τα ακόλουθα τρία στοιχεία: πρώτον, το Βέλγιο έκανε χρήση της δυνατότητας απαλλαγής, από τους κανόνες περιορισμού της έκπτωσης των τόκων που προβλέπει η οδηγία, του κόστους δανεισμού για δάνεια που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων δημόσιων έργων υποδομής. Ωστόσο, ο ορισμός των εν λόγω έργων υποδομής στο βελγικό δίκαιο δεν ανταποκρίνεται στον σχετικό ορισμό της οδηγίας. Δεύτερον, το Βέλγιο απαλλάσσει από τους κανόνες περιορισμού της έκπτωσης των τόκων ορισμένους τύπους οντοτήτων που δεν χαρακτηρίζονται «χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις» από την οδηγία. Τέλος, κατά παράβαση της οδηγίας, το βελγικό δίκαιο δεν εξαλείφει τη διπλή φορολόγηση που προκύπτει από την εφαρμογή των κανόνων για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ) και δεν επιτρέπει σε φορολογούμενο να εκπέσει, από τη φορολογική του οφειλή, τον φόρο που κατέβαλε η ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία στο κράτος της φορολογικής κατοικίας. Εάν το Βέλγιο δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών τριών μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις βελγικές αρχές.