Δελτίο Τύπου – Βιώσιμη χρηματοδότηση: Η Επιτροπή θεσπίζει νέους κανόνες για τους δείκτες αναφοράς της ΕΕ για το κλίμα
17 Ιουλίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τα εθνικά δικαστήρια που χειρίζονται τη γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών
20 Ιουλίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή χαιρετίζει τον τελικό κατάλογο αξιολόγησης για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τον τελικό κατάλογο αξιολόγησης για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), τον οποίο κατάρτισε η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την ΤΝ, εφαρμόζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας που εκπονήθηκαν τα τελευταία έτη. Μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου, θα χρησιμεύσει ως κατάλογος ελέγχου δεοντολογίας, βάσει του οποίου επιχειρήσεις και οργανισμοί θα αξιολογούν την προσήλωσή τους στις κατευθυντήριες γραμμές και θα λαμβάνουν οδηγίες για τη βελτίωσή τους. Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ δήλωσε σχετικά: «Το δύσκολο έργο των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων μας μας παρείχε τις κατάλληλες έννοιες και εργαλεία που θα βοηθήσουν την ευρωπαϊκή μας προσέγγιση για την αξιόπιστη ΤΝ. Οι παράγοντες του κλάδου, οι οποίοι αναπτύσσουν ή χρησιμοποιούν την ΤΝ, πλέον θα έχουν έναν πρακτικό οδηγό για την καλύτερη ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσιών που βασίζονται στην αριστεία και στην εμπιστοσύνη των πολιτών». Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν, προσέθεσε τα εξής: «Οι πάνω από 1 200 συμμετοχές στη δημόσια διαβούλευση για την τεχνητή νοημοσύνη επιβεβαιώνουν το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για το μελλοντικό πλαίσιο πολιτικής για την ΤΝ τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς. Η συνεισφορά της ομάδας εμπειρογνωμόνων και η πολύτιμη συμβολή πολιτών, εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερόμενων μερών θα ληφθούν υπόψη στις εργασίες μας για ένα ισορροπημένο πλαίσιο βάσει του οποίου όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας αξίας, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων και των μεσαίων επιχειρήσεων, θα μπορούν να δρέψουν τα οφέλη της ΤΝ». Το έργο αυτό και οι τελικές συστάσεις τους για τον τομέα θα συμβάλουν στους εν εξελίξει προβληματισμούς της Επιτροπής για την ΤΝ, παράλληλα με την εκτενή ανατροφοδότηση στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα, η Επιτροπή δημοσιεύει μια συνοπτική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης καθώς και τις επιμέρους απόψεις που κατατέθηκαν. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο αξιολόγησης εδώ και για τις δράσεις της Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη εδώ.