Δελτίο Τύπου – Ενσωμάτωση των μεταναστών: Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση και δημοσιεύει πρόσκληση για σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για να συγκεντρώσει απόψεις μεταναστών
23 Ιουλίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα
23 Ιουλίου, 2020

Ανοιχτή η υποβολή υποψηφιοτήτων για το Βραβείο αλληλεγγύης πολιτών της ΕΟΚΕ, το οποίο είναι αφιερωμένο στην καταπολέμηση του κορωνοϊού

Η ΕΟΚΕ θα βραβεύσει έως και 29 πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που έχουν αναληφθεί στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19 και για τον μετριασμό των καταστροφικών της πληγμάτων.
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) διοργανώνει το Βραβείο αλληλεγγύης πολιτών, ένα εφάπαξ βραβείο με το ειδικό θέμα «Η κοινωνία των πολιτών κατά της COVID-19», το οποίο φέτος θα αντικαταστήσει το εμβληματικό ετήσιο Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών που απονέμει η ΕΟΚΕ.
Το Βραβείο αλληλεγγύης πολιτών θα τιμήσει δημιουργικές και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες μεμονωμένων ατόμων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικών εταιρειών για την εξαίρετη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 και στην καταπολέμηση των σοβαρών και πολλαπλών επιπτώσεών της, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας η οποία θεμελιώνεται στις κοινές αξίες της ΕΕ.
Μέσω του βραβείου, η ΕΟΚΕ αποσκοπεί στην ενίσχυση της προβολής των εν λόγω πρωτοβουλιών, στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπό τους, αποτίοντας φόρο τιμής σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν κατά του κορωνοϊού, επιδεικνύοντας θάρρος, δέσμευση, αλληλεγγύη και απίστευτο αίσθημα ευθύνης.
Για να είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, οι υποψήφιοι πρέπει είτε να διαμένουν στην ΕΕ, είτε να είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ. Οι κάτοικοι, οι εγκατεστημένες εταιρείες και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου είναι επίσης επιλέξιμες για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Μολονότι η πλειοψηφία του βρετανικού πληθυσμού επέλεξε το Brexit και η χώρα αποχωρεί πλέον από την ΕΕ, η ΕΟΚΕ επιθυμεί να καταδείξει ότι δεν προτίθεται να άρει τους δεσμούς με την κοινωνία των πολιτών του πρώην κράτους μέλους και ότι, αντιθέτως, επιθυμεί να διατηρήσει στενές σχέσεις.
Η ΕΟΚΕ θα απονείμει έως και 29 βραβεία, με χρηματικό έπαθλο 10 000 ευρώ το καθένα, για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην εδαφική επικράτεια της ΕΕ ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα απονεμηθούν 27 βραβεία για έργα που υλοποιούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ, ένα για μία υποψηφιότητα από το Ηνωμένο Βασίλειο και ένα για έργο με διασυνοριακή ή ευρωπαϊκή εστίαση.
Όλες οι συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποβάλλονται από εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πρέπει να είναι αμιγώς μη κερδοσκοπικές και να μην λαμβάνουν περισσότερο από το 50 % της χρηματοδότησής τους από δημόσια κονδύλια.
Οι πρωτοβουλίες πρέπει να συνδέονται θεματικά άμεσα με την COVID-19, να επικεντρώνονται, δηλαδή, κυρίως στην καταπολέμηση του ιού ή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεών του. Οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να έχουν ήδη υλοποιηθεί ή να είναι υπό εξέλιξη. Επιλέξιμα είναι επίσης τα έργα που είχαν δρομολογηθεί πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας και προσαρμόστηκαν έτσι ώστε να ανταποκριθούν γρήγορα στις νέες προκλήσεις.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00. Η τελετή απονομής του βραβείου θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Ιανουάριο του 2021.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΕ
Η ΕΟΚΕ — το όργανο της ΕΕ που δίνει φωνή στις ΜΚΟ, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στις οργανώσεις εργοδοτών σε επίπεδο ΕΕ — έχει τονίσει επανειλημμένα ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση είναι καίριας σημασίας για την καταπολέμηση μιας πανδημίας τέτοιων πρωτοφανών διαστάσεων, όπως η COVID-19, και για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που πρόκειται να βιώσει η Ευρώπη σε κλίμακα η οποία δεν έχει εμφανιστεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ταυτόχρονα, η ΕΟΚΕ επισημαίνει το ανεκτίμητο έργο που προσέφεραν η κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης και πολλά άτομα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Μέσω διαφόρων δράσεων, πολλοί επέδειξαν πρωτοφανή αλληλεγγύη προς τα άτομα που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Άλλες οργανώσεις και ιδιώτες κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για να συμπληρώσουν τα μέτρα που θέσπισαν οι αρχές των κρατών μελών. Ορισμένοι έλαβαν μέρος στην πρόληψη και τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι προσπάθειες αυτές ήταν ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της πανδημίας και για την άμβλυνση των επιπτώσεών της.
Οι πρωτοβουλίες που θα προταθούν για το βραβείο μπορούν να καλύπτουν ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων, όπως, για παράδειγμα:
δράσεις που συνδέονται με την υγεία, τον υγειονομικό εξοπλισμό, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, παροχή βοήθειας και φροντίδας·
προσωρινές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στον μετριασμό των άμεσων επιδράσεων της κρίσης του κορονοϊού και στην κάλυψη των έκτακτων αναγκών των ομάδων-στόχων·
ειδικά μέτρα για την παροχή βοήθειας στα πλέον άπορα, μειονεκτούντα ή ευάλωτα άτομα ή ομάδες (συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων), την προστασία τους από τη νόσο και τον μετριασμό του αντίκτυπου της κρίσης·
πρωτοβουλίες που συνδέονται με την κατάσταση συγκεκριμένων ομάδων-στόχων κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων·
πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συνεπειών της κρίσης στον τομέα της υγείας·
πρωτοβουλίες για την παροχή στήριξης για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας ή συγκεκριμένων τομέων μετά το πέρας της πανδημίας·
πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αύξηση της ικανότητας αντίδρασης σε περίπτωση παρόμοιων μελλοντικών κρίσεων.

Η απαρίθμηση αυτή δεν είναι εξαντλητική.

 

Η πλήρης περιγραφή των όρων και το έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας διατίθενται στην ιστοσελίδα μας: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize