Ανοιχτή η υποβολή υποψηφιοτήτων για το Βραβείο αλληλεγγύης πολιτών της ΕΟΚΕ, το οποίο είναι αφιερωμένο στην καταπολέμηση του κορωνοϊού
23 Ιουλίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Η BRITE HELLAS στις 64 νεοσύστατες επιχειρήσεις που λαμβάνουν 307 εκατ. ευρώ
24 Ιουλίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα («κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις»). Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να απαντήσουν στη διαβούλευση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις αποσκοπούν στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των μειονεκτουσών περιφερειών στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν σημαντικό μέσο που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. Σήμερα, καλούμε τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών, το οποίο, εκτός από τον στόχο της περιφερειακής ανάπτυξης, θα υποστηρίξει επίσης τη δίδυμη μετάβαση προς μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία.»
Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις αποσκοπούν στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των μειονεκτουσών περιφερειών στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν σημαντικό μέσο που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.
Οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις τελούν υπό αναθεώρηση στο πλαίσιο του «ελέγχου καταλληλότητας» της δέσμης μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις του 2012, ο οποίος αποσκοπεί στην αξιολόγηση του κατά πόσον οι ισχύοντες κανόνες εξακολουθούν να είναι κατάλληλοι για τον επιδιωκόμενο σκοπό.
Στο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών λαμβάνονται υπόψη τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του ελέγχου καταλληλότητας,τα οποία δείχνουν ότι οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις λειτούργησαν κατ’ αρχήν ικανοποιητικά. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή προτείνει μια σειρά στοχευμένων προσαρμογών για λόγους απλούστευσης, που είναι καρπός της πείρας που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των σήμερα ισχυόντων κανόνων.
Επιπλέον, το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών αντικατοπτρίζει τις νέες προτεραιότητες πολιτικής που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την ευρωπαϊκή βιομηχανική και ψηφιακή στρατηγική. Για παράδειγμα, δεδομένων των μεγάλων επενδυτικών αναγκών για τη δίδυμη μετάβαση και για να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες να ανακάμψουν από τις οικονομικές επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου του κορονοϊού, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθούν οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης με την παροχή πρόσθετων κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στις πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες, διασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή προτείνει επίσης πρόσθετες διαδικαστικές απλουστεύσεις για τις κρατικές ενισχύσεις στις «περιοχές δίκαιης μετάβασης», τις οποίες τα κράτη μέλη τώρα καθορίζουν.
Στο πλαίσιο της εν εξελίξει επανεξέτασης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή εξακολουθεί να μελετά πρόσθετα μέτρα για την επιβολή της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων, ικανά να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, τα οποία πρέπει να βασίζονται σε σαφή και αντικειμενικά κριτήρια. Στο πλαίσιο της σημερινής διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις, η Επιτροπή καλεί επίσης τους ενδιαφερόμενους φορείς να εκφράσουν τις απόψεις τους και επί αυτού του θέματος.
Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών και όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
Επόμενα βήματα
Η ισχύς των τρεχουσών κατευθυντήριων γραμμών, η οποία επρόκειτο να λήξει στο τέλος του τρέχοντος έτους, παρατάθηκε έως το τέλος του 2021, για να εξασφαλιστεί προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου κατά τη διαδικασία αναθεώρησης.
Εκτός από τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη που ξεκίνησε σήμερα, το προτεινόμενο κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις θα συζητηθεί επίσης σε συνεδρίαση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, η οποία θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος της περιόδου διαβούλευσης. Με τη διαδικασία αυτή θα δοθούν επαρκείς ευκαιρίες στα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής.
Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές προβλέπεται να εγκριθούν στις αρχές του 2021, ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη αρκετός χρόνος για την προετοιμασία και την κοινοποίηση των χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων που θα τεθούν σε ισχύ το 2022.
Ιστορικό
Η Ευρώπη χαρακτηριζόταν ανέκαθεν από σημαντικές περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποσκοπούν στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των μειονεκτουσών περιφερειών της Ευρώπης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών.
Στις κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις, η Επιτροπή καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι οι περιφερειακές ενισχύσεις συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά, καθώς και τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιοχών που πληρούν τους όρους του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, οι κατευθυντήριες γραμμές περιέχουν επίσης κανόνες, βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίσουν χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων για τον προσδιορισμό των γεωγραφικών περιοχών στις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (ενισχυόμενες περιοχές) και σε ποιο επίπεδο (ένταση ενίσχυσης).