Δελτίο Τύπου – Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει 39,6 εκατ. ευρώ ως στήριξη σε παραγωγούς οπωροκηπευτικών οι οποίοι πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού
21 Οκτωβρίου, 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΤΟ 77% ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΖΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
21 Οκτωβρίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Κρατικές ενισχύσεις: 450 εκατ. ευρώ έγκριση στήριξης σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 450 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, των κατασκευών και της ενέργειας, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα μέτρα που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

 

Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η στήριξη θα παρασχεθεί υπό μορφή επιδοτούμενων δανείων και θα απευθύνεται σε εταιρείες με έως 3 000 εργαζομένους στους παραπάνω τομείς.

 

Το καθεστώς θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του ελληνικού Ταμείου Υποδομών («ΤΑΜΥΠΟΔ»), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το ελληνικό κράτος. Διαχειριστής του ΤΑΜΥΠΟΔ είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

 

Το καθεστώς θα υλοποιηθεί μέσω τοπικών τραπεζών για λογαριασμό του ελληνικού Ταμείου Υποδομών, το οποίο απαιτεί από τις τράπεζες να παρέχουν συμπληρωματική προς τα δημόσια δάνεια χρηματοδότηση.

 

Στόχος του μέτρου είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να καλύψουν ανάγκες ρευστότητας και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού και μετά από αυτήν.

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο συνάδει με τις προϋποθέσεις που θέτει το προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα:

i)           η στήριξη μπορεί να χορηγηθεί μόνο για νέα δάνεια·

ii)          τα επιτόκια των επιδοτούμενων δανείων συνάδουν με τις προϋποθέσεις που θέτει το προσωρινό πλαίσιο· και

iii)         τα επιδοτούμενα δάνεια μπορούν να χορηγηθούν ως τις 30 Ιουνίου 2021.

 

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.58368 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο Ανταγωνισμού της Επιτροπής.