Δελτίο Τύπου – Φορολογία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με τους κανόνες της για τη φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων με υποκαταστήματα στην αλλοδαπή
30 Οκτωβρίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Έκθεση της Επιτροπής: Η φύση της Ευρώπης απειλείται καθώς ο κόσμος καταγράφει το χειρότερο έτος όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές
30 Οκτωβρίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Εμπορικό απόρρητο: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφερε την οδηγία για το εμπορικό απόρρητο στο εθνικό της δίκαιο

Σήμερα η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικών κυρώσεων, διότι το ως άνω κράτος μέλος παρέλειψε να κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών (οδηγία 2016/943). Η οδηγία, γνωστή και ως οδηγία για το εμπορικό απόρρητο, εναρμονίζει τη νομική προστασία του εμπορικού απορρήτου σε ολόκληρη την ΕΕ και διασφαλίζει επαρκές και συνεκτικό επίπεδο αστικής έννομης προστασίας και αποζημίωσης στην ενιαία αγορά σε περίπτωση παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου.

 

Μέχρι σήμερα, η Κύπρος δεν έχει κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, ενώ η προθεσμία που είχε καθοριστεί στην οδηγία έληξε στις 9 Ιουνίου 2018. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου τον Ιούλιο του 2018 και απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούλιο του 2019. Καθώς οι κυπριακές αρχές δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή αποφάσισε πλέον να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Ιστορικό
Εμπορικό απόρρητο είναι κάθε πολύτιμη πληροφορία για μια επιχείρηση η οποία θεωρείται εμπιστευτική και παρέχει στην εν λόγω επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Η οδηγία (ΕΕ) 2016/943 περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) εναρμονίζει τον ορισμό του εμπορικού απορρήτου σύμφωνα με υφιστάμενα διεθνή δεσμευτικά πρότυπα. Καθορίζει, επίσης, τις σχετικές μορφές υπεξαίρεσης και διευκρινίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η αντίστροφη μηχανική και η παράλληλη καινοτομία, δεδομένου ότι τα εμπορικά απόρρητα δεν αποτελούν μορφή αποκλειστικού δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

Χωρίς να θεσπίζουν ποινικές κυρώσεις, οι κανόνες εναρμονίζουν τα αστικά μέσα με τα οποία τα θύματα της υπεξαίρεσης εμπορικού απορρήτου μπορούν να ζητήσουν προστασία, όπως είναι:

  • η παύση της παράνομης χρήσης και περαιτέρω αποκάλυψης υπεξαιρεθέντων εμπορικών απορρήτων·
  • η απομάκρυνση από την αγορά εμπορευμάτων που έχουν κατασκευαστεί βάσει εμπορικού απορρήτου το οποίο αποκτήθηκε παράνομα·
  • το δικαίωμα αποζημίωσης για τις ζημίες που προκλήθηκαν από την παράνομη χρήση ή αποκάλυψη του υπεξαιρεθέντος εμπορικού απορρήτου.


Για περισσότερες πληροφορίες