Δελτίο Τύπου – Έκθεση της Επιτροπής: Η φύση της Ευρώπης απειλείται καθώς ο κόσμος καταγράφει το χειρότερο έτος όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές
30 Οκτωβρίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Ενίσχυση των «Εγγυήσεων για τη νεολαία»: Το Συμβούλιο εγκρίνει πρόταση σύστασης για μια γέφυρα προς την απασχόληση
4 Νοεμβρίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Δέσμη παραβάσεων Οκτωβρίου: κυριότερες αποφάσεις

Το παρόν έγγραφο επικαιροποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:30

*Υποθέσεις και παραβάσεις που αφορούν στην Ελλάδα με μπλε γράμματα

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί από χθες νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή περατώνει 216 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

1. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ 

Προειδοποιητικές επιστολές

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να άρει τα εμπόδια στις παράλληλες εισαγωγές κτηνιατρικών φαρμάκων

Η Επιτροπή αποφάσισε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία σχετικά με τα εμπόδια στην παράλληλη εισαγωγή κτηνιατρικών φαρμάκων από γεωργούς για το δικό τους ζωικό κεφάλαιο. Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-114/15 AUDACE, επιτρέπεται στους γεωργούς να εισάγουν κτηνιατρικά φάρμακα από άλλα κράτη μέλη για χρήση στο δικό τους ζωικό κεφάλαιο. Τα γαλλικά μέτρα, επιβάλλοντας στις εισαγωγές αυτές πολύ υψηλά διοικητικά τέλη, περιορίζουν εκ των πραγμάτων τη δυνατότητα παράλληλων εισαγωγών. Αυτό συνιστά παραβίαση των άρθρων 34 έως 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η Γαλλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένες γνώμες

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να μεταφέρουν πλήρως τους νέους κανόνες

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία και αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία σχετικά με τη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων (οδηγία 2014/55/ΕΕ). Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποσκοπεί στη διασφάλιση της έγκαιρης και αυτόματης επεξεργασίας των ηλεκτρονικών τιμολογίων και των πληρωμών των εταιρειών, διευκολύνοντας τις εταιρείες στη διαχείριση των συμβάσεών τους σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Όλα τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση έως τις 18 Απριλίου 2019. Στις 21 Μαΐου 2019 η Επιτροπή απέστειλε επιστολές σε 12 κράτη μέλη, επειδή δεν κοινοποίησαν τα εν λόγω μέτρα. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα κατά της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας, για να διασφαλίσει ότι τα μέτρα μεταφοράς της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο καλύπτουν το πλήρες πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αμφότερα τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία και να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και ελευθερία εγκατάστασης: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να καταργήσει τα εισάγοντα διακρίσεις μέτρα που υποχρεώνουν τους εμπόρους λιανικής να ευνοούν τα εγχώρια προϊόντα διατροφής

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία σχετικά με μέτρα που επιβάλλονται στους εμπόρους λιανικής πώλησης και εισάγουν διακρίσεις, καθώς τους υποχρεώνουν να ευνοούν τα εγχώρια προϊόντα διατροφής. Η βουλγαρική νομοθεσία υποχρεώνει τους εμπόρους λιανικής πώλησης να προσφέρουν ξεχωριστό χώρο έκθεσης και πώλησης για τα εγχώρια προϊόντα διατροφής, όπως το γάλα, τα ψάρια, το νωπό κρέας και τα αυγά, το μέλι, τα φρούτα και τα λαχανικά. Οι υποχρεώσεις αυτές υπονομεύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 34 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), δεδομένου ότι δημιουργούν πιο ευνοϊκές και ανταγωνιστικές συνθήκες εμπορίας για τα εγχώρια προϊόντα διατροφής, εισάγοντας διακρίσεις σε βάρος παρόμοιων εισαγόμενων προϊόντων. Επιπλέον, παρακωλύουν την ελευθερία εγκατάστασης, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 49 της ΣΛΕΕ, αφού περιορίζουν την ελευθερία των εμπόρων λιανικής να αποφασίζουν τη σύνθεση του εμπορεύματός τους και την παρουσίασή του στην επιφάνεια πώλησης, και τους υποχρεώνουν να προσαρμόζουν την αλυσίδα εφοδιασμού τους. Λόγω των έκτακτων περιστάσεων που οφείλονται στην υγειονομική κατάσταση του κορονοϊού και στην αποδυνάμωση των οικονομιών της ΕΕ, είναι επιτακτική ανάγκη να διαφυλαχθούν η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και η ελευθερία εγκατάστασης στο πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Τον Μάιο η Επιτροπή είχε ήδη αποστείλει προειδοποιητική επιστολή και τώρα επανέρχεται με αιτιολογημένη γνώμη. Η Βουλγαρία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Βουλγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Αιτιολογημένες γνώμες και παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ, τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή αποφάσισε να απευθυνθεί στην Κύπρο, τη Γερμανία, τη Μάλτα και τη Σλοβακία σχετικά με τους εθνικούς κανόνες τους για τη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2013/55/ΕΕ, καθώς και άρθρα 45 και 49 της ΣΛΕΕ). Οι εν λόγω κανόνες καθιστούν ευκολότερη την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στις χώρες της ΕΕ, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες να παρέχουν υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζουν βελτιωμένη προστασία για τους καταναλωτές και τους πολίτες.

Η Επιτροπή, με συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή της προς την Κύπρο, επισημαίνει τη μη συμμόρφωση ορισμένων εθνικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2005/36/ΕΚ και με το άρθρο 49 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τα επαγγέλματα του μηχανικού, και ιδίως τους αρχιτέκτονες. Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία σχετικά με την εθνική νομοθεσία της για την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση των περιφερειακών κανόνων σε όλα τα ομόσπονδα κράτη όσον αφορά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μηχανικού και την αναγνώριση μηχανικών για σκοπούς εγκατάστασης. Επιπλέον, η Επιτροπή εντόπισε εσφαλμένη μεταφορά των διατάξεων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ στην τομεακή νομοθεσία σχετικά με τα επαγγέλματα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, της βιοτεχνίας και της αρχιτεκτονικής. Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα, στην οποία εκφράζει ανησυχίες σχετικά με την εσφαλμένη ή ελλιπή μεταφορά διαφόρων διατάξεων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2013/55/ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, την ελευθερία εγκατάστασης, τις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης για ορισμένα τομεακά επαγγέλματα, τις γλωσσικές απαιτήσεις και τα κεκτημένα δικαιώματα. Η Επιτροπή εντόπισε επίσης παραβιάσεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2013/55/ΕΕ, καθώς και των άρθρων 45 και 49 της ΣΛΕΕ όσον αφορά διάφορες απαιτήσεις εγγράφων. Η Κύπρος, η Γερμανία και η Μάλτα έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της Γερμανίας και της Μάλτας στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για την Κύπρο, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να παραπέμψει τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Βρείτε εδώ δελτίο Τύπου σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να παραπέμψει τη Σλοβακία στο Δικαστήριο.

Εμπορικό απόρρητο: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΚΥΠΡΟ στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφερε την οδηγία για το εμπορικό απόρρητο στο εθνικό της δίκαιο

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει από το Δικαστήριο να διατάξει την καταβολή χρηματικών ποινών, διότι δεν κοινοποίησε μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο για τους κανόνες περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (οδηγία 2016/943). Η οδηγία, γνωστή και ως οδηγία για το εμπορικό απόρρητο, εναρμονίζει τη νομική προστασία του εμπορικού απορρήτου σε ολόκληρη την ΕΕ και διασφαλίζει επαρκές και συνεκτικό επίπεδο αστικής έννομης προστασίας και αποζημίωσης στην ενιαία αγορά σε περίπτωση παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

2. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας
 

Προειδοποιητικές επιστολές

Μετανάστευση: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να επιτρέψει την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ουγγαρία σχετικά με την εσφαλμένη εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για το άσυλο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι νέες διαδικασίες ασύλου οι οποίες προβλέπονται στον ουγγρικό νόμο και στο ουγγρικό διάταγμα που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού παραβιάζουν το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου (οδηγία 2013/32/ΕΕ), ερμηνευόμενη υπό το πρίσμα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τις νέες διαδικασίες, προτού μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας στην Ουγγαρία, οι υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει πρώτα να υποβάλουν δήλωση προθέσεων στην οποία να δηλώνουν την επιθυμία τους να υποβάλουν αίτηση ασύλου σε πρεσβεία της Ουγγαρίας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους χορηγηθεί ειδική άδεια εισόδου για τον σκοπό αυτό. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κανόνας αυτός συνιστά παράνομο περιορισμό της πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, ο οποίος αντιβαίνει στην οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου, ερμηνευόμενη υπό το πρίσμα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς απαγορεύει σε πρόσωπα που βρίσκονται στο έδαφος της Ουγγαρίας, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων, να υποβάλουν εκεί αίτηση διεθνούς προστασίας. Η Ουγγαρία έχει προθεσμία 2 μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Κώδικας συνόρων του Σένγκεν: Η ΕΣΘΟΝΙΑ καλείται να άρει τις πρόσθετες προϋποθέσεις για τη διέλευση των εξωτερικών χερσαίων συνόρων με σκοπό την έξοδο από την ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία, επειδή θέσπισε πρόσθετες υποχρεώσεις για τους ταξιδιώτες που διασχίζουν τα εξωτερικά χερσαία σύνορα της ΕΕ, υποχρεώσεις που παραβιάζουν τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν [κανονισμός (ΕΕ) 2016/399]. Επί του παρόντος, η Εσθονία απαιτεί από τους ταξιδιώτες που επιθυμούν να εξέλθουν από την ΕΕ να κάνουν κράτηση θέσης σε σειρά αναμονής για τη διέλευση των συνόρων και να καταβάλουν τέλος για την κράτηση αυτή και για τη χρήση του χώρου αναμονής. Ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν προβλέπει εξαντλητική δέσμη προϋποθέσεων για τις διελεύσεις και τους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούνται όταν οι ταξιδιώτες εξέρχονται από τα σύνορα της ΕΕ. Ο κώδικας αυτός δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να εισάγουν πρόσθετες υποχρεώσεις, όπως εκείνες που προβλέπονται στα σημεία διέλευσης των συνόρων στην Εσθονία. Η Επιτροπή απέστειλε στην Εσθονία προειδοποιητική επιστολή τον Μάιο του 2016 και, στη συνέχεια, αιτιολογημένη γνώμη τον Ιανουάριο του 2019.
Η απάντηση που ελήφθη δεν ήταν ικανοποιητική και, ενώ κατά την επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής παρατηρήθηκαν ορισμένες αλλαγές στην πρακτική που ακολουθείται στα σύνορα, η νομική κατάσταση δεν είχε αλλάξει. Η Επιτροπή δίνει τώρα συνέχεια με συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. Η Εσθονία έχει προθεσμία 2 μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή όλα τα μέτρα που έλαβε για να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει.

Αιτιολογημένες γνώμες

Άσυλο: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να εφαρμόσει πλήρως την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία, επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την αναδιατυπωμένη οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου (οδηγία 2013/32/ΕΕ), η οποία θεσπίζει κοινές διαδικαστικές εγγυήσεις για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Παρόλο που έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις που συνοδεύουν το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο (συμπεριλαμβανομένης τροποποιημένης πρότασης κανονισμού για τη θέσπιση κοινής διαδικασίας διεθνούς προστασίας στην Ένωση), η πλήρης και ορθή μεταφορά και εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων για το άσυλο εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα για την Επιτροπή. Η σημερινή αιτιολογημένη γνώμη ακολουθεί την προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2019. Η Πορτογαλία έχει πλέον προθεσμία 2 μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για να διασφαλίσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας, μετά την παρέλευση της οποίας η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η πολιτική της ΕΕ για τα ναρκωτικά: Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ καλείται να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει 2 αιτιολογημένες γνώμες στην Ιρλανδία, επειδή δεν κοινοποίησε στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα που έλαβε για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2103 και της κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2019/369 της Επιτροπής. Στόχος της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2103 είναι η προσθήκη νέων ψυχοτρόπων ουσιών στον ορισμό του «ναρκωτικού» στην απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Η οδηγία αποτελεί μέρος του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία της δημόσιας υγείας, την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και τον περιορισμό της προμήθειας και της κατανάλωσης παράνομων ναρκωτικών. Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως τις 23 Νοεμβρίου 2018 για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Οι σημερινές αιτιολογημένες γνώμες ακολουθούν τις αιτιολογημένες γνώμες που απέστειλε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2020 για το ίδιο θέμα σε 4 άλλα κράτη μέλη. Η Ιρλανδία έχει πλέον προθεσμία 2 μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη μεταφορά των νέων κανόνων, μετά την παρέλευση της οποίας η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Επιτροπή περάτωσε παρόμοιες διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Λετονίας μετά τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2103, καθώς και κατά της Πορτογαλίας και της Σλοβακίας μετά τη μεταφορά της κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2019/369 της Επιτροπής.

3. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Ενδοενωσιακές ΔΕΣ: Η Επιτροπή καλεί το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να καταγγείλει τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη μέλη της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή δεν κατόρθωσε να εξαλείψει από την εθνική έννομη τάξη τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες (ΔΕΣ) στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος μαζί με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Πάγια θέση της Επιτροπής είναι ότι οι ΔΕΣ μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αλληλεπικαλύπτονται με το ενωσιακό δίκαιο και έρχονται σε σύγκρουση με αυτό. Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Achmea (C-284/16), όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, δεσμεύθηκαν —στις δηλώσεις τους της 15ης και 16ης Ιανουαρίου 2019— να καταγγείλουν τις ΔΕΣ που έχουν συναφθεί μεταξύ τους με συντονισμένο τρόπο μέσω πολυμερούς συνθήκης, εκτός εάν οι διμερείς καταγγελίες θεωρούνταν σκοπιμότερες αμοιβαία. Η Επιτροπή εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπέγραψε την πολυμερή συνθήκη που συμφωνήθηκε μεταξύ των κρατών μελών και δεν συμμετείχε σε συζητήσεις με τα οικεία κράτη μέλη ώστε να προβεί στη διμερή καταγγελία των εν λόγω ΔΕΣ του. Η Επιτροπή καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την επικείμενη εξάλειψη των ΔΕΣ του με τα κράτη μέλη της ΕΕ από την εθνική έννομη τάξη. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει της συμφωνίας αποχώρησης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να δεσμεύεται από το δίκαιο της Ένωσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και η Επιτροπή είναι αρμόδια να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει εναντίον του για κάθε παράβαση υποχρέωσης βάσει των Συνθηκών της ΕΕ η οποία λαμβάνει χώρα πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου (31 Δεκεμβρίου 2020).

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο, επειδή δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AMLD5). Η προθεσμία μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο παρήλθε στις 10 Ιανουαρίου 2020 και, μέχρι, οι κυπριακές αρχές δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή κανένα μέτρο μεταφοράς. Τα νομικά κενά σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της Ευρώπης. Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει καθοριστική σημασία για την εγγύηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη. Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι τόσο σημαντική όσο και πριν από την πανδημία του κορονοϊού. Πράγματι, σύμφωνα με τον Ευρωπόλ και τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, το έγκλημα που σχετίζεται με τον κορονοϊό και η νομιμοποίηση εσόδων από αυτό αυξάνονται. Η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής μεταφοράς των υφιστάμενων κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι μία από τις δράσεις που προβλέπονται από την Επιτροπή στο σχέδιο δράσης έξι σημείων που δημοσιεύθηκε στις 7 Μαΐου 2020. Εάν η Κύπρος δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Κινητικότητα και μεταφορές

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Συνδυασμένες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να εφαρμόσει σωστά την ενωσιακή νομοθεσία

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σουηδία για εσφαλμένη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τις συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ κρατών μελών (οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Η οδηγία προβλέπει ειδικό καθεστώς που ενθαρρύνει τους φορείς εκμετάλλευσης να μετατοπίσουν τις εμπορευματικές μεταφορές από τα οδικά προς τα σιδηροδρομικά ή τα πλωτά μέσα για ένα μέρος της διαδρομής. Αυτές οι λεγόμενες συνδυασμένες μεταφορές συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών από τον τομέα των μεταφορών και στη μείωση άλλων αρνητικών επιπτώσεων των οδικών μεταφορών. Η Σουηδία περιορίζει τον ορισμό των «συνδυασμένων μεταφορών», εμποδίζοντας ορισμένες μεταφορικές δραστηριότητες που καλύπτονται από την οδηγία να επωφεληθούν από το ειδικό καθεστώς. Η Σουηδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να τηρήσει τους κανόνες σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών ταχογράφου

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, επειδή δεν συμμορφώνεται με την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών [κανονισμός για τους ταχογράφους — κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014]. Ο κανονισμός αυτός καθορίζει υποχρεώσεις και απαιτήσεις σχετικά με την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη χρήση, τη δοκιμή και τον έλεγχο των ταχογράφων που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές. Η ιταλική νομοθεσία επιτρέπει τη χρήση των πληροφοριών που αποθηκεύονται από τον ταχογράφο για την παρακολούθηση παραβάσεων του ορίου ταχύτητας, κάτι που ωστόσο δεν επιτρέπεται βάσει του κανονισμού για τους ταχογράφους. Η Ιταλία έχει πλέον δύο μήνες στη διάθεσή της για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ και τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να εφαρμόσουν δεόντως τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα μέγιστα βάρη και τις μέγιστες διαστάσεις ορισμένων οδικών οχημάτων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Γαλλία και τη Λιθουανία για την ορθή μεταφορά στην εθνική νομοθεσία τους των επικαιροποιημένων ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τα μέγιστα βάρη και τις μέγιστες διαστάσεις ορισμένων οδικών οχημάτων (οδηγία 2015/719/ΕΕ). Οι εν λόγω κανόνες, οι οποίοι αφορούν τις διεθνείς μεταφορές, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων μέτρων, η οδηγία εισάγει παρεκκλίσεις για τα βαρέα φορτηγά οχήματα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και για εκείνα που δραστηριοποιούνται σε διατροπικές μεταφορές. Σκοπός των παρεκκλίσεων είναι να ενθαρρυνθούν οι διατροπικές μεταφορές και να διασφαλιστεί ότι τα καθαρότερα οχήματα δεν τιμωρούνται εάν είναι μακρύτερα ή βαρύτερα από τα συμβατικά. Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν εφαρμόσει την οδηγία έως τις 7 Μαΐου 2017. Αμφότερα τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει στο εν λόγω κράτος μέλος αιτιολογημένη γνώμη.

Οδική ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να μεταφέρει ορθά στην εθνική νομοθεσία τα ελάχιστα πρότυπα ικανότητας οδήγησης, ιδίως όσον αφορά τις καρδιαγγειακές παθήσεις

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία, καλώντας την να εφαρμόσει πιο ενδελεχώς την οδηγία (ΕΕ) 2016/1106. Η οδηγία αυτή τροποποιεί το παράρτημα III της οδηγίας της ΕΕ για την άδεια οδήγησης (οδηγία 2006/126/ΕΚ), η οποία καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα σωματικής και διανοητικής ικανότητας για την οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τις ιατρικές παθήσεις που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη οδική ασφάλεια, το τμήμα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις έχει αντικατασταθεί από λεπτομερέστερες διατάξεις που ορίζουν σαφώς σε ποιες συνθήκες θα πρέπει να επιτρέπεται η οδήγηση και σε ποιες περιπτώσεις δεν πρέπει να χορηγείται ή να ανανεώνεται η άδεια οδήγησης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Τσεχία, κατά τη μεταφορά της οδηγίας, περιγράφει τις καρδιαγγειακές παθήσεις κατά τρόπο υπερβολικά γενικό, με αποτέλεσμα να μην παρέχει τη βεβαιότητα και τη σαφήνεια που προβλέπονται στην οδηγία. Η Τσεχία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις τσεχικές αρχές.

Αιτιολογημένες γνώμες

Δέσμη για τον τεχνικό έλεγχο: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο νέα μέτρα ελέγχου των οχημάτων με σκοπό την αύξηση της οδικής ασφάλειας

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις Κάτω Χώρες, καλώντας τες να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τη «δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο», η οποία εγκρίθηκε το 2014. Στόχος της νομοθεσίας που προτείνεται στη δέσμη μέτρων είναι να βελτιωθούν οι δοκιμές οχημάτων στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, η οδική ασφάλεια. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις τρεις οδηγίες από τη δέσμη το αργότερο μέχρι τις 20 Μαΐου 2017. Μέχρι στιγμής, οι Κάτω Χώρες δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή όλα τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας 2014/45/ΕΕ σχετικά με τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους. Η οδηγία καλύπτει τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα λεωφορεία, τα βαριά ρυμουλκούμενα, τις μοτοσικλέτες και τους ελκυστήρες μεγάλης ταχύτητας, και καθορίζει τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται κατά τον τεχνικό έλεγχο, τις μεθόδους δοκιμών, τα ελαττώματα και την αξιολόγησή τους. Η οδηγία θεσπίζει επίσης ελάχιστες απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις δοκιμών, την κατάρτιση των επιθεωρητών και τους εποπτικούς φορείς. Η Επιτροπή απέστειλε το αίτημα με τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Οι Κάτω Χώρες έχουν τώρα προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να τις παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Κύπρο και την Πορτογαλία, επειδή δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα τους για τη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων [οδηγίες (ΕΕ) 2017/21082017/2109 και 2017/2110]. Οι τρεις αυτές οδηγίες βελτιώνουν και αυξάνουν το επίπεδο ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων, παρέχοντας κοινό επίπεδο προστασίας των επιβατών θαλάσσιων μεταφορών. Οι εν λόγω οδηγίες αφορούν τους κανόνες και τα πρότυπα ασφάλειας των πλοίων, την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία, καθώς και την επιθεώρηση των τακτικών επιβατικών γραμμών. Τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν τα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία έως τις 21 Δεκεμβρίου 2019. Και οι δύο χώρες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην αιτιολογημένη γνώμη, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να τις παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

5. Δικαιοσύνη
 

Προειδοποιητικές επιστολές

Δικαιώματα των πολιτών: Η Επιτροπή καλεί το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να εξασφαλίσει πλήρη ασφάλιση ασθενείας για τους πολίτες της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή δεν μετέφερε την οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία (2004/38/ΕΚ) όσον αφορά την απαίτηση για τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες της ΕΕ να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας όταν βρίσκονται στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία, οι πολίτες της ΕΕ που εγκαθίστανται σε άλλη χώρα της ΕΕ αλλά δεν εργάζονται στη χώρα αυτή υποχρεούνται να διαθέτουν επαρκείς πόρους και ασφάλιση ασθενείας. Ωστόσο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι πολίτες της ΕΕ που είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) και δικαιούνται ιατρική περίθαλψη από το NHS δεν θεωρείται ότι διαθέτουν επαρκή ασφάλιση ασθενείας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι σχετικοί κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου παραβιάζουν το ενωσιακό δίκαιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που προσδιορίζονται από την Επιτροπή στη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν λάβει κατάλληλα μέτρα, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη. Το ενωσιακό δίκαιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σαν να ήταν ακόμα κράτος μέλος της ΕΕ κατά τη μεταβατική περίοδο. Επιπλέον, τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, όπως προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης, εδράζονται στα δικαιώματα που απολαύουν επί του παρόντος στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει των ενωσιακών κανόνων. Ως εκ τούτου, οι ελλείψεις του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την εφαρμογή και τη μεταφορά στο εθνικό του δίκαιο της ενωσιακής νομοθεσίας για την ελεύθερη κυκλοφορία κινδυνεύουν επίσης να επηρεάσουν την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να συμμορφωθεί με τις υποχρεωτικές προθεσμίες

Η Επιτροπή καλεί την Ιρλανδία να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ), και ιδίως με τις υποχρεωτικές προθεσμίες. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης επιτρέπει τη χρήση απλουστευμένης διασυνοριακής δικαστικής διαδικασίας για τη δίωξη ή την εκτέλεση ποινής ή μέτρου στερητικών της ελευθερίας. Ένταλμα που εκδίδεται από δικαστική αρχή κράτους μέλους ισχύει σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ. Σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2004, το ένταλμα αντικατέστησε τις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης που ίσχυαν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η Ιρλανδία δεν τήρησε τις υποχρεωτικές προθεσμίες για την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Επιπλέον, η Ιρλανδία έχει παράσχει πρόσθετους λόγους άρνησης έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, οι οποίοι επηρεάζουν τη δικαστική διασυνοριακή συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιρλανδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διορθώσει τις αδυναμίες που διαπίστωσε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή εξακολουθεί να αξιολογεί τη μεταφορά της εν λόγω απόφασης-πλαισίου και σε άλλα κράτη μέλη και, εάν χρειαστεί, δεν θα διστάσει να κινήσει και άλλες διαδικασίες επί παραβάσει. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης διατίθενται στο διαδίκτυο.

Ισότητα: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΕΤΟΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την ίση πρόσβαση ανδρών και γυναικών σε αγαθά και υπηρεσίες

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Λετονία για εσφαλμένη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου). Η οδηγία απαγορεύει τις διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά ή υπηρεσίες και την παροχή αυτών. Η οδηγία απαγορεύει κάθε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση ανδρών ή γυναικών λόγω του φύλου τους· οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των γυναικών λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας· και την παρενόχληση, τη σεξουαλική παρενόχληση ή οποιαδήποτε παρότρυνση σε διακρίσεις σε σχέση με την προσφορά ή την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών. Ειδικότερα, η οδηγία (άρθρο 3 παράγραφος 1) απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου από όλους τους παρόχους αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών και μη επαγγελματιών παρόχων, όπως οι ιδιώτες που πωλούν τα διαμερίσματα, τα αυτοκίνητά τους κ.λπ. Ενώ ο λετονικός νόμος για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών προστατεύει τους καταναλωτές από τις διακρίσεις λόγω φύλου όσον αφορά τους επαγγελματίες παρόχους, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από μη επαγγελματίες παρόχους, δηλαδή ιδιώτες πωλητές, δεν καλύπτονται από τον νόμο και, ως εκ τούτου, παραβιάζουν την οδηγία. Η Λετονία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία για την ισότητα γυναικών και ανδρών είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να μεταφέρουν πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία που ποινικοποιεί τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Εσθονία και τη Ρουμανία, δεδομένου ότι η εθνική νομοθεσία τους δεν μεταφέρει πλήρως και επακριβώς τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών έκφρασης ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου. Η Εσθονία δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την ποινικοποίηση των συγκεκριμένων μορφών ρητορικής μίσους, δηλαδή τη δημόσια υπεράσπιση, άρνηση ή χονδροειδή υποτίμηση διεθνών εγκλημάτων και του Ολοκαυτώματος, όταν η συμπεριφορά αυτή αποσκοπεί στην υποκίνηση βίας ή μίσους. Επιπλέον, η Εσθονία δεν έχει ποινικοποιήσει ορθά τη ρητορική μίσους, παραλείποντας την ποινικοποίηση της δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους όταν απευθύνεται σε ομάδες, και δεν έχει προβλέψει επαρκείς κυρώσεις. Τέλος, ο εσθονικός ποινικός κώδικας δεν διασφαλίζει ότι τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά κίνητρα των εγκλημάτων λαμβάνονται υπόψη ως επιβαρυντικές περιστάσεις, ώστε τα εγκλήματα αυτά να διώκονται αποτελεσματικά και επαρκώς. Η Ρουμανία δεν έχει ορίσει ορθά τη ρητορική μίσους, καθώς δεν ποινικοποιεί τη ρητορική μίσους που υποκινεί τη βία. Επιπλέον, η Ρουμανία ποινικοποιεί τη ρητορική μίσους που υποκινεί το μίσος μόνο όταν η συμπεριφορά αυτή στρέφεται κατά ομάδας προσώπων που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, αλλά όχι όταν απευθύνεται σε μεμονωμένο μέλος τέτοιων ομάδων. Η Εσθονία και η Ρουμανία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα σημεία που έθεσε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ) έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι σοβαρές εκδηλώσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή εξακολουθεί να αξιολογεί τη μεταφορά της εν λόγω απόφασης-πλαισίου και σε άλλα κράτη μέλη και, εάν χρειαστεί, δεν θα διστάσει να κινήσει και άλλες διαδικασίες επί παραβάσει.

Ισότητα των φύλων: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην κοινωνική ασφάλιση

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία για εσφαλμένη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης (οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Η οδηγία απαγορεύει τις διακρίσεις στα εκ του νόμου συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, όταν παρέχουν προστασία έναντι ασθένειας, αναπηρίας, γήρατος, εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας ή ανεργίας. Ειδικότερα, το άρθρο 4 της οδηγίας απαγορεύει τις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις λόγω φύλου, για παράδειγμα όσον αφορά τον υπολογισμό των παροχών κοινωνικής ασφάλισης. Η βουλγαρική νομοθεσία περί συντάξεων εισάγει έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, για τη λήψη σύνταξης, η βουλγαρική νομοθεσία απαιτεί την καταβολή εισφορών από εργαζομένους πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια δεδομένης χρονικής περιόδου, ενώ για εργαζομένους μερικής απασχόλησης εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας. Για παράδειγμα, η μερική απασχόληση για ένα έτος με 4ωρη εργάσιμη ημέρα, αντί της πλήρους 8ωρης, υπολογίζεται μόνο ως περίοδος 6 μηνών ανταποδοτικής συντάξιμης υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι γυναίκες, αδικούνται, δεδομένου ότι οι συνταξιοδοτικές παροχές τους είναι μειωμένες λόγω του χαμηλού μισθού τους και, στη συνέχεια, η διάρκεια της υπηρεσίας τους μειώνεται εκ νέου τεχνητά. Το Δικαστήριο της ΕΕ έχει ήδη κηρύξει τις διατάξεις αυτού του είδους ασυμβίβαστες με την οδηγία σχετικά με τους ενωσιακούς κανόνες για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Η Βουλγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία για την ισότητα γυναικών και ανδρών είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Αιτιολογημένες γνώμες και/ή προειδοποιητικές επιστολές

Δίκαιη δίκη: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΚΥΠΡΟ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να μεταφέρουν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με το τεκμήριο αθωότητας

Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο και τη Ρουμανία να εφαρμόσουν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για την ενίσχυση του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας [οδηγία (ΕΕ) 2016/343]. Η οδηγία αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του νομικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση κοινών ελάχιστων προτύπων για τη δίκαιη δίκη, διασφαλίζοντας την επαρκή προστασία των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Η οδηγία ενισχύει την εμπιστοσύνη των κρατών μελών στα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης των άλλων κρατών μελών και, ως εκ τούτου, διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εθνικά μέτρα μεταφοράς που κοινοποιήθηκαν από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο και τη Ρουμανία συνιστούν μερική μόνο μεταφορά της οδηγίας και ότι απουσιάζουν ορισμένες διατάξεις της οδηγίας. Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει εντοπίσει ελλείψεις ως προς τις δημόσιες αναφορές στην ενοχή, για παράδειγμα, όταν οι δημόσιες αρχές αναφέρουν σε δημόσιες δηλώσεις ότι ένα πρόσωπο είναι ένοχο, και ως προς τη διαθεσιμότητα κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο. Υπάρχουν επίσης κενά όσον αφορά τον τρόπο παρουσίασης των υπόπτων και των κατηγορουμένων, για παράδειγμα στο δικαστήριο, με χρήση μέτρων σωματικού περιορισμού, καθώς και το δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στα τέσσερα κράτη μέλη τον Μάιο του 2018. Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες στα τέσσερα κράτη μέλη, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να ανταποκριθούν. Διαφορετικά, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Επιτροπή περατώνει επίσης διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν κατά της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου, της Σλοβακίας και της Σουηδίας, επειδή οι χώρες αυτές έχουν πλέον θεσπίσει εθνικούς κανόνες για τη μεταφορά της οδηγίας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οδηγία παρέχονται στο ενημερωτικό δελτίο.

Κράτος δικαίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, για να προστατεύσει την ανεξαρτησία των δικαστών στην Πολωνία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει που κινήθηκε κατά της Πολωνίας στις 29 Απριλίου 2020, με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης σχετικά με τον νόμο για το δικαστικό σώμα, της 20ής Δεκεμβρίου 2019, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 14 Φεβρουαρίου 2020. Η Επιτροπή έκρινε ότι ο πολωνικός νόμος για το δικαστικό σώμα υπονομεύει την ανεξαρτησία των Πολωνών δικαστών και είναι ασυμβίβαστος με την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου. Επιπλέον, ο νόμος δεν επιτρέπει στα πολωνικά δικαστήρια να εφαρμόζουν απευθείας ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου για την προστασία της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και να υποβάλλουν προδικαστικά ερωτήματα για τέτοια ζητήματα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολωνική κυβέρνηση είχε προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής που περιλαμβάνονταν στην προειδοποιητική επιστολή της 29ης Απριλίου 2020. Στην απάντησή της, η πολωνική κυβέρνηση αμφισβήτησε τη συλλογιστική της Επιτροπής και ζήτησε να διακοπεί η διαδικασία επί παραβάσει. Η Επιτροπή ανέλυσε την απάντηση της πολωνικής κυβέρνησης και θεωρεί ότι η απάντηση δεν αντιμετωπίζει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στην προειδοποιητική επιστολή. Η πολωνική κυβέρνηση έχει προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Δικαιώματα οργανωμένων ταξιδιών: Η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένες γνώμες στην ΚΡΟΑΤΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ, καθώς και προειδοποιητική επιστολή στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Κροατία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία, καθώς και προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία λόγω των εθνικών κανόνων τους που παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία για τα δικαιώματα των οργανωμένων ταξιδιών. Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, χρειάστηκε να ακυρωθούν ταξιδιωτικές κρατήσεις. Σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ για τα οργανωμένα ταξίδια, οι ταξιδιώτες έχουν το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Ωστόσο, στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, πολλά κράτη μέλη, θέσπισαν εθνικούς κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν στους διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών να εκδίδουν υποχρεωτικά κουπόνια αντί της επιστροφής χρημάτων για ακυρωθέντα ταξίδια ή να αναβάλλουν την επιστροφή των εξόδων πολύ πέραν της περιόδου των 14 ημερών που ορίζεται στην οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια. Οι εν λόγω εθνικοί κανόνες παραβιάζουν τις διατάξεις της συγκεκριμένης οδηγίας της ΕΕ και αποδυναμώνουν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Τον Μάιο του 2020 η Επιτροπή εξέδωσε ειδική σύσταση σχετικά με τα κουπόνια για τη στήριξη των κρατών μελών στη δημιουργία ελκυστικών, αξιόπιστων και ευέλικτων συστημάτων κουπονιών, επαναλαμβάνοντας ότι το ενωσιακό δίκαιο πρέπει να τηρείται και οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το είδος της αποζημίωσης. Τον Ιούλιο η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά 10 κρατών μελών για το θέμα αυτό. Η Κροατία, η Λιθουανία και η Σλοβακία δεν διόρθωσαν τη νομοθεσία τους και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχωρεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, δηλαδή σε αιτιολογημένη γνώμη. Στη Βουλγαρία, τον Αύγουστο τέθηκαν σε εφαρμογή ειδικοί εθνικοί κανόνες για τα οργανωμένα ταξίδια, οι οποίοι υποχρεώνουν τους ταξιδιώτες να αποδέχονται κουπόνι ή επιστροφή του αντιτίμου εντός 12 μηνών από την ακύρωση του οργανωμένου ταξιδιού τους. Η Βουλγαρία, η Λιθουανία, η Σλοβακία και η Κροατία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει — αιτιολογημένη γνώμη για τη Βουλγαρία ή παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ για τις άλλες τρεις χώρες. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν κατά της Τσεχίας, της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας, δεδομένου ότι οι εν λόγω χώρες έχουν διορθώσει τη νομοθεσία τους ή η νομοθεσία που θέσπισαν έχει παύσει να ισχύει. Τέλος, η Επιτροπή περάτωσε επίσης τη διαδικασία επί παραβάσει που κινήθηκε κατά της Κύπρου, καθώς δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κυπριακή νομοθεσία δεν συνάδει με την οδηγία της ΕΕ για τα οργανωμένα ταξίδια.

6. Περιβάλλον και αλιεία
 

Προειδοποιητικές επιστολές

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ολοκλήρωση του θαλάσσιου δικτύου Natura 2000

Η Επιτροπή καλεί τη Μάλτα να παράσχει εξαντλητικό κατάλογο των τόπων, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να προτείνουν ενωσιακούς τόπους κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ), οι οποίοι, στη συνέχεια, προστίθενται σε καταλόγους βιογεωγραφικών περιοχών της ΕΕ. Εντός έξι ετών από την κατάρτιση αυτών των καταλόγων, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, με τον χαρακτηρισμό των ΤΚΣ ως ειδικών ζωνών διατήρησης (ΕΖΔ). Οι απαιτήσεις αυτές είναι βασικές για την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα υποδεικνύουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της βελτίωσης και της αποκατάστασης των οικοσυστημάτων που έχουν υποστεί ζημίες σε καλή οικολογική κατάσταση. Η Μάλτα δεν πρότεινε τόπους κοινοτικής σημασίας για την προστασία των υφάλων της και των βυθισμένων ή μερικώς βυθισμένων θαλάσσιων σπηλαίων στη θαλάσσια περιοχή πέραν των 25 ναυτικών μιλίων. Επίσης, δεν προσκόμισε επαρκή επιστημονικά στοιχεία για να δικαιολογήσει την απουσία των εν λόγω οικοτόπων. Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα. Η Μάλτα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Νερό: Η Επιτροπή υπενθυμίζει στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, την ΕΛΛΑΔΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ την υποχρέωσή τους να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις αξιολογήσεις των κινδύνων πλημμύρας που διενεργούν, καθώς και στη ΣΛΟΒΕΝΙΑ την υποχρέωσή της να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό ουσιών προτεραιότητας

Η Επιτροπή ζητεί από τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Μάλτα και την Ισπανία να υποβάλουν τις συναφείς απαιτούμενες εκθέσεις βάσει διαφόρων ενωσιακών νόμων σχετικά με το νερό. Τα κράτη μέλη έχουν υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (2008/105/ΕΚ) και την οδηγία για τις πλημμύρες (2007/60/ΕΚ). Σύμφωνα με την οδηγία για τις πλημμύρες, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επανεξέταση των προκαταρκτικών τους αξιολογήσεων των κινδύνων πλημμύρας και, εάν χρειάζεται, να τις επικαιροποιούν, ώστε τόσο το κοινό όσο και η Επιτροπή να έχουν επίγνωση των νέων εξελίξεων όσον αφορά τους κινδύνους πλημμύρας. Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα παρακολούθησης και το προκαταρκτικό πρόγραμμα μέτρων που καλύπτουν τα νέα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να κρίνει την επάρκεια του προγράμματος. Στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζεται ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Η Σλοβενία δεν έχει ακόμη παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες. Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική διακυβέρνηση διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διευκόλυνση της ορθής λειτουργίας των διαφόρων τομεακών περιβαλλοντικών κανόνων και στην επίτευξη των στόχων τους, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στα εν λόγω κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να βελτιώσει τους κανόνες της κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων. Η εν λόγω οδηγία συμβάλλει στην επίτευξη επιπέδων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που δεν προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ειδικότερα, η οδηγία προβλέπει εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών στα κράτη μέλη όσον αφορά πέντε σημαντικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους. Όλοι αυτοί οι ατμοσφαιρικοί ρύποι έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, όπως αναπνευστικά προβλήματα, καρδιαγγειακές παθήσεις και καρκίνο, και βλάπτουν τα οικοσυστήματα. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει στόχο να κατευθύνει την ΕΕ προς τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης, η οποία ωφελεί τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την κλιματική ουδετερότητα. Η Ισπανία δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο την απαίτηση της οδηγίας να διενεργεί διασυνοριακές διαβουλεύσεις, όπου απαιτείται, κατά την κατάρτιση, την έγκριση και την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η Ισπανία προβλέπει την εκτίμηση επιπτώσεων στα γειτονικά κράτη μέλη, αλλά δεν αναφέρει ρητά τη δυνατότητα διενέργειας διασυνοριακών διαβουλεύσεων. Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία. Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Ύδατα κολύμβησης: η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να συμμορφώσει την εθνική νομοθεσία της προς το ενωσιακό δίκαιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Πολωνία να ευθυγραμμίσει την εθνική νομοθεσία της με την οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης (οδηγία 2006/7/ΕΚ). Η οδηγία θεσπίζει κανόνες για την παρακολούθηση και την ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης για τουλάχιστον δύο παραμέτρους βακτηρίων (των κοπράνων). Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και τη διαχείριση των παραλιών, μέσω των λεγόμενων ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης. Η οδηγία απαιτεί επίσης από τις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας όταν η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ενέχει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει στόχο να κατευθύνει την ΕΕ προς τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης, η οποία ωφελεί τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την κλιματική ουδετερότητα. Η Πολωνία δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις απαιτήσεις της οδηγίας όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των υδάτων κολύμβησης, την κατάρτιση κατάλληλου χρονοδιαγράμματος παρακολούθησης και διάφορα καθήκοντα των αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις ρύπανσης ή εντοπισθέντων κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και την ενημέρωση και διαβούλευση με το κοινό. Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία. Η Πολωνία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Ρύπανση: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να βελτιώσει τους εθνικούς κανόνες για τη ρύπανση που προκαλείται από βιομηχανικές δραστηριότητες

Η Επιτροπή καλεί τη Σλοβακία να ευθυγραμμίσει την εθνική νομοθεσία της με την οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών. Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κανόνες που περιλαμβάνουν την πρόληψη ή τη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, καθώς και την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει στόχο να κατευθύνει την ΕΕ προς τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης, η οποία ωφελεί τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την κλιματική ουδετερότητα. Η Σλοβακία δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο ορισμένες διατάξεις της οδηγίας. Μεταξύ αυτών, ορισμένοι όροι αδειοδότησης δεν εφαρμόζονται σωστά, το πεδίο εφαρμογής του ορισμού της ουσιαστικής αλλαγής είναι στενότερο και η απαίτηση σύμφωνα με την οποία ένα αρμόδιο φυσικό πρόσωπο διαχειρίζεται τη μονάδα δεν έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία. Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβακία. Η Σλοβακία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να κλείσει και να αποκαταστήσει παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής

Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να κλείσει, να σφραγίσει και να αποκαταστήσει οικολογικά 15 παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής που επωφελήθηκαν από μεταβατική περίοδο σύμφωνα με τη συνθήκη προσχώρησής της. Σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (2000/60/ΕΚ) , τα κράτη μέλη πρέπει να ανακτούν και να διαθέτουν τα απόβλητα κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, απαγορεύοντας την εγκατάλειψη, την απόρριψη ή την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων. Η επεξεργασία των αποβλήτων πρέπει να γίνεται χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα ή την πανίδα, χωρίς να προκαλούνται ενοχλήσεις από τον θόρυβο ή τις οσμές και χωρίς να βλάπτονται η ύπαιθρος ή τα μέρη που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία αποσκοπούν στην επιτάχυνση της μετάβασής μας προς μια κυκλική οικονομία, με βάση την υψηλή αποδοτικότητα των πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και τα υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης σε όλους τους τομείς. Στη Ρουμανία, 101 χώροι υγειονομικής ταφής που δεν πληρούν τις απαιτήσεις, οι οποίοι επωφελήθηκαν από μεταβατική περίοδο, θα έπρεπε να είχαν κλείσει έως τον Ιούλιο του 2019. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από τη Ρουμανία, 86 χώροι υγειονομικής ταφής έχουν πλέον κλείσει και αποκατασταθεί. Το χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο και την αποκατάσταση των 15 εναπομενόντων χώρων υγειονομικής ταφής είναι αβέβαιο, δεδομένου ότι για τους περισσότερους από τους εν λόγω χώρους υγειονομικής ταφής δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει οι εργασίες παύσης λειτουργίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία. Η Ρουμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Πόσιμο νερό: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να εγγυηθεί την καθαρότητα του νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία να εφαρμόσει την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού. Η οδηγία για το πόσιμο νερό (οδηγία 98/83/ΕΚ) αποσκοπεί στην προστασία της υγείας από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της μόλυνσης του νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την καθαρότητά του. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει στόχο να κατευθύνει την ΕΕ προς τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης, η οποία ωφελεί τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την κλιματική ουδετερότητα. Επί μακρόν, το πόσιμο νερό που παρέχεται σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Γαλλία περιέχει υπερβολικές ποσότητες νιτρικών ιόντων. Ως εκ τούτου, η Γαλλία δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για το πόσιμο νερό όσον αφορά τα επίπεδα νιτρικών ιόντων στο πόσιμο νερό. Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Αλιεία: Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ σχετικά με τη ζύγιση και την καταγραφή των αλιευμάτων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στις Κάτω Χώρες, επειδή δεν συμμορφώνονται, μεταξύ άλλων, με τον κανονισμό ελέγχου της αλιείας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου], τον κανονισμό NEAFC (Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού) [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1236/2010] και τον κανονισμό για την παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου]. Ειδικότερα, οι Κάτω Χώρες δεν εφαρμόζουν αποτελεσματικό έλεγχο, επιθεώρηση και επιβολή των βασικών πτυχών της ζύγισης, της μεταφοράς, της ιχνηλασιμότητας και της καταγραφής των αλιευμάτων όσον αφορά τις εκφορτώσεις κατεψυγμένων και νωπών πελαγικών και βενθοπελαγικών ειδών αλιείας που πραγματοποιούνται από αλιευτικά σκάφη της ΕΕ και τρίτων χωρών σε ολλανδικούς λιμένες. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι Κάτω Χώρες δεν διασφαλίζουν τον κατάλληλο έλεγχο των εκφορτώσεων στους λιμένες τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υπεραλίευση και σε μη συμμόρφωση με τις ποσοστώσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στις Κάτω Χώρες, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Αλιεία: Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στο ΒΕΛΓΙΟ σχετικά με τη ζύγιση και την καταγραφή των αλιευμάτων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, επειδή δεν συμμορφώθηκε, μεταξύ άλλων, με τον κανονισμό για τον έλεγχο της αλιείας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου]. Ειδικότερα, το Βέλγιο δεν εφαρμόζει αποτελεσματικό έλεγχο, επιθεώρηση και επιβολή των βασικών πτυχών της ζύγισης των αλιευτικών προϊόντων, του περιεχομένου και της υποβολής εγγράφων καταγραφής αλιευμάτων από τον βελγικό αλιευτικό και μεταποιητικό τομέα, της ιχνηλασιμότητας των αλιευτικών προϊόντων και της καταγραφής των αλιευμάτων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι το Βέλγιο δεν διασφαλίζει τον κατάλληλο έλεγχο των δραστηριοτήτων του βελγικού αλιευτικού στόλου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υπεραλίευση και σε μη συμμόρφωση με τις ποσοστώσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, το οποίο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να διασφαλίσει την προστασία των οικοτόπων και των ειδών

Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η οδηγία συμβάλλει στην προστασία της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν οι διατάξεις της δεν μεταφερθούν ορθά, αυτό μπορεί να υπονομεύσει τους στόχους διατήρησης της οδηγίας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα υποδεικνύουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της βελτίωσης και της αποκατάστασης των οικοσυστημάτων που έχουν υποστεί ζημίες σε καλή οικολογική κατάσταση. Μεταξύ άλλων προβλημάτων, η ρουμανική νομοθεσία δεν αναφέρει ρητά ότι τα μέτρα διατήρησης που περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων και των ειδών που απαντούν στους τόπους. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα των σχεδίων διαχείρισης, καθώς ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω τύπων οικοτόπων και ειδών. Η εθνική νομοθεσία περιορίζει επίσης το πεδίο εφαρμογής μιας βασικής διάταξης της οδηγίας σε δραστηριότητες εντός των τόπων του δικτύου Natura 2000. Έτσι εξαιρούνται όλες οι άλλες πιθανές αιτίες υποβάθμισης ή διατάραξης που προέρχονται εκτός των τόπων. Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική διακυβέρνηση συμβάλλει καθοριστικά στην ορθή λειτουργία των διαφόρων τομεακών κανόνων, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία. Η χώρα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ και την ΙΤΑΛΙΑ να προστατεύσουν τους πληθυσμούς τους από την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα αιωρούμενα σωματίδια

Η Επιτροπή καλεί την Κροατία και την Ιταλία να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη όσον αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια. Όταν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται από την οδηγία, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια σχετικά με την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίζουν ότι τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε η διάρκεια της περιόδου υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει στόχο να κατευθύνει την ΕΕ προς τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης, η οποία ωφελεί τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την κλιματική ουδετερότητα. Στην Κροατία, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν υπέρβαση των οριακών τιμών για τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10) και τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM2.5) σε διάφορες περιοχές — στις πόλεις Ζάγκρεμπ και Osijek, καθώς και στη βιομηχανική ζώνη που περιλαμβάνει το Slavonski Brod, ενώ οι εκθέσεις υποδεικνύουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεν επαρκούν ώστε η διάρκεια της περιόδου υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Στην Ιταλία, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η οριακή τιμή για τα PM2.5 δεν έχει τηρηθεί από το 2015 σε αρκετές πόλεις της κοιλάδας του Πάδου (συμπεριλαμβανομένων της Βενετίας, της Padova και περιοχών κοντά στην πόλη του Μιλάνου). Επιπλέον, τα μέτρα που προβλέπονται από την Ιταλία δεν επαρκούν ώστε οι περίοδοι υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερες. Τα PM10 και PM2.5 είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. Η έκθεση σε αιωρούμενα σωματίδια μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των πνευμόνων και να προκαλέσει ή να επιδεινώσει καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις, καρδιακές προσβολές και αρρυθμίες, να επηρεάσει το κεντρικό νευρικό σύστημα, το αναπαραγωγικό σύστημα και να προκαλέσει καρκίνο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χρόνο σχεδόν 350 000 πρόωροι θάνατοι αποδίδονται μόνο στα PM 2.5. Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στην Κροατία και την Ιταλία. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που προσδιορίζονται από την Επιτροπή. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να βελτιώσει τους εθνικούς κανόνες

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία να ευθυγραμμίσει την εθνική νομοθεσία της με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92/ΕΕ), η οποία απαιτεί τη διενέργεια εκτίμησης των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν δημόσια και ιδιωτικά έργα στο περιβάλλον πριν από την έγκρισή τους. Τον Απρίλιο του 2014 τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν νέα ενωσιακή νομοθεσία (οδηγία 2014/52/ΕΕ), η οποία μειώνει τη διοικητική επιβάρυνση και βελτιώνει το επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, καθιστώντας τις επιχειρηματικές αποφάσεις για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις πιο ορθολογικές, προβλέψιμες και βιώσιμες. Στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζεται ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Η παρούσα υπόθεση αφορά ορισμένες προβληματικές πτυχές του αυστριακού νόμου για τη μεταφορά της τροποποιημένης οδηγίας, ιδίως την υποχρέωση του κυρίου του έργου και της αρμόδιας αρχής να λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα άλλων σχετικών εκτιμήσεων, την ενημέρωση του κοινού και ορισμένα έργα που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας. Η Επιτροπή είχε προηγουμένως αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία, στις 11 Οκτωβρίου 2019. Η περαιτέρω ανάλυση της συμμόρφωσης της αυστριακής νομοθεσίας αποκάλυψε ορισμένα πρόσθετα προβλήματα μεταφοράς. Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική διακυβέρνηση συμβάλλει καθοριστικά στην ορθή λειτουργία των διαφόρων τομεακών κανόνων, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία. Η χώρα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Προειδοποιητικές επιστολές — Άρθρο 260 της ΣΛΕΕ

Νερό: Η Επιτροπή αποστέλλει τελευταία προειδοποίηση στην ΙΣΠΑΝΙΑ για την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου σχετικά με τα σχέδια για τους κινδύνους πλημμύρας

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ στις 2 Απριλίου 2020 στην υπόθεση C384/19. Μολονότι η Ισπανία έχει πλέον εκτελέσει την απόφαση όσον αφορά την περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού Λα Γκομέρα, δεν έχει καταρτίσει, ολοκληρώσει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας που έπρεπε να υποβληθούν έως τις 22 Δεκεμβρίου 2015, τα οποία αντιστοιχούσαν στις περιοχές λεκάνης απορροής ποταμών Γκραν Κανάρια· Φουερτεβεντούρα· Λανθαρότε· Τενερίφη· Λα Πάλμα· και Ελ Ιέρρο. Τα εν λόγω σχέδια απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 5 και του άρθρου 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Η Ισπανία αναμένει να έχει ολοκληρώσει αυτά τα σχέδια μεταξύ του Νοεμβρίου του 2020 και του Μαρτίου του 2021. Στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζεται ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική διακυβέρνηση διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διευκόλυνση της ορθής λειτουργίας των διαφόρων τομεακών περιβαλλοντικών κανόνων και στην επίτευξη των στόχων τους, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή

Θόρυβος: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να εγκρίνει στρατηγικούς χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα λόγω μη συμμόρφωσής της με τους ενωσιακούς κανόνες για τον περιβαλλοντικό θόρυβο. Η οδηγία 2002/49/ΕΚ ορίζει μια κοινή προσέγγιση με σκοπό την αποφυγή, την πρόληψη ή τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων που οφείλονται στην έκθεση στον περιβαλλοντικό θόρυβο. Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εγκρίνουν χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης και να τα αναθεωρούν σε περιοδική βάση. Σύμφωνα με την οδηγία, η στρατηγική χαρτογράφηση του θορύβου θα πρέπει να διεξάγεται σε ορισμένες περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σχέδια δράσης θα πρέπει να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων στις εν λόγω περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και θα πρέπει να καταρτίζονται από τις αρμόδιες αρχές σε διαβούλευση με το κοινό. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει στόχο να κατευθύνει την ΕΕ προς τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης, η οποία ωφελεί τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την κλιματική ουδετερότητα. Η Ελλάδα δεν έχει εγκρίνει αρκετά σχέδια δράσης και στρατηγικούς χάρτες θορύβου για διάφορους οικισμούς, οδούς και για το αεροδρόμιο της Αθήνας. Για άλλες περιοχές, τα εγκριθέντα σχέδια και οι χάρτες δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία και έχουν εγκριθεί χωρίς τη δέουσα διαβούλευση με το κοινό. Επίσης, η Ελλάδα δεν επαλήθευσε κατά πόσον θα ήταν αναγκαία η αναθεώρηση των υφιστάμενων σχεδίων δράσης. Ο θόρυβος που προκαλείται από την οδική, τη σιδηροδρομική και την εναέρια κυκλοφορία αποτελεί την υπ’ αριθμό δύο κύρια περιβαλλοντική αιτία πρόωρων θανάτων στην Ευρώπη, μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, ο εν λόγω θόρυβος συμβάλλει σε 48 000 νέα περιστατικά ισχαιμικής καρδιοπάθειας ετησίως, οδηγώντας σε πρόωρους θανάτους, ενώ 6 500 000 άτομα έχουν χρόνια σημαντική διαταραχή του ύπνου. Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Νερό: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να τηρήσει τους ενωσιακούς κανόνες για τα αστικά λύματα

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία, επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου) σε μεγάλες αστικές περιοχές. Σύμφωνα με την οδηγία, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις υποχρεούνται να δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων τους. Τα ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και να ρυπάνουν τις λίμνες, τα ποτάμια, το έδαφος, καθώς και τα παράκτια και τα υπόγεια ύδατα. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει στόχο να κατευθύνει την ΕΕ προς τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης, η οποία ωφελεί τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την κλιματική ουδετερότητα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που διαβίβασαν οι ρουμανικές αρχές, ορισμένοι μεγάλοι οικισμοί δεν εξασφάλισαν επαρκή συλλογή αστικών λυμάτων, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε ότι και άλλοι οικισμοί δεν συμμορφώνονταν. 188 μεγάλοι οικισμοί εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις συλλογής αστικών λυμάτων βάσει του ενωσιακού δικαίου, ενώ 192 μεγάλοι οικισμοί δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις δευτεροβάθμιας επεξεργασίας και 193 μεγάλοι οικισμοί με την αυστηρότερη επεξεργασία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία. Η υπόθεση αυτή αποτελεί μέρος οριζόντιας διαδικασίας εναντίον 12 κρατών μελών που έλαβαν προσωρινές παρεκκλίσεις βάσει των αντίστοιχων συνθηκών προσχώρησης. Η Ρουμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να προσαρμόσει την εθνική νομοθεσία της

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να προσαρμόσει την εθνική νομοθεσία της, ώστε να συμμορφωθεί πλήρως με την ενωσιακή νομοθεσία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) (οδηγία 2014/52/ΕΕ), τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι, πριν από τη χορήγηση της άδειας, τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσης, του μεγέθους ή της θέσης τους, υπόκεινται σε απαίτηση χορήγησης άδειας και εκτίμησης των επιπτώσεών τους. Ωστόσο, ο ισπανικός νόμος για τη μεταφορά της οδηγίας ΕΠΕ θεσπίζει ορισμένα «κριτήρια αποκλεισμού» τα οποία εξαιρούν από την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργα που ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες έργων αποκλειστικά και μόνο λόγω του μεγέθους των έργων. Στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζεται ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική διακυβέρνηση διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διευκόλυνση της ορθής λειτουργίας των διαφόρων τομεακών περιβαλλοντικών κανόνων και στην επίτευξη των στόχων τους, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία. Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένες γνώμες

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να ολοκληρώσει το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών της

Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο να εφαρμόσει πλήρως την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και την οδηγία 2009/147/ΕΚ για την προστασία των άγριων πτηνών. Σύμφωνα με τις οδηγίες, κάθε κράτος μέλος συμβάλλει στη δημιουργία του δικτύου Natura 2000 με τον καθορισμό επαρκούς αριθμού ζωνών ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) και τόπων κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) που καλύπτουν επαρκώς όλους τους οικοτόπους προτεραιότητας και τα είδη τα οποία απαντώνται στο έδαφος των κρατών μελών. Τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα υποδεικνύουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της βελτίωσης και της αποκατάστασης των οικοσυστημάτων που έχουν υποστεί ζημίες σε καλή οικολογική κατάσταση. Η Κύπρος δεν υπέβαλε εξαντλητικό κατάλογο προτεινόμενων ΤΚΣ και δεν παρείχε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε τόπο. Ως εκ τούτου, το δίκτυο Natura 2000 δεν καλύπτει επαρκώς τους διάφορους τύπους οικοτόπων και τα είδη που χρήζουν προστασίας. Η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο. Η χώρα θα έχει προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να ενισχύσει την προστασία των πλούσιων σε άνθη λειμώνων σε προστατευόμενους τόπους του δικτύου Natura 2000

Η Επιτροπή καλεί τη Γερμανία να ενισχύσει σημαντικά την προστασία των πλούσιων σε άνθη λειμώνων σε τόπους του δικτύου Natura 2000, τηρώντας έτσι τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Η οδηγία αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της Ευρώπης για την προστασία της βιοποικιλότητας. Βάσει της εν λόγω πράξης, οι χώρες της ΕΕ προστατεύουν και αποκαθιστούν σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σημαντικούς τύπους οικοτόπων και είδη. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα υποδεικνύουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της βελτίωσης και της αποκατάστασης των οικοσυστημάτων που έχουν υποστεί ζημίες σε καλή οικολογική κατάσταση. Η Γερμανία δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή της για πρόληψη της επιδείνωσης, ιδίως, δύο τύπων οικοτόπων, ήτοι των χαμηλών θεριζόμενων λειμώνων και των ορεινών θεριζόμενων λειμώνων, που βρίσκονται σε μη ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης στη Γερμανία. Οι δύο τύποι οικοτόπων διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην επικονίαση εντόμων, μελισσών και πεταλούδων και προστατεύονται στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000. Αυτοί οι τύποι οικοτόπων, λόγω, σε μεγάλο βαθμό, των μη βιώσιμων γεωργικών πρακτικών εντός των περιοχών προστασίας της φύσης, έχουν μειωθεί σημαντικά σε μέγεθος ή έχουν εξαφανιστεί εντελώς σε διάφορες προστατευόμενες περιοχές τα τελευταία χρόνια. Επίσης, η Γερμανία δεν παρέχει επαρκή νομική προστασία για αυτούς τους τύπους οικοτόπων. Η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία. Η Γερμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νερό: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να μεταφέρει ορθά την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα

Η Επιτροπή ζήτησε από την Ιρλανδία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της για πλήρη και ορθή μεταφορά της οδηγίας-πλαισίου 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα στο εθνικό της δίκαιο. Σκοπός της οδηγίας είναι η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων, μεταξύ άλλων με την πρόληψη της περαιτέρω υποβάθμισής τους, την πρόληψη της ρύπανσης, καθώς και την προστασία και ενίσχυση των οικοσυστημάτων και των υδάτινων πόρων που εξαρτώνται από τα ύδατα. Η τελική προθεσμία που προβλέπεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα για την επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων είναι το 2027. Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες σχετικά με την παράλειψη της Ιρλανδίας να μεταφέρει ορθά την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει στόχο να κατευθύνει την ΕΕ προς τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης, η οποία ωφελεί τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την κλιματική ουδετερότητα. Οι βασικοί τομείς στους οποίους η ιρλανδική νομοθεσία μεταφοράς θα πρέπει να προβλέπει κατάλληλους ελέγχους είναι οι εξής: άντληση υδάτων, κατακράτηση και δραστηριότητες που προκαλούν υδρομορφολογικές μεταβολές, όπως φράγματα, εκχειλιστές και άλλες παρεμβολές στη φυσική ροή των υδάτων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιρλανδία. Η Ιρλανδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να θεσπίσουν εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα και τη Ρουμανία να θεσπίσουν εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν, να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, προκειμένου να επιτύχουν επίπεδα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που δεν προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η οδηγία θεσπίζει δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για τις ανθρωπογενείς ατμοσφαιρικές εκπομπές των κρατών μελών όσον αφορά διάφορες ουσίες [διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις πλην μεθανίου, αμμωνία και λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM2,5)]. Οι εκπομπές αυτών των ρύπων, καθώς και οι επιπτώσεις τους, πρέπει να παρακολουθούνται και να αναφέρονται. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει στόχο να κατευθύνει την ΕΕ προς τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης, η οποία ωφελεί τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την κλιματική ουδετερότητα. Για τους προαναφερθέντες λόγους, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στα οικεία κράτη μέλη. Η Ελλάδα και η Ρουμανία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Η Επιτροπή ζητεί από τη Σλοβενία να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τους στόχους για την επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) (οδηγία 2000/53/ΕΚ) ορίζει στόχους τους οποίους τα κράτη μέλη πρέπει να επιτύχουν, καθώς και υποχρέωση υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους στόχους αυτούς. Η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους στόχους ρυθμίζεται από την απόφαση 2005/293/ΕΚ της Επιτροπής, η οποία θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την παρακολούθηση των στόχων επαναχρησιμοποίησης/ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης που ορίζονται στην οδηγία. Τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία αποσκοπούν στην επιτάχυνση της μετάβασής μας προς μια κυκλική οικονομία, με βάση την υψηλή αποδοτικότητα των πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και τα υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης σε όλους τους τομείς. Η Σλοβενία δεν έχει υποβάλει τα στοιχεία σχετικά με τους καθορισμένους στόχους επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και κατάλληλη περιγραφή των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβενία. Η Σλοβενία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να βελτιώσει τη νομοθεσία της σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα

Η Επιτροπή καλεί τη Σλοβενία να βελτιώσει τη νομοθεσία της σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα στο πλαίσιο τόσο της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92/ΕΕ) όσο και της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία 2010/75/ΕΕ). Αμφότερες οι οδηγίες υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού σε διαδικασία εξέτασης των περιβαλλοντικών αποφάσεων. Στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζεται ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Η σλοβενική νομοθεσία απαιτεί από τα άτομα και τις ΜΚΟ να συμμετέχουν σε διοικητικές διαδικασίες προτού αποκτήσουν πρόσβαση σε αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, περιορίζοντας έτσι το δικαίωμά τους για πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Επιπλέον, οι αρνητικές αποφάσεις ελέγχου στις διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) (δηλαδή απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται ΕΠΕ) δεν μπορούν να προσβληθούν από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τον κύριο του έργου και ειδικευμένες ΜΚΟ. Αυτό αντιβαίνει στη νομολογία του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία το ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει να έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή κατά διοικητικής απόφασης για τη μη διενέργεια ΕΠΕ. Αυτό, παράλληλα με άλλες νομικής φύσης δυσχέρειες, καθιστά υπερβολικά δύσκολη για τους ιδιώτες την άσκηση του δικαιώματός τους για πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική διακυβέρνηση διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διευκόλυνση της ορθής λειτουργίας των διαφόρων τομεακών περιβαλλοντικών κανόνων, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβενία. Η Σλοβενία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη ΓΑΛΛΙΑ στο Δικαστήριο, επειδή δεν τήρησε την υποχρέωσή της να προστατεύσει τους πολίτες από την κακή ποιότητα του αέρα

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Γαλλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κακή ποιότητα του αέρα λόγω των υψηλών επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων (PM10). Όταν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια σχετικά με την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίζουν ότι τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε η διάρκεια της περιόδου υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει στόχο να κατευθύνει την ΕΕ προς τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης, η οποία ωφελεί τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την κλιματική ουδετερότητα. Η Γαλλία, στην προκειμένη περίπτωση, δεν τήρησε τις ημερήσιες οριακές τιμές που ισχύουν για τα σωματίδια PM10, οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές από το 2005. Τα στοιχεία που υπέβαλε η Γαλλία επιβεβαιώνουν τη συστηματική μη τήρηση των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τις οριακές τιμές PM10 στις ζώνες του Παρισιού και της Μαρτινίκας επί δώδεκα και δεκατέσσερα έτη, αντίστοιχα, από το 2005. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει τη Γαλλία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου.

7. Δημόσια υγεία

Προειδοποιητική επιστολή

Υγεία των φυτών: Η Επιτροπή καλεί το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τους επιβλαβείς οργανισμούς Xylella fastidiosa και Ceratocystis platani

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο για μη συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τους επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς Xylella fastidiosa και Ceratocystis platani. Στις 21 Απριλίου 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο εισήγαγε, και δεν κατήργησε, τροποποιήσεις στις κανονιστικές πράξεις του Ηνωμένου Βασιλείου στον κανονισμό του 2019 για τους επίσημους ελέγχους του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες περιέχουν περιορισμούς στις εισαγωγές επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των Xylella fastidiosa και Ceratocystis platani. Ενώ η ΕΕ έχει θεσπίσει αναλογικά μέτρα για την προστασία των φυτών από τους εν λόγω επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς, τα προστατευτικά μέτρα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αδικαιολόγητα αυστηρότερα από τις απαιτήσεις της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2020/758, με την οποία απαιτεί από το Ηνωμένο Βασίλειο να καταργήσει τα μέτρα του έως τις 20 Ιουνίου 2020. Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμορφώθηκε με την εν λόγω απόφαση και διατηρεί σε ισχύ εθνικούς κανόνες που δεν συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθεί με την επιστολή αυτή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

8. Ψηφιακή οικονομία

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Κυβερνοασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή, όπως ορίζεται στην οδηγία για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών [οδηγία (ΕΕ) 2016/1148], απαίτησε τις πληροφορίες αυτές ώστε να αξιολογήσει τη συνέπεια των προσεγγίσεων που ακολουθούν τα διάφορα κράτη μέλη κατά τον προσδιορισμό των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών. Η προθεσμία για την υποβολή των πληροφοριών έληξε στις 9 Νοεμβρίου 2018. Οι σημερινές αιτιολογημένες γνώμες ακολουθούν τις προειδοποιητικές επιστολές που απέστειλε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2019 και στις τρεις χώρες. Στην περίπτωση του Βελγίου, οι πληροφορίες που λείπουν περιλαμβάνουν τον αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης σε διάφορους κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η υγεία και η παροχή και διανομή πόσιμου νερού, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα υφιστάμενα κατώτατα όρια για τον προσδιορισμό τους (που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία προσδιορισμού). Η Ουγγαρία πρέπει να κοινοποιήσει τους φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών που εξακολουθούν να λείπουν, ενώ οι ρουμανικές αρχές πρέπει ακόμη να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα που προβλέπουν τον προσδιορισμό των φορέων εκμετάλλευσης, τον αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και τα κατώτατα όρια που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία προσδιορισμού. Το Βέλγιο, η Ουγγαρία και η Ρουμανία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθούν. Διαφορετικά, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

9. Ενέργεια και κλίμα 

 

Προειδοποιητικές επιστολές και/ή αιτιολογημένες γνώμες

Ραδιενεργά απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, την ΚΡΟΑΤΙΑ και την ΙΤΑΛΙΑ να εγκρίνουν εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Αυστρία, την Κροατία και την Ιταλία, επειδή δεν έχουν θεσπίσει εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων το οποίο να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα (οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα ραδιενεργά απόβλητα δημιουργούνται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά και από τη μη σχετιζόμενη με την ηλεκτροπαραγωγή χρήση ραδιενεργών υλικών για ιατρικούς, ερευνητικούς, βιομηχανικούς και γεωργικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη παράγουν ραδιενεργά απόβλητα. Η οδηγία θεσπίζει ενωσιακό πλαίσιο που απαιτεί την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και να μην επιβάλλονται δυσανάλογα βάρη στις μελλοντικές γενιές. Ειδικότερα, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν εθνικά προγράμματα για τη διαχείριση όλων των αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται στην επικράτειά τους, από την παραγωγή έως τη διάθεσή τους. Στόχος είναι η προστασία των εργαζομένων και του πληθυσμού έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως τις 23 Αυγούστου 2013 και να κοινοποιήσουν τα εθνικά τους προγράμματα για πρώτη φορά στην Επιτροπή έως τις 23 Αυγούστου 2015. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Διαφορετικά, ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Βασικά πρότυπα ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ, τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, καθώς και αιτιολογημένη γνώμη στη Σουηδία, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018, αλλά η Επιτροπή θεωρεί ότι τα προαναφερόμενα κράτη μέλη το έπραξαν πλημμελώς. Η οδηγία, η οποία εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία, καθορίζει επίσης βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία του ευρέος κοινού, των εργαζομένων και των ασθενών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία και να παραπέμψει τη Σουηδία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Αιτιολογημένη γνώμη

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία, επειδή δεν υπέβαλε έκθεση σχετικά με τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, όπως απαιτείται από την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (
οδηγία 2010/31/ΕΕ). Τον Μάιο του 2010 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να καθορίσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, με σκοπό να επιτευχθεί ο καλύτερος συνδυασμός επενδύσεων και εξοικονομήσεων, γνωστός και ως «βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα». Ο υπολογισμός αυτών των επιπέδων είναι καίριας σημασίας προκειμένου τα κράτη μέλη να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του εθνικού κτιριακού αποθέματος και να αποφεύγονται οι μεγαλύτερες του αναγκαίου δαπάνες εκ μέρους των πολιτών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών και των γραφείων τους. Τα κτίρια αποτελούν τον μεγαλύτερο τομέα τελικής χρήσης, καθώς καταναλώνουν το 40 % της ενέργειας στην ΕΕ και η ενίσχυση της άνεσης και της αποδοτικότητάς τους αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Η Πορτογαλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις της. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

10. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να ευθυγραμμίσει τους κανόνες του σχετικά με τη μείωση του φόρου κληρονομιάς σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Λουξεμβούργο, καλώντας το να τροποποιήσει τους κανόνες του σχετικά με τη φορολόγηση κληρονομιάς που συνίσταται σε μετοχές εταιρειών. Επί του παρόντος, ο φόρος κληρονομιάς είναι μειωμένος για μετοχές εταιρειών εγκατεστημένων στο Λουξεμβούργο, οι οποίες υπόκεινται σε φόρο εγγραφής, αλλά όχι για μετοχές συγκρίσιμων αλλοδαπών εταιρειών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί παραβιάζουν την ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ και άρθρο 31 της συμφωνίας ΕΟΧ) και την ελευθερία κινήσεων κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ και άρθρο 40 της συμφωνίας ΕΟΧ). Εάν δεν ληφθεί ικανοποιητική απάντηση εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXThttps://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/ALL/?uri=CELEX%3A21994A0103%2801%29

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να ευθυγραμμίσει τους κανόνες του σχετικά με την απαλλαγή του εισοδήματος από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, καλώντας το να τροποποιήσει τους κανόνες του σχετικά με την απαλλαγή του εισοδήματος από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου. Σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο, ένα ποσό τόκων από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, εφόσον οι καταθέσεις πληρούν ορισμένα κριτήρια. Το Δικαστήριο της ΕΕ, στην απόφαση C-580/15Van der Weegen και λοιποί, έκρινε ότι τα κριτήρια αυτά αντιβαίνουν στο άρθρο 56 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 36 της συμφωνίας ΕΟΧ. Εάν δεν ληφθεί ικανοποιητική απάντηση εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να σταματήσει να φορολογεί τα μερίσματα για μετοχές που κατέχονται από εταιρείες ασφάλισης ζωής στο εξωτερικό σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι τα μερίσματα που εισπράττουν βελγικές ασφαλιστικές εταιρείες

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, καλώντας το να τροποποιήσει τους κανόνες του σύμφωνα με τους οποίους οι βελγικές εταιρείες ασφάλισης ζωής απαλλάσσονται ουσιαστικά ή σχεδόν πλήρως από τον φόρο εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και ακίνητη περιουσία, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών κερδών. Ωστόσο, τα εξερχόμενα μερίσματα και οι τόκοι ή τα εισοδήματα που καταβάλλονται σε εταιρείες ασφάλισης ζωής που είναι εγκατεστημένες σε άλλες χώρες της ΕΕ / του ΕΟΧ υπόκεινται σε παρακρατούμενους στην πηγή φόρους που κυμαίνονται γενικά από 15 % έως 30 %, ενώ τα εξερχόμενα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία υπόκεινται σε φόρο εταιρειών. Κατ’ αναλογία με τις υποθέσεις C-342/10 Επιτροπή κατά Φινλανδίας και C-641/17 College Pension Plan of British Columbia, η Επιτροπή θεωρεί ότι η υψηλότερη φορολόγηση αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών δεν συμβιβάζεται με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων την οποία εγγυώνται το άρθρο 63 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 40 της συμφωνίας ΕΟΧ. Το Βέλγιο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει ικανοποιητικά. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να τροποποιήσει τους κανόνες του σχετικά με τη φορολόγηση των τόκων που εισπράττονται από ιδιώτες

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Λουξεμβούργο, καλώντας το να τροποποιήσει τη φορολογική νομοθεσία του σχετικά με τους τόκους που εισπράττονται από ιδιώτες. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι ιδιώτες φορολογούμενοι κάτοικοι αλλοδαπής που επέλεξαν να αντιμετωπίζονται ως κάτοικοι ημεδαπής φορολογούνται επί των τόκων τους με προοδευτικό συντελεστή έως 42 %, ενώ οι φορολογούμενοι κάτοικοι ημεδαπής μπορούν να επιλέξουν να φορολογηθούν για τους τόκους τους με τη μορφή τελικού παρακρατούμενου στην πηγή φόρου με ενιαίο συντελεστή 20 %. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί θα μπορούσαν να παραβιάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και την ελεύθερη κυκλοφορία των μισθωτών ή των ανεξάρτητων εργαζομένων (άρθρα 21, 45 και 49 της ΣΛΕΕ — άρθρα 28 και 31 της συμφωνίας ΕΟΧ). Το Λουξεμβούργο έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να τροποποιήσει τη νομοθεσία της σχετικά με τη φορολόγηση των κεφαλαιακών κερδών που επιτυγχάνονται από αλλοδαπά επενδυτικά ταμεία

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία, καλώντας την να προσαρμόσει τη νομοθεσία της σχετικά με τη φορολόγηση των κεφαλαιακών κερδών που επιτυγχάνονται από αλλοδαπά επενδυτικά ταμεία. Όταν ένα αλλοδαπό επενδυτικό ταμείο πωλεί το μερίδιό του σε γαλλική εταιρεία, τα κεφαλαιακά κέρδη είναι φορολογητέα, υπό την προϋπόθεση ότι το μερίδιο υπερέβαινε το 25 % της εταιρείας οποιαδήποτε στιγμή κατά την τελευταία πενταετία. Ωστόσο, τα κεφαλαιακά κέρδη παρόμοιων γαλλικών επενδυτικών ταμείων απαλλάσσονται από την καταβολή του εν λόγω φόρου. Αυτό εισάγει διακρίσεις και παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ σχετικά με το δικαίωμα εγκατάστασης και άρθρο 63 της ΣΛΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων), καθώς αποτρέπει τα αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια από την πραγματοποίηση επενδύσεων σε γαλλικές εταιρείες. Η Γαλλία θα πρέπει να δώσει ικανοποιητική απάντηση στην προειδοποιητική επιστολή εντός δύο μηνών. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει στο εν λόγω κράτος μέλος αιτιολογημένη γνώμη.

Φορολογία: Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα κατά του ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ λόγω μη συμμόρφωσής του με τους ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ για συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων σε ορισμένες αγορές τερματικών σταθμών

Η Επιτροπή αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 260 της ΣΛΕΕ, να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ για τις συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων σε ορισμένες αγορές τερματικών σταθμών και δεν εκτελεί την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ στις 14 Μαΐου 2020 (Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου, C-276/19). Στην απόφασή του, το Δικαστήριο έκρινε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των ενωσιακών κανόνων ΦΠΑ (άρθρο 395 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου), επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της παρέκκλισης από τον ΦΠΑ, η οποία θεσπίστηκε αρχικά το 1977 και εφαρμόζει μηδενικό συντελεστή στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ορισμένες αγορές τερματικών σταθμών στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να υποβάλει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ζητήσει την έγκριση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η παρέκκλιση εφαρμόζεται εσφαλμένα από το Ηνωμένο Βασίλειο για τις συναλλαγές σε βασικά προϊόντα άλλα από εκείνα που καλύπτονταν αρχικά. Η εξαίρεση από τη συνήθη απαίτηση τήρησης αρχείων ΦΠΑ έχει επίσης επεκταθεί. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή.

Αιτιολογημένη γνώμη

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τις πρακτικές κατά της φοροαποφυγής όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, με την οποία υπενθυμίζει ότι θα έπρεπε να έχει μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 [οδηγία (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164, γνωστή ως «ATAD 2»]. Σκοπός της εν λόγω οδηγίας είναι να διασφαλιστεί ότι οι πολυεθνικές εταιρείες δεν μπορούν να μειώσουν τεχνητά την υποχρέωσή τους να καταβάλλουν φόρο εταιρειών εκμεταλλευόμενες τις διαφορές μεταξύ των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών και των φορολογικών συστημάτων τρίτων χωρών (οι λεγόμενες «ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων»). Εάν η Ισπανία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο και να του ζητήσει να επιβάλει κυρώσεις λόγω μη μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο σε εύθετο χρόνο.

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φορολογία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με τους κανόνες της για τη φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων με υποκαταστήματα στην αλλοδαπή

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη νομοθεσία της για τη φορολογία εισοδήματος, βάσει της οποίας διαφοροποιείται η φορολογική μεταχείριση όσον αφορά επιχειρηματικές ζημίες που προκύπτουν στην Ελλάδα και ζημίες που προκύπτουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ / του ΕΟΧ. Ταυτόχρονα, αμφότερες οι κατηγορίες επιχειρηματικού κέρδους υπόκεινται σε φορολογία στην Ελλάδα. Αυτή η διαφορετική φορολογική μεταχείριση αντιβαίνει στο άρθρο 49 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (σε συνδυασμό με το άρθρο 54 της ΣΛΕΕ) και στο άρθρο 31 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ (σε συνδυασμό με το άρθρο 34 της συμφωνίας ΕΟΧ) και συνιστά περιορισμό του δικαιώματος εγκατάστασης. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/ALL/?uri=CELEX%3A21994A0103%2801%29

Φορολογία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ στο Δικαστήριο της ΕΕ για τους κανόνες τους σχετικά με τη διασυνοριακή μεταφορά συνταξιοδοτικών κεφαλαίων και τη διασυνοριακή παροχή συντάξεων

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τις Κάτω Χώρες στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους κανόνες τους σχετικά με τη διασυνοριακή παροχή συντάξεων και τη μεταφορά συνταξιοδοτικών κεφαλαίων. Η σημερινή παραπομπή αφορά τρεις διαφορετικούς κανόνες στο ολλανδικό καθεστώς διασυνοριακής φορολόγησης των συντάξεων. Κατά την Επιτροπή, οι εν λόγω όροι αποτελούν περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και των εργαζομένων, στην ελευθερία εγκατάστασης, στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Φορολογία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει το ΒΕΛΓΙΟ στο Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με τους κανόνες του για τη δυνατότητα έκπτωσης φόρου των ποσών που καταβάλλονται για διατροφή για μη μόνιμους κατοίκους

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Βέλγιο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη νομοθεσία του σχετικά με τη δυνατότητα έκπτωσης των ποσών που καταβάλλονται για διατροφή από το φορολογητέο εισόδημα των μη μόνιμων κατοίκων. Επί του παρόντος, η βελγική νομοθεσία δεν επιτρέπει την έκπτωση των πληρωμών διατροφής από το φορολογητέο εισόδημα των μη μόνιμων κατοίκων που κερδίζουν λιγότερο από το 75 % του παγκόσμιου εισοδήματός τους στο Βέλγιο. Η διαφοροποίηση αυτή τιμωρεί τους φορολογούμενους μη μόνιμους κατοίκους. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω νομοθεσία αντιβαίνει στο άρθρο 45 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 28 της συμφωνίας ΕΟΧ. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Φορολογία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΠΟΛΩΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ για τους κανόνες της που στερούν από τους παραγωγούς φαρμάκων τις απαλλαγές από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο λόγω της μη ευθυγράμμισής της με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την απαλλαγή της εισαγόμενης αλκοόλης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή φαρμάκων. Οι ενωσιακοί κανόνες για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης προβλέπουν υποχρεωτική απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή φαρμάκων. Ωστόσο, οι πολωνικές εθνικές πρακτικές δεν χορηγούν αυτή την υποχρεωτική απαλλαγή. Η πρακτική αυτή αντιβαίνει στις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και στην αρχή της αναλογικότητας (οδηγία 92/83/ΕΟΚ). Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

10. Οικονομικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις 

Προειδοποιητική επιστολή

Παραχάραξη του ευρώ: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ και την ΕΛΛΑΔΑ να εφαρμόσουν ορθά τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο και την Ελλάδα, λόγω πλημμελούς εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Οι εν λόγω κανόνες, που ορίζονται στην οδηγία 2014/62/ΕΕ, έχουν καθοριστική σημασία για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της παραποίησης τραπεζογραμματίων και κερμάτων. Το Βέλγιο δεν έχει μεταφέρει ορθά τη διάταξη της οδηγίας σχετικά με την ποινικοποίηση της έκδοσης πλαστών νομισμάτων και τη χρήση νόμιμων μέσων ή εγκαταστάσεων για την κατασκευή πλαστών νομισμάτων. Επίσης, το Βέλγιο δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις της οδηγίας που σχετίζονται με την ευθύνη των νομικών προσώπων και την υποχρέωση των εθνικών αρχών να διαβιβάζουν πλαστά τραπεζογραμμάτια και κίβδηλα κέρματα ευρώ για ανάλυση από το εθνικό κέντρο ανάλυσης κατά τη διάρκεια ποινικής διαδικασίας. Η οδηγία προβλέπει ότι η διαβίβαση των δειγμάτων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική το αργότερο μόλις ληφθεί η τελική απόφαση του εθνικού δικαστηρίου, προκειμένου να διευκολύνονται ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση περαιτέρω πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων. Η Ελλάδα —μεταξύ άλλων— δεν έχει μεταφέρει ορθά τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο της μέγιστης ποινής φυλάκισης για την παραγωγή και διανομή πλαστών νομισμάτων, η οποία θα πρέπει να είναι οκτώ και πέντε έτη, αντίστοιχα. Επίσης, η εθνική νομοθεσία δεν προβλέπει ότι, για τη διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων δυνάμει της οδηγίας, διατίθενται αποτελεσματικά ερευνητικά μέσα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στις υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος ή σε άλλες υποθέσεις σοβαρής εγκληματικότητας. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην προειδοποιητική επιστολή. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.