Δελτίο Τύπου – Φορολογία: η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσής του με τους κανόνες της ΕΕ για τα σημανθέντα καύσιμα
3 Δεκεμβρίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία: ενισχύουμε τις δημοκρατίες της ΕΕ
3 Δεκεμβρίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Δέσμη παραβάσεων Δεκεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 138 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Περιβάλλον και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vivian Loonela — Τηλ.: +32 229 66712, Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να ενισχύσει τους εθνικούς κανόνες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις δημόσιων και ιδιωτικών έργων

Η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο να μεταφέρει την οδηγία για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων) (οδηγία 2011/92/ΕΕ) στο εθνικό του δίκαιο. Στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζεται ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της. Το Βέλγιο δεν έχει μεταφέρει ορθά την οδηγία στην έννομη τάξη του σε ομοσπονδιακό επίπεδο (όσον αφορά έργα στη θαλάσσια περιοχή ή έργα που αφορούν ιοντίζουσες ακτινοβολίες), καθώς και στις τρεις περιφέρειές του όσον αφορά κατασκευαστικά έργα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Ως εκ τούτου, είναι δυνατόν να εγκρίνονται στο Βέλγιο έργα για τα οποία πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μολονότι δεν συμμορφώνονται πλήρως με την οδηγία. Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων περιλαμβάνουν παρατυπίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο και στις Βρυξέλλες, τη Φλάνδρα και τη Βαλονία όσον αφορά τις ροές πληροφοριών, όπως να μην επιβάλλεται η χρήση ηλεκτρονικής ειδοποίησης, να μην απαιτείται από τον κύριο του έργου να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στις αρχές ή από τις αρχές να γνωστοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες στο κοινό. Υπάρχουν επίσης ελλείψεις όσον αφορά τον καθορισμό προθεσμιών για την παροχή στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών διαβουλεύσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, το οποίο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φύση: η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να διακόψει πρακτικές που επηρεάζουν τα προστατευόμενα άγρια πτηνά

Η Επιτρέπει καλεί τη Μάλτα να εφαρμόσει ορθά την οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ), η οποία απαιτεί ένα γενικό σύστημα προστασίας των άγριων πτηνών και επιτρέπει παρεκκλίσεις μόνον υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα υποδεικνύουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Η Μάλτα εγκρίνει παρεκκλίσεις για το εαρινό κυνήγι ορτυκιού κάθε χρόνο από το 2011, καθώς και παρεκκλίσεις για τη φθινοπωρινή περίοδο σύλληψης ζωντανών τσιχλών και βροχοπουλιών κάθε χρόνο από το 2012. Οι παρεκκλίσεις αυτές υπολείπονται συστηματικά των απαιτήσεων που ορίζονται στις παρεκκλίσεις, ιδίως όσον αφορά την ανεπαρκή εποπτεία των προϋποθέσεων που ορίζονται στις παρεκκλίσεις, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζονται και άλλα είδη εκτός από τα στοχευόμενα. Η Μάλτα, η οποία βασίστηκε σε ανεπαρκείς ή ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους πληθυσμούς άγριων πτηνών και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, δεν πληροί επίσης τις βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση τέτοιων παρεκκλίσεων. Τέλος, ο μεγάλος αριθμός άγριων πτηνών που πυροβολούνται παράνομα στη Μάλτα συνιστά μείζονα και συστημική αδυναμία θέσπισης γενικού συστήματος προστασίας, όπως απαιτείται από το άρθρο 5 της οδηγίας για τα πτηνά. Εκτός αυτού, η Μάλτα ενέκρινε επίσης πρόσφατα την παγίδευση σπίνων για ερευνητικούς σκοπούς, αφού είχε ήδη εγκρίνει την παγίδευση σπίνων για ψυχαγωγικούς σκοπούς, μια πράξη την οποία το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε μη συμμορφούμενη προς την οδηγία για τα πτηνά. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι το νέο καθεστώς παρέκκλισης που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2020 και επιτρέπει την παγίδευση σπίνων για ερευνητικούς σκοπούς καταστρατηγεί την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, καθώς επιτρέπει την παγίδευση σπίνων σε παρόμοιες συνθήκες με αυτές που ίσχυαν πριν από την παρούσα απόφαση, αν και υπό διαφορετικό καθεστώς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στη Μάλτα δύο προειδοποιητικές επιστολές. Η Μάλτα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Προειδοποιητικές επιστολές — Άρθρο 260

 

Ποιότητα του αέρα: η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την ποιότητα του αέρα στις μεγάλες πόλεις

Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία να εφαρμόσει την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24 Οκτωβρίου 2019 (C‑636/18). Στην εν λόγω απόφαση, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Γαλλία δεν συμμορφωνόταν με τις οριακές τιμές που ισχύουν για τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου (NO2) σε δώδεκα ζώνες ποιότητας του αέρα και οικισμούς, και δεν διασφάλιζε ότι η περίοδος υπέρβασης είναι όσο το δυνατόν συντομότερη, όπως απαιτείται από την οδηγία 2008/50/ΕΚ. Οι εν λόγω ζώνες και οικισμοί είναι οι εξής: Μασσαλία, Τουλόν, Παρίσι, ClermontFerrand, Μονπελιέ, Τουλούζη, Reims, Γκρενόμπλ, Στρασβούργο, Λυόν, Νίκαια και πρώην Vallée de lArve RhôneAlpes (τώρα δύο χωριστές ζώνες: Vallée de lArve και Vallée du Rhône). Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι γαλλικές αρχές καταβάλλουν ορισμένες προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Ωστόσο, εκτός από τη ζώνη ClermontFerrand, οι προσπάθειες αυτές δεν ήταν ακόμη επαρκείς ώστε η διάρκεια των υπερβάσεων να είναι η συντομότερη δυνατή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί σήμερα τη Γαλλία με προειδοποιητική επιστολή να λάβει και να εφαρμόσει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η περίοδος υπέρβασης είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Η Γαλλία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ, προτείνοντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει ως στόχο για την ΕΕ την επίτευξη μηδενικής ρύπανσης, κάτι που ωφελεί τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την κλιματική ουδετερότητα.

 

Φύση: η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την προστασία της φύσης

Η Επιτροπή ζητεί από την Ελλάδα να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Η οδηγία περιλαμβάνει διάφορες υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη, όπως η λήψη μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης των οικοτόπων και της διατάραξης των ειδών, την εξακρίβωση του κατά πόσον ένα έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε τόπο του δικτύου Natura 2000 πριν από τη χορήγηση άδειας και η θέσπιση συστήματος αυστηρής προστασίας για ορισμένα είδη, συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. Επίσης, τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα υποδεικνύουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Στην απόφασή του της 10ης Νοεμβρίου 2016 το Δικαστήριο αποφάνθηκε κατά της Ελλάδας επειδή δεν έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή της παρενόχλησης των προστατευόμενων ειδών και της υποβάθμισης των προστατευόμενων οικοτόπων στην περιοχή της Κυπαρισσίας. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα ανέχθηκε την υλοποίηση διαφόρων έργων ή δραστηριοτήτων κατά παράβαση της οδηγίας για τους οικοτόπους στην περιοχή. Η Ελλάδα είχε επίσης εγκρίνει την κατασκευή κατοικιών στον Αγιαννάκη και στο Βουνάκι χωρίς προηγουμένως να έχει εξακριβώσει ότι δεν θα είχαν σημαντικές επιπτώσεις στον τόπο Natura 2000, ενώ δεν είχε θεσπίσει ολοκληρωμένο, νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην περιοχή της Κυπαρισσίας. Τέσσερα έτη μετά την έκδοση της απόφασης, η Ελλάδα εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου για τη διασφάλιση ορθής περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής της Κυπαρισσίας, ιδίως του σπάνιου οικότοπου αμμοθινών που φιλοξενεί, και της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα τελική προειδοποίηση στην Ελλάδα. Αν η χώρα δεν λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με όλες τις πτυχές της απόφασης του Δικαστηρίου, η Επιτροπή μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο και να ζητήσει την επιβολή προστίμων.

 

Συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές

 

Ύδατα: η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να προστατεύσει καλύτερα τα ύδατά της από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

Στόχος της οδηγίας για τη νιτρορύπανση (οδηγία91/676/ΕΟΚ) είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης και της πρόληψης της ρύπανσης των υδάτων από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη παρακολουθούν τα ύδατά τους και εντοπίζουν τα ύδατα που έχουν πληγεί ή ενδέχεται να πληγούν από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης. Πρέπει επίσης να ορίσουν ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση ζώνες — τις εκτάσεις γης που εκρέουν στα εν λόγω ύδατα και συμβάλλουν στη ρύπανση — και να καταρτίσουν κατάλληλα προγράμματα δράσης στις περιοχές αυτές με υποχρεωτικά μέτρα για τους γεωργούς. Φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι μια ΕΕ με μηδενική ρύπανση, κάτι που ωφελεί τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την κλιματική ουδετερότητα. Η Επιτροπή απέστειλε πρώτη προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία τον Νοέμβριο του 2018, ζητώντας από τις αρχές να διασφαλίσουν τη σταθερότητα του δικτύου παρακολούθησης των νιτρικών ιόντων, να επανεξετάσουν και να προσδιορίσουν περαιτέρω ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση ζώνες σε διάφορες περιφέρειες και να λάβουν πρόσθετα μέτρα ή ενισχυμένες δράσεις για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας σε αρκετές περιφέρειες. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε εντατικός διάλογος με τις ιταλικές αρχές. Αυτό οδήγησε σε κάποια πρόοδο, αλλά απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των εναπομεινάντων προβλημάτων. Επίσης, έχουν προκύψει εν τω μεταξύ ορισμένα πρόσθετα ζητήματα, όπως η συντόμευση μιας συνεχούς κλειστής περιόδου (κατά τη διάρκεια της οποίας απαγορεύεται η διασπορά λιπασμάτων) και η έλλειψη αναθεώρησης ορισμένων περιφερειακών προγραμμάτων δράσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, δίνοντάς της προθεσμία δύο μηνών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Ποιότητα του αέρα: η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να βελτιώσει τη μεθοδολογία για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Αυστρία για ελλείψεις όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις μεθόδους αναφοράς, την επικύρωση των δεδομένων και τη θέση των σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2015/1480). Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, φιλοδοξία της οποίας είναι μια ΕΕ με μηδενική ρύπανση, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του αέρα που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Οι ορθές μέθοδοι αναφοράς, η ορθή επικύρωση των δεδομένων και η ορθή τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας έχουν ουσιώδη σημασία για την κατάρτιση αξιόπιστων δεδομένων. Χωρίς αξιόπιστα δεδομένα, είναι αδύνατον να αξιολογηθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Συγκεκριμένα, η αυστριακή νομοθεσία δεν προβλέπει ορθή επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης των μετρήσεων. Επιπλέον, τμήματα της νομοθεσίας που έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο της Αυστρίας δεν καλύπτουν το όζον. Η Αυστρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να ενισχύσει τους εθνικούς κανόνες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επενδύσεων

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων) (οδηγία 2011/92/ΕΕ). Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει ορθά ορισμένα μέρη της οδηγίας, γεγονός που σημαίνει ότι στην Ελλάδα είναι δυνατόν να εγκρίνονται ορισμένα έργα για τα οποία πρέπει να διενεργείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μολονότι δεν συμμορφώνονται πλήρως με την οδηγία. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομική διάταξη που να υποχρεώνει τις ελληνικές αρχές να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την απόφαση που έχει ληφθεί από άλλο κράτος μέλος, στην περίπτωση που η απόφαση αυτή αφορά την Ελληνική Δημοκρατία. Επιπλέον, ορισμένα έργα δεν έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, π.χ. οι εγκαταστάσεις για την επανεπεξεργασία ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων ή για την τελική διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων, ή οι εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες που επιτρέπουν τη διέλευση σκαφών άνω των 1 350 τόνων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία θα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Φύση: η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να ενισχύσει την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τη φύση

Η Επιτροπή αποστέλλει τελική προειδοποίηση στη Βουλγαρία για συστημικές αδυναμίες κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση. Η οδηγία της ΕΕ για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ) και η οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) θεσπίζουν το πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα υποδεικνύουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Στους τόπους του δικτύου Natura 2000 μπορούν να πραγματοποιούνται οικονομικές δραστηριότητες, με τον όρο ότι δεν βλάπτουν την ακεραιότητα των τόπων. Στη Βουλγαρία παραβλέπονται συστηματικά, κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων των νέων σχεδίων και έργων, οι σωρευτικές επιπτώσεις των υφιστάμενων και εγκεκριμένων σχεδίων και έργων σε περιοχές Natura 2000. Κατά συνέπεια, έχουν εγκριθεί πολλά έργα που συνιστούν μείζονα απειλή για τους στόχους της διατήρησης. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει και απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία τον Ιούλιο του 2018. Ωστόσο, από νέες καταγγελίες και από τον έλεγχο των αδειών που χορηγήθηκαν σε τόπους Natura 2000 κατά την περίοδο 2019-2020 προέκυψε ότι το διαρθρωτικό πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και ότι εξακολουθούν να εγκρίνονται σχέδια και έργα βάσει ανεπαρκών εκτιμήσεων ή ακόμη και ελλείψει κατάλληλων εκτιμήσεων. Η Βουλγαρία έχει τώρα προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Φύση: η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να εξασφαλίσει την επαρκή προστασία των τρυγονιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από την Ισπανία να ενισχύσει την προστασία του τρυγονιού (Streptopelia turtur), όπως απαιτείται από την οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ). Τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα υποδεικνύουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Η Ισπανία φιλοξενεί πάνω από το ήμισυ του αναπαραγωγικού πληθυσμού των τρυγονιών στην ΕΕ. Κατά συνέπεια, το έδαφος της Ισπανίας είναι ζωτικής σημασία για τη διατήρηση του είδους αυτού. Μεταξύ του 1996 και του 2016 ο πληθυσμός των τρυγονιών στην Ισπανία μειώθηκε κατά 40 %. Τα τρυγόνια βρίσκονται πλέον υπό απειλή, ιδίως λόγω των πιέσεων που ασκούνται από τη γεωργία και τη θήρα, οι οποίες συμβάλλουν στην απώλεια βιοποικιλότητας. Το εν λόγω είδος χαρακτηρίζεται «ευάλωτο» τόσο στον παγκόσμιο κόκκινο κατάλογο για τα πτηνά όσο και στον ευρωπαϊκό κόκκινο κατάλογο για τα πτηνά. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα τρυγόνια έχουν επαρκείς οικοτόπους, ότι οι οικότοποι αυτοί προστατεύονται με επαρκείς νομικές διασφαλίσεις και η διαχείρισή τους γίνεται με γνώμονα τις οικολογικές ανάγκες των ειδών, καθώς και ότι η θήρα πραγματοποιείται μόνον όταν είναι βιώσιμη. Καθώς η Ισπανία δεν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία των οικοτόπων και τη βιώσιμη θήρα του εν λόγω είδους, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή το 2019. Οι ισπανικές αρχές δεν απάντησαν ικανοποιητικά και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα στην Ισπανία αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Ισπανία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Φύση: η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να εξασφαλίσει την επαρκή προστασία των τρυγονιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από την Γαλλία να ενισχύσει την προστασία του τρυγονιού (Streptopelia turtur), όπως απαιτείται από την οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ). Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα τρυγόνια έχουν επαρκείς οικοτόπους, ότι οι οικότοποι αυτοί προστατεύονται με επαρκείς νομικές διασφαλίσεις και η διαχείρισή τους γίνεται με γνώμονα τις οικολογικές ανάγκες των ειδών, καθώς και ότι η θήρα πραγματοποιείται μόνον όταν είναι βιώσιμη. Τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα υποδεικνύουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Καθώς η Γαλλία φιλοξενεί το 10 % του αναπαραγωγικού πληθυσμού των τρυγονιών στην ΕΕ, το έδαφος της Γαλλία είναι πολύ σημαντικό για τη διατήρηση αυτού του είδους. Μεταξύ του 1996 και του 2016 ο πληθυσμός των τρυγονιών στη Γαλλία μειώθηκε κατά 44 %, γεγονός που καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η γεωργία και η θήρα μπορούν να συμβάλλουν στην απώλεια βιοποικιλότητας. Το εν λόγω είδος χαρακτηρίζεται «ευάλωτο» τόσο στον παγκόσμιο κόκκινο κατάλογο για τα πτηνά όσο και στον ευρωπαϊκό κόκκινο κατάλογο για τα πτηνά. Καθώς η Γαλλία δεν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία των οικοτόπων και τη βιώσιμη θήρα του εν λόγω είδους, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή το 2019. Οι γαλλικές αρχές δεν απάντησαν ικανοποιητικά και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στη Γαλλία αιτιολογημένη γνώμη. Η Γαλλία έχει τώρα προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Θόρυβος: η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να εντείνει τα μέτρα σχετικά με τον περιβαλλοντικό θόρυβο

Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο να εγκρίνει και, στη συνέχεια να επανεξετάζει, μια σειρά σχεδίων δράσης και στρατηγικών χαρτών θορύβου, όπως απαιτείται από την οδηγία 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Ο θόρυβος που προκαλείται από την οδική, τη σιδηροδρομική και την εναέρια κυκλοφορία αποτελεί την υπ’ αριθμό δύο κύρια περιβαλλοντική αιτία πρόωρων θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση. Εκτιμάται ότι ο θόρυβος προκαλεί 48 000 νέα περιστατικά στεφανιαίας νόσου κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι η επίτευξη μηδενικής ρύπανσης για την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του θορύβου, κάτι που ωφελεί τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και συμβάλλει στην κλιματική ουδετερότητα. Η οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο ορίζει μια κοινή προσέγγιση με σκοπό την αποφυγή, την πρόληψη ή τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων που οφείλονται στην έκθεση στον περιβαλλοντικό θόρυβο. Τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης και να τα επανεξετάζουν σε περιοδική βάση. Σύμφωνα με την οδηγία, θα πρέπει να επιβληθεί η στρατηγική χαρτογράφηση του θορύβου σε ορισμένες περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, δεδομένου ότι, μέσω αυτής, συγκεντρώνονται τα αναγκαία στοιχεία τα οποία επιτρέπουν την απεικόνιση των επιπέδων αντιληπτού θορύβου στην εν εξεταζόμενη περιοχή. Τα σχέδια δράσης θα πρέπει να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων στις εν λόγω περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και να καταρτίζονται από τις αρμόδιες αρχές σε διαβούλευση με το κοινό. Έως σήμερα, οι κυπριακές αρχές δεν έχουν εγκρίνει τους απαιτούμενους χάρτες θορύβου και τα σχέδια δράσης για διάφορους μεγάλους οδικούς άξονες. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο. Αν η Κύπρος δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Προστασία της φύσης: η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΠΟΛΩΝΙΑ στο Δικαστήριο επειδή δεν εξασφαλίζει την προστασία δασικών οικοτόπων και ειδών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν εξασφαλίζει τη θέσπιση κατάλληλων διασφαλίσεων για την προστασία δασικών οικοτόπων και φυτικών και ζωικών ειδών, όπως απαιτείται σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και την οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ). Οι εν λόγω οδηγίες θεσπίζουν το δίκτυο Natura 2000, το πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, με σκοπό τη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, τα σχέδια διαχείρισης των δασών —τα οποία ρυθμίζουν δραστηριότητες όπως η υλοτομία— πρέπει να υπόκεινται, προτού εγκριθούν, σε εκτίμηση των επιπτώσεών τους στο δίκτυο Natura 2000. Τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα υποδεικνύουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Στην Πολωνία αυτές οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται, αλλά το πολωνικό δίκαιο δεν παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη όσον αφορά τα σχέδια διαχείρισης δασών. Δεδομένου ότι τα σχέδια αυτά μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους τόπους Natura 2000, το κοινό στερείται, με τον τρόπο αυτό, πραγματικής δικαστικής προστασίας. Επιπλέον, η Πολωνία εξαιρούσε τη διαχείριση των δασμών από την τήρηση των υποχρεώσεων αυστηρής προστασίας των ειδών που προβλέπονται στην οδηγία για τα πτηνά και την οδηγία για τους οικοτόπους τους 2016, κάτι που θέτει σε κίνδυνο το απαιτούμενο καθεστώς προστασίας. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2018, την οποία ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούλιο του 2019. Σε απάντηση, η Πολωνία συμφώνησε να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης της νομοθεσίας όσον αφορά τις εξαιρέσεις για τη διαχείριση των δασών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί πρόοδος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

Ποιότητα του αέρα: η Επιτροπή παραπέμπει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με την κακή ποιότητα του αέρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κακή ποιότητα του αέρα λόγω των υψηλών επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10). Όταν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε η διάρκεια της περιόδου υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Η Ελλάδα δεν τήρησε τις ημερήσιες οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις ΑΣ10 , οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές από το 2005. Η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις της να κρατήσει την περίοδο υπέρβασης όσο το δυνατόν συντομότερη και δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για τη μείωση των συγκεντρώσεων ΑΣ10 στον οικισμό Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία που υπέβαλε η Ελλάδα επιβεβαιώνουν τις συστηματικές υπερβάσεις στον οικισμό Θεσσαλονίκης για δεκατέσσερα έτη από το 2005 (για όλα τα έτη με εξαίρεση το 2013). Το 2019, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμα δεδομένα, οι ημέρες κατά τις οποίες σημειώθηκαν υπερβάσεις των οριακών τιμών ήταν 67. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες των ελληνικών αρχών μέχρι σήμερα δεν ήταν ικανοποιητικές ούτε επαρκείς. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που έχει στόχο να κατευθύνει την ΕΕ προς τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του αέρα που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

Ποιότητα του αέρα: η Επιτροπή παραπέμπει τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με προηγούμενη απόφαση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Βουλγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν συμμορφώθηκε πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου, της 5ης Απριλίου 2017, η οποία έκρινε ότι η Βουλγαρία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ). Ειδικότερα, η Βουλγαρία υπερβαίνει κατά τρόπο συστηματικό και συνεχή τις οριακές τιμές για τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10) και δεν έχει εγκρίνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η περίοδος υπέρβασης είναι όσον το δυνατό συντομότερη. Δεδομένου ότι πρόκειται για παραπομπή στο Δικαστήριο λόγω μη συμμόρφωσης με δικαστική απόφαση, ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις για το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης απόφασης και της επίτευξης συμμόρφωσης. Για να συμμορφωθεί με την απόφαση, η Βουλγαρία οφείλει να εγκρίνει και να εφαρμόσει μια σειρά νομοθετικών και διοικητικών μέτρων. Τα δεδομένα που έχει παράσχει η Βουλγαρία, τα οποία καλύπτουν τα έτη 2015-2019, επιβεβαιώνουν ότι συνεχίζεται η συστημική και συνεχή παράβαση που διαπίστωσε το Δικαστήριο. Περισσότερο από τρία έτη μετά την έκδοση της απόφασης, η Βουλγαρία δεν έχει ακόμα καταφέρει να διασφαλίσει ότι όλες οι ζώνες ποιότητας του αέρα και οι οικισμοί της συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές της οδηγίας. Η Βουλγαρία εμφανίζει ορισμένες από τις σοβαρότερες υπερβάσεις στην ΕΕ τόσο των ετήσιων όσο και των ημερήσιων οριακών τιμών για τα ΑΣ10, με τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για την υγεία του πληθυσμού της. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που έχει στόχο να κατευθύνει την ΕΕ προς τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του αέρα που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

2. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953· Federica Miccoli — Τηλ.: +32 229 58300)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να διορθώσει ορισμένες αδυναμίες του ουγγρικού νόμου περί ασύλου

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία λόγω της μη συμμόρφωση διάταξης του ουγγρικού νόμου περί ασύλου με τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες (οδηγία 2014/24/ΕΕ). Ο ουγγρικός νόμος [άρθρο 80/Ε (γ)], μαζί με το εκτελεστικό κυβερνητικό διάταγμα, προβλέπει ευρεία εξαίρεση από τους κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες. Η Επιτροπή θεωρεί ότι μια τέτοια εξαίρεση δεν πληροί τις προϋποθέσεις ούτε της «προστασίας ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας» ούτε «κατεπείγουσας ανάγκης», που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την εξαίρεση από την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα κατά της Ουγγαρίας για να διασφαλίσει την αποκατάσταση της εν λόγω μη συμμόρφωσης. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Υπηρεσίες: η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση όσον αφορά τις παραχωρήσεις παραθαλάσσιων εκτάσεων  

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία σχετικά με τους κανόνες που αφορούν τη χορήγηση αδειών χρήσης δημόσιων παραθαλάσσιων περιοχών για υπηρεσίες παραθαλάσσιου τουρισμού και αναψυχής («συμβάσεις παραχώρησης παραθαλάσσιων εκτάσεων»). Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι οι άδειες που είναι περιορισμένες σε αριθμό λόγω της σπανιότητας διαθέσιμων φυσικών πόρων (π.χ. παραλίες) χορηγούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέσω ανοικτής, δημόσιας διαδικασίας επιλογής βάσει αμερόληπτων, διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων. Στόχος είναι να δίνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών —υφιστάμενους και μελλοντικούς— η δυνατότητα να ανταγωνίζονται για την πρόσβαση σ’ αυτούς τους περιορισμένους λόγω σπανιότητας πόρους, να προωθείται η καινοτομία και ο θεμιτός ανταγωνισμός και να επωφελούνται οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις, ενώ, παράλληλα, να διασφαλίζεται η προστασία των πολιτών από τον κίνδυνο της μονοπώλησης των εν λόγω πόρων. Με την απόφαση που εξέδωσε στις 14 Ιουλίου 2016, ύστερα από αίτηση για την έκδοση προδικαστικής απόφασης από το περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο της Λομβαρδίας (συνδικαζόμενες υποθέσεις C-458/14 και C-67/15), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι η σχετική νομοθεσία και η πρακτική της Ιταλίας εκείνη την εποχή να παρατείνει αυτομάτως τις ισχύουσες άδειες παραχώρησης παραθαλάσσιων εκτάσεων δεν ήταν συμβατές με την ενωσιακή νομοθεσία. Η Ιταλία δεν εφάρμοσε την απόφαση του Δικαστηρίου. Επιπλέον, η Ιταλία παρέτεινε έκτοτε τις ισχύουσες άδειες έως το τέλος του 2033 και απαγόρευσε στις τοπικές αρχές να προκηρύσσουν ή να συνεχίσουν ανοικτές δημόσιες διαδικασίες επιλογής για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης που αλλιώς θα έληγαν, κατά παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ιταλική νομοθεσία, εκτός του ότι δεν συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ, έρχεται σε αντίθεση, ως προς την ουσία, με την προαναφερθείσα απόφαση του Δικαστηρίου και δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου για τις υπηρεσίες παραθαλάσσιου τουρισμού και αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε έναν τομέα που είναι καθοριστικής σημασίας για την ιταλική οικονομία και έχει ήδη πληγεί σοβαρά από την πανδημία του κορονοϊού, ενώ παράλληλα προκαλεί δυνητικά σημαντική απώλεια εισοδήματος για τις τοπικές ιταλικές αρχές. Η Ιταλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής, η οποία μπορεί, στη συνέχεια, να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων: η Επιτροπή καλεί τη ΛΕΤΟΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Λετονία λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2013/55/ΕΕ). Η Λετονία δεν έχει αντιμετωπίσει πλήρως ορισμένα ζητήματα μη συμμόρφωσης παρά την προειδοποιητική επιστολή και τη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή που απεστάλησαν τον Ιούλιο του 2018 και τον Μάρτιο του 2019, αντιστοίχως. Ειδικότερα, εξακολουθούν να υφίστανται ζητήματα μη συμμόρφωσης όσον αφορά τους κανόνες για τη μερική πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες, την εφαρμογή της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις διαφάνειας και υποβολής εκθέσεων δυνάμει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Η Λετονία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της Λετονίας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

3. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: 32 229 53156· Laura Bérard — Τηλ.: 32 229 55721· Ciara Bottomley — Τηλ.: +32 229 69971)

 

Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή

 

Νόμιμη μετανάστευση: η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τους σπουδαστές και τους ερευνητές

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Σουηδία όσον αφορά την εσφαλμένη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) [οδηγία (ΕΕ) 2016/801]. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Σουηδία δεν εφαρμόζει πλήρως την ίση μεταχείριση μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και των υπηκόων της όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Η εν λόγω συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της αρχικής διαδικασίας επί παραβάσει που κινήθηκε στις 25 Ιουλίου 2019 και αφορά θέματα όπως η μη τήρηση των προθεσμιών για την επεξεργασία των αιτήσεων χορήγησης αδειών, καθώς και περιορισμούς στην ίση μεταχείριση ορισμένων κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών που καλύπτονται από διάφορες άλλες οδηγίες στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης. Η Σουηδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Ένωση ασφάλειας: η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα δεδομένα από τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβενία, επειδή δεν κοινοποίησε τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας με την οποία μεταφέρονται πλήρως στο εθνικό δίκαιο οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση και τη δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων (οδηγία (ΕΕ) 2016/681). Η Επιτροπή είχε προηγουμένως αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβενία στις 19 Ιουλίου 2018. Τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν μεταφέρει την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 25 Μαΐου 2018. Η εν λόγω οδηγία ορίζει τους κανόνες σχετικά με τη διαβίβαση από τις αεροπορικές εταιρείες στα κράτη μέλη της ΕΕ των δεδομένων από τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (δηλ. των πληροφοριών που παρέχονται από τους επιβάτες στις αεροπορικές εταιρείες κατά την κράτηση και τον έλεγχο των αεροπορικών εισιτηρίων), καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τα κράτη μέλη της ΕΕ αποκλειστικά για σκοπούς επιβολής του νόμου, με πλήρη σεβασμό των εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων από τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας, συμβάλλοντας στον εντοπισμό ύποπτων ταξιδιωτικών συνηθειών και στην ταυτοποίηση δυνητικών εγκληματιών και τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ήταν προηγουμένως άγνωστοι στις αρχές επιβολής του νόμου. Όπως επισημαίνεται στη στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας 2020-2025, τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τα εθνικά τους συστήματα καταστάσεων ονομάτων επιβατών παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη και χρηματοδότηση και διευκολύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ωστόσο, για να υλοποιηθούν πλήρως τα οφέλη του πλαισίου για τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών, είναι ζωτικής σημασίας όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να θεσπίσουν και να θέσουν σε λειτουργία τα συστήματά τους. Η Σλοβενία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη.

 

4. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Χρηματοοικονομική πληροφόρηση από τις εταιρείες: η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ να μεταφέρει ορθά τη λογιστική οδηγία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2013/34/ΕΕ (λογιστική οδηγία). Η λογιστική οδηγία διασφαλίζει τη σαφήνεια και τη συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων με τον καθορισμό γενικών κανόνων για την κατάρτιση και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Η οδηγία απαιτεί επίσης να ελέγχονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και διευκρινίζει το πλαίσιο εντός του οποίου διατυπώνεται η επιβεβαίωση από τρίτους. Επιπλέον, η εν λόγω νομοθετική πράξη της ΕΕ αποσκοπεί να περιορίσει τη διοικητική επιβάρυνση και προβλέπει απλούς και αυστηρούς λογιστικούς κανόνες, ιδίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και ορισμένες εξαιρέσεις. Η Εσθονία ολοκλήρωσε εγκαίρως τη μεταφορά της οδηγίας για να διασφαλίσει την πρώτη εφαρμογή των κανόνων της στις εταιρείες για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2016 ή αργότερα. Ωστόσο, η Επιτροπή εντόπισε ορισμένες περιπτώσεις εσφαλμένης μεταφοράς της οδηγίας στο εσθονικό δίκαιο όσον αφορά τις ακόλουθες απαιτήσεις της οδηγίας: την απαίτηση να διατυπώνουν γνώμη οι νόμιμοι ελεγκτές της εταιρείας σχετικά με τα εξής: i) αν η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις οικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους· και αν ii) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, και την απαίτηση να διατυπώνουν οι ελεγκτές γνώμη σχετικά με ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στο πλαίσιο της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης. Η Επιτροπή καλεί την Εσθονία να μεταφέρει ορθά τις εν λόγω απαιτήσεις της λογιστικής οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο. Εάν η Εσθονία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

5. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan de Keersmaecker — Τηλ.: +32 229 84680, Stephan Meder — Τηλ.: +32 229 13917)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Οδικές μεταφορές: η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ και την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να αποδεχθούν παρόχους ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων στις αγορές τους

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Ιταλία και την Ουγγαρία, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της οδηγίας 2004/52/ΕΚ και της απόφασης 2009/750/ΕΚ όσον αφορά την αποδοχή παρόχων ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) στις ιταλικές και τις ουγγρικές, αντιστοίχως, περιοχές διοδίων. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες αφορούν την είσοδο στην αγορά παρόχων τηλεδιοδίων και διαδραματίζουν καίριο ρόλο για τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς για τις υπηρεσίες ΕΥΤ στην Ευρώπη, καθώς και για την επίτευξη διαλειτουργικότητας για τους χρήστες. Οι εν λόγω κανόνες απαιτούν να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστέρηση οι συμβατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των φορέων χρέωσης διοδίων και των παρόχων της υπηρεσίας, ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των παρόχων ΕΥΤ στην αγορά διοδίων. Αμφότερα τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει στο εν λόγω κράτος μέλος αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος: η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ, την ΑΥΣΤΡΙΑ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να μεταφέρουν πλήρως τη νομοθεσία της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Ελλάδα, την Αυστρία και το Λουξεμβούργο, επειδή δεν συμμορφώνονται με ενωσιακούς κανόνες που αποσκοπούν στη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (οδηγία 2012/34/ΕΕ). Η νομοθεσία ρυθμίζει διάφορους τομείς, όπως το δικαίωμα των φορέων εκμετάλλευσης να επιβιβάζουν και να αποβιβάζουν επιβάτες, τις αρχές για τη θέσπιση, τον καθορισμό και την είσπραξη των τελών και του κόστους υποδομής, τις εξαιρέσεις από τις αρχές αυτές, την υπογραφή συμβατικής συμφωνίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής και του διαχειριστή υποδομής, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών φορέων. Όλες οι διατάξεις έπρεπε να έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 16 Ιουνίου 2015, κάτι το οποίο δεν συνέβη στην Ελλάδα, την Αυστρία ή το Λουξεμβούργο. Απεστάλησαν συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές στην Αυστρία και το Λουξεμβούργο για τη μη κοινοποίηση μέτρων που προβλέπονται βάσει της ίδιας οδηγίας. Τα τρία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Αεροπορική ασφάλεια: η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να εγκρίνει το επικαιροποιημένο εθνικό της πρόγραμμα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (NASP)

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβενία επειδή δεν ενέκρινε το επικαιροποιημένο εθνικό πρόγραμμα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (NASP). Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της αεροπορικής ασφάλειας, κάθε κράτος μέλος πρέπει να καταρτίζει, να εφαρμόζει και διατηρεί εθνικό πρόγραμμα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. Τον Μάρτιο του 2018 διαπιστώθηκε ότι η αρμόδια σλοβενική αρχή δεν είχε επικαιροποιήσει το NASP της από το 2016. Τον Σεπτέμβριο του 2020 οι σλοβενικές αρχές ανέφεραν ότι η οικεία αρχή πολιτικής αεροπορίας έχει πλέον συντάξει επικαιροποιημένη έκδοση του NASP. Ωστόσο, το NASP δεν έχει ακόμη εγκριθεί επίσημα. Η Σλοβενία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Οδικές μεταφορές: η Επιτροπή καλεί τη ΛΕΤΟΝΙΑ να εφαρμόσει τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένους χώρους στάθμευσης

Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη Λετονία, επειδή δεν κοινοποίησε πληροφορίες σχετικά με τους ασφαλείς και προστατευμένους χώρους στάθμευσης. Ειδικότερα, η Λετονία δεν διέθεσε ψηφιακά, μέσω των εθνικών σημείων πρόσβασης, πληροφορίες σχετικά με τους χώρους στάθμευσης (π.χ. τοποθεσία των χώρων στάθμευσης και διαθέσιμες εγκαταστάσεις και ανέσεις), καθώς και με τους χώρους στάθμευσης που παρέχουν δυναμικές πληροφορίες (π.χ. διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης ή ζωνών προτεραιότητας). Πρόκειται για απαίτηση η οποία προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.º 885/2013, ο οποίος εκδόθηκε βάσει της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ΕΣΜ). Οι οδηγοί φορτηγών στην Ευρώπη βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με ανεπαρκείς εγκαταστάσεις στάθμευσης και σχετικές πληροφορίες, με συνέπεια να σταθμεύουν συχνά σε μη προστατευόμενες ή μη ασφαλείς τοποθεσίες. Η Λετονία έχει τώρα προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Οδικές μεταφορές: η Επιτροπή καλεί τη ΛΕΤΟΝΙΑ να εφαρμόσει ορθά τους τους κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες κυκλοφορίας που είναι σχετικές με την οδική ασφάλεια

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Λετονία, επειδή δεν εφαρμόζει τους κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες κυκλοφορίας που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια. Πρόκειται για απαίτηση η οποία προβλέπεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ.º 886/2013, ο οποίος εκδόθηκε βάσει της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ΕΣΜ). Η πρόσβαση σε δεδομένα κυκλοφορίας που είναι σχετικά με την οδική ασφάλεια έχει καθοριστική σημασία για τη βελτίωση της ασφάλειας στους ευρωπαϊκούς δρόμους και για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στους χρήστες του οδικού δικτύου. Η εν λόγω νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καθιστούν τα εν λόγω δεδομένα διαθέσιμα για ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση μέσω εθνικών σημείων πρόσβασης. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ότι η συμβατότητα και η συνέχεια των υπηρεσιών πληροφόρησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Λετονία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να εφαρμόσει ορθά τους εν λόγω κανόνες· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Ευφυείς μεταφορές: η Επιτροπή καλεί τη ΛΕΤΟΝΙΑ να εφαρμόσει ορθά τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις υπηρεσίες πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Λετονία, επειδή δεν εφαρμόζει τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο σε επίπεδο ΕΕ. Πρόκειται για απαίτηση η οποία προβλέπεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ.º 2015/962, ο οποίος εκδόθηκε βάσει της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ΕΣΜ). Σκοπός του εν λόγω κανονισμού είναι να βελτιώσει την προσβασιμότητα, την ανταλλαγή, την περαιτέρω χρήση και την επικαιροποίηση των δεδομένων που απαιτούνται για την παροχή υψηλής ποιότητας και συνεχών υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω εθνικών σημείων πρόσβασης. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο συμβάλλουν στη μείωση της συμφόρησης, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου που οφείλονται στις μεταφορές. Τα στοιχεία αυτά είναι επίσης απαραίτητα για την κατάρτιση επικαιροποιημένων και ακριβών ψηφιακών χαρτών, οι οποίοι είναι εξαιρετικά σημαντικοί για τις εφαρμογές έξυπνης κινητικότητας. Η Λετονία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Ευφυείς μεταφορές: η Επιτροπή καλεί τέσσερα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ορθά τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την παροχή σε επίπεδο ΕΕ υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Λετονία και τη Σλοβενία, επειδή δεν εφαρμόζουν τους ενωσιακούς κανόνες για την παροχή σε επίπεδο ΕΕ υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις. Πρόκειται για απαίτηση η οποία προβλέπεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) º2017/1926, ο οποίος εκδόθηκε βάσει της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ΕΣΜ). Συχνά δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις από πόρτα σε πόρτα για όσους ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό τα κράτη μέλη υποχρεούνται να δημιουργήσουν εθνικά σημεία πρόσβασης για να καταστήσουν προσβάσιμα τα δεδομένα που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις. Τέλος, αυτό θα επιτρέψει να δίνεται στους ταξιδιώτες μια γενική εικόνα όλων των ταξιδιωτικών επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους, προβάλλοντας, παράλληλα, τις πλέον βιώσιμες επιλογές. Οι πληροφορίες αυτές θα εξασφαλίζουν ότι οι επιβάτες είναι καλύτερα προετοιμασμένοι σε περίπτωση διαταραχών στις μετακινήσεις και ότι υποστηρίζονται οι επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Οι οικείες χώρες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην αιτιολογημένη γνώμη· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Οδικές μεταφορές: η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες της ΕΕ σχετικά με την αντικατάσταση απολεσθεισών αδειών οδήγησης

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για τις άδειες οδήγησης. Η εν λόγω οδηγία καθορίζει τους όρους αντικατάστασης των ευρωπαϊκών αδειών οδήγησης σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, κυρίως όταν το κράτος μέλος διαμονής δεν είναι το κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια οδήγησης. Σύμφωνα με την οδηγία, όταν ο κάτοχος ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης πρέπει να την αντικαταστήσει λόγω απώλειας ή κλοπής, εναπόκειται στην αρχή του κράτους διαμονής να παράσχει τη νέα άδεια βάσει των πληροφοριών που έχει στην κατοχή της ή, κατά περίπτωση, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που εξέδωσε την αρχική άδεια. Σε κάθε περίπτωση, ο κάτοχος της άδειας οδήγησης δεν θα πρέπει να χρειάζεται να ζητήσει τις πληροφορίες αυτές από το κράτος μέλος το οποίο εξέδωσε την αρχική άδεια. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του Βελγίου´, σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας, μπορεί να ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους οι οποίοι είναι κάτοικοι Βελγίου να παράσχουν πιστοποιητικό της αρχής που χορήγησε την αρχική άδεια οδήγησης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό αντιβαίνει στην οδηγία. Το Βέλγιο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει, διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες: η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΙΤΑΛΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στις μεγάλες οδικές σήραγγες

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ιταλία και την Ισπανία, επειδή δεν συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/54/ΕΚ. Η εν λόγω οδηγία καθορίζει τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας σχετικά με την υποδομή και τη λειτουργία των σηράγγων. Εφαρμόζεται σε όλες τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου μήκους άνω των 500 μέτρων. Τα οικεία κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει πλήρως τη δέσμη των απαιτούμενων μέτρων προκειμένου να διασφαλίζονται τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφαλείας σε ορισμένες σήραγγες που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής. Οι σημερινές αιτιολογημένες γνώμες δίνουν συνέχεια στην προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2019· οι απαντήσεις που δόθηκαν στην εν λόγω προειδοποιητική επιστολή δεν θεωρείται ότι διασφαλίζουν συμμόρφωση. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν με σκοπό να διορθώσουν αυτή την κατάσταση· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

6. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253· Katarzyna Kolanko — Τηλ.:+32 229 63444· Jordis Ferroli – Τηλ. +32 229 92729)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΤΣΕΧΙΑΣ, της ΕΣΘΟΝΙΑΣ, της ΙΤΑΛΙΑΣ, της ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, της ΑΥΣΤΡΙΑΣ και της ΠΟΛΩΝΙΑΣ για ελλιπή και εσφαλμένη μεταφορά κανόνων της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Τσεχία, την Εσθονία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Αυστρία και την Πολωνία, για ελλιπή και/ή εσφαλμένη μεταφορά της απόφασης-πλαισίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (2002/584/ΔΕΥ) Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προβλέπει απλουστευμένες διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες παράδοσης: εάν ένας δικαστής οποιουδήποτε κράτους εκδώσει ένταλμα σύλληψης και κράτησης υπόπτου για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος, το εν λόγω ένταλμα ισχύει σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ. Σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2004, το ένταλμα αντικατέστησε τις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης που ίσχυαν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν πλήρως και ορθά όλες τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου στο εθνικό δίκαιο. Η Τσεχία, η Εσθονία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Αυστρία και η Πολωνία δεν το έχουν πράξει, καθώς, για παράδειγμα, επιφυλάσσουν ευνοϊκή μεταχείριση στους υπηκόους τους σε σύγκριση με τους πολίτες της ΕΕ από άλλα κράτη μέλη ή παρέχουν πρόσθετους λόγους για την άρνηση ενταλμάτων που δεν προβλέπονται στην απόφαση-πλαίσιο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στα προαναφερόμενα κράτη μέλη. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ιρλανδία στις 30 Οκτωβρίου 2020 και συνεχίζει την αξιολόγησή της σχετικά με την πληρότητα και την ορθότητα της μεταφοράς της απόφασης-πλαισίου σε σχέση με άλλα κράτη μέλη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

 

Συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές

 

Κράτος δικαίου: η Επιτροπή δίνει συνέχει στη διαδικασία επί παραβάσει για την προστασία της δικαστικής ανεξαρτησίας των Πολωνών δικαστών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία σχετικά με τη συνεχιζόμενη λειτουργία του πειθαρχικού τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου. Με την επιστολή προστίθεται μια νέα αιτίαση στη διαδικασία επί παραβάσει που κινήθηκε στις 29 Απριλίου 2020 κατά της Πολωνίας σχετικά με νομοθετικές αλλαγές που θίγουν το δικαστικό σώμα. Η επιστολή δεν αντικαθιστά τις αιτιάσεις που ήδη περιλαμβάνονται στην αιτιολογημένη γνώμη που η Επιτροπή απέστειλε στις 30 Οκτωβρίου 2020. Στη συμπληρωματική της προειδοποιητική επιστολή, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η Πολωνία παραβιάζει την ενωσιακή νομοθεσία διότι επιτρέπει στο πειθαρχικό τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου —του οποίου η ανεξαρτησία και η αμεροληψία δεν διασφαλίζονται— να αποφασίζει σχετικά με περαιτέρω ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τους δικαστές. Στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνονται υποθέσεις για την άρση της ασυλίας δικαστών προκειμένου να κρίνονται ποινικά υπεύθυνοι ή, ενδεχομένως, να τίθενται υπό κράτηση, καθώς και υποθέσεις που αφορούν το εργατικό δίκαιο και την κοινωνική ασφάλιση για τους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου και υποθέσεις που αφορούν τη συνταξιοδότηση δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου. Αναθέτοντας στο πειθαρχικό τμήμα εξουσίες που επηρεάζουν άμεσα το καθεστώς των δικαστών και την άσκηση των δικαστικών τους δραστηριοτήτων, η νομοθεσία της Πολωνίας υπονομεύει την ικανότητα των αντίστοιχων δικαστηρίων να παρέχουν πραγματική προσφυγή, όπως απαιτείται από το άρθρο 19 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της ΣΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του Χάρτη. Η ανεξαρτησία των δικαστών ενδέχεται να επηρεαστεί από την προοπτική και μόνο να βρεθούν αντιμέτωποι με διαδικασίες ενώπιον ενός σώματος του οποίου η ανεξαρτησία δεν διασφαλίζεται. Η κυβέρνηση της Πολωνίας έχει προθεσμία ενός μήνα από σήμερα για να απαντήσει στη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Καταπολέμηση της απάτης: η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να κοινοποιήσουν τα μέτρα για τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Ιρλανδία και τη Ρουμανία, επειδή δεν κοινοποίησαν τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο ενωσιακών κανόνων σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης [«οδηγία ΠΟΣ» (ΕΕ) 2017/1371]. Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως τα τέλη Ιουλίου του 2019 για να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για την εφαρμογή της οδηγίας. Οι κανόνες αυτοί αυξάνουν το επίπεδο προστασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ με την εναρμόνιση των ορισμών, των κυρώσεων και των περιόδων παραγραφής των ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η οδηγία θέτει επίσης τα θεμέλια για την καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), η οποία θα διερευνά, θα διώκει και θα επιβάλλει τον νόμο σε περιπτώσεις αδικημάτων. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει, με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιρλανδία και τη Ρουμανία τον Σεπτέμβριο του 2019. Μετά τη αποστολή των σημερινών αιτιολογημένων γνωμών, τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Ποινική δικαιοσύνη: η Επιτροπή παραπέμπει την ΙΡΛΑΝΔΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα των υπόπτων και των κρατουμένων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφερε στο ιρλανδικό εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα των υπόπτων και των κρατουμένων. Η Ιρλανδία δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο δύο αποφάσεις-πλαίσια: την απόφαση-πλαίσιο για τη «μεταφορά κρατουμένων» (2008/909/ΔΕΥ) και την απόφαση-πλαίσιο για το «ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης» (2009/829/ΔΕΥ). Η Ιρλανδία κοινοποίησε στην Επιτροπή νομοσχέδια για τη μεταφορά των αποφάσεων-πλαισίων στο εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, ένα νομοσχέδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί μέτρο μεταφοράς. Η Ιρλανδία πρέπει ακόμη να θεσπίσει μέτρα για τη μεταφορά των αποφάσεων-πλαισίων στο εθνικό της δίκαιο και να τα κοινοποιήσει στην Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

7. Ενέργεια και κλίμα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602· Ana Crespo Parrondo – Τηλ.: +32 229 81325)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: η Επιτροπή καλεί ΔΕΚΑΤΡΙΑ κράτη μέλη και το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να υποβάλουν τις εθνικές τους μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης

H Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή δεν υπέβαλαν τις εθνικές τους μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης. Σύμφωνα με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31/ΕΕ), τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να υποβάλουν στην Επιτροπή τις εθνικές τους μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης έως τις 10 Μαρτίου 2020. Οι εν λόγω μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης αποτελούν βασικό στοιχείο της οδηγίας, καθώς καθορίζουν την πορεία, τα μέτρα πολιτικής και τη χρηματοδοτική κινητοποίηση που απαιτούνται για την απαλλαγή του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού τους από ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050. Αυτό είναι σημαντικό καθώς ο κατασκευαστικός τομέας της ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος καταναλωτής ενέργειας στην Ευρώπη και ευθύνεται για το 36 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την ενέργεια στην ΕΕ. Έως σήμερα, μόνο 14 κράτη μέλη έχουν υποβάλει τις στρατηγικές τους, όπως απαιτείται από την οδηγία. Όσον αφορά το Βέλγιο, η χώρα έχει υποβάλει μόνο τις περιφερειακές στρατηγικές για την περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσας και για την περιφέρεια της Φλάνδρας, αλλά όχι για την περιφέρεια της Βαλονίας. Επομένως, η χώρα αυτή δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή την εθνική στρατηγική της. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον στη διάθεσή τους δύο μήνες για να συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις τους· Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ασφάλεια εφοδιασμού με πετρέλαιο: η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΤΣΕΧΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Βουλγαρία, την Τσεχία και τη Ρουμανία ζητώντας τους να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα αποθέματα πετρελαίου. Η οδηγία για τα πετρελαϊκά αποθέματα (οδηγία 2009/119/EE του Συμβουλίου) απαιτεί από τα κράτη μέλη να διατηρούν ελάχιστα αποθέματα αργού πετρελαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου που να αντιστοιχούν σε 90 τουλάχιστον ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών ή 61 ημέρες μέσης ημερήσιας εσωτερικής κατανάλωσης, ανάλογα με το ποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Η οδηγία έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο από τα κράτη μέλη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Δεδομένης της σημασίας του πετρελαίου στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, της ισχυρής εξωτερικής εξάρτησης της ΕΕ από τον εφοδιασμό με αργό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας σε πολλές περιοχές παραγωγής, είναι ζωτικής σημασίας να είναι ανά πάσα στιγμή εγγυημένη η πρόσβαση των καταναλωτών σε προϊόντα πετρελαίου. Η Επιτροπή παρατήρησε ότι αυτά τα τρία κράτη μέλη δεν συμμορφώνονται κατ’ επανάληψη, ορισμένα από τον Ιανουάριο του 2013, με την υποχρέωσή τους να διατηρούν ένα ελάχιστο απόθεμα αργού πετρελαίου έκτακτης ανάγκης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το χαμηλό επίπεδο των αποθεμάτων που παρατηρήθηκε δεν οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις, αλλά μάλλον συνιστά διαρθρωτική μη συμμόρφωση με την οδηγία.  Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ραδιενεργά απόβλητα: η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να εγκρίνει εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων που να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ και καλεί το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να μεταφέρει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες στο Γιβραλτάρ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία, επειδή δεν έχει θεσπίσει εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων το οποίο να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα (οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου), και αιτιολογημένη γνώμη στο Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή δεν έχει μεταφέρει σωστά ορισμένες απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας. Τα ραδιενεργά απόβλητα δημιουργούνται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά και από τη μη σχετιζόμενη με την ηλεκτροπαραγωγή χρήση ραδιενεργών υλικών για ιατρικούς, ερευνητικούς, βιομηχανικούς και γεωργικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη παράγουν ραδιενεργά απόβλητα. Η οδηγία θεσπίζει ενωσιακό πλαίσιο που απαιτεί την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και να μην επιβάλλονται δυσανάλογα βάρη στις μελλοντικές γενιές. Ειδικότερα, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν εθνικά προγράμματα για τη διαχείριση όλων των αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται στην επικράτειά τους, από την παραγωγή έως τη διάθεσή τους. Στόχος είναι η προστασία των εργαζομένων και του πληθυσμού έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως τις 23 Αυγούστου 2013 και να κοινοποιήσουν τα εθνικά τους προγράμματα για πρώτη φορά στην Επιτροπή έως τις 23 Αυγούστου 2015. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Διαφορετικά, ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία και να παραπέμψει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Βασικά πρότυπα ασφάλειας: η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Κροατία, τις Κάτω Χώρες και τη Λιθουανία, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018, αλλά η Επιτροπή θεωρεί ότι τα προαναφερόμενα κράτη μέλη το έπραξαν πλημμελώς. Η οδηγία, η οποία εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία, καθορίζει επίσης βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία του ευρέος κοινού, των εργαζομένων και των ασθενών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

8. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 2 29 86500, Nerea Artamendi Erro — Τηλ.: +32 29 90964)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Φορολογία: η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να τροποποιήσει τους κανόνες της για τον φόρο κληρονομιάς όσον αφορά τις καταθέσεις τραπεζικών λογαριασμών και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που κατέχουν από κοινού οι σύζυγοι

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, καλώντας την να τροποποιήσει τη νομοθεσία της για τον φόρο κληρονομιάς όσον αφορά τις καταθέσεις τραπεζικών λογαριασμών και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που κατέχουν από κοινού οι σύζυγοι. Η Ελλάδα χορηγεί επί του παρόντος απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς για τις εν λόγω κληρονομίες. Ωστόσο, περιορίζει την απαλλαγή αυτή μόνο σε εκείνους τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που προσφέρονται από ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί παραβιάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και άρθρο 40 της συμφωνίας ΕΟΧ). Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Φορολογία: η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσής με τους κανόνες της ΕΕ για τα σημανθέντα καύσιμα

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει από το Δικαστήριο να διατάξει την καταβολή οικονομικών κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση του Ηνωμένου Βασιλείου με τους κανόνες της ΕΕ όσον αφορά τα σημανθέντα καύσιμα. Στην απόφασή του της 17ης Οκτωβρίου 2018 (Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου C-503/17), το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, επιτρέποντας τη χρήση σημασθέντων καυσίμων για τον σκοπό της προώθησης ιδιωτικών σκαφών αναψυχής ακόμα και στην περίπτωση που τα εν λόγω καύσιμα δεν υπόκειντο σε απαλλαγή ή σε μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τη φορολογική σήμανση του πετρελαίου ντίζελ και του φωτιστικού πετρελαίου (οδηγία 95/60/ΕΚ του Συμβουλίου). Έως σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ακόμη τροποποιήσει τους κανόνες του για να συμμορφωθεί με το δίκαιο της ΕΕ όπως ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Στις 15 Μαΐου 2020 η Επιτροπή απέστειλε στο Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποιητική επιστολή δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της σημερινής απόφασης, η Επιτροπή καλεί επίσης το Δικαστήριο της ΕΕ να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

 

9. Οικονομικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις

(Για περισσότερες πληροφορίες: Marta Wieczorek — Τηλ.: +32 229 58197· Enda McNamara – Τηλ.: +32 229 64976)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Παραχάραξη του ευρώ: η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να εφαρμόσει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία, λόγω πλημμελούς εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Οι εν λόγω κανόνες, που ορίζονται στην οδηγία 2014/62/ΕΕ, έχουν καθοριστική σημασία για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της παραποίησης τραπεζογραμματίων και κερμάτων. Η Γαλλία δεν έχει μεταφέρει ορθά τη διάταξη της οδηγίας όσον αφορά την ποινικοποίηση της εισαγωγής και εξαγωγής πλαστών νομισμάτων και την ποινικοποίηση της απόκτησης πλαστών νομισμάτων. Επιπλέον, η Γαλλία δεν έχει μεταφέρει ορθά τις διατάξεις της οδηγίας όσον αφορά το ανώτατο επίπεδο ποινών για την παραλαβή πλαστών νομισμάτων, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν τη φυλάκιση. Η Γαλλία δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο της τις διατάξεις της οδηγίας όσον αφορά τη δικαιοδοσία στην περίπτωση εντοπισμού πλαστών χρηματικών ποσών στην εθνική επικράτεια. Τέλος, οι διατάξεις του εθνικού δικαίου δεν προβλέπουν την υποχρέωση των εθνικών αρχών να επιτρέπουν την χωρίς καθυστέρηση ανάλυση δειγμάτων και να διαβιβάζουν τα πλαστά τραπεζογραμμάτια και κίβδηλα κέρματα ευρώ προς ανάλυση από το Εθνικό Κέντρο Ανάλυσης κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Η οδηγία προβλέπει ότι η διαβίβαση των δειγμάτων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική το αργότερο μόλις ληφθεί η τελική απόφαση του εθνικού δικαστηρίου και ότι η εξέτασή τους θα πρέπει να επιτρέπεται χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να διευκολύνονται ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση περαιτέρω πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων. Η Γαλλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή. Ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Παραχάραξη του ευρώ: η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να εφαρμόσει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιρλανδία, λόγω της μη εφαρμογής ενωσιακών κανόνων για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Οι εν λόγω κανόνες, που ορίζονται στην οδηγία 2014/62/ΕΕ, έχουν καθοριστική σημασία για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της παραποίησης τραπεζογραμματίων και κερμάτων. Η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 23 Μαΐου 2016. Η Ιρλανδία δεν κοινοποίησε εμπρόθεσμα τα εγκριθέντα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας. Η αιτιολογημένη γνώμη αποτελεί συνέχεια της προειδοποιητικής επιστολής για μη κοινοποίηση που εστάλη νωρίτερα στην Ιρλανδία. Η Ιρλανδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας το εθνικό της δίκαιο.

 

10. Απασχόληση και Κοινωνικά Δικαιώματα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Marta Wieczorek — Τηλ.: +32 229 58197· Flora Matthaes – Τηλ.: +32 229 83951)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων: η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να καταργήσει την απαίτηση της ελληνικής ιθαγένειας για πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις υψηλού επιπέδου

Η Επιτροπή κινεί σήμερα διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα για μη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την κατάργηση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας μεταξύ των εργαζομένων στην ΕΕ. Στη δημόσια διοίκηση και σε ορισμένους δημόσιους φορείς, η πρόσβαση σε θέσεις υψηλού επιπέδου περιορίζεται στους Έλληνες υπηκόους. Αυτό αφορά τις θέσεις Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή και Προϊσταμένου Τμήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση λόγω ιθαγένειας μεταξύ εργαζομένων από διαφορετικά κράτη μέλη. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιφυλάσσουν την πρόσβαση σε ορισμένες θέσεις της δημόσιας διοίκησης στους υπηκόους τους μόνο στις περιπτώσεις που οι θέσεις αυτές συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση εξουσιών δημοσίου δικαίου και καθηκόντων που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους ή άλλων δημόσιων αρχών. Αυτό πρέπει να αποφασίζεται κατά περίπτωση με βάση τη φύση και τις αρμοδιότητες της θέσης. Ένας γενικευμένος αποκλεισμός των εργαζομένων της ΕΕ από δημόσιες θέσεις με βάση το ιεραρχικό τους επίπεδο αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ. Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές

 

Συνθήκες εργασίας: η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να αποτρέπει την κατάχρηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και να αποφεύγει τους όρους απασχόλησης που εισάγουν διακρίσεις στον δημόσιο τομέα

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, επειδή οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα δεν προστατεύονται ακόμα επαρκώς από καταχρηστικές διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου και διακρίσεις, όπως απαιτείται από τους ενωσιακούς κανόνες (οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου). Μέχρι σήμερα, αρκετές κατηγορίες εργαζομένων του δημόσιου τομέα στην Ιταλία δεν προστατεύονται από τη χρήση διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται οι δάσκαλοι, οι εργαζόμενοι στον τομέα τη ανώτατης εκπαίδευσης στις τέχνες, τη μουσική και τον χορό, το προσωπικό ορισμένων ιδρυμάτων μουσικής παραγωγής, το ακαδημαϊκό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στον γεωργικό τομέα και το εθελοντικό προσωπικό της εθνικής πυροσβεστικής. Οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν επίσης λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας σε σύγκριση με τους μόνιμους. Επιπλέον, η Ιταλία δεν διαθέτει επαρκείς διασφαλίσεις για την πρόληψη των διακρίσεων όσον αφορά την αρχαιότητα. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις ιταλικές αρχές τον Ιούλιο του 2019. Δεδομένου ότι οι εξηγήσεις που παρασχέθηκαν από την Ιταλία δεν ήταν ικανοποιητικές, η Επιτροπή δίνει τώρα συνέχεια με την αποστολή συμπληρωματικής προειδοποιητικής επιστολής. Η Ιταλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε με στόχο τη συμμόρφωση με την οδηγία. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Καταπολέμηση του καρκίνου: η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ και τη ΓΑΛΛΙΑ να συμμορφωθούν με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε καρκινογόνες χημικές ουσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες στην Ισπανία και τη Γαλλία, επειδή δεν κοινοποίησαν την εθνική τους νομοθεσία για τη μεταφορά των κανόνων της ΕΕ που αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες (οδηγία 2017/2398). Η οδηγία αυτή αποτελεί την πρώτη αναθεώρηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες (2004/37/ΕΚ) και καθορίζει νέες ή αναθεωρημένες οριακές τιμές για την έκθεση των εργαζομένων σε 13 καρκινογόνες ουσίες. Σ’ αυτές περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, η σκόνη αναπνεύσιμου κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου, η οποία επηρεάζει μεγάλο αριθμό εργαζομένων και αποτελεί κύρια αιτία επαγγελματικού καρκίνου του πνεύμονα. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει προτείνει τέσσερις επικαιροποιήσεις της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την πρώτη επικαιροποίηση της οδηγίας και να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 17 Ιανουαρίου 2020. Η Επιτροπή είχε ήδη αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία και τη Γαλλία τον Μάιο του 2020 και τώρα επανέρχεται με αιτιολογημένη γνώμη. Αμφότερα τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.