ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΔΙΚΑΙΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, 14-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
18 Δεκεμβρίου, 2020
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΔΙΚΑΙΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, 14-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
18 Δεκεμβρίου, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – “MINORITY SAFEPACK”: ΤΟ ΕΚ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, 14-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σύνοδος Ολομέλειας  LIBE

Ανάγκη αντιμετώπισης της γλωσσικής και πολιτιστικής συρρίκνωσης

Στήριξη της ΕΕ για την πολυμορφία, τις μειονοτικές γλώσσες και την πολυγλωσσία

Εστίαση στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τις δημόσιες υπηρεσίες, τη χρηματοδότηση της ΕΕ και τις κρατικές ενισχύσεις

 

Την Πέμπτη, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να δράσει σύμφωνα με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών για την ενίσχυση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην ΕΕ.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με 524 ψήφους υπέρ, 67 κατά και 103 αποχές, το Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι οι εθνικές και γλωσσικές μειονότητες στην ΕΕ βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της αφομοίωσης και χάνουν τις γλώσσες τους, με αποτέλεσμα τη γλωσσική και πολιτιστική συρρίκνωση στην ΕΕ. Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος, εκφράζοντας την υποστήριξή της στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Minority SafePackone million signatures for diversity in Europe».

 

Προστασία των μειονοτικών γλωσσών και της πολυγλωσσίας

 

Αναγνωρίζοντας ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, οι ευρωβουλευτές ζητούν εκ νέου την κατάρτιση κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου ελάχιστων προτύπων. Προσθέτουν ότι θα πρέπει να στηρίζονται οι περιφερειακές γλώσσες, να προστατεύονται τα γλωσσικά δικαιώματα όπου χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες, αλλά και οι γλωσσικές κοινότητες να προστατεύονται σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα των μελών τους.

 

Προτάσεις της πρωτοβουλίας «Minority SafePack»

 

Αν και πολλές χώρες της ΕΕ θεωρούνται γενικά επιτυχημένα παραδείγματα αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ κοινοτήτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια στήριξης εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πρωτοβουλιών. Απαιτείται θετική δράση στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και για την αντιμετώπιση της απειλής εξαφάνισης ορισμένων μειονοτικών γλωσσών. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ζητά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου γλωσσικής πολυμορφίας.

 

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο:

·         εκφράζει τον προβληματισμό του για την ανησυχητική αύξηση των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους κατά ατόμων που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες

·         προτείνει μέτρα για την παροχή βοήθειας σε όλους τους πολιτιστικούς φορείς

·         επισημαίνει ότι οι γλωσσικές μειονότητες συχνά δεν διαθέτουν το δικό τους ολοκληρωμένο σύστημα μέσων ενημέρωσης και καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξή τους

·         τονίζει ότι οι μειονοτικές γλώσσες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στους μελλοντικούς κανονισμούς για τα μέσα ενημέρωσης και το ψηφιακό περιεχόμενο, όπως και κατά την προσαρμογή των κανόνων για τον γεωγραφικό αποκλεισμό και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

·         επισημαίνει ότι μεγάλος αριθμός ανιθαγενών ατόμων στην ΕΕ ανήκει σε εθνικές και γλωσσικές μειονότητες.

 

Επόμενα βήματα

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κοινοποιήσει πώς σκοπεύει να δράσει βάσει των προτάσεων της πρωτοβουλίας «Minority SafePack» εντός έξι μηνών – ή να αιτιολογήσει την άρνησή της να το πράξει. Η πρωτοβουλία ζητεί την υποβολή νομοθετικών προτάσεων σε εννέα διακριτούς τομείς και ζητά κάθε πρόταση να επαληθευτεί και αξιολογηθεί ξεχωριστά.

 

Σχετικές πληροφορίες

 

Η προστασία των ατόμων που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ, και η Συνθήκη ΕΕ (άρθρο 3 (3)) ορίζει ότι η ΕΕ έχει υποχρέωση διαφύλαξης και ενίσχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

 

Οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών αποτελούν μέσο δημοκρατικής συμμετοχής. Εάν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη υποστηρίξουν μια πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει δράση. Σε πρόσφατη κοινή δημόσια ακρόαση, η οποία πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας «Minority SafePack» παρουσίασαν τους στόχους της προσπάθειάς τους.

 

Σύνδεσμοι

http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-arrow.pngΤο κείμενο που υιοθετήθηκε (17.12.2020)