Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή εγκαινιάζει συζήτηση σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού
28 Ιανουαρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Η Επίτροπος κ. Γκαμπριέλ θα παραστεί στη διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας εφαρμογής Erasmus+
28 Ιανουαρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση ισοδυναμίας για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους των ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα απόφαση ισοδυναμίας που ορίζει ότι οι ρυθμίσεις του καθεστώτος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (CCP) των ΗΠΑ είναι ισοδύναμες με τους κανόνες της ΕΕ.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να αναγνωριστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι των ΗΠΑ που είναι εγγεγραμμένοι στην SEC. Θα επιτρέψει στους εν λόγω κεντρικούς αντισυμβαλλομένους των ΗΠΑ να υποβάλουν αίτηση για αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Μόλις αναγνωριστούν από την ESMA, οι εν λόγω κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι των ΗΠΑ θα είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες κεντρικής εκκαθάρισης στην ΕΕ.

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Επίτροπος αρμόδια για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η παρούσα απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα στη διαδικασία αναγνώρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των κεντρικών αντισυμβαλλομένων των ΗΠΑ που είναι εγγεγραμμένοι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Προσβλέπουμε στη συνέχιση αυτής της καλής συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.»

Η σημερινή απόφαση συμπληρώνει την υφιστάμενη απόφαση ισοδυναμίας για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους των ΗΠΑ όσον αφορά την Επιτροπή Προθεσμιακών Συναλλαγών Βασικών Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC), η οποία εκδόθηκε το 2016 (Περισσότερες πληροφορίες εδώ).

Ιστορικό

Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι (CCP) είναι φορείς που παρεμβάλλονται μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή μιας σύμβασης παραγώγων, αναλαμβάνοντας τον ρόλο αγοραστή έναντι κάθε πωλητή και πωλητή έναντι κάθε αγοραστή. Η χρήση τους ενθαρρύνθηκε από την G20 μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος στις συναλλαγές παραγώγων. Οι αγορές παραγώγων έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα.

Για να εκδώσει η Επιτροπή απόφαση ισοδυναμίας, το καθεστώς τρίτης χώρας πρέπει να πληροί τρεις προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισμό για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών («EMIR»):

  • πρώτον, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην τρίτη χώρα πρέπει να συμμορφώνονται με νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό EMIR·
  • δεύτερον, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι στην τρίτη χώρα πρέπει να υπόκεινται σε αποτελεσματική εποπτεία σε συνεχή βάση· και
  • τέλος, το νομικό πλαίσιο της τρίτης χώρας πρέπει να προβλέπει ένα αποτελεσματικό ισοδύναμο σύστημα για την αναγνώριση των αλλοδαπών κεντρικών αντισυμβαλλομένων.

Η εν λόγω απόφαση ισοδυναμίας ορίζει ότι οι νομοθετικές και εποπτικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στους CCP των ΗΠΑ που είναι εγγεγραμμένοι στη SEC μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό EMIR.

Η σημερινή απόφαση ισοδυναμίας ισχύει μόνο για τους «καλυπτόμενους οργανισμούς εκκαθάρισης» που διέπονται από τις ρυθμίσεις της SEC. Η απόφαση ισοδυναμίας υπόκειται σε όρους. Προκειμένου να τους επιτραπεί να προσφέρουν υπηρεσίες στην ΕΕ, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι των ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν κανόνες όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου (π.χ. περιόδους ρευστοποίησης και μέτρα αντίθετα προς τη φιλοκυκλικότητα).

Η ευθύνη για την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων στις ΗΠΑ επιμερίζεται μεταξύ της SEC και της CFTC. Η σημερινή απόφαση ισοδυναμίας ισχύει για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους των ΗΠΑ που είναι εγγεγραμμένοι στην SEC, δηλαδή εκείνους που εκκαθαρίζουν τίτλους και παράγωγα επί τίτλων (ή «πράξεις ανταλλαγής τίτλων» στην ορολογία των ΗΠΑ). Η ESMA έχει ήδη αναγνωρίσει ορισμένους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους των ΗΠΑ που είναι εγγεγραμμένοι και εποπτεύονται από τη CFTC.