Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις 19,8 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ΚΤΕΛ στην Ελλάδα
18 Φεβρουαρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και οι Επίτροποι Γκαμπριέλ και Σμιτ συμμετέχουν στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Παιδείας
22 Φεβρουαρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφάσεις

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 100 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Περιβάλλον

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vivian Loonela — Τηλ.: +32 229 66712, Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

 

Προειδοποιητικές επιστολές — Άρθρο 260

Προστασία της φύσης: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την προστασία της φύσης στο δάσος της Białowieża

Η Επιτροπή καλεί την Πολωνία να εκτελέσει την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ επειδή η εν λόγω χώρα δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και της οδηγίας για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ), όσον αφορά την προστασία του δάσους της Białowieża. Οι εν λόγω οδηγίες προβλέπουν διάφορες υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη, όπως τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης των οικοτόπων και της διατάραξης των ειδών, την εξακρίβωση του κατά πόσον ένα έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε τόπο του δικτύου Natura 2000 πριν από τη χορήγηση άδειας, και τη θέσπιση συστήματος αυστηρής προστασίας για ορισμένα είδη. Επίσης, τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα υποδεικνύουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην απόφαση που εξέδωσε στις 17 Απριλίου 2018, καταδίκασε την Πολωνία επειδή δεν διασφάλισε ότι το σχέδιο διαχείρισης δασών για τη δασική περιοχή Białowieża δεν θα επηρεάσει αρνητικά την ακεραιότητα των τόπων Natura 2000. Επιπλέον, η Πολωνία δεν θέσπισε τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τα προστατευόμενα είδη και οικοτόπους, ούτε διασφάλισε την αυστηρή προστασία των προστατευόμενων ειδών και των πτηνών όσον αφορά την εκ προθέσεως θανάτωση ή διατάραξη, ή την υποβάθμιση ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των φωλιών τους στη δασική περιφέρεια Białowieża.

Η Πολωνία δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση. Το σημαντικότερο είναι ότι η Πολωνία δεν κατάργησε και δεν αντικατέστησε το παράρτημα του σχεδίου διαχείρισης δασών για τη δασική περιοχή Białowieża, το οποίο θεσπίστηκε το 2016, με μέτρα που να διαφυλάττουν την ακεραιότητα του τόπου, να διασφαλίζουν τη διατήρηση και να προστατεύουν τα είδη και τους οικοτόπους. Οι δράσεις που προβλέπονται από την Πολωνία δεν συνάδουν με τις οδηγίες ούτε με την απόφαση του Δικαστηρίου. Παρά τις συναντήσεις και τις ανταλλαγές σε τεχνικό επίπεδο, κατά τις οποίες η Επιτροπή εξέφρασε τις ανησυχίες της και παρείχε συμβουλές σχετικά με την ορθή εφαρμογή της απόφασης, η κατάσταση στην Πολωνία δεν έχει αλλάξει.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα στην Πολωνία προειδοποιητική επιστολή, με την οποία την καλεί να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η Πολωνία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ, προτείνοντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

 

Προειδοποιητικές επιστολές — Άρθρο 258

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να βελτιώσει τους κανόνες της για τις βιομηχανικές εκπομπές

Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία 2010/75/ΕΕ). Οι βιομηχανικές δραστηριότητες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές αποσκοπεί στην πρόληψη και τη μείωση των επιβλαβών βιομηχανικών εκπομπών σε ολόκληρη την ΕΕ, προωθώντας παράλληλα τη χρήση τεχνικών που μειώνουν τις εκπομπές ρύπων και είναι αποδοτικές ως προς την ενέργεια και τους πόρους. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του αέρα που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Η έννομη τάξη της Ρουμανίας δεν διασφαλίζει την υλοποίηση των βασικών στόχων της οδηγίας, και ιδίως την προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις να έχουν άδεια προκειμένου να επιτρέπεται η λειτουργία τους. Αφενός, η έννομη τάξη της Ρουμανίας, στην παρούσα κατάστασή της, προβλέπει πολύ χαμηλές και ανεπαρκείς ποινές, οι οποίες δεν διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα, την αναλογικότητα και την αποτρεπτικότητα που απαιτούνται από την οδηγία. Από την άλλη πλευρά, οι ρουμανικές αρχές δεν εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία με συνεκτικό τρόπο σε διοικητικό επίπεδο (π.χ. δεν αναστέλλουν τη λειτουργία εγκαταστάσεων που δεν έχουν άδεια), ενώ το ρουμανικό δικαστικό σώμα αδυνατεί να επιβάλει τις προβλεπόμενες ποινές, ακυρώνοντας κάθε αποτελεσματικότητα και αποτρεπτικότητα.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει τις αδυναμίες που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να εξασφαλίσει την τήρηση της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία της φύσης

Η Επιτροπή καλεί τη Λιθουανία να λάβει περαιτέρω μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων της Natura 2000, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου).

Τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα υποδεικνύουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προτείνουν τόπους κοινοτικής σημασίας, οι οποίοι, στη συνέχεια, προστίθενται σε καταλόγους βιογεωγραφικών περιοχών της ΕΕ. Εντός έξι ετών από την κατάρτιση αυτών των καταλόγων, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, με τον χαρακτηρισμό των τόπων κοινοτικής σημασίας ως ειδικών ζωνών διατήρησης (ΕΖΔ). Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στη Λιθουανία, η προθεσμία για την ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών έχει λήξει για 406 τόπους κοινοτικής σημασίας στην αρκτική βιογεωγραφική περιοχή. Επιπλέον, η Λιθουανία δεν έχει καθορίσει επαρκώς λεπτομερείς και ποσοτικοποιημένους ειδικούς ανά τόπο στόχους διατήρησης ούτε τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για το σύνολο των 406 τόπων.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Λιθουανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει τις αδυναμίες που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να τηρήσει την υποχρέωσή της για προστασία του δέλτα του Llobregat

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να λάβει περαιτέρω μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση του δικτύου της Natura 2000, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Ειδικότερα, η Ισπανία πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης του δέλτα του Llobregat —περιοχής που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000— ως συνέπεια της υλοποίησης μεγάλων έργων υποδομής, όπως η επέκταση του διεθνούς αερολιμένα και του θαλάσσιου λιμένα της Βαρκελώνης.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα υποδεικνύουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας.

Παρά το γεγονός ότι τα οικοσυστήματα στο δέλτα του Llobregat είναι μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στην Ιβηρική Χερσόνησο, τα εύθραυστα αυτά οικοσυστήματα του γλυκού νερού φιλοξενούν μια εξαιρετική βιοποικιλότητα και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις μεταναστευτικές οδούς πολλών ευρωπαϊκών ειδών πτηνών, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της συνολικής συνοχής του δικτύου Natura 2000.

Η υποβάθμιση και οι δυνατότητες μετριασμού και αντιστάθμισης των περιβαλλοντικών βλαβών που προκαλούνται από μεγάλα έργα υποδομής έχουν συζητηθεί με τις ισπανικές αρχές από το 2013. Ωστόσο, δεν τηρήθηκαν επαρκώς οι δεσμεύσεις μετριασμού και αντιστάθμισης που είχαν αναλάβει οι αρχές, π.χ. η έγκριση και εφαρμογή ειδικού σχεδίου για την προστασία των φυσικών περιοχών και του τοπίου του δέλτα του Llobregat, και η επέκταση της ζώνης ειδικής προστασίας με σκοπό την προστασία των πλέον κατάλληλων εδαφών για τη διατήρηση των πτηνών.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει τις αδυναμίες που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να βελτιώσει την εθνική της νομοθεσία

Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92/ΕΕ), η οποία απαιτεί τα δημόσια και ιδιωτικά έργα να υποβάλλονται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την έγκρισή τους. Τον Απρίλιο του 2014 τα κράτη μέλη της ΕΕ θέσπισαν νέα ενωσιακή νομοθεσία (οδηγία 2014/52/ΕΕ), η οποία μειώνει τον διοικητικό φόρτο και βελτιώνει το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, καθιστώντας, παράλληλα, τις οικονομικές αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις πιο προβλέψιμες και πιο βιώσιμες. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων.

Η Επιτροπή είχε ήδη αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία στις 7 Μαρτίου 2019. Από την ανάλυση των μεταγενέστερων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων προέκυψαν ορισμένα πρόσθετα ζητήματα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Η γαλλική νομοθεσία για τη μεταφορά της τροποποιημένης οδηγίας στο εθνικό δίκαιο παρουσιάζει ορισμένες ελλείψεις. Ειδικότερα, δεν έχει προβλεφθεί η μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της υποχρέωσης της αρμόδιας αρχής να λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας προκειμένου να καθορίσει αν ένα έργο που αφορά εγκατάσταση η οποία έχει χαρακτηριστεί ως υποκείμενη σε καταχώριση πρέπει να υποβληθεί σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Προβλήματα παρουσιάζει επίσης η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της υποχρέωσης των κρατών μελών να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές εκτελούν την αποστολή τους αντικειμενικά και δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.

Δεδομένου ότι η περιβαλλοντική διακυβέρνηση συμβάλλει καθοριστικά στην ορθή λειτουργία των διαφόρων τομεακών κανόνων, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και την ΤΣΕΧΙΑ να προστατεύσουν τον πληθυσμό τους από την ατμοσφαιρική ρύπανση

Η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο, την Πολωνία και την Τσεχία να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. Όταν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται από την εν λόγω οδηγία, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, δίνει μεγάλη έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Το διοξείδιο του αζώτου (NO2) εκπέμπεται κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η οδική κυκλοφορία —και ιδίως πετρελαιοκίνητων οχημάτων— και η βιομηχανία. Η συγκεκριμένη μορφή ρύπανσης προκαλεί σοβαρές ασθένειες όπως άσθμα και μειωμένη πνευμονική λειτουργία. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του αέρα που κατοχυρώνονται στην ενωσιακή νομοθεσία είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Η ενωσιακή νομοθεσία για τον ατμοσφαιρικό αέρα αφήνει στα κράτη μέλη την επιλογή των μέσων για τη συμμόρφωση με τα συμφωνηθέντα πρότυπα ποιότητας του αέρα. Παρά την υποχρέωση των κρατών μελών να εξασφαλίζουν καλή ποιότητα του αέρα για τους πολίτες τους, η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για πολλά μέρη, ενώ η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή στις αστικές περιοχές.

Στο Βέλγιο, οι οριακές τιμές για το διοξείδιο του αζώτου (NO2) έχουν ξεπεραστεί στη ζώνη ποιότητας του αέρα των Βρυξελλών από το 2010 και στη ζώνη ποιότητας του αέρα της Αμβέρσας από το 2015. Επιπλέον, στη ζώνη ποιότητας του αέρα του Charleroi, πρέπει να δημιουργηθεί σημείο δειγματοληψίας για την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από την κυκλοφορία.

Στην Τσεχία, οι ετήσιες οριακές τιμές για το NO2 έχουν ξεπεραστεί στον οικισμό Praha, για τον οποίο, επί του παρόντος, δεν υπάρχει έγκυρο σχέδιο για την ποιότητα του αέρα.

Στην Πολωνία, σημειώθηκε υπέρβαση των ετήσιων οριακών τιμών για το NO2 σε τέσσερις οικισμούς (Warszawska, Krakowska, Wrocławska και Górnośląska). Από τις εκθέσεις προκύπτει ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων NO2 δεν επαρκούν για να διατηρήσουν τις περιόδους υπέρβασης όσο το δυνατόν συντομότερες.

Δεδομένου ότι οι εν λόγω χώρες δεν έχουν συμμορφωθεί ακόμη με τις υποχρεώσεις τους, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένες γνώμες. Το Βέλγιο, η Πολωνία και η Τσεχία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να ενισχύσει τους εθνικούς κανόνες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις δημόσιων και ιδιωτικών έργων

Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων έργων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία 2011/92/ΕΕ). Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων.

Η Κύπρος δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο ορισμένα μέρη της οδηγίας, γεγονός που σημαίνει ότι στην εν λόγω χώρα είναι δυνατόν να εγκρίνονται έργα για τα οποία πρέπει να διενεργείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μολονότι δεν συμμορφώνονται πλήρως με την οδηγία. Για παράδειγμα, η Κύπρος δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την υποχρέωσή της να διασφαλίζει τη διάθεση πρακτικών πληροφοριών στο κοινό σχετικά με την πρόσβαση σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες επανεξέτασης. Επίσης, δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την υποχρέωση να θεσπίσει λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με τις διαβουλεύσεις.

Δεδομένου ότι η εν λόγω χώρα δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω κακής ποιότητας του αέρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της κακής ποιότητας του αέρα, που οφείλεται στα υψηλά επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10). Όταν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του αέρα που κατοχυρώνονται στην ενωσιακή νομοθεσία είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Η Σλοβακία δεν τήρησε τις ημερήσιες οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις ΑΣ10, οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές από το 2005. Από τα στοιχεία που υπέβαλε η Σλοβακία διαπιστώνονται συστηματικές υπερβάσεις των ημερήσιων οριακών τιμών για τα ΑΣ10 στη ζώνη ποιότητας του αέρα Banskobystrický kraj κατά την περίοδο 2005-2019 (με εξαίρεση το 2016) και στον οικισμό Košice κατά την περίοδο 2005-2019 (με εξαίρεση το 2015 και το 2016). Τα μέτρα για την ποιότητα του αέρα που παρουσίασε η Σλοβακία δεν αποδείχθηκαν έγκαιρα και αποτελεσματικά προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση εντός των συμφωνημένων ορίων και να διατηρηθούν οι περίοδοι υπέρβασης όσο το δυνατόν συντομότερες, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ. Επομένως, η Σλοβακία δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για τη μείωση των συγκεντρώσεων ΑΣ10 στη ζώνη ποιότητας του αέρα Banskobystrický kraj, στον οικισμό Košice και στη ζώνη ποιότητας του αέρα Košický kraj. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

Προστασία της φύσης: Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη ορθής εφαρμογής της οδηγίας για τους οικοτόπους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Βάσει την εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ), για τις οποίες προβλέπουν συγκεκριμένους στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων τους. Τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα τονίζουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η προθεσμία για την ολοκλήρωση των αναγκαίων μέτρων για όλους τους τόπους στη Γερμανία έληξε πριν από 10 και πλέον χρόνια. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που διαβίβασαν οι αρχές, η Γερμανία εξακολουθεί να μην έχει θεσπίσει μέτρα διατήρησης, τα οποία συνήθως εγκρίνονται σε σχέδια διαχείρισης για επιμέρους τόπους, για το 15 % περίπου των τόπων κοινοτικής σημασίας της. Εκτός από τις ανωτέρω καθυστερήσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι στόχοι διατήρησης που έχουν τεθεί για τους επιμέρους τόπους κοινοτικής σημασίας δεν είναι επαρκώς ποσοτικοποιημένοι, μετρήσιμοι και δηλωτέοι. Συμπερασματικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει μια γενική και διαρκής πρακτική μη καθορισμού επαρκώς λεπτομερών και ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων διατήρησης και για τους 4.606 τόπους κοινοτικής σημασίας, σε όλα τα ομόσπονδα κράτη και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων διατήρησης που έχουν θεσπιστεί. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

Θόρυβος: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΠΟΛΩΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με την οδηγία για τον θόρυβο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της μη συμμόρφωσής της με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τον θόρυβο (2002/49/ΕΚ). Φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι η επίτευξη μηδενικής ρύπανσης για την ΕΕ, κάτι που ωφελεί τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και συμβάλλει στην κλιματική ουδετερότητα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαία η έγκριση σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση του επιβλαβούς για την ανθρώπινη υγεία θορύβου. Η εθνική νομοθεσία της Πολωνίας δεν εγγυάται την κατάρτιση σχεδίων δράσης, τα οποία απαιτούνται βάσει της οδηγίας, ανεξάρτητα από το αν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών θορύβου στην εκάστοτε περιοχή. Τα σχέδια δράσης για 20 μεγάλους σιδηροδρομικούς άξονες και για 290 μεγάλους οδικούς άξονες εξακολουθούν να μην έχουν υλοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει η προθεσμία για την έγκρισή τους. Επιπλέον, η εθνική νομοθεσία δεν απαιτεί τα σχέδια δράσης να περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που προβλέπονται στην οδηγία, ιδίως ιστορικό των δημόσιων διαβουλεύσεων, μέτρα για τη διαφύλαξη των ήσυχων περιοχών και μακροπρόθεσμη στρατηγική. Μέσω των δημόσιων διαβουλεύσεων για τα σχέδια δράσης, το κοινό μπορεί να διαπιστώσει και να εκφράσει τη γνώμη του για το κατά πόσον οι αρχές λαμβάνουν επαρκή μέτρα ώστε να μειωθούν τα επίπεδα θορύβου όταν αυτά ενδέχεται να είναι επιβλαβή, ή να προληφθεί η πρόκληση βλάβης από τα υφιστάμενα επίπεδα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όχι μόνο πρέπει να εγκριθούν σχέδια δράσης, αλλά και η εθνική νομοθεσία πρέπει να απαιτεί τη συμπερίληψη του συνόλου των στοιχείων. Δεδομένου ότι η Πολωνία δεν έχει απαντήσει στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής, η Επιτροπή παραπέμπει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Σλοβενία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη συμμόρφωσής της με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι αστικοί οικισμοί (πόλεις, κωμοπόλεις, περιοχές κατοικίας) συλλέγουν και επεξεργάζονται σωστά τα λύματά τους, εξαλείφοντας ή μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο όλες τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία βοηθά την ΕΕ να υλοποιήσει τη φιλοδοξία για μηδενική ρύπανση. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι σημαντική για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Η Σλοβενία όφειλε να είχε συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων από το 2016, με βάση τις συμφωνίες που έχει συνάψει στο πλαίσιο της πράξης προσχώρησης. Ωστόσο, τέσσερις οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμού άνω των 10.000 (Λιουμπλιάνα, Trbovlje, Kočevje και Loka) δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές, γιατί τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα δεν υπόκεινται στο κατάλληλο επίπεδο επεξεργασίας πριν από την απόρριψή τους. Επιπλέον, οι οικισμοί Kočevje, Trbovlje και Loka δεν πληρούν τις πρόσθετες απαιτήσεις της οδηγίας όσον αφορά τις ευαίσθητες περιοχές, δεδομένου ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα δεν υπόκεινται σε αυστηρότερη επεξεργασία πριν απορριφθούν στις περιοχές αυτές. Μολονότι οι σλοβενικές αρχές κοινοποίησαν δεδομένα παρακολούθησης με στόχο να καταδείξουν τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της οδηγίας, οι ελλείψεις και τα κενά που εντοπίστηκαν σ’ αυτά οδήγησαν την Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι οι αρχές δεν απέδειξαν τη συμμόρφωση των προαναφερθέντων οικισμών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει τη Σλοβενία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

2. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953, Federica Miccoli — Τηλ.: +32 229 58300)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Καθυστερήσεις πληρωμών: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΕΛΛΑΔΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να συμμορφωθούν με την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών και να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ πληρώνονται εγκαίρως

Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα κατά του Βελγίου, της Ελλάδας και της Σλοβακίας για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2011/7/ΕΕ) και για να αποτρέψει απώλειες για τις επιχειρήσεις —ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)— στις χώρες αυτές. Οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους και τις εμποδίζουν να αναπτυχθούν. Οι επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ βασίζονται σε τακτικές πληρωμές για να διασφαλίζουν τη λειτουργία και το προσωπικό τους, κάτι που ισχύει ακόμη περισσότερο στο σημερινό πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης και των οικονομικών δυσχερειών. Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών, αν πρόκειται για δημόσια νοσοκομεία). Οι δημόσιες αρχές έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν εγκαίρως τους προμηθευτές τους και να δίνουν το παράδειγμα στην καταπολέμηση της νοοτροπίας των καθυστερημένων πληρωμών στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβακία λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων πληρωμών στον τομέα της δημόσιας υγείας, προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων πληρωμών στον τομέα της υγείας, και προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων πληρωμών στον δημόσιο τομέα. Τα οικεία τρία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της ΕΕ και να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και στο Βέλγιο.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Τσεχία λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ). Τον Ιούλιο του 2020, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Τσεχία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν έχει πάψει τις παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ για τα επαγγελματικά προσόντα, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες για την εγκατάσταση, την προσωρινή παροχή υπηρεσιών και τις ειδικές απαιτήσεις για ορισμένα επαγγέλματα του τομέα της υγείας και το καθεστώς των επαγγελματιών. Η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη για να τεκμηριώσει και να αποσαφηνίσει ορισμένες από τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν κατά το αρχικό στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει. Εν τω μεταξύ, η εκτέλεση της παραπομπής στο Δικαστήριο της ΕΕ αναβλήθηκε εν αναμονή της απάντησης των τσεχικών αρχών. Η Τσεχία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα αιτιάσεις της Επιτροπής.

 

3. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να μεταφέρουν ορθά την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στη Γερμανία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία, λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η προθεσμία για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 27 Ιουνίου 2017. Μετά την αξιολόγηση των μέτρων μεταφοράς που κοινοποιήθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αρκετές διατάξεις της οδηγίας δεν έχουν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει καθοριστική σημασία για την εγγύηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη. Σε μια προσπάθεια να ενταθούν αυτά τα μέτρα, η Επιτροπή, στις 7 Μαΐου, δημοσίευσε σχέδιο δράσης έξι σημείων με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό σκάνδαλα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ανέδειξαν την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων σε ενωσιακό επίπεδο. Τα νομοθετικά κενά που παρατηρούνται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ενωσιακοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά, ώστε να επιτυγχάνονται η καταπολέμηση του εγκλήματος και η προστασία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα ότι τα οικεία κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν θεμελιώδεις πτυχές του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως η ορθή ανταλλαγή πληροφοριών με τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ), οι απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και επαρκούς συνεργασίας μεταξύ των ΜΧΠ, ή η διαφάνεια των κεντρικών μητρώων πραγματικών δικαιούχων. Η Γερμανία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν ικανοποιητικά στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

4. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan de Keersmaecker — Τηλ.: +32 229 84680, Stephan Meder — Τηλ.: +32 229 13917)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να δεχθεί παρόχους ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων στην αγορά της

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβενία, επειδή δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της οδηγίας 2004/52/ΕΚ και της απόφασης 2009/750/ΕΚ όσον αφορά την αποδοχή παρόχων ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) στις σλοβενικές περιοχές διοδίων. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες αφορούν την είσοδο παρόχων τηλεδιοδίων στην αγορά και διαδραματίζουν καίριο ρόλο για τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς για τις υπηρεσίες ΕΥΤ στην Ευρώπη, καθώς και για την επίτευξη διαλειτουργικότητας για τους χρήστες. Οι εν λόγω κανόνες απαιτούν να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστέρηση οι συμβατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των φορέων χρέωσης διοδίων και των παρόχων της υπηρεσίας, ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των παρόχων ΕΥΤ στην αγορά διοδίων. Η Σλοβενία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει στο εν λόγω κράτος μέλος αιτιολογημένη γνώμη.

 

Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να μεταφέρει ορθά τους κανόνες προτεραιότητας σε περιπτώσεις συμφόρησης βάσει της οδηγίας 2012/34/ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Λιθουανία σχετικά με την πλημμελή μεταφορά και εφαρμογή των άρθρων της οδηγίας 2012/34/ΕΕ για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου όσον αφορά τους κανόνες προτεραιότητας σε περιπτώσεις συμφόρησης. Οι κανόνες προτεραιότητας είναι οι κανόνες που επιτρέπουν στον διαχειριστή υποδομής να κατανέμει τις σιδηροδρομικές διαδρομές όταν η υποδομή είναι κορεσμένη. Διαπιστώθηκε ότι οι επίμαχοι κανόνες προτεραιότητας υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο από την οδηγία μέτρο και εισάγουν διακρίσεις, καθώς ευνοούν την κατεστημένη σιδηροδρομική επιχείρηση. Η Λιθουανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: Η Επιτροπή καλεί οκτώ κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για την παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία, επειδή δεν παρέχουν και δεν χειρίζονται υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου υπό την ευθύνη τους και είναι σε θέση να παρέχουν επικοινωνίες ζεύξης δεδομένων. Η εν λόγω επιστολή αποστέλλεται μετά την προειδοποιητική επιστολή που απεστάλη στις 15 Μαΐου 2020. Κάθε κράτος μέλος οφείλει, βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2009 της Επιτροπής,σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας έχουν την ικανότητα παροχής και εκμετάλλευσης αυτών των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων είναι επικοινωνίες μεταξύ αεροσκαφών και εδάφους που διαβιβάζονται μέσω συνδέσμων δεδομένων, οι οποίες συμπληρώνουν τις φωνητικές επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στο πλαίσιο του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Η ανάπτυξη αυτής της διαλειτουργικής τεχνολογίας στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των επικοινωνιών μεταξύ χειριστών και ελεγκτών και, ως εκ τούτου, να αυξηθεί η ικανότητα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Η προθεσμία για την παροχή και την εκμετάλλευση υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων από παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας έληξε στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Η έλλειψη εξοπλισμού σε ορισμένα κέντρα ελέγχου εμποδίζει ουσιαστικά τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων, λόγος για τον οποίο όφειλαν να εξοπλιστούν αναλόγως από τις 5 Φεβρουαρίου 2020. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία ενός μηνός για να απαντήσουν στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Ναυτικοί: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, επειδή δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (οδηγία 2008/106/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε). Οι εν λόγω κανόνες θεσπίστηκαν προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των προτύπων εκπαίδευσης των ναυτικών σε όλη την ΕΕ και συνάδουν με τα πρότυπα που έχουν ήδη συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο. Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να λάβει διορθωτικά μέτρα όσον αφορά: το πιστοποιητικό ναυτικού· τη διαχείριση της ποιότητας των ιδρυμάτων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης· τον σχεδιασμό, την αναθεώρηση και την έγκριση των ναυτικών προγραμμάτων και μαθημάτων κατάρτισης· την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κατάρτισης και την αξιολόγηση από τη ναυτιλιακή διοικητική αρχή· τα προσόντα και την εκπαίδευση των αξιολογητών, των εκπαιδευτών και των εποπτών· την εκπαίδευση επί του πλοίου· και τη χρήση προσομοιωτών. Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της αιτιολογημένης γνώμης. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

5. Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 229 53156, Katarzyna Kolanko — Τηλ.: +32 229 63444, Jordis Ferroli — Τηλ.: +32 229 92729, Laura Bérard — Τηλ.: + 32 229 55721, Ciara Bottomley — Τηλ.: +32 229 69971)

 

Προειδοποιητικές επιστολές — Άρθρο 260

Νόμος για τις ΜΚΟ: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να εφαρμόσει την απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με τον ουγγρικό νόμο για τις ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό

Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, επειδή δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην υπόθεση C-78/18, Επιτροπή κατά Ουγγαρίας. Πρόκειται για διαδικασία επί παραβάσει βάσει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, που σημαίνει ότι η Επιτροπή μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, αφού δώσει στο κράτος μέλος τη δυνατότητα να παράσχει εξηγήσεις. Το Δικαστήριο της ΕΕ, στην απόφασή του της 18ης Ιουνίου 2020, αποφάνθηκε ότι ο ουγγρικός νόμος για τις ΜΚΟ («νόμος περί διαφάνειας») παραβιάζει τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ) και τα θεμελιώδη δικαιώματα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, τα οποία κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ειδικότερα, το Δικαστήριο τόνισε ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι αποτελεί μία από τις βασικές συνιστώσες μιας δημοκρατικής και πλουραλιστικής κοινωνίας και περιλαμβάνει το δικαίωμα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να αναζητούν, να ασφαλίζουν και να χρησιμοποιούν πόρους. Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ουγγρική νομοθεσία απειλεί τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών ως ανεξάρτητου παράγοντα των δημοκρατικών κοινωνιών, υπονομεύοντας το δικαίωμά τους στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, δημιουργώντας κλίμα δυσπιστίας έναντι αυτών και περιορίζοντας την ιδιωτική ζωή των δωρητών. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύουν αμέσως το οικείο κράτος μέλος. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ουγγαρία δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Επιτροπής να το πράξει επειγόντως. Ειδικότερα, η Ουγγαρία δεν έχει καταργήσει τον νόμο περί διαφάνειας, ο οποίος κρίθηκε αντίθετος προς το δίκαιο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα στην Ουγγαρία προειδοποιητική επιστολή, με την οποία την καλεί να λάβει και να εφαρμόσει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η Ουγγαρία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ, προτείνοντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ, τη ΣΟΥΗΔΙΑ και τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο το δίκαιο της ΕΕ που ποινικοποιεί τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία την Πολωνία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, δεδομένου ότι δεν μετέφεραν πλήρως ή με ακρίβεια στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ). Στόχος της απόφασης-πλαισίου είναι να διασφαλιστεί ότι οι σοβαρές εκδηλώσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα νομικά πλαίσια του Βελγίου και της Βουλγαρίας δεν διασφαλίζουν ότι τα ρατσιστικά και τα ξενοφοβικά κίνητρα λαμβάνονται υπόψη από τα εθνικά δικαστήρια ως επιβαρυντική περίσταση για κάθε έγκλημα που διαπράττεται. Κατά συνέπεια, δεν εξασφαλίζουν ότι τα εγκλήματα μίσους διώκονται αποτελεσματικά και επαρκώς. Επιπλέον, η Βουλγαρία δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο την ποινικοποίηση συγκεκριμένων μορφών ρητορικής μίσους, οι οποίες υποκινούν τη βία ή το μίσος, και συγκεκριμένα τη δημόσια επιδοκιμασία, άρνηση ή χονδροειδή υποβάθμιση διεθνών εγκλημάτων και του Ολοκαυτώματος. Η Πολωνία δεν μετέφερε ορθά στο ποινικό της νομικό πλαίσιο τους κανόνες σχετικά με τη ρητορική μίσους που υποκινεί ρατσιστική και ξενοφοβική βία, και περιορίζει το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά την ποινικοποίηση της υποκίνησης μίσους. Επιπλέον, η Πολωνία έχει μεταφέρει πλημμελώς την ποινικοποίηση συγκεκριμένων μορφών ρητορικής μίσους, παραλείποντας τη χονδροειδή υποβάθμιση διεθνών εγκλημάτων και του Ολοκαυτώματος και περιορίζοντας την ποινικοποίηση της άρνησης και της επιδοκιμασίας των εγκλημάτων αυτών μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπράχθηκαν κατά Πολωνών πολιτών. Η Σουηδία και η Φινλανδία έχουν μεταφέρει πλημμελώς στο εθνικό τους δίκαιο τη νομοθεσία για τη ρητορική μίσους που υποκινεί τη βία και δεν έχουν ποινικοποιήσει τη ρητορική μίσους όταν αυτή απευθύνεται σε μεμονωμένα μέλη ομάδας που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής. Επιπλέον, η Σουηδία και η Φινλανδία δεν έχουν ποινικοποιήσει μορφές της ρητορικής μίσους, και συγκεκριμένα τη δημόσια επιδοκιμασία, άρνηση ή χονδροειδή υποβάθμιση διεθνών εγκλημάτων και του Ολοκαυτώματος. Η Φινλανδία επίσης δεν εξασφάλισε ότι τα ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία μπορούν να διερευνώνται και να διώκονται χωρίς έκθεση ή καταγγελία από το θύμα. Το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Σουηδία και η Φινλανδία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στην Εσθονία και τη Ρουμανία σχετικά με το θέμα αυτό τον Οκτωβρίου του 2020, και οι υποθέσεις αυτές παραμένουν ανοικτές. Η Επιτροπή εξακολουθεί να αξιολογεί τη μεταφορά της εν λόγω απόφασης-πλαισίου στο εθνικό δίκαιο άλλων κρατών μελών.

 

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, της ΚΥΠΡΟΥ και της ΣΟΥΗΔΙΑΣ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Γερμανία, την Κύπρο και τη Σουηδία, λόγω ελλιπούς και/ή πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο της απόφασης-πλαισίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (2002/584/ΔΕΥ). Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προβλέπει απλουστευμένες διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες παράδοσης: εάν ένας δικαστής οποιουδήποτε κράτους εκδώσει ένταλμα σύλληψης και κράτησης υπόπτου για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος, το εν λόγω ένταλμα ισχύει σε ολόκληρο το έδαφος της ΕΕ. Το ένταλμα, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004, αντικατέστησε τις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης που ίσχυαν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν πλήρως και ορθά το σύνολο των διατάξεων της απόφασης-πλαισίου στο εθνικό τους δίκαιο. Η Γερμανία, η Κύπρος και η Σουηδία δεν το έχουν πράξει, ιδίως καθώς επιφυλάσσουν για τους υπηκόους τους ευνοϊκότερη μεταχείριση σε σύγκριση με τους πολίτες της ΕΕ από άλλα κράτη μέλη ή παρέχουν πρόσθετους λόγους για την άρνηση ενταλμάτων οι οποίοι δεν προβλέπονται στην απόφαση-πλαίσιο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στα προαναφερόμενα τρία κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διορθώσουν τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ιρλανδία τον Οκτώβριο του 2020 και στην Αυστρία, την Εσθονία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και την Τσεχία τον Δεκέμβριο του 2020. Η Επιτροπή συνεχίζει την αξιολόγησή της σχετικά με την πληρότητα και την ορθότητα της μεταφοράς της απόφασης-πλαισίου σε άλλα κράτη μέλη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διατίθενται εδώ.

 

Ποινικό δίκαιο: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με το τεκμήριο αθωότητας

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Εσθονία, την Πολωνία και τη Φινλανδία, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την ενίσχυση του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας [οδηγία (ΕΕ) 2016/343]. Η οδηγία αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του νομικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση κοινών ελάχιστων προτύπων για δίκαιη δίκη, διασφαλίζοντας την επαρκή προστασία των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Η οδηγία ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη των κρατών μελών στα συστήματά τους ποινικής δικαιοσύνης και, ως εκ τούτου, διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Εσθονία, η Πολωνία και η Φινλανδία έχουν μεταφέρει μόνο εν μέρει την οδηγία, καθώς ορισμένες διατάξεις δεν αντικατοπτρίζονται καθόλου στην εθνική τους νομοθεσία. Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει εντοπίσει ελλείψεις ως προς τις δημόσιες αναφορές στην ενοχή —για παράδειγμα, όταν οι δημόσιες αρχές σε δημόσιες δηλώσεις τους αναφέρονται, πρόωρα ή εσφαλμένα, σε πρόσωπο ως ένοχο— και ως προς τη διαθεσιμότητα κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο. Τα οικεία τρία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οδηγία παρέχονται στο ενημερωτικό δελτίο.

 

Πολιτική για τα ναρκωτικά: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ επειδή ψήφισε ενάντια στη θέση της Ένωσης στην Επιτροπή Ναρκωτικών του ΟΗΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ουγγαρία, επειδή δεν συντάχθηκε με τη θέση της Ένωσης κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2020 στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά σχετικά με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την κάνναβη και τις σχετικές με την κάνναβη ουσίες. Η θέση της Ένωσης —που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2020— είναι δεσμευτική, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ, για τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία πρέπει να ψηφίσουν αναλόγως στην Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά. Η Ουγγαρία ψήφισε ενάντια στη θέση της Ένωσης δύο φορές κατά την ψηφοφορία επί των συστάσεων του ΠΟΥ. Η κάνναβη εξακολουθεί να υπόκειται σε διεθνή έλεγχο. Στόχος των συστάσεων του ΠΟΥ ήταν να διασφαλιστεί ότι η κάνναβη και οι σχετικές με την κάνναβη ουσίες υπόκεινται στον καταλληλότερο διεθνή έλεγχο, με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές και ιατρικές γνώσεις. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Μετανάστευση: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να σεβαστεί τη νομοθεσία της ΕΕ για το άσυλο

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία σχετικά με τη νομοθεσία που εξέδωσε στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού και η οποία, κατά την άποψη της Επιτροπής, περιορίζει παράνομα την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. Σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, οι υπήκοοι τρίτων χωρών, προτού μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας στην Ουγγαρία, πρέπει πρώτα να υποβάλουν δήλωση προθέσεων στην οποία να γνωστοποιούν την επιθυμία τους να καταθέσουν αίτηση ασύλου σε πρεσβεία της Ουγγαρίας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λάβουν ειδική άδεια εισόδου για τον σκοπό αυτό, η οποία χορηγείται κατά τη διακριτική ευχέρεια των ουγγρικών αρχών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι νέες διαδικασίες ασύλου που προβλέπονται στην ουγγρική νομοθεσία παραβιάζουν την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου, όπως ερμηνεύεται υπό το πρίσμα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 30 Οκτωβρίου 2020 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία σχετικά με τη νέα νομοθεσία. Η απάντηση των ουγγρικών αρχών δεν αντέκρουσε ικανοποιητικά τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί ότι η εν λόγω νομοθεσία παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ, καθώς απαγορεύει σε πρόσωπα που βρίσκονται στο ουγγρικό έδαφος, μεταξύ άλλων στα σύνορα, να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας. Οι ουγγρικές αρχές έχουν προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για να απαντήσουν στις αιτιάσεις. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Δικαιώματα των θυμάτων: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα, επειδή δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων (οδηγία 2012/29/ΕΕ). Η οδηγία εφαρμόζεται στα θύματα κάθε εγκληματικής πράξης, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους και ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης του εγκλήματος στην ΕΕ. Βάσει των κανόνων, τα θύματα έχουν σαφή δικαιώματα για πρόσβαση σε πληροφορίες, συμμετοχή σε ποινικές διαδικασίες και λήψη στήριξης και προστασίας ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν επίσης πρόσθετη προστασία για τα ευάλωτα θύματα κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Μάλτας τον Ιούλιο του 2019, επειδή δεν είχε μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο διάφορες διατάξεις της εν λόγω οδηγίας. Δεδομένου ότι οι αιτιάσεις της Επιτροπής δεν έχουν ακόμη απαντηθεί, η Επιτροπή προβαίνει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας στη Μάλτα αιτιολογημένη γνώμη. Επί του παρόντος, διαδικασίες επί παραβάσει για πλημμελή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο βρίσκονται σε εξέλιξη και κατά του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Ρουμανίας. Η Μάλτα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει που είχε κινήσει κατά της Γερμανίας, της Εσθονίας, της Ιταλίας και της Τσεχίας, καθώς τα εν λόγω κράτη μέλη μετέφεραν πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

 

Εργαλείο της ΕΕ για τα μητρώα επιχειρήσεων: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να προβεί στη σύνδεση των εθνικών της μητρώων επιχειρήσεων

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία, επειδή εξακολουθεί να μη συνδέει τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων με το σύστημα διασύνδεσης μητρώων επιχειρήσεων (BRIS). Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο διασυνοριακά, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις σε διάφορα κράτη μέλη. Για τη σύνδεση των εθνικών μητρώων επιχειρήσεων και, κατά συνέπεια, για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου, η Επιτροπή δρομολόγησε, τον Ιούνιο του 2017, ένα ειδικό εργαλείο, το οποίο θεσπίστηκε στο πλαίσιο της οδηγίας 2012/17/ΕΕ σχετικά με τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων της ΕΕ (BRIS). Το BRIS καθιστά εφικτή τη διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας έτσι τις δραστηριότητες σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά και μειώνοντας τον περιττό φόρτο για τις επιχειρήσεις και τα μητρώα επιχειρήσεων. Το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι πλέον ασφαλέστερο για τους καταναλωτές, τους πιστωτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους. Το γεγονός ότι η Βουλγαρία δεν έχει συνδεθεί με το BRIS δυσχεραίνει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της ΕΕ στην απόκτηση πληροφοριών για τις βουλγαρικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, χωρίς το BRIS, τα μητρώα επιχειρήσεων δεν μπορούν να συνεργάζονται όταν πρόκειται για διασυνοριακές συγχωνεύσεις στις οποίες εμπλέκονται βουλγαρικές επιχειρήσεις ή σε διαδικασίες που σχετίζονται με διασυνοριακά υποκαταστήματα βουλγαρικών επιχειρήσεων. Η προθεσμία για τη σύνδεση των εθνικών μητρώων επιχειρήσεων της Βουλγαρίας με το BRIS έληξε στις 8 Ιουνίου 2017. Στις 2 Ιουλίου 2020 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, τη Γαλλία και την Ιρλανδία, καλώντας τες να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Έκτοτε, η Γαλλία και η Ιρλανδία έλαβαν ικανοποιητικά μέτρα. Αν η Βουλγαρία δεν λάβει τα αναγκαία μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Προστασία των καταναλωτών: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να εξασφαλίσει επαρκή και αποτελεσματικά μέσα για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο, λόγω μη ορθής εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες συμβατικές ρήτρες (οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου) και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (οδηγία 2005/29/ΕΚ). Η Επιτροπή κίνησε τη συγκεκριμένη διαδικασία επί παραβάσει το 2013 με βάση σειρά καταγγελιών από πολίτες της ΕΕ οι οποίοι είχαν αγοράσει ακίνητα στην Κύπρο και είχαν παραπλανηθεί, κατά τους ισχυρισμούς τους, από εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων, τράπεζες και δικηγόρους. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι κυπριακές αρχές δεν εφάρμοζαν αποτελεσματικά τις εν λόγω δύο σχετικές οδηγίες της ΕΕ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει, οι κυπριακές αρχές απάντησαν εποικοδομητικά σε αρκετούς από τους προβληματισμούς που είχε εκφράσει η Επιτροπή σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των δύο οδηγιών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί πλήρως: η Κύπρος εξακολουθεί να μη διαθέτει κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα για την πρόληψη της συνεχιζόμενης χρησιμοποίησης καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές. Οι αποφάσεις της κυπριακής Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή δεν είναι εκτελεστές και η Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν δίνει συνέχεια στις αποφάσεις της, καθώς δεν υποβάλλει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια. Επιπλέον, οι δικηγόροι δεν υπόκεινται στους κανόνες περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

6. Ενέργεια

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602, Ana Crespo Parrondo — Τηλ.: +32 229 81325)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Οδηγία Ευρατόμ για το πόσιμο νερό: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και τη ΜΑΛΤΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Βουλγαρία και τη Μάλτα, επειδή δεν συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας της Ευρατόμ για το πόσιμο νερό (οδηγία 2013/51/Ευρατόμ του Συμβουλίου) όσον αφορά την παρακολούθηση των ραδιενεργών ουσιών. Η οδηγία επιβάλλει απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Καθορίζει παραμετρικές τιμές, συχνότητες και μεθόδους για την παρακολούθηση των ουσιών αυτών και προβλέπει τη θέσπιση προγραμμάτων παρακολούθησης με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης του πόσιμου νερού προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Επιπλέον, η εν λόγω οδηγία απαιτεί επίσης οι πολίτες να είναι επαρκώς και κατάλληλα ενημερωμένοι για την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Βασικά πρότυπα ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ και την ΤΣΕΧΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Δανία και την Τσεχία, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018, αλλά η Επιτροπή θεωρεί ότι τα προαναφερόμενα κράτη μέλη το έπραξαν πλημμελώς. Η οδηγία, η οποία εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία, καθορίζει επίσης βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία του ευρέος κοινού, των εργαζομένων και των ασθενών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να εφαρμόσουν ορθά τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Κροατία και στη Βουλγαρία, επειδή δεν συμμορφώνονται με ορισμένες από τις διατάξεις του κανονισμού για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο [κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938], ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις κοινοποίησης και την εφαρμογή του μηχανισμού αλληλεγγύης. Ο κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις με σκοπό να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται ενδεχόμενες διαταραχές του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη εκτιμήσεων κινδύνου, προληπτικών σχεδίων δράσης και σχεδίων έκτακτης ανάγκης είναι ουσιαστικής σημασίας. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του κανονισμού σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την εφαρμογή του μηχανισμού αλληλεγγύης. Τον Μάιο του 2020, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στα κράτη μέλη. Έκτοτε, όλα τα κράτη μέλη έχουν υποβάλει τα σχέδιά τους, με εξαίρεση την Κροατία και τη Ρουμανία. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

7. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Nerea Artamendi Erro — Τηλ.: +32 2 29 90964)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να τροποποιήσει τους κανόνες της για τον παρακρατούμενο φόρο μερισμάτων από ασφαλιστικές εταιρείες σε άλλα κράτη μέλη του ΕΟΧ

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία, καλώντας την να τροποποιήσει τους κανόνες της για τον παρακρατούμενο φόρο μερισμάτων που καταβάλλονται σε ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες συνδυάζουν ασφάλιση ζωής με επενδύσεις και είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η ασφάλιση που συνδυάζει ασφάλιση ζωής με επενδύσεις είναι ένα σύστημα ασφάλισης ζωής στο πλαίσιο του οποίου τα ασφάλιστρα που καταβάλλει ο ασφαλιζόμενος χρησιμοποιούνται για την αγορά μεριδίων σε επενδυτικά κεφάλαια που έχουν επιλεγεί από το εν λόγω πρόσωπο, και τα μερίσματα που καταβάλλονται από αυτά τα κεφάλαια μεταβιβάζονται από τον ασφαλιστή στον αντισυμβαλλόμενο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που συνδυάζουν ασφάλιση ζωής με επενδύσεις και είναι εγκατεστημένες σε κράτη μέλη του ΕΟΧ υποχρεούνται να καταβάλλουν τελικό παρακρατούμενο φόρο επί των γαλλικών μερισμάτων που εισπράττουν. Ωστόσο, οι εν λόγω ασφαλιστικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στη Γαλλία είτε δεν καταβάλλουν παρακρατούμενο στην πηγή φόρο επί των μερισμάτων αυτών είτε μπορούν να συμψηφίσουν τον παρακρατούμενο φόρο με τον γαλλικό φόρο εταιρειών, με αποτέλεσμα μηδενικό φόρο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα εισπραττόμενα μερίσματα αποτελούν εκπιπτόμενες προβλέψεις ή τεχνικά αποθεματικά. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί παραβιάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και άρθρο 40 της συμφωνίας ΕΟΧ). Η Γαλλία έχει προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να τροποποιήσει τους κανόνες της σχετικά με τη φορολόγηση των μερισμάτων σε δημόσια συνταξιοδοτικά ιδρύματα μη μόνιμους κατοίκους

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα προειδοποιητική επιστολή στη Σουηδία, εφιστώντας την προσοχή της στην πιθανή ασυμβατότητα της νομοθεσίας της με τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τη φορολόγηση των μερισμάτων που καταβάλλονται σε δημόσια συνταξιοδοτικά ιδρύματα. Ενώ τα σουηδικά δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία, ως κυβερνητικοί οργανισμοί, απαλλάσσονται πλήρως από τη φορολογική υποχρέωση, τα μερίσματα που καταβάλλονται σε ισοδύναμα δημόσια συνταξιοδοτικά ιδρύματα που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, συνήθως με μειωμένο συντελεστή 15 %, όπως προβλέπεται στις φορολογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ της Σουηδίας και άλλων χωρών της ΕΕ / του ΕΟΧ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα τέτοιο φορολογικό καθεστώς, βάσει του οποίου τα μερίσματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπούς δημόσιους συνταξιοδοτικούς οργανισμούς υπόκεινται σε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από ό,τι η διανομή παρόμοιων στοιχείων σε αμιγώς εγχώριους οργανισμούς, ενδέχεται να παραβιάζει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και άρθρο 40 της συμφωνίας ΕΟΧ). Η Σουηδία έχει προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής, η οποία μπορεί, στη συνέχεια, να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

8. Ψηφιακή οικονομία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 229 58615, Charles Manoury — Τηλ.: +32 229 13391)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στην Πολωνία λόγω παράβασης της ενωσιακής νομοθεσίας που διαφυλάσσει την ανεξαρτησία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής — βασική αρχή της νομοθεσίας της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες. Συγκεκριμένα, οι νομικές διατάξεις που τροποποιούν την πολωνική νομοθεσία για τις τηλεπικοινωνίες και είχαν ως αποτέλεσμα τον πρόωρο τερματισμό της θητείας του επικεφαλής της πολωνικής εθνικής ρυθμιστικής αρχής — της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών— εγείρουν προβληματισμό. Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, δηλ. την τότε ισχύουσα οδηγία-πλαίσιο, η οποία ενισχύθηκε πρόσφατα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, οι επικεφαλής των εθνικών ρυθμιστικών αρχών μπορούν να παύονται από τα καθήκοντά τους μόνο αν δεν πληρούν πλέον τους όρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, οι οποίοι καθορίζονται εκ των προτέρων στην εθνική νομοθεσία. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην άρση τυχόν αμφιβολιών ως προς την ουδετερότητα της εν λόγω αρχής και στη θωράκισή της έναντι εξωτερικών παραγόντων. Ο επικεφαλής της εθνικής ρυθμιστικής αρχής παύθηκε ως συνέπεια της τροποποίησης των κανόνων για τον διορισμό και την απόλυση των επικεφαλής τέτοιων αρχών, τροποποίηση την οποία η πολωνική αρχή εφάρμοσε αναδρομικά στην τρέχουσα θητεία του προέδρου της εθνικής ρυθμιστικής αρχής. Επομένως, η θητεία του κ. Cichy τερματίστηκε επειδή η διαδικασία επιλογής δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις που προβλέφθηκαν πολλά χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Η αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής αποστέλλεται μετά την προειδοποιητική επιστολή της 2ας Ιουλίου 2020. Η Πολωνία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

 

Press Release in English