ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – “INVESTEU”: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
9 Μαρτίου, 2021
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΚ, 08-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
10 Μαρτίου, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Η ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ”

ΣΎΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ  ENVI

 

 

 

Προϋπολογισμός ύψους 5,1 δισ. ευρώ, τουλάχιστον 20% για την πρόληψη ασθενειών και την προώθηση της υγείας

Η ΕΕ καλύτερα προετοιμασμένη για να διαχειριστεί σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας

Θα ενισχυθεί η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού

Το ΕΚ ενέκρινε το πρόγραμμα «EU4Health» για την περίοδο 2021-2027, με στόχο να προετοιμαστούν τα συστήματα υγείας της ΕΕ για μελλοντικές απειλές κατά της υγείας και πανδημίες.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο με 631 ψήφους υπέρ, 32 κατά και 34 αποχές.

 

Το νέο πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» θα συμβάλει σε τομείς στους οποίους η ΕΕ μπορεί σαφώς να προσφέρει προστιθέμενη αξία, συμπληρώνοντας τις πολιτικές των κρατών μελών. Στους κύριους στόχους του συγκαταλέγεται η ενίσχυση των συστημάτων υγείας, με την καλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των χωρών. Άλλος στόχος του είναι να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα και τον οικονομικά προσιτό χαρακτήρα φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού και να διευκολύνει την πρόσβαση στα αγαθά αυτά.

 

Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας

 

Το πρόγραμμα θα προετοιμάσει καλύτερα τα συστήματα υγείας, ώστε να βελτιωθεί η ανθεκτικότητά τους απέναντι σε σοβαρές διασυνοριακές απειλές. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ θα μπορέσει να αντιμετωπίσει όχι μόνο πιθανές μελλοντικές πανδημίες, αλλά και πιο μακροπρόθεσμες προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού και οι ανισότητες σε θέματα υγείας.

 

Το πρόγραμμα θα στηρίξει επίσης δράσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υγεία και τη δημιουργία του ευρωπαϊκού «χώρου δεδομένων για την υγεία». Θα στηριχθούν επίσης η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, η βελτίωση της ψυχικής υγείας και η επιτάχυνση των προσπαθειών για την καταπολέμηση του καρκίνου.

 

Στη σύνοδο της ολομέλειας την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές τόνισαν τον καίριο ρόλο που θα διαδραματίσει το νέο πρόγραμμα στην καταπολέμηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για τη δημιουργία, σε επίπεδο ΕΕ, ενός αποθέματος βασικών ιατρικών εφοδίων και εξοπλισμού, το οποίο συμπληρώνει το έργο που επιτελείται στο πλαίσιο του rescEU, και ενός αποθέματος ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού που θα κινητοποιείται σε περίπτωση κρίσης στον τομέα της υγείας. Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη τη συζήτηση εδώ.

 

Επόμενα βήματα

 

Μετά την επίσημη έγκρισή του από το Συμβούλιο, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

 

Σχετικές πληροφορίες

 

Τον Μάιο του 2020, η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση για τη σύσταση ενός νέου, αυτόνομου προγράμματος με τίτλο «Η ΕΕ για την υγεία», για την περίοδο 2021-2027, ως τμήμα της απάντησης στην κρίση του κορονοϊού. Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει στην καλύτερη προετοιμασία της ΕΕ όσον αφορά τη διαχείριση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας και να βελτιώσει την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμβιβαστική συμφωνία στις 14 Δεκεμβρίου 2020.

 Για περισσότερα εδώ.