ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ
27 Μαΐου, 2021
Βιοποικιλότητα: η έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την προστασία των εντόμων επικονιαστών επισημαίνει τον επείγοντα χαρακτήρα της δράσης
27 Μαΐου, 2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ COVID

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210525PHT04719/20210525PHT04719_original.jpg

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid θα διευκολύνει την ελεύθερη μετακίνηση χωρίς διακρίσεις και θα συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη ©AdobeStock/Girts

 

LIBE

 

 

·         Κοινή μορφή πιστοποιητικού για εμβολιασμό, αποτέλεσμα τεστ ή ανάρρωση, αποδεκτός σε όλη την ΕΕ

·         Θα πρέπει να διευκολύνει την ελεύθερη μετακίνηση χωρίς διακρίσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και να συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη

·         Θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2021 και να εφαρμόζεται για χρονική περίοδο 12 μηνών

·         Η Επιτροπή αναμένεται να στηρίξει την προμήθεια τεστ με 100 εκ. ευρώ από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης

 

Το πιστοποιητικό θα διευκολύνει την ελεύθερη μετακίνηση χωρίς διακρίσεις και θα συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ.

 

Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID με 52 ψήφους υπέρ, 12 ψήφους κατά και 3 αποχές (για πολίτες της ΕΕ) και με 53 ψήφους υπέρ, 10 ψήφους κατά και 5 αποχές (για υπηκόους τρίτων χωρών).

 

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα εκδίδεται από τις εθνικές αρχές και θα είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή είτε σε έντυπη μορφή. Ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να εκδίδουν πιστοποιητικά που θα είναι διαλειτουργικά, συμβατά, ασφαλή και επαληθεύσιμα σε όλη την ΕΕ.

 

Επόμενα βήματα

Το κείμενο θα τεθεί για ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας του Ιουνίου (7-10 Ιουνίου 2021). Στη συνέχεια πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα. Ο κανονισμός αναμένεται να εφαρμοστεί από 1η Ιουλίου 2021.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

Ακολουθεί Ανακοίνωση Τύπου στα αγγλικά:

Common format for certificates proving vaccination, test result or recovery accepted across EU

Should facilitate free movement without discrimination during pandemic and contribute to economic recovery

It should apply from 1 July 2021 and be in place for 12 months

Commission to support test procurement with €100 million from the Emergency Support Instrument

The certificate will facilitate free movement without discrimination and contribute to the EU’s economic recovery.

The Civil Liberties Committee has endorsed the EU digital COVID Certificate package with 52 votes in favour, 13 votes against and 3 abstentions (EU citizens) and with 53 votes in favour, 10 votes against and 5 abstentions (third country nationals).

The EU Digital COVID Certificate will be issued by national authorities and be available in either digital or paper format. A common EU framework will allow member states to issue certificates that will be interoperable, compatible, secure and verifiable across the EU.

More information here

Quote

Chair of the Civil Liberties Committee and rapporteur Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) said: “The EP started negotiations with very ambitious objectives in mind and has managed to achieve a good compromise through painstaking negotiations. The text voted today will ensure that freedom of movement will be safely restored across the EU as we continue to fight this pandemic, with due respect for the right of our citizens to non-discrimination and data protection.”

Next steps

The text will be tabled for vote at the June I plenary session (7-10 June 2021). It then has to be approved by the Council and be published in the Official Journal. The Regulation is expected to apply from 1 July 2021.

Πηγή: Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα