ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (FEMM) – ΔΕΥΤΕΡΑ 12, ΤΡΙΤΗ 13 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
12 Ιουλίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Η ΕΕ εγκαινιάζει το πιλοτικό πρόγραμμα «Women TechEU» για να θέσει τις γυναίκες στην πρώτη γραμμή της υπερπροηγμένης τεχνολογίας
13 Ιουλίου, 2021

Πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό της σύμβασης του Aarhus: Η Επιτροπή χαιρετίζει τον δημόσιο έλεγχο των πράξεων της ΕΕ για το περιβάλλον

                                                                                                            

Πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό της σύμβασης του Aarhus: Η Επιτροπή χαιρετίζει τον δημόσιο έλεγχο των πράξεων της ΕΕ για το περιβάλλον

 

Αθήνα, 13/07/2021

 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε εχτές μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού της σύμβασης του Aarhus. Η συμφωνία θα επιτρέψει τον ενισχυμένο δημόσιο έλεγχο των πράξεων της ΕΕ που επηρεάζουν το περιβάλλον. Η Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση τον Οκτώβριο του 2020 τιμώντας τη δέσμευση που ανέλαβε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας να βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων στον διοικητικό και δικαστικό έλεγχο σε επίπεδο ΕΕ.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, δήλωσε: «Χαιρετίζω την τροποποίηση του κανονισμού της σύμβασης του Aarhus που συμφωνήθηκε προσωρινά μεταξύ των συννομοθετών. Θα δώσει τη δυνατότητα στην ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών και στο ευρύτερο κοινό να ασκούν αποτελεσματικότερο έλεγχο επί των αποφάσεων που επηρεάζουν το περιβάλλον. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο του συστήματος ελέγχων και ισορροπιών στο περιβαλλοντικό κράτος δικαίου, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να φέρει βιώσιμες αλλαγές.»

Η τροποποίηση που συμφωνήθηκε θα βελτιώσει τις δυνατότητες της κοινωνίας των πολιτών να ζητάει από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επανεξετάζουν τις πράξεις τους με σκοπό τη διασφάλιση καλύτερης προστασίας του περιβάλλοντος και την ανάληψη αποτελεσματικότερης δράσης για το κλίμα. Τον έλεγχο αυτό θα μπορούν να ζητούν οι περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και οι ιδιώτες τα δικαιώματα των οποίων θίγονται. Επιπλέον, τα μέλη του κοινού που ενεργούν από κοινού για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος θα μπορούν να ζητούν τον έλεγχο αυτό, εάν το αίτημά τους στηρίξουν τουλάχιστον 4.000 Ευρωπαίους από τουλάχιστον πέντε κράτη μέλη και τουλάχιστον 250 μέλη του κοινού από καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη.

Ο τροποποιημένος κανονισμός θα βελτιώσει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συνέπεια των δράσεων της Ένωσης για το περιβάλλον και το κλίμα, και θα στηρίξει τον στόχο της Επιτροπής να φέρει μετασχηματιστικές αλλαγές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς θα ενισχύσει περαιτέρω την κοινωνία των πολιτών ώστε να συμβάλει στις αλλαγές αυτές.

Επόμενα βήματα

Σε συνέχεια της προσωρινής πολιτικής συμφωνίας για τις πιο σημαντικές αλλαγές, ο αναθεωρημένος κανονισμός για τη σύμβαση του Aarhus πρέπει τώρα να εγκριθεί και να εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προτού τεθεί σε ισχύ. 

Ιστορικό

Η πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/06, ο οποίος εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2006, όταν η ΕΕ κατέστη συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης του Aarhus.

Σκοπός της σύμβασης του Aarhus είναι να εγγυηθεί τρεις σημαντικές πτυχές της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης: πρόσβαση στις πληροφορίες, συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Η επιτροπή συμμόρφωσης με τη Σύμβαση είχε ήδη εγείρει μια σειρά από ζητήματα όσον αφορά τις υποχρεώσεις της ΕΕ για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα. Με την τροποποίηση που συμφωνήθηκε σήμερα τα ζητήματα αυτά αντιμετωπίζονται. 

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα