Δελτίο Τύπου – Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν σθεναρά την επιστήμη και την τεχνολογία σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου
23 Σεπτεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή προτείνει κοινό φορτιστή για ηλεκτρονικές συσκευές
23 Σεπτεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Δέσμη παραβάσεων Σεπτεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις

                                                                                                            

Δέσμη παραβάσεων Σεπτεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις

 

Αθήνα, 23/09/2021

 

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 153 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Περιβάλλον και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vivian Loonela — Τηλ.: +32 229 66712· Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

 

Περιβάλλον

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Βιομηχανικές εκπομπές: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, την ΕΛΛΑΔΑ και τη ΓΑΛΛΙΑ να επικαιροποιήσουν το εθνικό τους δίκαιο για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γαλλία να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης [οδηγία (ΕΕ) 2015/2193]. Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπών για μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Οι μονάδες αυτές χρησιμοποιούνται σε ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της παροχής θέρμανσης και ψύξης για οικιακή χρήση και της παροχής θερμότητας ή ατμού για βιομηχανικές διεργασίες. Αποτελούν σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης με διοξείδιο του θείου, οξείδιο του αζώτου και σκόνη. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία. Η Αυστρία, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Γαλλία δεν έχουν μεταφέρει ορθά την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στα τέσσερα κράτη μέλη. Καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην επιστολή και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να βελτιώσει τους εθνικούς κανόνες της

Η Επιτροπή καλεί τη Σλοβακία να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες (οδηγία Seveso III). Η οδηγία εφαρμόζεται σε περισσότερες από 12.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπει κανόνες για την πρόληψη σοβαρών βιομηχανικών ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών τους επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Η χημική και η πετροχημική βιομηχανία, καθώς και η χονδρική πώληση και η αποθήκευση καυσίμων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Ανάλογα με την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών, ισχύουν διαφορετικά συστήματα ασφάλειας — αυστηρότερες νομικές απαιτήσεις εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις που χειρίζονται μεγάλες ποσότητες. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας. Η Σλοβακία δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο ορισμένες διατάξεις της οδηγίας Seveso III. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται οι διατάξεις σχετικά με την εκπόνηση πολιτικής πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων, τις υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης να καταρτίζει έκθεση ασφαλείας και το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου κοινού να διατυπώσει παρατηρήσεις και γνώμες προς την αρμόδια αρχή πριν από τη λήψη απόφασης για συγκεκριμένο έργο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβακία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Προειδοποιητική επιστολή — Άρθρο 260 της ΣΛΕΕ

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία για τη φύση

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ), την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-461/14). Η συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία για τη φύση έχει καίρια σημασία για τη διαφύλαξη και την αποκατάσταση της φύσης και της βιοποικιλότητας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες τη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε καλή οικολογική κατάσταση τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Στις 24 Νοεμβρίου 2016 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η Ισπανία δεν είχε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της υποβάθμισης φυσικών οικοτόπων και της όχλησης προστατευόμενων ειδών πτηνών λόγω της κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής που διέρχεται από τη ζώνη ειδικής προστασίας «Campiñas de Sevilla» στην Ανδαλουσία. Η Ισπανία έχει προσδιορίσει σειρά μέτρων μετριασμού και αντιστάθμισης για την αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε και την εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου. Ωστόσο, σχεδόν 5 χρόνια μετά την έκδοση της απόφασης, η Ισπανία δεν έχει ακόμη εφαρμόσει πλήρως τα εν λόγω μέτρα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία λόγω της μη συμμόρφωσής της με την απόφαση του Δικαστηρίου. Πρόκειται για διαδικασία επί παραβάσει βάσει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι η Επιτροπή μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, αφού δώσει στην Ισπανία τη δυνατότητα να απαντήσει στην επιστολή και να λάβει τα αναγκαία μέτρα.

 

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να συμμορφωθεί με απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων

Η Επιτροπή καλεί την Κροατία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ) και προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-250/18). Η οδηγία επιβάλλει στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα απόβλητα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που προστατεύει τόσο την ανθρώπινη υγεία όσο και το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας. Στις 2 Μαΐου 2019 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη (υπόθεση C-250/18) ότι η Κροατία είχε χαρακτηρίσει εσφαλμένα περισσότερους από 140.000 τόνους καταλοίπων παραγωγής από την επεξεργασία πυριτιομακανίου ως «υποπροϊόντα» αντί ως απόβλητα στην εγκατάσταση Biljane Donje. Ως εκ τούτου, η Κροατία δεν διαχειρίστηκε δεόντως τα εν λόγω απόβλητα, με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και να βλάψει το περιβάλλον. Η Κροατία βρίσκεται στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού της εφαρμογής της εν λόγω απόφασης του Δικαστηρίου, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή λεπτομερές σχέδιο για την αποκατάσταση του χώρου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κροατία λόγω της μη συμμόρφωσής της με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για διαδικασία επί παραβάσει βάσει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι η Επιτροπή μπορεί να αναπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, αφού δώσει στην Κροατία τη δυνατότητα να απαντήσει στην επιστολή και να λάβει τα αναγκαία μέτρα.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να επικαιροποιήσουν την εθνική νομοθεσία τους

Η Επιτροπή καλεί τη Σλοβενία και την Ισπανία να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με την οδηγία για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία 2011/92/ΕΕ). Η οδηγία διασφαλίζει ότι οι επιπτώσεις των δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον αξιολογούνται πριν από την αδειοδότηση των έργων και ότι οι σημαντικές επιβλαβείς επιπτώσεις εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται. Η οδηγία τροποποιήθηκε τον Απρίλιο του 2014 (με την οδηγία 2014/52/ΕΕ), με σκοπό να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, και, παράλληλα, να καταστούν οι επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις πιο σωστές, προβλέψιμες και βιώσιμες. Η Σλοβενία δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο ορισμένες διατάξεις της τροποποιημένης οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων της οδηγίας σχετικά με τις διαδικασίες εκτίμησης των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των απαιτήσεων που αφορούν την εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη, τη μείωση ή την εξάλειψη των επιβλαβών επιπτώσεων στο περιβάλλον στις άδειες για ορισμένα έργα. Η Ισπανία δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία, καθώς η ισπανική νομοθεσία δεν απαιτεί εκτίμηση των επιπτώσεων για ορισμένα έργα με δυνητικά σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτό ισχύει ιδίως για τις εγκαταστάσεις εξόρυξης, επεξεργασίας και μεταποίησης αμιάντου. Η Ισπανία έχει επίσης θεσπίσει διάφορα «κατώτατα όρια αποκλεισμού» τα οποία είναι δυνατόν να αποκλείσουν έργα από τη διαδικασία ανεξάρτητα από τις πιθανώς σημαντικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένες γνώμες στη Σλοβενία και στην Ισπανία. Αμφότερα τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ολοκλήρωση του δικτύου της Natura 2000

Η Επιτροπή καλεί τη Μάλτα να προβεί σε περαιτέρω επιστημονικές μελέτες σχετικά με τους θαλάσσιους προστατευόμενους οικοτόπους της πέραν των 25 ναυτικών μιλίων με σκοπό τον προσδιορισμό των τόπων κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) που πρέπει να συμπεριληφθούν στο δίκτυο Natura 2000 για την τήρηση των υποχρεώσεών της δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Η απαίτηση για τη δημιουργία και τη διαχείριση ολοκληρωμένου και συνεκτικού δικτύου Natura 2000 είναι καίριας σημασίας για την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες τη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε καλή οικολογική κατάσταση τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Η Μάλτα δεν έχει προτείνει τόπους κοινοτικής σημασίας για την προστασία των υφάλων της και των βυθισμένων ή μερικώς βυθισμένων θαλάσσιων σπηλαίων στη θαλάσσια περιοχή πέραν των 25 ναυτικών μιλίων. Επίσης, δεν έχει προσκομίσει επαρκή επιστημονικά στοιχεία για να δικαιολογήσει την απουσία των εν λόγω τόπων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πλημμύρες: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις αξιολογήσεις των κινδύνων πλημμύρας

Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ). Δυνάμει της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επανεξέταση των προκαταρκτικών τους αξιολογήσεων των κινδύνων πλημμύρας και, εάν χρειάζεται, να τις επικαιροποιούν. Η επανεξέταση και η επικαιροποίηση είναι σημαντικές ώστε τόσο το κοινό όσο και η Επιτροπή να γνωρίζουν τις νέες εξελίξεις όσον αφορά τους κινδύνους πλημμύρας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει τη σημασία του να παραμείνει η Ευρώπη σε πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Η Βουλγαρία δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή της επανεξέτασης και, εν ανάγκη, επικαιροποίησης των προκαταρκτικών αξιολογήσεων των κινδύνων πλημμύρας, και θέσης τους στη διάθεση της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ποιότητα των υδάτων: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να βελτιώσει τους κανόνες της για την προστασία των επιφανειακών υδάτων από τη ρύπανση

Η Επιτροπή καλεί την Ιρλανδία να μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο όλα τα στοιχεία της οδηγίας για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (οδηγία 2008/105/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 2013/39/ΕΕ). Στόχος της οδηγίας για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος είναι να διασφαλιστεί ότι η χημική ρύπανση των επιφανειακών υδάτων δεν συνιστά απειλή για το υδάτινο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Μολονότι η Ιρλανδία έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις περισσότερες από τις διατάξεις της οδηγίας, ορισμένες πτυχές εξακολουθούν να μην έχουν μεταφερθεί πλήρως. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η υποχρέωση καθορισμού ειδικών προτύπων ποιότητας των υδάτων για ορισμένες ουσίες προτεραιότητας και το καθήκον να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη ορισμένες ειδικές ουσίες προτεραιότητας κατά την αξιολόγηση των τάσεων της πιθανής συσσώρευσής τους στα ιζήματα ή στη χλωρίδα και πανίδα. Επίσης, η Ιρλανδία δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο το καθήκον συμπερίληψης χαρτών των εκπομπών, των απορρίψεων και των διαρροών ουσιών προτεραιότητας, εφόσον υπάρχουν, καθώς και πληροφοριών σχετικά με τις συγκεντρώσεις τους στα ιζήματα ή στη χλωρίδα και την πανίδα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιρλανδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αλιεία

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Αλιεία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ και τη ΓΑΛΛΙΑ να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο και την επιβολή της τήρησης της υποχρέωσης εκφόρτωσης

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία και τη Γαλλία να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο και την επιβολή της τήρησης της υποχρέωσης εκφόρτωσης δυνάμει του κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013] και του κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου]. Η εν λόγω υποχρέωση θεσπίστηκε κατά την τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής το 2013 για να τερματιστεί η σπάταλη και μη βιώσιμη πρακτική της απόρριψης, η οποία συνίσταται στη ρίψη των ανεπιθύμητων αλιευμάτων στη θάλασσα. Στα επίμαχα ζητήματα περιλαμβάνεται επίσης η μη συμμόρφωση της Ισπανίας και της Γαλλίας με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον κανονισμό για την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία [κανονισμός ΠΑΑ — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου]. Ειδικότερα, η Ισπανία και η Γαλλία δεν έχουν διασφαλίσει τον έλεγχο και την επιβολή της τήρησης της υποχρέωσης όλα τα αλιεύματα ειδών που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων και, στη Μεσόγειο, ειδών που υπόκεινται σε ελάχιστα μεγέθη να μεταφέρονται και να διατηρούνται επί των αλιευτικών σκαφών και στη συνέχεια να καταγράφονται, να εκφορτώνονται και να προσμετρώνται στις ποσοστώσεις, αν συντρέχει περίπτωση. Ο αποτελεσματικός έλεγχος και η επιβολή των κανόνων που διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα και η ακριβής καταγραφή των αλιευμάτων και των απορριπτόμενων ποσοτήτων είναι ουσιαστικής σημασίας για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και για την υποστήριξη των μακροπρόθεσμων στόχων βιωσιμότητας της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Έχουν επίσης σημασία για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ισπανία και η Γαλλία δεν έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Ισπανία και στη Γαλλία, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αποκαταστήσουν τις ελλείψεις. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

 

2. Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953· Federica Miccoli — Τηλ.: +32 229 58300· Célia Dejond — Τηλ.: +32 229 88199)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Δομικά προϊόντα: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, καλώντας την να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και με την οδηγία για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά[οδηγία (ΕΕ) 2015/1535]. Η Ουγγαρία έχει θεσπίσει σύστημα προηγούμενου ελέγχου σε εθνικό επίπεδο το οποίο επηρεάζει την πώληση ή εξαγωγή οικοδομικών υλικών στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το ουγγρικό κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 402/2021 θεσπίζει σύστημα προηγούμενου ελέγχου σε εθνικό επίπεδο το οποίο επηρεάζει την πώληση ή εξαγωγή οικοδομικών υλικών στο εξωτερικό. Πρόκειται για μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος με ποσοτικό περιορισμό των εξαγωγών εντός της εσωτερικής αγοράς, κατά παράβαση του άρθρου 35 της ΣΛΕΕ. Απ’ ό,τι φαίνεται, ο περιορισμός που επιβάλλεται με το εν λόγω διάταγμα δεν στηρίζεται σε κανέναν βάσιμο επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να παραβιάζει επίσης το άρθρο 36 της ΣΛΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ουγγαρία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά, η οποία θεσπίζει υποχρεώσεις κοινοποίησης και τήρησης περιόδου status quo. Περαιτέρω, δεδομένου ότι ο περιορισμός φαίνεται να ισχύει και για τις εξαγωγές από την Ουγγαρία σε τρίτες χώρες, το διάταγμα ρυθμίζει το εξωτερικό εμπόριο και μπορεί να θεωρηθεί μέτρο που εμπίπτει στην κοινή εμπορική πολιτική, η οποία αποτελεί τομέα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στην Ουγγαρία αιτιολογημένη γνώμη.

 

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να τηρήσουν τους κανόνες σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Ιταλία και στην Ισπανία προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης. Η Ιταλία και η Ισπανία παρέτειναν τη διάρκεια παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, η παράταση σύμβασης παραχώρησης ισοδυναμεί με νέα παραχώρηση, η οποία μπορεί να ανατεθεί μόνο κατόπιν διαγωνισμού. Η ιταλική υπόθεση έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-526/17), με την οποία το Δικαστήριο αποφάνθηκε, τον Σεπτέμβριο του 2019, ότι η Ιταλία, παρατείνοντας τη διάρκεια της παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου στη «Società Autostrada Tirrenica p.A.» χωρίς να κινήσει προηγουμένως διαδικασία διαγωνισμού, παρέβη την </

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα