Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων
3 Νοεμβρίου, 2021
Η Επιτροπή γιορτάζει τα αποτελέσματα της προκήρυξης του προγράμματος «Ορίζων 2020» για την Πράσινη Συμφωνία : 73 επιλεγέντα έργα θα λάβουν 1 δισ. ευρώ
3 Νοεμβρίου, 2021

Η Τουρκία συνδέεται με σημαντικά προγράμματα της ΕΕ για την έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση

 

Αθήνα, 27/10/2021

 

Σήμερα, η Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία για στενότερη συνεργασία στα προγράμματα έρευνας, καινοτομίας και εκπαίδευσης της ΕΕ. Για την περίοδο 2021-2027, παραχωρήθηκε στην Τουρκία καθεστώς σύνδεσης με το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη», το πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας και αθλητισμού Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Κατά συνέπεια, ερευνητές, φορείς καινοτομίας, σπουδαστές, μαθητές, ασκούμενοι, εκπαιδευτικοί και νέοι που είναι εγκατεστημένοι στην Τουρκία μπορούν πλέον να συμμετέχουν υπό τους ίδιους όρους με τους συμμετέχοντες από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η σύνδεση με το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία είναι η στενότερη μορφή συνεργασίας με χώρες εκτός ΕΕ. Η σύνδεση με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» στηρίζει τη «Συνολική προσέγγιση για την έρευνα και την καινοτομία» και επιβεβαιώνει την προσήλωση της Ευρώπης στο επίπεδο παγκόσμιου ανοίγματος που απαιτείται για την προώθηση της αριστείας, τη συγκέντρωση πόρων, την ταχύτερη επιστημονική πρόοδο και την ανάπτυξη δυναμικών οικοσυστημάτων καινοτομίας. Η σύνδεση με το Erasmus+ στηρίζει τη διά βίου μάθηση, την εκπαιδευτική, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού εντός και εκτός Ευρώπης, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιοτική απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ενισχύει τη συμμετοχή των νέων και των οργανώσεων σε δραστηριότητες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις, ως μέσο για ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζω την Τουρκία στα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη», Erasmus+ και στο Σώμα Αλληλεγγύης. Η συμμετοχή της Τουρκίας στη νέα γενιά προγραμμάτων της ΕΕ θα ενισχύσει περαιτέρω τις ικανότητές της και θα στηρίξει την ένταξή της στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης.» 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ

 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα