Δελτίο Τύπου – Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Τα εθνικά μέτρα φερεγγυότητας μετά την πανδημία της COVID-19 βοήθησαν τις επιχειρήσεις να αποφύγουν τις πτωχεύσεις
5 Νοεμβρίου, 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
5 Νοεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για την προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού

Αθήνα, 03/11/2021

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τροποποιήσεις του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Σκοπός του υφιστάμενου καθεστώτος, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 13 Νοεμβρίου 2020 (SA.58555), είναι να βοηθήσει τα νοικοκυριά που, μετά την έξαρση του κορονοϊού, κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, να αποπληρώσουν τα ενυπόθηκα δάνειά τους.

Η Ελλάδα κοινοποίησε τις εξής τροποποιήσεις του υφιστάμενου καθεστώτος:

i)           τρίμηνη παράταση της περιόδου δανειακής στήριξης από τους εννέα στους δώδεκα μήνες και

ii)          μείωση του μέγιστου ποσού ενίσχυσης ανά δικαιούχο (από 33 % ως 40 % χαμηλότερα σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο επιχορηγήσεων που δόθηκαν βάσει του υφιστάμενου καθεστώτος). Τα υπόλοιπα στοιχεία του καθεστώτος παραμένουν αμετάβλητα.

Όσον αφορά το υφιστάμενο καθεστώς ενισχύσεων, η Επιτροπή έκρινε ότι η επιχορήγηση των ιδιοκτητών κατοικιών βάσει του τροποποιημένου καθεστώτος θα παράσχει έμμεσο πλεονέκτημα στις τράπεζες που χορήγησαν τα δάνεια. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, σε περίπτωση που λάβουν την επιδότηση ιδιοκτήτες κατοικιών με εξυπηρετούμενα δάνεια, το έμμεσο πλεονέκτημα είναι συμβατό κατ’ αναλογία με την ενότητα 3.1 του προσωρινού πλαισίου [βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)] που επιτρέπει επιχορηγήσεις ύψους έως 1,8 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο. Οι επιχορηγήσεις υπόκεινται σε ορισμένες διασφαλίσεις, όπως ότι οι τράπεζες δεν αποκομίζουν αδικαιολόγητο έμμεσο πλεονέκτημα. Όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ιδιοκτητών κατοικιών, η Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση βάσει των άρθρων 107 παράγραφος 2 στοιχείο α) και 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της ενίσχυσης. Η αξιολόγηση της Επιτροπής κατέδειξε επίσης ότι η έμμεση ενίσχυση δεν θα δημιουργούσε αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, διότι περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο για να επιτευχθεί ο στόχος, ήτοι να αποφευχθεί η απώλεια της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών. Επιπλέον, το τροποποιημένο καθεστώς δεν εισάγει διακρίσεις μεταξύ των τραπεζών, διότι στηρίζει ιδιοκτήτες κατοικιών με δάνεια σε οποιαδήποτε τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ. Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.100197 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον Ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα