Δελτίο Τύπου – Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2021: έχει σημειωθεί συνολική πρόοδος όσον αφορά την ψηφιακή μετάβαση, απαιτούνται όμως νέες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ
15 Νοεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη στηρίζει επενδύσεις ύψους 35 εκατ. ευρώ σε ένα νέο ταμείο για τη γαλάζια οικονομία
15 Νοεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Δέσμη παραβάσεων Οκτωβρίου: κυριότερες αποφάσεις

Δελτίο Τύπου

 

                                                                                                            

Δέσμη παραβάσεων Οκτωβρίου: κυριότερες αποφάσεις

 

Αθήνα, 12/11/2021

 

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 46 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Περιβάλλον και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vivian Loonela — Τηλ.: +32 229 66712, Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

 

Περιβάλλον

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να βελτιώσουν την επεξεργασία των αποβλήτων τους

Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία να εφαρμόσουν ορθά την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ) και την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ). Η οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων θεσπίζει πρότυπα για τους χώρους υγειονομικής ταφής με σκοπό την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου, στο νερό, στο έδαφος και στον αέρα. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε χώρους υγειονομικής ταφής πραγματοποιείται διάθεση μόνο αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην απόφασή του της 15ης Οκτωβρίου 2014, αποφάνθηκε ότι, πριν από την υγειονομική ταφή, τα απόβλητα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με τον πλέον κατάλληλο τρόπο ώστε να μειώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Μετά την απόφαση αυτή, το 2015 η Επιτροπή δρομολόγησε μελέτη για τη διερεύνηση της υγειονομικής ταφής ανεπεξέργαστων μη επικίνδυνων στερεών αστικών αποβλήτων στα κράτη μέλη.

Ως προς τη Βουλγαρία η μελέτη αποκάλυψε ελλείψεις σε όλους τους τόπους όπου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη. Σε 52 χώρους υγειονομικής ταφής τα απόβλητα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία που να περιλαμβάνει επαρκή διαλογή ροών αποβλήτων και σταθεροποίηση των οργανικών αποβλήτων. Επίσης, το δίκτυο εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων πριν από την υγειονομική ταφή όσον αφορά τα μεικτά αστικά απόβλητα και τα βιολογικά απόβλητα είναι ανεπαρκές.

Ως προς την Κροατία, η μελέτη ανέλυσε πέντε χώρους υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων σε πέντε διαφορετικές επαρχίες. Η μελέτη αποκάλυψε ελλείψεις σε όλους τους χώρους όπου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, καθώς και το γεγονός ότι τα αστικά απόβλητα απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς καμία επεξεργασία. Οι χώροι υγειονομικής ταφής που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας δεν διαθέτουν δυνατότητες σε επίπεδο υποδομών, όπως και οι επαρχίες στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω χώροι υγειονομικής ταφής.

Ως προς την Ελλάδα, η μελέτη διαπίστωσε ότι υπάρχει έλλειψη επαρκών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, ότι γίνεται ανεπαρκής χωριστή συλλογή όσον αφορά το γυαλί, τα μέταλλα και τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα, και ότι το μεγαλύτερο μέρος των οργανικών αποβλήτων καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς προηγούμενη σταθεροποίηση.

Ως προς τη Ρουμανία, η μελέτη διαπίστωσε ελλείψεις σε όλους τους χώρους όπου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, καθώς και ότι το μεγαλύτερο μέρος των αστικών αποβλήτων απορρίπτεται σε χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς καμία επεξεργασία. Οι χώροι υγειονομικής ταφής που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας δεν διαθέτουν δυνατότητες σε επίπεδο υποδομών, όπως και οι επαρχίες στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω χώροι υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, στην περίπτωση της Ρουμανίας, έπειτα από άλλη έρευνα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι χώροι υγειονομικής ταφής που βρίσκονται στο Βουκουρέστι δεν τηρούν τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς ούτε και αυτοί διαθέτουν άδεια σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα και τις οδηγίες για την υγειονομική ταφή.

Στη Σλοβακία διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε όλους τους χώρους στους οποίους πραγματοποιήθηκε επίσκεψη. Σε 111 χώρους υγειονομικής ταφής στη Σλοβακία τα απόβλητα απορρίπτονται χωρίς κατάλληλη επεξεργασία, καθώς οι χώροι αυτοί δεν διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η διαλογή των διαφόρων κλασμάτων αποβλήτων και η σταθεροποίηση των οργανικών αποβλήτων. Επίσης, η Σλοβακία δεν μετέφερε ορθά την υποχρέωση προεπεξεργασίας στο εθνικό δίκαιο, και το δίκτυο εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων είναι ανεπαρκές.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στα οικεία κράτη μέλη, τα οποία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να άρουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να ενισχύσει τους εθνικούς κανόνες για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δημόσιων και των ιδιωτικών έργων

Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις όσον αφορά τη μεταφορά της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) (οδηγία 2011/92/ΕΕ) στο εθνικό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Η πορτογαλική νομοθεσία προβλέπει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μη λήψη απόφασης από την αρχή ΕΠΕ συνεπάγεται τη μη υποβολή έργου σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ωστόσο, η οδηγία θεσπίζει ειδική διαδικασία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η αρμόδια αρχή αποφασίζει με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και τα κριτήρια ελέγχου. Ως εκ τούτου, η σιωπηρή αρνητική απόφαση για τη διενέργεια ελέγχου αντιβαίνει στον σκοπό της οδηγίας ΕΠΕ. Επιπλέον, κάθε απόφαση περί μη διενέργειας ελέγχου πρέπει να δημοσιοποιείται και να αιτιολογείται, υποχρέωση η οποία δεν τηρείται στις περιπτώσεις αυτές. Επιπλέον, η πορτογαλική νομοθεσία δεν εναρμονίζεται όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται ή την ανάγκη να συμφωνηθεί εύλογη διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης σε περίπτωση έργων με διασυνοριακές επιπτώσεις. Η Πορτογαλία δεν διόρθωσε αυτές τις ελλείψεις μετά την προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Πόσιμο νερό: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΙΡΛΑΝΔΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη ασφαλούς πόσιμου νερού

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη συμμόρφωσής της με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία για το πόσιμο νερό (οδηγία 98/83/ΕΚ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό και δεν συνιστά δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Η Επιτροπή παραπέμπει την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ, καθώς σε ορισμένες ζώνες ύδρευσης σε ολόκληρη τη χώρα το επίπεδο των τριαλογονομεθανίων (THM) στο πόσιμο νερό υπερέβαινε εδώ και πολύ καιρό την παραμετρική τιμή που καθορίζεται στην οδηγία για το πόσιμο νερό. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Ιρλανδία έχει σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων THM στο πόσιμο νερό. Ωστόσο, σήμερα, πάνω από τρία χρόνια μετά την κίνηση της διαδικασίας επί παραβάσει, ορισμένες ζώνες ύδρευσης εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για το πόσιμο νερό. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου.

 

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των υψηλών επιπέδων διοξειδίου του αζώτου

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της κακής ποιότητας του αέρα που οφείλεται στα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του αζώτου (NO2). Όταν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίσουν τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση δίνουν έμφαση στη σημασία που έχει η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία. Η Πορτογαλία υπερέβη την ετήσια οριακή τιμή διοξειδίου του αζώτου (NO2) στις ζώνες ποιότητας του αέρα «Lisboa Norte», «Porto Litoral» και «Entre Douro e Minho». Επίσης, δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι πορτογαλικές αρχές δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς και, επομένως, παραπέμπει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου.

 

Φύση: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη προστασίας και διαχείρισης των τόπων της του δικτύου Natura 2000

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Βουλγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Εντός έξι ετών από την καταχώριση των τόπων τους κοινοτικής σημασίας, τα κράτη μέλη πρέπει να τους χαρακτηρίσουν ως ειδικές ζώνες διατήρησης. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 θέτουν ως στόχο για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε καλή οικολογική κατάσταση τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Η Βουλγαρία δεν έχει χαρακτηρίσει ακόμα 194 από τους 229 τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ούτε έχει καθορίσει στόχους και μέτρα διατήρησης ειδικά για καθέναν από τους εν λόγω τόπους κατά παράβαση της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι βουλγαρικές αρχές δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς και, επομένως, παραπέμπει τη Βουλγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου.

 

Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων: Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσής της με απόφαση του Δικαστηρίου

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν συμμορφώνεται πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου της 18ης Οκτωβρίου 2018, η οποία διαπίστωσε ότι η Ρουμανία δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ). Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, η Ρουμανία υποχρεούνταν να κλείσει και να αποκαταστήσει, μέχρι τις 16 Ιουλίου 2009, όλους τους χώρους υγειονομικής ταφής που δεν είχαν λάβει άδεια λειτουργίας. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ρουμανία δεν πληρούσε αυτή την υποχρέωση όσον αφορά 68 χώρους υγειονομικής ταφής. Η οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων αποσκοπεί στην παροχή μέτρων, διαδικασιών και καθοδήγησης για την πρόληψη ή τη μείωση, στο μέτρο του δυνατού, των αρνητικών επιπτώσεων που έχει η υγειονομική ταφή των αποβλήτων στο περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι σημαντική για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Τρία έτη μετά την έκδοση της απόφασης, 42 χώροι υγειονομικής ταφής δεν έχουν κλείσει ακόμη. Η Ρουμανία, για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου, οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι εν λόγω χώροι υγειονομικής ταφής θα κλείσουν, θα σφραγιστούν και θα αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν λόγω των άμεσων κινδύνων που συνεπάγονται για την υγεία και το περιβάλλον. Πρόκειται για τη δεύτερη παραπομπή στο Δικαστήριο, που ενδέχεται να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων για το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης απόφασης και της επίτευξης συμμόρφωσης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου.

 

Φύση: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει τη ΜΑΛΤΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της παγίδευσης σπίνων

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Μάλτα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν εφαρμόζει ορθά την οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ) καθώς προβλέπει εσφαλμένα καθεστώς παρέκκλισης και επιτρέπει την παγίδευση προστατευόμενων σπίνων για ερευνητικούς σκοπούς. Η οδηγία για τα πτηνά απαιτεί γενικό σύστημα προστασίας των άγριων πτηνών και επιτρέπει παρεκκλίσεις για τη θήρα και την παγίδευση μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες την κρίσιμη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε καλή οικολογική κατάσταση τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Το ζήτημα της παγίδευσης σπίνων είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο διαδικασίας επί παραβάσει στο παρελθόν, με αποτέλεσμα την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου το 2018 με την οποία κρίθηκε παράνομη παρόμοια παρέκκλιση όσον αφορά την παγίδευση. Στη συνέχεια, η Μάλτα κατάργησε το σχετικό καθεστώς παρέκκλισης και δεσμεύτηκε να μην το επανενεργοποιήσει. Ωστόσο, το 2020 η Μάλτα ενέκρινε εκ νέου την παγίδευση σπίνων, αυτή τη φορά επικαλούμενη άλλη διάταξη παρέκκλισης, συγκεκριμένα εκείνη που αφορούσε ερευνητικούς σκοπούς. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, παρόλο που ο δεδηλωμένος στόχος είναι η «έρευνα», αρκετά στοιχεία δείχνουν ότι το σύστημα επιτρέπει —στην πράξη— τη σύλληψη μεγάλου αριθμού πτηνών χωρίς να δηλώνονται, σε αντίθεση με τις αυστηρές προϋποθέσεις για παρεκκλίσεις που ορίζονται στην οδηγία για τα πτηνά. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή απέστειλε στη Μάλτα προειδοποιητική επιστολή τον Δεκέμβριο του 2020 και, στη συνέχεια, αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούνιο του 2021. Αν και η Μάλτα κατάργησε την επίμαχη νομοθεσία στις αρχές Οκτωβρίου, δεν ήρε τις ανησυχίες της Επιτροπής: οι άδειες παγίδευσης για την περίοδο του 2021 είχαν ήδη εκδοθεί βάσει του καταργηθέντος πλαισίου του 2020, και εγκρίθηκαν σύντομα νέοι κανόνες με μικρές μόνο αλλαγές σε σύγκριση με το προηγούμενο νομικό καθεστώς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η απάντηση των μαλτεζικών αρχών τόσο στην προειδοποιητική επιστολή όσο και στην αιτιολογημένη γνώμη είναι μη ικανοποιητική και, επομένως, παραπέμπει τη Μάλτα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

Αλιεία

 

Προειδοποιητική επιστολή

 

Αλιεία: Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στο ΒΕΛΓΙΟ, στην ΙΡΛΑΝΔΙΑ και στις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ λόγω μη συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις όσον αφορά τον έλεγχο και την επιβολή της τήρησης της υποχρέωσης εκφόρτωσης

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά του Βελγίου, της Ιρλανδίας και των Κάτω Χωρών λόγω μη συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις όσον αφορά τον έλεγχο και την επιβολή της τήρησης της υποχρέωσης εκφόρτωσης δυνάμει του κανονισμού για την κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013] και του κανονισμού για τον έλεγχο της αλιείας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009]. Η εν λόγω υποχρέωση θεσπίστηκε κατά την τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής το 2013 για να τερματιστεί η σπάταλη και μη βιώσιμη πρακτική της απόρριψης, η οποία συνίσταται στη ρίψη των ανεπιθύμητων αλιευμάτων στη θάλασσα. Τα εν λόγω ζητήματα αφορούν επίσης τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό για την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία [κανονισμός ΠΑΑ — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008].

Ειδικότερα, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και οι Κάτω Χώρες δεν έχουν διασφαλίσει τον έλεγχο και την επιβολή της τήρησης της υποχρέωσης βάσει της οποίας όλα τα αλιεύματα ειδών που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων και ειδών που υπόκεινται σε ελάχιστα μεγέθη πρέπει να μεταφέρονται και να διατηρούνται επί των αλιευτικών σκαφών και στη συνέχεια να καταγράφονται, να εκφορτώνονται και να προσμετρώνται στις ποσοστώσεις, κατά περίπτωση. Ο αποτελεσματικός έλεγχος και η επιβολή των κανόνων που διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα και η ακριβής καταγραφή των αλιευμάτων και των απορριπτόμενων ποσοτήτων είναι ουσιαστικής σημασίας για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και για την υποστήριξη των μακροπρόθεσμων στόχων βιωσιμότητας της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Έχουν επίσης σημασία για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στα οικεία κράτη μέλη, τα οποία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην επιστολή και να άρουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Αλιεία: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες για τον τόνο

Η Επιτροπή καλεί τη Μάλτα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του κανονισμού για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009], του κανονισμού για την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία [κανονισμός ΠΑΑ — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008] και του κανονισμού για τον τόνο [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1627]. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Μάλτα δεν έθεσε σε εφαρμογή αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης των δραστηριοτήτων σε ιχθυοτροφεία τόνου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Μάλτα δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση όλων των ελλείψεων που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο αρκετών αποστολών ελέγχου και επιθεώρησης, μεταξύ άλλων της απουσίας ελέγχου των αποστολών τόνου που εξέρχονται από τη Μάλτα, των καθυστερημένων ερευνών και της μη λήψης μέτρων κατά των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953, Federica Miccoli — Τηλ.: +32 229 58300, Célia Dejond — Τηλ.: +32 229 88199)

 

Αιτιολογημένες γνώμες και συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη

 

Ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ και την ΚΥΠΡΟ να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για τους επαγγελματίες και τις υπηρεσίες

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, την Ιρλανδία και την Κύπρο, καθώς δεν έχουν ακόμη θεσπίσει, πλήρως ή εν μέρει, εθνικά μέτρα για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 30 Ιουλίου 2020. Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών, αποτρέποντας την εισαγωγή νέων μεροληπτικών, αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων περιορισμών για τις επαγγελματικές υπηρεσίες.

Η Επιτροπή απευθύνει επίσης συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Ιρλανδία. Τον Νοέμβριο του 2019 η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ιρλανδία λόγω μη συμμόρφωσης της εθνικής νομοθεσίας και πρακτικής με τους ενωσιακούς κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ). Με βάση την απάντηση της Ιρλανδίας στην αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή εγείρει νέα αιτίαση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ για τα επαγγέλματα των ειδικών τοποθέτησης εγκαταστάσεων αερίου και των ηλεκτρολόγων από άλλα κράτη μέλη.

Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

3. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 229 53156, Laura Bérard — Τηλ.: + 32 229 55721, Ciara Bottomley — Τηλ.: +32 229 69971)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, τη ΣΟΥΗΔΙΑ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Ρουμανίας, της Σουηδίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένα στοιχεία των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [οδηγία (ΕΕ) 2017/541]. Στους κανόνες αυτούς περιλαμβάνονται διατάξεις που ποινικοποιούν και τιμωρούν με κυρώσεις αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, όπως τα ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, την επιστροφή στην ΕΕ ή την πραγματοποίηση ταξιδιών εντός της ΕΕ για την τέλεση τέτοιων δραστηριοτήτων, την εκπαίδευση για τρομοκρατικούς σκοπούς και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Επιπλέον, οι κανόνες προβλέπουν ειδικές διατάξεις για τα θύματα της τρομοκρατίας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα θύματα αυτά έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, καθώς και σε επαγγελματικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, αμέσως μετά την επίθεση και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο. Οι εν λόγω κανόνες αποτελούν σημαντικό μέρος του θεματολογίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν τους εν λόγω κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2018. Η Ουγγαρία, η Λετονία, η Ρουμανία, η Σουηδία, η Σλοβενία και η Σλοβακία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα της Ένωσης: Η Επιτροπή απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στην ΟΥΓΓΑΡΙΑ επειδή ψήφισε ενάντια στη θέση της Ένωσης στην Επιτροπή Ναρκωτικών του ΟΗΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία, επειδή δεν ακολούθησε τη θέση της Ένωσης κατά την ψηφοφορία επί των συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την κάνναβη και τις σχετικές με την κάνναβη ουσίες στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά τον Δεκέμβριο του 2020. Οι εν λόγω συστάσεις αφορούν αλλαγές στα παραρτήματα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις ψυχοτρόπους ουσίες, όπου παρατίθενται οι ουσίες υπό διεθνή έλεγχο. Οι αποφάσεις σχετικά με τη διεθνή καταχώριση ουσιών δυνάμει των εν λόγω συμβάσεων εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Η θέση της Ένωσης —που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2020— είναι δεσμευτική, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ, για τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία πρέπει να ψηφίσουν αναλόγως στην Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά. Η Ουγγαρία ψήφισε ενάντια στη θέση της Ένωσης δύο φορές κατά την ψηφοφορία επί των συστάσεων του ΠΟΥ. Η κάνναβη εξακολουθεί να υπόκειται σε διεθνή έλεγχο. Στόχος των συστάσεων του ΠΟΥ ήταν να διασφαλιστεί ότι η κάνναβη και οι σχετικές με την κάνναβη ουσίες υπόκεινται στον καταλληλότερο διεθνή έλεγχο, με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές και ιατρικές γνώσεις. Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής τον Φεβρουάριο του 2021. Η απάντηση των ουγγρικών αρχών στην προειδοποιητική επιστολή δεν άλλαξε την εκτίμηση της Επιτροπής. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Μετανάστευση: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΟΥΓΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσής της με απόφαση του Δικαστηρίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει από το Δικαστήριο να διατάξει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Ουγγαρία λόγω της μη συμμόρφωσής της με απόφαση του Δικαστηρίου που αφορά τους ενωσιακούς κανόνες για το άσυλο και την επιστροφή. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην απόφασή του της 17ης Δεκεμβρίου 2020 (υπόθεση C-808/18, Επιτροπή κατά Ουγγαρίας), έκρινε ότι η ουγγρική νομοθεσία σχετικά με τους κανόνες και τις πρακτικές στις ζώνες διέλευσης που βρίσκονται στα σύνορα Σερβίας-Ουγγαρίας ήταν αντίθετη προς το δίκαιο της ΕΕ. Ειδικότερα, το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβάσεις όσον αφορά διατάξεις της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου (οδηγία 2013/32/ΕΕ), της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής (οδηγία 2013/33/ΕΕ) και της οδηγίας για την επιστροφή (οδηγία 2008/115/ΕΚ). Μέχρι σήμερα, η Ουγγαρία δεν έχει λάβει μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί με διάφορες πτυχές της απόφασης. Ειδικότερα, η Ουγγαρία δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. Επίσης, δεν διευκρίνισε τους όρους που διέπουν το δικαίωμα παραμονής στην επικράτειά της σε περίπτωση προσφυγής στο πλαίσιο διαδικασίας ασύλου, αν δεν συντρέχει «κατάσταση κρίσης λόγω μαζικής μετανάστευσης». Λόγω της συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης με την απόφαση του Δικαστηρίου, η Επιτροπή απέστειλε στην Ουγγαρία προειδοποιητική επιστολή στις 9 Ιουνίου 2021 δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Σήμερα, η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού και ημερήσιας χρηματικής ποινής. Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

 

4. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253· Katarzyna Kolanko — Τηλ.: +32 229 63444· Jördis Ferroli – Τηλ.: +32 229 92729)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Δικαιώματα στην ποινική διαδικασία: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ, την ΕΣΘΟΝΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά των ενωσιακών κανόνων σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και το δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, της Εσθονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Ουγγαρίας και της Πορτογαλίας με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την πρόσβαση σε δικηγόρο και το δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη (οδηγία 2013/48/ΕΕ). Η οδηγία αποτελεί ένα από τα στοιχεία του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τη θέσπιση κοινών ελάχιστων προτύπων περί δίκαιης δίκης, διασφαλίζοντας την επαρκή προστασία των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισμένα εθνικά μέτρα μεταφοράς που ανακοινώθηκαν από τα έξι κράτη μέλη δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ειδικότερα, οι ελλείψεις αφορούν πιθανές παρεκκλίσεις από το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, καθώς και παρεκκλίσεις από το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας. Διαπιστώθηκαν επίσης ζητήματα όσον αφορά, αφενός, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να αρθεί το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και, αφετέρου, το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο κράτος μέλος έκδοσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Τα εν λόγω έξι κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Αν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προβεί στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οδηγία παρέχονται στο ενημερωτικό δελτίο.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Προστασία δεδομένων: Η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στο ΒΕΛΓΙΟ λόγω έλλειψης ανεξαρτησίας της οικείας αρχής προστασίας δεδομένων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, επειδή δεν διασφάλισε την πλήρη ανεξαρτησία της οικείας αρχής προστασίας δεδομένων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το Βέλγιο παραβιάζει το άρθρο 52 του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), το οποίο ορίζει ότι η εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων εκτελεί τα καθήκοντά της και ασκεί τις εξουσίες της με ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία των αρχών προστασίας δεδομένων συνεπάγεται ότι τα μέλη τους είναι απαλλαγμένα από οποιεσδήποτε εξωτερικές επιρροές και δεν ασκούν κανένα ασυμβίβαστο επάγγελμα. Ωστόσο, ορισμένα μέλη της βελγικής αρχής προστασίας δεδομένων δεν μπορούν επί του παρόντος να θεωρηθούν απαλλαγμένα από εξωτερικές επιρροές, διότι είτε λογοδοτούν σε επιτροπή διαχείρισης που εξαρτάται από τη βελγική κυβέρνηση, είτε έχουν συμμετάσχει σε κυβερνητικά έργα με σκοπό την ιχνηλάτηση επαφών στο πλαίσιο της COVID-19, ή είναι μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας Πληροφοριών. Στις 9 Ιουνίου 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, δίνοντας του προθεσμία δύο μηνών για να λάβει διορθωτικά μέτρα. Η απάντηση του Βελγίου δεν κάλυψε τα ζητήματα που θίγονταν στην προειδοποιητική επιστολή, και τα επίμαχα μέλη παρέμειναν στη θέση τους. Το Βέλγιο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων διατίθενται στο διαδίκτυο.

 

5. Ενέργεια και κλίμα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602, Ana Crespo Parrondo — Τηλ.: +32 229 81325)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Ραδιενεργά απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να θεσπίσει εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων που να συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιρλανδία λόγω του εθνικού προγράμματος που θέσπισε για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων το οποίο δεν συνάδει πλήρως με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα (οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα ραδιενεργά απόβλητα δημιουργούνται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά και από τη μη σχετιζόμενη με την ηλεκτροπαραγωγή χρήση ραδιενεργών υλικών για ιατρικούς, ερευνητικούς, βιομηχανικούς και γεωργικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη παράγουν ραδιενεργά απόβλητα. Η οδηγία θεσπίζει ενωσιακό πλαίσιο που απαιτεί την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και να μην επιβάλλονται δυσανάλογα βάρη στις μελλοντικές γενιές. Ειδικότερα, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν εθνικά προγράμματα για τη διαχείριση όλων των αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται στην επικράτειά τους, από την παραγωγή έως τη διάθεσή τους. Στόχος είναι η προστασία των εργαζομένων και του πληθυσμού έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Το εθνικό πρόγραμμα που κοινοποιήθηκε από την Ιρλανδία διαπιστώθηκε ότι δεν πληροί ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας. Η Ιρλανδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει τις αδυναμίες που εντόπισε η Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

6. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: +32 229 96302, Francesca Dalboni — Τηλ.: +32 229 88170)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ, την ΚΡΟΑΤΙΑ και τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο μετέφεραν στο εθνικό δίκαιο τη δέσμη μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Δανίας, της Κροατίας και της Λιθουανίας λόγω μη κοινοποίησης των επεξηγηματικών εγγράφων σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των νέων ενωσιακών κανόνων για τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο [οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου όσον αφορά τη Δανία και τη Λιθουανία, και οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου όσον αφορά τη Δανία και την Κροατία]. Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην απλούστευση του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές που συμμετέχουν σε διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις εντός της ΕΕ, και στη δημιουργία πιο δίκαιου περιβάλλοντος για τους ενωσιακούς πωλητές, με την κατάργηση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για τις εισαγωγές μικρής αξίας από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν με επαρκώς σαφή και ακριβή τρόπο τα εθνικά μέτρα με τα οποία μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η εν λόγω οδηγία. Δεδομένου ότι η Δανία, η Κροατία και η Λιθουανία δεν εξήγησαν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο έχουν μεταφέρει τις εν λόγω οδηγίες στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή δεν μπορεί να ελέγξει αν τα συγκεκριμένα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει πλήρως και ορθά τις οικείες διατάξεις στο εθνικό δίκαιο. Η Δανία, η Κροατία και η Λιθουανία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να επιτρέψει την αφαίρεση των άμεσα συνδεόμενων δαπανών κατά τον υπολογισμό της παρακράτησης φόρου στην πηγή για τις διασυνοριακές πληρωμές δικαιωμάτων

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας, καλώντας την να ευθυγραμμίσει τους κανόνες της σχετικά με την παρακράτηση φόρου στην πηγή επί των πληρωμών δικαιωμάτων που έχουν εισπραχθεί από φορολογούμενους μη μόνιμους κατοίκους (άρθρο 56 της ΣΛΕΕ). Η ισπανική νομοθεσία προβλέπει ότι ο παρακρατούμενος φόρος εισπράττεται επί του ακαθάριστου εισοδήματος, χωρίς δυνατότητα αφαίρεσης των άμεσα συνδεόμενων δαπανών. Παρά το γεγονός ότι η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να επιβάλλει παρακράτηση φόρου στην πηγή επί των διασυνοριακών πληρωμών δικαιωμάτων, ακόμη και αν δεν επιβάλλει παρακράτηση φόρου στην πηγή επί αμιγώς εγχώριων πληρωμών, πρέπει να επιτρέπει την αφαίρεση των άμεσα συνδεόμενων δαπανών κατά τον καθορισμό του οφειλόμενου φόρου. Η Ισπανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής, η οποία μπορεί, στη συνέχεια, να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

7. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan de Keersmaecker — Τηλ.: +32 229 84680· Anna Wartberger — Τηλ.: +32 229 82054)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Αεροπορικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να εφαρμόσει δεόντως τους ενωσιακούς κανόνες στον τομέα της αδειοδότησης πτήσεων

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά του Βελγίου, καλώντας το να εφαρμόσει ορθά τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής σχετικά με την καθιέρωση και τη συντήρηση συστήματος διαχείρισης στον τομέα της αδειοδότησης πληρωμάτων πτήσης. Σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς, η αρμόδια αρχή αεροπορίας πρέπει να διαθέτει επαρκές προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται και να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, πείρα και εκπαίδευση. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας διαπίστωσε σοβαρή έλλειψη τέτοιου προσωπικού σε διαδοχικές επιθεωρήσεις που διενήργησε από το 2018 έως το 2021 στο Βέλγιο. Η κατάσταση επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια του βελγικού συστήματος αεροπορίας. Το Βέλγιο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις βελγικές αρχές.

 

Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς και τη διακυβέρνηση των υποδομών

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Βουλγαρίας και της Γερμανίας λόγω πλημμελούς μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2370 στο εθνικό δίκαιο. Η εν λόγω οδηγία τροποποιεί την οδηγία 2012/34/ΕΕ όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής. Θεσπίζει το γενικό δικαίωμα των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σ’ ένα κράτος μέλος να εκτελούν όλα τα είδη υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών οπουδήποτε στην ΕΕ, και ενισχύει τους κανόνες σχετικά με την αμεροληψία των διαχειριστών υποδομής. Η Βουλγαρία και η Γερμανία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γαλλίας σχετικά με την εθνική της νομοθεσία που απαγορεύει τις περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης εντός ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV). Η Επιτροπή θεωρεί ότι η γαλλική νομοθεσία, που απαγορεύει τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης εντός των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, δηλαδή οχημάτων άνω των 2,5 τόνων και έως 3,5 τόνων, παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ, και ιδίως τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. Η Επιτροπή φρονεί ότι η γαλλική νομοθεσία περιορίζει αδικαιολόγητα και δυσανάλογα την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών οδικών μεταφορών στη Γαλλία και αντιβαίνει στους στόχους της εσωτερικής αγοράς. Η Γαλλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

 8. Απασχόληση και Κοινωνικά Δικαιώματα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: +32 229 96302, Flora Matthaes — Τηλ.: +32 229 83951)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γερμανίας λόγω μη συμμόρφωσής της με τους ενωσιακούς κανόνες για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004] και για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011]. Το ομόσπονδο κράτος της Βαυαρίας θέσπισε νέο καθεστώς οικογενειακών επιδομάτων για τους κατοίκους του με μικρά παιδιά (ηλικίας έως 3 ετών). Οι υπήκοοι της ΕΕ που εργάζονται στη Βαυαρία δικαιούνται την παροχή αυτή υπό τους ίδιους όρους με τους Γερμανούς υπηκόους, ανεξάρτητα από το αν τα παιδιά τους ζουν μαζί τους ή στο εξωτερικό. Ωστόσο, οι υπήκοοι της ΕΕ των οποίων τα παιδιά κατοικούν σε ένα από τα 15 κράτη μέλη όπου το κόστος ζωής είναι χαμηλότερο απ’ ό,τι στη Βαυαρία λαμβάνουν τη συγκεκριμένη παροχή μειωμένη. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το ενδεχόμενο η εν λόγω νομοθεσία να παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ, καθώς δεν αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες της ΕΕ και, ως εκ τούτου, συνιστά διάκριση. Επιπλέον, η εν λόγω νομοθεσία παραβιάζει τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι απαγορεύουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις διαμονής. Η Γερμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Εργατικό δίκαιο: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για την εργασία ορισμένου χρόνου

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Πορτογαλίας λόγω μη συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία για την εργασία ορισμένου χρόνου (συμφωνία-πλαίσιο που προσαρτάται στην οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου). Η πορτογαλική νομοθεσία προβλέπει λιγότερο ευνοϊκούς όρους απασχόλησης για τους εκπαιδευτικούς ορισμένου χρόνου που εργάζονται σε σχολεία του δημόσιου τομέα της Πορτογαλίας σε σύγκριση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, ιδίως όσον αφορά τον μισθό και την αρχαιότητα. Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες με βάση την αρχή της μη διάκρισης. Δυνάμει της συμφωνίας-πλαισίου, διαφορετική μεταχείριση επιτρέπεται μόνο όταν δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Τέτοια διάταξη δεν προβλέπεται στο πορτογαλικό δίκαιο. Επιπλέον, το πορτογαλικό δίκαιο δεν προβλέπει επαρκή μέτρα για την πρόληψη πιθανών καταχρήσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που εφαρμόζονται στο έδαφος των Αζορών. Η Πορτογαλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει τις αδυναμίες που εντόπισε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να καταργήσει την απαίτηση ελληνικής ιθαγένειας για την πρόσβαση σε υψηλόβαθμες θέσεις στον δημόσιο τομέα

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα λόγω της μη συμμόρφωσής της με το δίκαιο της ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση σε υψηλόβαθμες θέσεις στον δημόσιο τομέα. Η ελληνική νομοθεσία περιορίζει αποκλειστικά σε Έλληνες υπηκόους την πρόσβαση σε υψηλόβαθμες θέσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και ορισμένων δημόσιων φορέων. Ο περιορισμός αυτός αφορά τις θέσεις Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή και Προϊσταμένου Τμήματος. Η επίμαχη νομοθεσία παραβιάζει τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας μεταξύ εργαζομένων στην ΕΕ. Το άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) θεσπίζει την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας μεταξύ εργαζομένων από διαφορετικά κράτη μέλη. Για τον δημόσιο τομέα προβλέπεται εξαίρεση, την οποία το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ερμηνεύσει συσταλτικά. Το Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιφυλάσσουν την πρόσβαση σε θέσεις της δημόσιας διοίκησης στους υπηκόους τους μόνο αν οι θέσεις αυτές συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση εξουσιών δημοσίου δικαίου και καθηκόντων που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους ή άλλων δημόσιων αρχών. Αυτό πρέπει να αποφασίζεται κατά περίπτωση, με βάση τη φύση και τις αρμοδιότητες της θέσης. Ο γενικευμένος αποκλεισμός εργαζομένων της ΕΕ που δεν είναι Έλληνες υπήκοοι από δημόσιες θέσεις με βάση το ιεραρχικό τους επίπεδο αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

9. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: +32 229 96302, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να τροποποιήσει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Τσεχίας λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο ήταν η 10η Ιανουαρίου 2020 και η Τσεχία είχε δηλώσει μερική μεταφορά. Η Επιτροπή αξιολόγησε τα κοινοποιηθέντα εθνικά μέτρα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις πλημμελούς μεταφοράς (μη συμμόρφωσης) της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, οι οποίες επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, ορισμένες θεμελιώδεις πτυχές, όπως ο ορισμός του πραγματικού δικαιούχου και η ορθή λειτουργία των μητρώων πραγματικών δικαιούχων. Χωρίς την ορθή λειτουργία των δημόσια προσβάσιμων μητρώων πραγματικών δικαιούχων, το πρόσωπο που έχει την πραγματική κυριότητα ή τον έλεγχο ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί εύκολα να παραμείνει αφανές ιδρύοντας ανώνυμες εταιρείες ή καταπιστεύματα σε δικαιοδοσίες που δεν απαιτούν την εγγραφή του πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας σε μητρώο — ή προσλαμβάνοντας εντεταλμένους ή πληρεξουσίους για την υπογραφή των εγγράφων. Η πρακτική αυτή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο στη διαφθορά, στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σε άλλες παράνομες χρηματοοικονομικές πρακτικές. Οι ενωσιακοί κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελούν μέρος της δέσμευσης της Επιτροπής για την προστασία των πολιτών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ έναντι της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα σκάνδαλα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά τα τελευταία έτη ανέδειξαν για άλλη μια φορά τη σημασία της ορθής εφαρμογής και της αποτελεσματικής εποπτείας. Τα νομοθετικά κενά που παρατηρούνται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Εάν η Τσεχία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Έλεγχοι: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να ολοκληρώσει τη μεταφορά των κανόνων ελέγχου στο εθνικό δίκαιο

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας λόγω μη κοινοποίησης ορισμένων μέτρων μεταφοράς της οδηγίας 2014/56/ΕΕ που τροποποιεί την οδηγία 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (οδηγία για τους ελέγχους). Οι υπηρεσίες της Επιτροπής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο διαφόρων διατάξεων της οδηγίας για τους ελέγχους εξακολουθεί να είναι ελλιπής. Η μεταφορά φαίνεται ελλιπής όσον αφορά θεμελιώδεις πτυχές της ενωσιακής νομοθεσίας για τους ελέγχους, όπως: i) τους κανόνες για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων σε επίπεδο επιθεωρητών και μεταξύ των εμπειρογνωμόνων που εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα και των ελεγκτών· ii) τον ορισμό μίας μόνο αρμόδιας αρχής που φέρει την τελική ευθύνη για τα καθήκοντα εποπτείας· και iii) τους όρους για την καταχώριση των ελεγκτών και των ελεγκτικών οντοτήτων τρίτων χωρών στην Ιταλία και για την ανταλλαγή εγγράφων εργασίας του ελέγχου όταν ο έλεγχος διενεργείται στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών. Η πλήρης μεταφορά της οδηγίας για τους ελέγχους στο εθνικό δίκαιο θα διασφαλίσει την εφαρμογή ενιαίων και ενισχυμένων κανόνων ελέγχου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες των εταιρειών. Εάν η Ιταλία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Πληρωμές: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σουηδία επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 (τη δεύτερη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών — PSD2), η οποία έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 13 Ιανουαρίου 2018. Στόχος της PSD2 είναι να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιούν ευκολότερα και ασφαλέστερα τις διαδικτυακές υπηρεσίες πληρωμών, ενισχύοντας τα δικαιώματα των καταναλωτών και προστατεύοντας καλύτερα τους καταναλωτές από απάτες, καταχρήσεις και προβλήματα πληρωμών. Η PSD2 προωθεί επίσης καινοτόμες υπηρεσίες πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου και διαδικτύου. Μετά την αξιολόγηση των κοινοποιηθέντων μέτρων και των εξηγήσεων που παρείχαν οι σουηδικές εθνικές αρχές, οι υπηρεσίες της Επιτροπής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μεταφορά αρκετών διατάξεων της οδηγίας PSD2 στο εθνικό δίκαιο εξακολουθεί να είναι ελλιπής. Η πλήρης μεταφορά σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι διασφαλίζεται ότι το βάρος της απόδειξης βαρύνει τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Πρόκειται για θεμελιώδη πτυχή της προστασίας των καταναλωτών στο νομικό πλαίσιο της PSD2 Η Σουηδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών προκειμένου να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να ολοκληρώσει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιρλανδία λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παρά το γεγονός ότι η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληγε στις 10 Ιανουαρίου 2020, η Ιρλανδία, κατά την ημερομηνία έκδοσης της αιτιολογημένης γνώμης, είχε δηλώσει μερική μόνο μεταφορά της οδηγίας. Η Επιτροπή αξιολόγησε τα κοινοποιηθέντα εθνικά μέτρα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ιρλανδία δεν είχε μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο την υποχρέωση πλήρους ταυτοποίησης του προσώπου που πράγματι κατέχει ή ελέγχει λογαριασμούς πληρωμών, τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες ασφαλείας. Η καθυστερημένη πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών και θυρίδων ασφαλείας δυσχεραίνει την ανίχνευση των μεταφορών χρηματικών ποσών που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την τρομοκρατία. Οι ενωσιακοί κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελούν μέρος της δέσμευσης της Επιτροπής για την προστασία των πολιτών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ έναντι της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα νομοθετικά κενά που παρατηρούνται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Εάν η Ιρλανδία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

10. Ψηφιακή οικονομία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 229 58615· Charles Manoury — Τηλ.: +32 229 13391)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Ψηφιακά μέσα: Η Επιτροπή καλεί τέσσερα κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα ψηφιακά μέσα και τα μέσα επικοινωνίας

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες, καλώντας, αφενός, τη Γαλλία και τη Ρουμανία να ολοκληρώσουν τη μεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στο εθνικό δίκαιο και, αφετέρου, το Βέλγιο και την Τσεχία να μεταφέρουν πλήρως τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΚΗΕ) στην εθνική τους νομοθεσία. Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η οποία αναθεωρήθηκε το 2018, αποσκοπεί στη διασφάλιση δίκαιης ενιαίας αγοράς για τις ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, η οποία να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, οδηγώντας σε ένα ασφαλέστερο, δικαιότερο και πιο ποικιλόμορφο οπτικοακουστικό τοπίο, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών τηλεοπτικών σταθμών, των κατά παραγγελία υπηρεσιών βίντεο και των πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εκσυγχρονίζει τους ενωσιακούς κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες, ώστε να παρέχει στους καταναλωτές περισσότερα δικαιώματα και επιλογές, καθώς και καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη ρυθμιστική προβλεψιμότητα των φορέων εκμετάλλευσης και ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις σε καλύτερα και ταχύτερα δίκτυα. Οι εν λόγω δύο οδηγίες αποσκοπούν στη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου κατάλληλου για την ψηφιακή εποχή και όφειλαν να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο το τελευταίο τρίμηνο του 2020. Οι αιτιολογημένες γνώμες που εστάλησαν σήμερα ακολουθούν τις προειδοποιητικές επιστολές που απέστειλε η Επιτροπή σε 23 κράτη μέλη τον Νοέμβριο του 2020 για τη μη θέσπιση των μέτρων μεταφοράς της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, και τις προειδοποιητικές επιστολές που εστάλησαν σε 24 κράτη μέλη στις 4 Φεβρουαρίου 2021 για τη μη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Δεδομένου ότι οι αρχές κοινοποίησαν εθνικά μέτρα που είναι ελλιπή, τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση και για να θεσπίσουν και να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς των εν λόγω νομοθετικών πράξεων της ΕΕ. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις εν λόγω υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην  Ελλάδα