Δελτίο Τύπου – Ψηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας: η νέα στρατηγική της Επιτροπής ανοίγει τον δρόμο για σύγχρονη και εξορθολογισμένη αναφορά εποπτικών δεδομένων
18 Δεκεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία — Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου
18 Δεκεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τις αιτήσεις καταχώρισης δύο νέων Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών

                                                                                                            

Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τις αιτήσεις καταχώρισης δύο νέων Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών

 

 

Αθήνα, 15/12/2021

 

Χθες, η Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Green VAT — Ένας πράσινος ΦΠΑ της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων και οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών». Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να προτείνει νομοθετική πράξη με στόχο τη «μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για οικολογικά προϊόντα και υπηρεσίες».

Οι διοργανωτές καλούν την Επιτροπή να δρομολογήσει φορολογικές μειώσεις στην Ευρώπη για οικολογικά προϊόντα, βιώσιμα παραγόμενα και φιλικά προς το περιβάλλον, προκειμένου να στηρίξει την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος. Η Επιτροπή κρίνει νομικά αποδεκτή αυτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, καθότι πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει την ουσία των προτάσεων.

 

Επίσης χθες, η Επιτροπή απέρριψε την καταχώριση της «Πρωτοβουλίας EVE για τη δημιουργία του δικαιώματος λήψης αποφάσεων». Η πρωτοβουλία καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη θέσπιση ενός νέου θεμελιώδους δικαιώματος, το οποίο θα καθιερώσει ένα «σύστημα άμεσης δημοκρατίας» στο επίπεδο των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, όπου οι πολίτες θα μπορούν να αποφασίζουν, «με συνεκτικό τρόπο», «για κοινά ή δημόσια θέματα», ασκώντας έτσι από κοινού τη «λαϊκή κυριαρχία». Η επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τροποποίηση των Συνθηκών. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/788 επιτρέπει μόνο πρωτοβουλίες που ζητούν από την Επιτροπή να προτείνει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, πράξεις παράγωγου δικαίου για την εφαρμογή των Συνθηκών. Η απόρριψη έρχεται μετά από διαδικασία δύο σταδίων, κατά την οποία οι διοργανωτές, σε πρώτο στάδιο, κλήθηκαν να τροποποιήσουν την αρχική τους πρωτοβουλία, λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη αξιολόγηση της Επιτροπής.

 

Επόμενα βήματα

 

Μετά τη χθεσινή καταχώριση, οι διοργανωτές της ΕΠΠ «Green VAT» έχουν προθεσμία έξι μηνών για τη συγκέντρωση υπογραφών. Αν, σε διάστημα ενός έτους, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει θέση. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι και θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

 

Ιστορικό

 

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως ένα μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012.

 

Οι προϋποθέσεις παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση να μην βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάμει των οποίων μπορεί να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) να μην είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) να μην αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης.

 

Από την έναρξη του θεσμού των ΕΠΠ, η Επιτροπή έχει λάβει 110 αιτήσεις για τη δρομολόγηση Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, εκ των οποίων οι 86 ήταν νομικά παραδεκτές και, ως εκ τούτου, πληρούσαν τα κριτήρια καταχώρισης.

 

Η απόρριψη της καταχώρισης της «Πρωτοβουλίας EVE για τη δημιουργία του δικαιώματος λήψης αποφάσεων» είναι η πρώτη απόρριψη καταχώρισης μιας ΕΠΠ από την έναρξη εφαρμογής του νέου κανονισμού ΕΠΠ τον Ιανουάριο του 2020. Έκτοτε, η Επιτροπή έχει καταχωρίσει 16 πρωτοβουλίες (εκ των οποίων 4 επωφελήθηκαν από τη νέα διαδικασία καταχώρισης σε δύο στάδια).

 

Για περισσότερες πληροφορίες

 

Green VAT — Ένας πράσινος ΦΠΑ της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων και οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών

 

ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών

 

Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

 

Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative

 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα