Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή συζητά με τα κράτη μέλη σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο στη συνεδρίαση της συντονιστικής ομάδας για το φυσικό αέριο
23 Ιανουαρίου, 2022
Δελτίο Τύπου – Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή δημοσιεύει την τελική έκθεση της τομεακής έρευνας για το καταναλωτικό διαδίκτυο των πραγμάτων
23 Ιανουαρίου, 2022

Δελτίο Τύπου – Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσιες διαβουλεύσεις για την ηλιακή ενέργεια, την αδειοδότηση των ΑΠΕ και τις συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Αθήνα, 19/01/2022

 

Η Επιτροπή ξεκίνησε δύο δημόσιες διαβουλεύσεις στον τομέα της ενέργειας, για τη στήριξη της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τη μείωση των εκπομπών ρύπων στην Ευρώπη κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030. Οι διαβουλεύσεις αφορούν την ηλιακή ενέργεια στην ΕΕ και τους τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών αδειοδότησης για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και τη διευκόλυνση των συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Οι δύο αυτές διαβουλεύσεις θα καταστήσουν δυνατή την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο 40 % του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ έως το 2030.

 

Το 2022, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τη στρατηγική της για την ηλιακή ενέργεια. Η σχετική διαβούλευση αποσκοπεί στη συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τον τρόπο αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος της ηλιακής ενέργειας. Η εν λόγω διαβούλευση εξετάζει ειδικότερα τους κύριους κινδύνους συμφόρησης και εμποδίων στις επενδύσεις στο πλαίσιο των ισχυόντων κανόνων. Η δεύτερη διαβούλευση θα συμβάλει στην κατάρτιση των προγραμματισμένων για το καλοκαίρι κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και ανάπτυξης των ΑΠΕ. Η εν λόγω διαβούλευση αφορά επίσης τις συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες αποτελούν απευθείας συμβάσεις μεταξύ εταιρειών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για την παροχή ανανεώσιμης ενέργειας.

 

Η Επιτροπή θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη μείωση της διάρκειας και της πολυπλοκότητας των εν λόγω συμφωνιών, ώστε να εξασφαλιστεί σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους επενδυτές σε έργα ΑΠΕ. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στις εν λόγω διαβουλεύσεις εντός των επόμενων 12 εβδομάδων, έως τις 12 Απριλίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ και εδώ.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα