Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις για τον οικολογικό προσανατολισμό και την ψηφιοποίηση του οικοσυστήματος κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
1 Απριλίου, 2022
Πράσινη Συμφωνία: νέες προτάσεις για να γίνουν τα βιώσιμα προϊόντα ο κανόνας και για να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Ευρώπης ως προς τους πόρους
1 Απριλίου, 2022

Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με πιθανά μέτρα για την πρόσβαση σε επί του οχήματος δεδομένα

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων, που συνοδεύεται από ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με πρόταση για την πρόσβαση σε δεδομένα, λειτουργίες και πόρους οχημάτων, η οποία θα συμπληρώσει την πρόταση πράξης για τα   που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2022.

Με την πρόσκληση υποβολής στοιχείων, η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την προσέγγιση του προβλήματος, την ανάγκη παρέμβασης της ΕΕ, καθώς και σχετικά με το προκαταρκτικό φάσμα πιθανών επιλογών και τον αναμενόμενο αντίκτυπό τους. Με τη δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή επιδιώκει να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εμπειρία από την πρόσβαση σε δεδομένα, λειτουργίες και πόρους οχημάτων.

Επιδιώκει επίσης να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο μιας σειράς πιθανών μέτρων, ιδίως όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την καινοτομία, την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια, την προστασία κ.λπ. Τόσο η πρόσκληση υποβολής στοιχείων όσο και η δημόσια διαβούλευση βασίζονται στα στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή κυρίως μέσω ερευνών και εργαστηρίων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η πρωτοβουλία αυτή για τα επί του οχήματος δεδομένα ακολουθεί και συμπληρώνει την πρόταση πράξης για τα δεδομένα, η οποία δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Θα βασιστεί στις αρχές της και θα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση ορισμένων ειδικών ανά τομέα ζητημάτων, όπως η αμφίδρομη πρόσβαση σε πόρους οχημάτων και η αλληλεπίδραση μεταξύ της πρόσβασης σε δεδομένα και της κυβερνοασφάλειας.

Τόσο η πρόσκληση υποβολής στοιχείων όσο και η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσουν έως τις 21 Ιουνίου 2022.

 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα