Το μέλλον της Ευρώπης: πλησιάζει η οριστικοποίηση των συστάσεων πολιτικής από τη Διάσκεψη
13 Απριλίου, 2022
Φορολόγηση της αλκοόλης: Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με τους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για τους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης
13 Απριλίου, 2022

Χρηματοπιστωτικές αγορές: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει μια στοχευμένη δημόσια διαβούλευσηΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού για να αξιολογήσει την επάρκεια των κανόνων της ΕΕ για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ), μια σημαντική πηγή βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης εταιρειών και δημόσιων φορέων.

Τα ΑΚΧΑ είναι επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν κυρίως σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως χρεόγραφα που εκδίδονται από τράπεζες, επιχειρήσεις ή κυβερνήσεις και τα οποία είναι καίριας σημασίας για τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Ο κανονισμός για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, ο οποίος είναι σε πλήρη ισχύ από τον Ιανουάριο του 2019, ως μέρος του νομικού πλαισίου που θέσπισε η ΕΕ μετά την κρίση, αποσκοπούσε στη διατήρηση της ακεραιότητας και της σταθερότητας της ενιαίας αγοράς και στη μείωση των πιστωτικών κινδύνων και των κινδύνων ρευστότητας στον τομέα των ΑΚΧΑ. Οι κανόνες αυτοί συνάδουν με τις διεθνείς προσπάθειες που αφορούν τη χρηματοδότηση μέσω της αγοράς.

Στόχος της σημερινής διαβούλευσης είναι να υπάρξει ανατροφοδότηση σχετικά με τη λειτουργία του κανονιστικού πλαισίου και η συλλογή δεδομένων, ιδίως οικονομικών, όσον αφορά τη χρήση των ΑΚΧΑ. Οι παρατηρήσεις που θα συγκεντρωθούν μέσω της διαβούλευσης θα συμπληρώσουν τα στοιχεία που κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, καθώς και τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω άλλων διεθνών πρωτοβουλιών (π.χ. Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας).

Ο κανονισμός για τα ΑΚΧΑ απαιτεί η Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την αξιολόγηση της επάρκειας του κανονισμού από άποψη προληπτικής εποπτείας και οικονομική άποψη. Η έκθεση θα πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των ισχυόντων κανόνων. Οι απαντήσεις στη διαβούλευση θα αξιοποιηθούν για τη σύνταξη της έκθεσης της Επιτροπής. Η διαβούλευση διαρκεί έως τις 13 Μαΐου.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες κείμενο του κανονισμού για τα ΑΚΧΑ.

 

Press Release in English

Πηγή:Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα