Μηδενικές εκπομπές για αυτοκίνητα και ημιφορτηγά έως το 2035 στηρίζει το ΕΚ
15 Ιουνίου, 2022
Να μην εγκριθεί το πολωνικό σχέδιο ανάκαμψης έως ότου εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις
15 Ιουνίου, 2022

Συμφωνία στο ΕΚ για φιλόδοξες προτάσεις για τις «καταβόθρες άνθρακα» έως το 2030

•Νέος μηχανισμός για τα κράτη μέλη που δεν πέτυχαν τους ετήσιους στόχους τους λόγω φυσικών διαταραχών, όπως οι δασικές πυρκαγιές
•Ξεχωριστή διαχείριση των εκπομπών από τον αγροτικό τομέα

Οι ευρωβουλευτές αυξάνουν εκ των πραγμάτων τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 σε 57%.
Την Τετάρτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με πρόταση νόμου για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτίωση των φυσικών καταβοθρών άνθρακα στους τομείς της χρήσης γης, της αλλαγής χρήσης γης και της δασοκομίας με 472 ψήφους υπέρ, 124 κατά και 22 αποχές, στηρίζοντας την ενίσχυση του στόχου για τις καταβόθρες CO2 στη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης γης και τον τομέα της δασοκομίας.

Καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα για αύξηση του στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 σε 57%

Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν την πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ο στόχος της ΕΕ για το 2030 όσον αφορά τις καθαρές απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα αυτό θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 310 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2. Μια τέτοια κίνηση θα αυξήσει εκ των πραγμάτων τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 σε 57%, καθώς η συμβολή των καθαρών απορροφήσεων στον στόχο μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 % έως το 2030 περιοριζόταν σε 225 εκατ. τόνους ισοδύναμου CO2 στον νόμο της ΕΕ για το κλίμα, όπως προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα είναι επίσης επωφελής για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και την αναδάσωση.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν επίσης τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα βρίσκεται σε ισχύ από το 2026 έως το 2030, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος στα κράτη μέλη που δεν πέτυχαν τους ετήσιους στόχους τους λόγω των λεγόμενων «φυσικών διαταραχών», π.χ. δασικές πυρκαγιές. Τέλος, επαναβεβαιώνουν τη θέση τους ότι οι φυσικές καταβόθρες άνθρακα είναι εύθραυστες και ευμετάβλητες και ως εκ τούτου, σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής, δεν θα πρέπει να συνδυάζονται με τις εκπομπές του γεωργικού τομέα.

Δηλώσεις

Μετά την ψηφοφορία, ο εισηγητής Ville Niinistö (Πράσινοι, Φινλανδία) δήλωσε: «Ο ρόλος των καταβοθρών άνθρακα στην πολιτική της ΕΕ για το κλίμα είναι σήμερα σημαντικότερος από ποτέ στην πορεία μας προς το ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τη γη πρέπει να είναι κλιματικά έξυπνος και αυτό ισχύει για τη γεωργία, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εκτάσεων και τη διαχείριση των δασών. Οι θέσεις που εγκρίθηκαν σήμερα από το Κοινοβούλιο βελτιώνουν την αρχική πρόταση της Επιτροπής, προωθώντας με συνέπεια την καλύτερη χρήση της γης για τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Με τη σημερινή ψηφοφορία, ενθαρρύνουμε την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν και να στηρίξουν τα κίνητρα για τους γεωργούς και τους ιδιοκτήτες δασών ώστε να αναλάβουν δράση για βιώσιμες λύσεις στην αγροτική παραγωγή και στην εκμετάλλευση των δασών.»

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο είναι πλέον έτοιμο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη.

Σχετικές πληροφορίες

Οι κανόνες αυτοί αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων «fit for 55» για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα.

Σύνδεσμοι
Αποτελέσματα των ψηφοφοριών (08.06.2022)
Εγκριθέντα κείμενα (08.06.2022)
Φάκελος διαδικασίας
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ – «Revision of the LULUCF Regulation: Strengthening the role of the land use, land-use change and forestry sector in climate action» (03.06.2022, στα αγγλικά)
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ – Ενημερωτικό γράφημα για την προσαρμογή στον στόχο του 55% το 2030 (στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία)