Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή διενεργεί αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις σε εταιρείες υποδομών ύδρευσης λόγω εικαζόμενης νόθευσης διαγωνισμών
15 Ιουνίου, 2022
Ευρωβαρόμετρο: Άμυνα και ενεργειακή αυτονομία, βασικές προτεραιότητες για τους Ευρωπαίους το 2022
17 Ιουνίου, 2022

Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας παροχής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την παράταση της προθεσμίας για την παροχή νέας χρηματοδότησης από τις τράπεζες στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (εφεξής: Ταμείο). Η Επιτροπή ενέκρινε τη σύσταση του Ταμείου τον Δεκέμβριο του 2020 και την επακόλουθη τροποποίησή του τον Νοέμβριο του 2021 Στο πλαίσιο του Ταμείου συγκεντρώνεται στήριξη από τα κράτη μέλη, η οποία τελεί υπό τη διαχείριση του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (εφεξής: Όμιλος της ΕΤΕπ). Είκοσι δύο κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να συμμετάσχουν σε αυτό (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία).

Σκοπός του Ταμείου είναι να ανταποκριθεί με συντονισμένο τρόπο στις χρηματοδοτικές ανάγκες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού, παρέχοντας εγγυήσεις σε χρεωστικούς τίτλους και μέσα ιδίου κεφαλαίου. Μέχρι σήμερα, προθεσμία για την παροχή νέας χρηματοδότησης από τις τράπεζες στις επιχειρήσεις ήταν η 30ή Ιουνίου 2022. Η παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 θα επιτρέψει στις τράπεζες, οι οποίες έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίες με τον Όμιλο της ΕΤΕπ, να συμπεριλάβουν δάνεια και άλλες επιλογές χρηματοδότησης υπό την εγγύηση του Ταμείου.

Η Επιτροπή αξιολόγησε την παράταση βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, το οποίο επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων από τα κράτη μέλη για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας τους. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παράταση είναι κατάλληλη ώστε να δοθεί στις τράπεζες η δυνατότητα να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις χρηματοδοτικές ανάγκες των ευρωπαϊκών εταιρειών. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η έκτακτη παράταση δεν επηρεάζει τη συμβατότητα των μέτρων του Ταμείου με την εσωτερική αγορά. Κατά συνέπεια, παραμένουν αναγκαία, κατάλληλα και αναλογικά για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής των οικονομιών των συμμετεχόντων κρατών μελών. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε τη παράταση βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με τους αριθμούς υπόθεσης A.102928, SA.102943, SA.102951, SA.102969, SA.102989, SA.103007, SA.103011, SA.103018, SA.103036, SA.103039, SA.103044, SA.103049, SA.103078, SA.103100, SA.103106, SA.103118, SA.103139, SA.103140, SA.103157, SA.103158, SA.103160 και SA.103165 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον Ανταγωνισμό, αφού επιλυθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευτικότητας. (Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta — Τηλ.: +32 229 87024· Nina Ferreira — Τηλ.: +32 229 98163)

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα