Εταιρική σχέση ΕΕ – Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής: παραγωγή εμβολίων, φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας και ενίσχυση των συστημάτων υγείας
29 Ιουνίου, 2022
Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που επετεύχθη στο Συμβούλιο επί του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο
29 Ιουνίου, 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει στον οργανισμό Scope Ratings να αξιολογήσει την πιστοληπτική της ικανότητα

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στον οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Scope Ratings, ο οποίος εδρεύει στην ΕΕ, να αξιολογήσει την πιστοληπτική της ικανότητα, παράλληλα με τους άλλους εντεταλμένους οργανισμούς αξιολόγησής της. Με την ανάθεση στη Scope Ratings, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεικνύει τη δέσμευσή της να στηρίξει τον ανταγωνισμό της αγοράς αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας προσκαλώντας νεοεισερχόμενες εταιρείες. Αυτό αποτελεί και έναν από τους στόχους των κανόνων της ΕΕ για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Με την ανάθεση αυτή, η τρέχουσα μη ζητηθείσα αξιολόγηση «AAA / με σταθερή προοπτική» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –η οποία δανείζεται από τις κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της ΕΕ– καθίσταται αξιολόγηση κατόπιν παραγγελίας.

Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης κ. Γιοχάνες Χαν, ο οποίος εποπτεύει τον δανεισμό της ΕΕ στις κεφαλαιαγορές, δήλωσε σχετικά: «Με την απόφαση αυτή, αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι τιμάμε τις αρχές μας και συμβάλλουμε στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιοποιεί την προβεβλημένη θέση της όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία σε ευρώ για να ενισχύσει την κεφαλαιαγορά της ΕΕ.»

Από τον Οκτώβριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πάνω από 220 δισ. ευρώ σε ομόλογα υψηλής διαβάθμισης για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων SURE και NextGenerationEU, καθώς και συνοδευτικών προγραμμάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται κοινωνικά ομόλογα ύψους 91,8 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος SURE και πράσινα ομόλογα του NextGenerationEU, ύψους 28 δισ. ευρώ. Επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογείται με «AA/ θετική προοπτική» από την Standard & Poor’s, «Aaa / σταθερή προοπτική» από τη Moody’s και με «AAA / σταθερή προοπτική» από τη Fitch Ratings, ενώ έχει επίσης λάβει από την DBRS μη ζητηθείσα αξιολόγηση «AAA / σταθερή προοπτική».

Χάρη στην υψηλή πιστοληπτική της ικανότητα, η Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, επιτυγχάνει εκδόσεις ομολόγων υπό ευνοϊκούς όρους . Στη συνέχεια, τα οφέλη μεταβιβάζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες, οδηγώντας σε εξοικονόμηση πόρων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ανάλογα με τον χαρακτήρα και τους στόχους των προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα