Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: δράσεις για διευκόλυνση της μετάβασης στους αυστηρότερους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες και για αποφυγή των ελλείψεων
6 Σεπτεμβρίου, 2022
Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης από τις Suez και Acea
6 Σεπτεμβρίου, 2022

Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την αξιολόγηση των κρατικών εγγυήσεων για δάνεια

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την αξιολόγηση των κανόνων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την αξιολόγηση των κρατικών εγγυήσεων για δάνεια(«ανακοίνωση για τις εγγυήσεις»). Η πρωτοβουλία συνίσταται σε: i) δημόσια διαβούλευση για τη συγκέντρωση απόψεων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών ή πανεπιστημίων) σχετικά με την ανακοίνωση για τις εγγυήσεις· ii) διαβούλευση με εμπειρογνώμονες για ανατροφοδότηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται άμεσα ή επηρεάζονται από την παροχή κρατικών εγγυήσεων ή διαθέτουν σχετική εμπειρογνωσία στον τομέα του πιστωτικού κινδύνου (π.χ. αρχές των κρατών μελών, συμμετέχοντες στην αγορά ή μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες)· iii) αίτημα παροχής πληροφοριών, απευθυνόμενο στα κράτη μέλη, για τη συγκέντρωση ενοποιημένων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την πραγματική χρήση της ανακοίνωσης για τις εγγυήσεις· και iv) πρόσκληση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων για ανατροφοδότηση σχετικά με τους κύριους στόχους της αξιολόγησης, το πεδίο εφαρμογής και το πλαίσιό της.

Η ανακοίνωση για τις εγγυήσεις παρέχει: i) λεπτομερή καθοδήγηση για τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε κρατική εγγύηση, ii) απλουστευμένους κανόνες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων προκαθορισμένων προμηθειών «ασφαλούς λιμένα», και iii) καθοδήγηση για τον τρόπο σχεδιασμού καθεστώτων εγγυήσεων χωρίς ενίσχυση για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Παρέχοντας καθοδήγηση όσον αφορά την αξιολόγηση των κρατικών εγγυήσεων βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, η ανακοίνωση για τις εγγυήσεις αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, στη χρηματοδότηση, καθώς και στον περιορισμό των αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή κρίνει αναγκαία την αξιολόγηση της ανακοίνωσης για τις εγγυήσεις, διότι, μετά την τελευταία αναθεώρησή της το 2008, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί, οι συνθήκες της αγοράς και οι πρακτικές διαχείρισης κινδύνου έχουν εξελιχθεί και τα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες για τη χορήγηση κρατικών εγγυήσεων.

Η Επιτροπή τώρα θα αξιολογήσει κατά πόσον η ανακοίνωση για τις εγγυήσεις πέτυχε τους στόχους της και αν παραμένει κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Ένας εξωτερικός ανάδοχος θα βοηθήσει την Επιτροπή, διεξάγοντας τεχνική ανάλυση των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη ανταποκρινόμενα στο αίτημα παροχής πληροφοριών. Η αξιολόγηση θα βασιστεί επίσης στην πείρα που έχει αποκτήσει η Επιτροπή κατά την επιβολή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα αυτό.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ στη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής «Πείτε την άποψή σας» και στην ιστοσελίδα διαβουλεύσεων της ΓΔ Ανταγωνισμού έως τις 21 Νοεμβρίου 2022. Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει αυτές τις παρατηρήσεις κατά την αξιολόγηση της ανακοίνωσης για τις εγγυήσεις και σκοπεύει να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης μέσα το πρώτο εξάμηνο του 2024.

 

Press Release in English

 

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα