Περιβαλλοντική έκθεση για τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές 2022: Η ενίσχυση της αειφορίας είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τομέα
22 Σεπτεμβρίου, 2022
Η Επιτροπή εγκρίνει δημόσια στήριξη ύψους 5,2 δισ. ευρώ από δεκατρία κράτη μέλη για το δεύτερο σημαντικό έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στην αξιακή αλυσίδα υδρογόνου
22 Σεπτεμβρίου, 2022

Μη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Η Επιτροπή εξέδωσε δέσμη αποφάσεων επί παραβάσει λόγω της μη κοινοποίησης από τα κράτη μέλη των μέτρων που έχουν λάβει για τη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο (παραβάσεις λόγω μη κοινοποίησης). Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα κράτη μέλη που δεν ανακοίνωσαν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς των οδηγιών. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη δέσμη αποφάσεων, υπάρχουν 24 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει μέτρα πλήρους μεταφοράς για 10 οδηγίες της ΕΕ, των οποίων η προθεσμία μεταφοράς έληξε μεταξύ της 1ης Ιουλίου και της 31ης Αυγούστου 2022. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές και να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των εν λόγω οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο, ειδάλλως η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα