Η 5η συνεδρίαση του βιομηχανικού φόρουμ εξετάζει την ενεργειακή ετοιμότητα
22 Σεπτεμβρίου, 2022
Μη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών
22 Σεπτεμβρίου, 2022

Περιβαλλοντική έκθεση για τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές 2022: Η ενίσχυση της αειφορίας είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τομέα

Η πρόσφατα δημοσιευθείσα περιβαλλοντική έκθεση για τις ευρωπαϊκές αερομεταφορέςεξετάζει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα των αερομεταφορών και την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την αντίστοιχη έκθεση του 2019 μέχρι τώρα, ενώ παρέχει συστάσεις για τη μείωση των επιπτώσεων των αερομεταφορών στην κλιματική αλλαγή, τον θόρυβο και την ποιότητα του αέρα. Αν και ο τομέας έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών του στο περιβάλλον και το κλίμα, η προβλεπόμενη αύξηση της ζήτησης απαιτεί πιο αποφασιστική δράση. Οι αερομεταφορές, όπως και όλοι οι άλλοι τρόποι μεταφοράς, πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη ενός κλιματικά ουδέτερου μέλλοντος έως το 2050. Αν και η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των πτήσεων στους αερολιμένες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ από 9,3 εκατομμύρια το 2019 σε 4,12 εκατομμύρια και 5,07 εκατομμύρια το 2020 και το 2021 αντίστοιχα, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες τάσεις, έως το 2050 στην περιοχή ενδέχεται να πραγματοποιούνται ετησίως περίπου 12,2 εκατ. πτήσεις. Βάσει αυτού του σεναρίου, εάν ο τομέας των αερομεταφορών δεν δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, οι εκπομπές CO2 των αεροσκαφών μπορεί να αυξηθούν σε 188 εκατ. τόνους. Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις όπως η παροχή κινήτρων στους χρήστες του εναέριου χώρου να εκτελούν πτήσεις με λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύμφωνα με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, και η εστίαση σε ενδοτομεακά μέτρα, όπως η χρήση βιώσιμων καυσίμων αεροσκαφών.

Χαιρετίζοντας την έκθεση ως ένα σημαντικό εργαλείο για την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, η Επίτροπος Μεταφορών κ.Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπηέχει λάβει σημαντικά μέτρα από τότε που εκδόθηκε η τελευταία αντίστοιχη περιβαλλοντική έκθεση. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται, για παράδειγμα, στις χαμηλότερες εκπομπές CO2 ανά επιβατοχιλιόμετρο και στη μείωση του θορύβου από τα αεροσκάφη. Ωστόσο, η πρόσφατη έκθεση δείχνει επίσης ότι υπάρχει περιθώριο και ανάγκη για περαιτέρω πρόοδο, λαμβανομένων υπόψη και των ιδιαίτερων δυνατοτήτων των βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων, σύμφωνα με την πολιτική προσέγγιση της ΕΕ

Η έκθεση συνοψίζει τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις όσον αφορά τα ιστορικά και τα μελλοντικά σενάρια για την εναέρια κυκλοφορία, τον σχετικό θόρυβο και τις εκπομπές, και διερευνά πέντε βασικούς τομείς για τον μετριασμό των επιπτώσεων (τεχνολογία και σχεδιασμός· βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα· πτητικές λειτουργίες διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας· αερολιμένες και αγορακεντρικά μέτρα). Η έκθεση εκπονείται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Eurocontrol.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα