Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Δυνατότητα επιμόρφωσης για φοιτητές δημοσιογραφίας και νέους δημοσιογράφους
24 Απριλίου, 2023
Μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA: πάνω από 260 εκατ. ευρώ σε ερευνητές και ερευνήτριες για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής σε όλο τον κόσμο
24 Απριλίου, 2023

Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου: πρώτο στάδιο διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων σχετικά με την οδηγία για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων

logo

Σήμερα η Επιτροπή δρομολογεί το πρώτο στάδιο διαβούλευσης των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σχετικά με πιθανή αναθεώρηση της οδηγίας για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων. Η παρούσα διαβούλευση αποτελεί συνέχεια του νομοθετικού ψηφίσματος που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με δική του πρωτοβουλία τον Φεβρουάριο του 2023, με το οποίο ζητείται η αναθεώρηση της οδηγίας. Σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να δίνει συνέχεια στα ψηφίσματα αυτά με νομοθετική πρόταση, έχοντας πλήρη σεβασμό προς τις αρχές της αναλογικότητας, της επικουρικότητας και της βελτίωσης της νομοθεσίας.

Τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων προάγουν μια κοινή κατανόηση των διεθνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες καθώς και τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με στόχο την ανταλλαγή πιθανών λύσεων, τη διευκόλυνση της εφαρμογής τους και την αύξηση του αντικτύπου των στρατηγικών επιλογών του εργοδότη.  Η οδηγία για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων προβλέπει διαδικασία για τη σύσταση οργάνων ενημέρωσης και διαβούλευσης μεταξύ της διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων σε εταιρείες με περισσότερους από 1.000 εργαζομένους οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη.

Από την αξιολόγηση της οδηγίας που διενήργησε η Επιτροπή το 2018 διαπιστώθηκε ότι τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων εξακολουθούν να είναι σημαντικά για τη διασφάλιση και την οργάνωση του διακρατικού κοινωνικού διαλόγου στις πολυεθνικές εταιρείες, παρέχοντας παράλληλα στα κράτη μέλη την ευελιξία να τον προσαρμόσουν στα εθνικά τους συστήματα. Ωστόσο, κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκαν και ελλείψεις, για παράδειγμα όσον αφορά τη διαδικασία διαβούλευσης των ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων και τα μέσα για την επιβολή των δικαιωμάτων των εκπροσώπων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία, με στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων και των ικανοτήτων τους να ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την ενημέρωση και τη διαβούλευση καθώς και να αυξάνουν τον αριθμό τους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα διαφορετικά συστήματα εργασιακών σχέσεων στα κράτη μέλη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στο πρώτο στάδιο της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων που δρομολογήθηκε σήμερα θα συγκεντρωθούν οι απόψεις των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σχετικά με την ανάγκη για ενδεχόμενη δράση της ΕΕ για τη βελτίωση της οδηγίας για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων και τον γενικότερο προσανατολισμό στην εν λόγω δράση. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έξι εβδομάδες.

Ιστορικό

Η αρχή 8 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων τονίζει τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και της συμμετοχής των εργαζομένων. Τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων αποτελούν βασικό εργαλείο για τη συμμετοχή των εργαζομένων σε διακρατικές αποφάσεις πολυεθνικών εταιρειών που τους επηρεάζουν. Συστήνονται κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων και μπορούν να εκδίδουν μη δεσμευτικές γνώμες προς τη διοίκηση για συναφή διακρατικά θέματα.

Η οδηγία για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίζουν κατάλληλες διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες για τη σύσταση και τη λειτουργία ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων. Κάθε χρόνο δημιουργούνται περίπου 20 νέα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων, ενώ περίπου 1.000 εταιρείες διαθέτουν ενεργά ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων, αριθμός που αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ του συνόλου των επιλέξιμων εταιρειών.

Η Επιτροπή επιθυμεί να ακούσει τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 154 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, το οποίο για προτάσεις στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής που βασίζονται στο άρθρο 153 της ΣΛΕΕ προβλέπει διαβούλευση των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σε δύο στάδια. Οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να αποφασίσουν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ τους μετά το πρώτο ή το δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Έγγραφο διαβούλευσης: πρώτη φάση διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων

Αξιολόγηση της οδηγίας από την Επιτροπή το 2018

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα