Η πειρατεία έπληξε σημαντικά τη μουσική βιομηχανία της ΕΕ το 2014
31 Μαΐου, 2016
Νέος κώδικας συμπεριφοράς από την ΕΕ για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο
2 Ιουνίου, 2016

Εκπροσώπηση συμφερόντων με μεγαλύτερη διαφάνεια και ισορροπία: η Επιτροπή εγκρίνει νέους κανόνες για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων

Série thématique : La stratégie de Lisbonne

Η σχετική απόφαση προβλέπει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων και αρχών που στοχεύουν στην αύξηση της διαφάνειας, στην αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων και στην εξασφάλιση μιας ισόρροπης εκπροσώπησης συμφερόντων. Οι νέοι κανόνες είναι δεσμευτικοί για όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής.
Προχτές (31/06), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει τις συμβουλευτικές ομάδες εμπειρογνωμόνων που παρέχουν εξωτερικές υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο της διαδικασίας χάραξης πολιτικών. Η σχετική απόφαση προβλέπει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων και αρχών που στοχεύουν στην αύξηση της διαφάνειας, στην αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων και στην εξασφάλιση μιας ισόρροπης εκπροσώπησης συμφερόντων. Οι νέοι κανόνες είναι δεσμευτικοί για όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς δήλωσε σχετικά: «Όταν καταρτίζουμε κανόνες και πολιτικές χρειαζόμαστε τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για να διασφαλίσουμε ότι ενεργούμε με σωστό τρόπο. Οι πολίτες αναμένουν δικαίως να παρέχεται αυτή η βοήθεια με διαφανή και ισόρροπο τρόπο. Χάρη στα μέτρα που λαμβάνουμε σήμερα, η Επιτροπή θα αξιοποιεί τις υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης υψηλού επιπέδου αποφεύγοντας παράλληλα τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να απαιτούν από εμάς μεγαλύτερη λογοδοσία. Η σημερινή απόφαση είναι αποτέλεσμα εποικοδομητικών διαβουλεύσεων με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Ευρωπαία Διαμεσολαβητή και τους εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που αποτελούν βασικούς εταίρους στη θέσπιση μιας διαφανούς διαδικασίας χάραξης πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι “Βρυξέλλες”».

Βάσει των νέων κανόνων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής οφείλουν να επιλέγουν όλα τα μέλη των ομάδων εμπειρογνωμόνων μέσω δημόσιων προσκλήσεων υποβολής υποψηφιοτήτων – εκτός των μελών ομάδων εμπειρογνωμόνων που εκπροσωπούν κράτη μέλη, τρίτες χώρες, καθώς και ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Οι προσκλήσεις αυτές πρέπει να δημοσιεύονται στο μητρώο των ομάδων εμπειρογνωμόνων και να περιγράφουν με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής, μεταξύ άλλων, τις απαιτούμενες υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης και τις στοχευόμενες ομάδες συμφερόντων. Θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίζεται ισόρροπη εκπροσώπηση, λαμβανομένων υπόψη των τομέων υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης και συμφερόντων, του φύλου και της γεωγραφικής προέλευσης, καθώς και των καθηκόντων κάθε ομάδας εμπειρογνωμόνων. Η ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας επιλογής αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη ισόρροπης σύνθεσης.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες αυξάνουν περαιτέρω τη διαφάνεια όσον αφορά το έργο των ομάδων, απαιτώντας ρητά από τις υπηρεσίες της Επιτροπής να κοινοποιούν σχετικά έγγραφα, όπως ημερήσιες διατάξεις, περιεκτικά πρακτικά και παρατηρήσεις εμπειρογνωμόνων. Σε περίπτωση έγκρισης μιας θέσης ομάδας εμπειρογνωμόνων με ψηφοφορία, μπορούν επίσης να δημοσιοποιούνται οι απόψεις της μειοψηφίας των εμπειρογνωμόνων, εφόσον αυτοί εκφράσουν σχετική επιθυμία.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες βελτιώνουν σημαντικά τη διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά πρόσωπα που διορίζονται σε προσωπική βάση και καλούνται να ενεργούν ανεξάρτητα και προς το δημόσιο συμφέρον. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα πρέπει να πραγματοποιούν συγκεκριμένες εκτιμήσεις σύγκρουσης συμφερόντων για αυτούς τους εμπειρογνώμονες, με βάση μια τυποποιημένη δήλωση συμφερόντων που θα υποβάλλουν. Στη συνέχεια, οι δηλώσεις αυτές θα δημοσιεύονται στο μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων για δημόσιο έλεγχο.

Το αναθεωρημένο μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων θα δημοσιευτεί σήμερα στο διαδίκτυο, ώστε να ανταποκρίνεται έτσι στις νέες απαιτήσεις διαφάνειας και να διασφαλίζει συνέργειες με το μητρώο διαφάνειας. Οι εμπειρογνώμονες που υποβάλλουν υποψηφιότητα για να εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα ή οργανώσεις θα επιλέγονται ως μέλη ομάδας εμπειρογνωμόνων μόνον αν έχουν καταχωριστεί στο μητρώο διαφάνειας. Έως το τέλος του 2016, ο όρος αυτός θα πρέπει να εφαρμόζεται αναδρομικά για όλα τα τρέχοντα μέλη ομάδων εμπειρογνωμόνων. Επίσης, θα βελτιωθεί η οργάνωση του μητρώου των ομάδων εμπειρογνωμόνων, με μια νέα κατάταξη των μελών αυτών των ομάδων που θα προσδώσει μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια. Σύμφωνα με τη νέα κατάταξη, φορείς όπως εταιρείες, ΜΚΟ και συνδικαλιστικές οργανώσεις θα διαχωρίζονται από τις δημόσιες οντότητες, οι οποίες προηγουμένως υπάγονταν στην ίδια κατηγορία. Θα δημιουργηθούν επίσης περισσότερες υποκατηγορίες ώστε να αυξηθεί ο δημόσιος έλεγχος της ισορροπίας συμφερόντων.

Περισσότερα εδώ.