Διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων: Έκθεση προόδου της Επιτροπής
5 Οκτωβρίου, 2016
Σημαντική πανευρωπαϊκή διάκριση και επιβράβευση για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Ελλάδα στον τομέα εξαφάνισης παιδιών
5 Οκτωβρίου, 2016

Δέσμη Παραβάσεων Σεπτεμβρίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του δικαίου της ΕΕ. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και πεδία πολιτικής της ΕΕ (βλ. παραρτήματα Ι και ΙΙ), αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της Ε προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα:

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: η Επιτροπή καλεί 19 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, να εφαρμόσουν κανόνες μείωσης του κόστους προκειμένου να υποστηριχτεί η εγκατάσταση περισσότερων ευρυζωνικών δικτύων. Η παράβαση αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2014/61/ΕΕ για τα μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016 (βλ. σχετικό δελτίο τύπου).

Οδηγίες προστασίας της φύσης: η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να αντιμετωπίσει την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για τα άγρια πουλιά. Αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικότοπους. Το 2012, η χρήση δολωμάτων στον ποταμό Νέστο οδήγησε στην καταστροφή μιας αποικίας του είδους γύπα και η Επιτροπή άνοιξε διαδικασία για παράβαση εναντίον της Ελλάδος τον Σεπτέμβριο του 2013.

Ελεύθερη διακίνηση επαγγελματιών: η Επιτροπή προτρέπει ορισμένα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία τους κανόνες αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2013/55/ΕΕ).

Ανταλλαγή πληροφοριών για την ασφάλεια: η Επιτροπή καλεί ορισμένα κράτη μέλη (και την Ελλάδα) να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών εγκλημάτων. Πρόκειται για την μη εφαρμογή των αποφάσεων 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου οι οποίες έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί πλήρως από τον Αύγουστο του 2011. Τα εγκαλούμενα κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει ανταλλαγές δεδομένων σε τουλάχιστον δύο από τους εξής τρεις τομείς: DNA, δακτυλικά αποτυπώματα και στοιχεία για τις πινακίδες των αυτοκινήτων.

Σε όλες τις παραπάνω υποθέσεις τα κράτη μέλη έχουν διορία δύο μηνών για να απαντήσουν αλλιώς θα κινηθεί το επόμενο στάδιο της διαδικασίας (αιτιολογημένη γνώμη ή παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Περισσότερα εδώ.